Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1994 z dne 10. 3. 1994

Kazalo

516. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije, stran 715.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. februarja 1994.
Št. 0100-25/94
Ljubljana, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
V zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I in 38/92) se v 8. členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"Za pridobitev državljanstva po 5. in 7. členu tega zakona se za otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev."
Sedanje besedilo tega člena postane drugi odstavek.
2. člen
V 10. členu se uvodni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:"
V prvem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
"5. da aktivno obvlada slovenski jezik v pisni in ustni obliki, kar dokaže z obveznim preizkusom;".
Za 8. točko prvega odstavka se doda nova 9. točka, ki se glasi:
"9. da ima poravnane davčne obveznosti." Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu njene države izgubi s samo naturalizacijo.
Če dokaže, da njena država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih, zadošča izjava prosilca, da se odreka tujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo Republike Slovenije." Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika iz 5. točke prvega odstavka tega člena opravi oseba, ki prosi za sprejem v državljanstvo, pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije in ki določi, tudi kriterije za pisni in ustni preizkus znanja slovenskega jezika."
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije slovenskega izseljenca in njegovega potomca do tretjega kolena v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom) po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo, ki je že najmanj dve leti poročena z državljanom Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izjemoma pridobi državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke 10. člena tega zakona, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije."
4. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije, ki sočasno lahko zahteva izpolnitev enega ali več pogojev iz prvega odstavka 10. člena tega zakona."
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
"Otrok, ki nima staršev, ali čigar staršem je odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije in pri katerem otrok živi, če zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu v državljanstvo da soglasje republiški upravni organ, pristojen za socialno varstvo."
6. člen
Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Odločba se razveljavi tudi v primeru, če je bila oseba sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi zagotovila tuje države, da ji bo tuje državljanstvo prenehalo, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije, če v roku, navedenem v odločbi o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, ne predloži dokaza, da ji je prenehalo njeno prejšnje državljanstvo."
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 26. člena se dodata novi 3. in 4. točka, ki se glasita:
"3. če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red;
4. če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana Republike Slovenije."
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima potno listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem organu ali v oboroženih silah tuje države."
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
8. člen
Za 27. členom se doda nov 28. člen, ki se glasi:
"28. člen. Merila za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije po 10., 12. in 13. členu tega zakona ter za zavrnitev vloge za odpust iz državljanstva Republike Slovenije po četrtem odstavku 18. člena tega zakona določa Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije določa tudi merila za ugotavljanje pogoja iz 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona."
9. člen
Za 39. členom se doda nov 39. a člen, ki se glasi:
"39. a člen Za državljana Republike Slovenije velja oseba, ki je imela na dan 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali od. tega dne dalje v Sloveniji neprekinjeno dejansko živi, če bi pridobila državljanstvo Republike Slovenije po 37. členu zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ, št. 64/45 in Uradni list FLRJ, št. 54/46, 104/47, 88/48 in 105/48), pa je do 21. 12. 1950 pridobila državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ, čeprav ni podala izjave po drugem odstavku obvezne razlage prvega odstavka 37. člena zakona o državljanstvu FLRJ z dne 1. 7. 1946 (Uradni list FLRJ, št. 90/46).
Oseba, ki uveljavlja priznanje državljanstva Republike Slovenije po prejšnjem odstavku, mora predložiti dokaze o tem, na kakšni pravni podlagi je bil opravljen vpis v državljansko knjigo v drugi republiki nekdanje SFRJ.
Izjava stranke se upošteva kot dokaz samo izjemoma. če stranka nesporno izkaže, da ni mogla pridobiti dokaza iz prejšnjega odstavka."
10. člen
Za 40. členom se doda nov 41. člen, ki se glasi:
"41. člen Za državljana Republike Slovenije se do dopolnjenega 23. leta lahko z izjavo opredeli tudi v Republiki Sloveniji rojena oseba, starejša od 18 let. če je eden od njenih staršev bil ob njenem rojstvu državljan Republike Slovenje, vendar so se starši kasneje sporazumeli za državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ."
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/90-2/74
Ljubljana, dne 22. februarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik I. r.