Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994

Kazalo

517. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju, stran 717.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere
nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in
izobraževanju
Razglašam zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 1994.
Št. 0100-26/94
Ljubljana, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan I. r.
ZAKON
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE
NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE
SLOVENIJE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
1. člen
S tem zakonom se določijo nekateri nujni razvojni programi Republike Slovenije na področju vzgoje in izobraževanja, obseg potrebnih sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njihovega zagotavljanja.
2. člen
Programi iz prejšnjega člena so:
1. investicije v šolske prostore;
2. računalniško opismenjevanje;
3. znanje tujih jezikov;
4. zagotavljanje dostopnosti učbenikov in učnih gradiv;
5. zagotavljanje sredstev za šolsko prehrano otrok in mladine.
3. člen
Republika Slovenija bo za uresničitev programov iz prejšnjega člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1994 do leta 1999 zagotavljala sredstva v skupni višini 27.548,000.000 tolarjev po cenah na dan 1. 1. 1994.
V posameznem letu znesek praviloma ne bo presegel 5.000,000.000 tolarjev po cenah na dan 1. 1. 1994 in ne bo manjši od 4.000.000.000 tolarjev po cenah na dan 1. 1. 1994.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod posebno postavko ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport.
4. člen
Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov, določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila v državnem proračunu.
5. člen
Letni finančni načrt za uresničevanje programov, določenih v 2. členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 3. člena določa Vlada Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/93-4/3
Ljubljana, dne 22. februarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik I. r.

AAA Zlata odličnost