Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994

Kazalo

518. Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003, stran 717.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994-2003
Razglašam zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 1994.
Št. 0100-27/94
Ljubljana, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan I. r.
ZAKON
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
REALIZACIJO TEMELJNIH RAZVOJNIH
PROGRAMOV OBRAMBNIH SIL REPUBLIKE
SLOVENIJE V LETIH 1994-2003
1. člen
S tem zakonom se ureja zagotavljanje sredstev, potrebnih za realizacijo temeljnih razvojnih programov Republike Slovenije na področju protiletalske in protioklepne obrambe, sistema nadzora zračnega prostora in zvez ter za obalno obrambo.
Oborožitev in oprema, ki bo zagotovljena s tem zakonom, mora izpolnjevati standarde obrambnega sistema NATO.
2. člen
Republika Slovenija bo za realizacijo programov iz prejšnjega člena v proračunu Republike Slovenije v obdobju od leta 1994 do vključno leta 2003 zagotovila sredstva do skupne višine največ 76.600 milijonov tolarjev, s tem da v posameznem letu znesek praviloma ne bo presegal 8.800 milijonov tolarjev po cenah na dan 30. 11. 1993, ki se bo letno usklajeval z gibanjem tečaja DEM.
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se praviloma črpajo tako, da so ob podpisu pogodb o nabavah sredstev za realizacijo temeljnih "razvojnih programov obrambnih sil po tem zakonu dogovorjene tudi protidobave blaga ali storitev. proizvedenih v Republiki Sloveniji.
4. člen
Potrebna sredstva za realizacijo temeljnih razvojnih programov po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije s sredstvi iz najetih posojil.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike Slovenije, pogodbe o najetju posojil pa sklepa minister, pristojen za finance. Za podpis pogodbe je potrebno poprejšnje soglasje komisije, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
Pogodbe iz prejšnjega odstavka praviloma vsebujejo tudi določbe o protidobavah iz 3. člena tega zakona.
Poraba in zadolžitve iz drugega odstavka tega člena se knjižijo v breme proračuna Republike Slovenije po času plačila anuitet in pripadajočih obresti, ne glede na čas in količino prevzete oborožitve in opreme, za katero so bila posojila najeta.
5. člen
Dinamiko izvajanja in prednostne letne naloge uresničevanja temeljnih razvojnih programov po tem zakonu določa Vlada Republike Slovenije, pri čemer mora zagotoviti prednost opremljanja kopenske vojske. Vlada Republike. Slovenije o izvajanju tega zakona enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije.
6. člen
Državni zbor Republike Slovenije opravlja nadzor nad izpolnjevanjem sklenjenih pogodb za izvajanje tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/93-32/3
Ljubljana, dne 22. februarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik I. r.

AAA Zlata odličnost