Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994

Kazalo

303. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo, stran 405.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) ter tretjega odstavka 25. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
Razširitev veljavnosti evropskih patentov
1. člen
Evropska patentna prijava in evropski patent se v skladu z naslednjimi določili razširita na Slovenijo in imata sto veljavo ter zanju veljajo isti pogoji kot za nacionalno patentno prijavo ter nacionalni patent po zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93) (v nadaljevanju: zakon).
Za namene te uredbe imajo izrazi naslednji pomen,
a) "evropska patentna prijava" pomeni prijavo za evropski patent, ki je vložena na podlagi Evropske patentne konvencije, kakor tudi mednarodno prijavo, vloženo na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 19/93), za katero je Evropski patentni urad (EPU) imenovani ali izbrani urad in v kateri je Slovenija navedena država:
b) ''razširjen evropski patent" pomeni evropski patent, ki ga je podelil EPU na podlagi evropske patentne prijave, za katero je bila zahtevana razširitev na Slovenijo;
c) "nacionalna patentna prijava" pomeni patentno prijavo, ki je bila vložena v skladu z zakonom pri Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu: Urad);
d) "nacionalni patent" pomeni patent, ki je podeljen na podlagi nacionalne patentne prijave.
Zahteva za razširitev
2. člen
Evropska patentna prijava in na njeni podlagi podeljen evropski patent se razširita na Slovenijo na zahtevo vlagatelja. Zahteva za razširitev se bo štela za vloženo z vsako evropsko patentno prijavo, ki bo vložena na dan ali po 1. marcu 1994. Urad bo objavil vsako zahtevo za razširitev brž ko je to mogoče potem, ko jo je prejel od EPU, vendar ne pred potekom osemnajst mesecev od datuma vložitve ali prvega datuma prednostne pravice, če je bila ta zahtevana.
Zahtevo za razširitev je mogoče ob vsakem času umakniti. Zahteva se bo štela za umaknjeno, če ni bila plačana predpisana pristojbina za razširitev pri EPU pravočasno, ali če je bila evropska patentna prijava dokončno zavrnjena, umaknjena ali se je štelo, da je umaknjena. Urad bo to nemudoma objavil, če je bila zahteva za razširitev pred tem že objavljena.
Pristojbine za razširitev
3. člen
Pristojbina za razširitev iz drugega odstavka 2. člena te uredbe je 200 DEM. Pristojbina se plača EPU v roku, kot je določen za plačilo pristojbine za poimenovanje skladno z Evropsko patentno konvencijo.
Pristojbina za razširitev se lahko veljavno naknadno plača v imunitetnem roku dveh mesecev, kot je ta določen s Pravilom 85a(2) Evropske patentne konvencije, z dodatkom v vrednosti 50% od pristojbine za razširitev plačano v tem roku.
Za plačilo razširitvenih pristojbin bo EPU mutatis mutandis uporabljal svoja pravila o plačilu taks. Veljavno plačane pristojbine za razširitev se ne vračajo.
Veljavnost evropskih patentnih prijav
4. člen
Evropska patentna prijava, ki ji je bil dodeljen datum vložitve, je enakovredna redni nacionalni patentni prijavi vključno z morebitno zahtevano prednostno pravico za evropsko patentno prijavo, ne glede na kasnejši izid o njej.
Objavljena evropska patentna prijava, v zvezi s katero je bila vložena zahteva za razširitev, ima začasno tako varstvo, kot ga zagotavljata 93. in 94. člen zakona, in to od dne, ko je vlagatelj poslal slovenski prevod patentnih zahtevkov objavljene evropske patentne prijave osebi, ki izum v Sloveniji uporablja.
Za evropsko patentno prijavo se šteje, kot da ab initio ni imela veljavnosti, opisane v drugem odstavku tega člena, če je bila zahteva za razširitev umaknjena ali se zanjo šteje, kot da je umaknjena.
Veljavnost evropskih patentov
5. člen
Upoštevaje določil od drugega do šestega odstavka tega člena vsebuje razširjeni evropski patent, od dneva kot je EPU objavil sklep o njegovi podelitvi, enake pravice kot nacionalni patent po 32. členu zakona.
V roku treh mesecev po datumu objave sklepa o podelitvi evropskega patenta je nosilec patenta dolžan dostaviti Uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov za evropski patent in plačati predpisano pristojbino za objavo.
Če zaradi ugovora, vloženega pri EPU, evropski patent ostane v veljavi s spremenjenimi zahtevki, je nosilec patenta dolžan v roku treh mesecev od datuma, ko je bil objavljen sklep o veljavnem spremenjenem evropskem patentu, dostaviti Uradu slovenski prevod spremenjenih zahtevkov in plačati predpisano pristojbino za objavo.
Urad bo objavil vsak prevod, ki je bil pravilno vložen v skladu z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
Če prevod, naveden v drugem oziroma tretjem odstavku, ni pravočasno vložen ali če predpisana pristojbina ni pravočasno plačana, se razširjeni evropski patent šteje za ničnega ab initio.
Za razširjeni evropski patent in evropsko patentno prijavo, na kateri temelji, se šteje, kot da od samega začetka nima veljavnosti, navedene v prvem odstavku tega člena in drugem odstavku 4. člena te uredbe, če je EPU evropski patent na podlagi ugovora v postopku razveljavil.
Verodostojno besedilo evropskih patentnih prijav ali evropskih patentov
6. člen
Kot verodostojno besedilo v vseh postopkih v Sloveniji se šteje besedilo evropske patentne prijave oziroma evropskega patenta v jeziku, v katerem je voden postopek pri EPU.
Vendar se za verodostojnega šteje tudi prevod, kot je določeno v 4. in 5. členu te uredbe, razen v postopkih ugovora, v katerih zagotavlja prevod prijave ali patenta manjše varstvo kot jezik postopkov.
Vlagatelj ali nosilec patenta lahko vloži popravljeni prevod patentnih zahtevkov za evropsko patentno prijavo oziroma evropski patent. Popravljeni prevod nima pravnega učinka dokler ga Urad ne objavi. Vsaka oseba, ki izum v dobri veri uporablja ali je izvedla učinkovite in resne priprave za uporabo izuma in takšna uporaba ne bi bila kršitev prijave oziroma patenta v izvirnem prevodu, sme tudi potem, ko začne veljati popravljeni prevod, brez plačila nadaljevati s takšno uporabo v svojem poslovanju in za potrebe tega poslovanja.
Pravice iz poprejšnje prijave
7. člen
Za evropsko patentno prijavo, za katero je bila plačana pristojbina za razširitev in za razširjeni evropski patent velja glede na nacionalno patentno prijavo in na nacionalni patent ista pravica starejše prijave kot za nacionalno patentno prijavo in nacionalni patent po 2. točki drugega odstavka 9. člena zakona.
Za nacionalno patentno prijavo in nacionalni patent velja glede na razširjeni evropski patent ista pravica iz starejše prijave, kot jo imata glede na nacionalni patent po 2. točki drugega odstavka 9. člena zakona.
Hkratno varstvo
8. člen
Če imata razširjeni evropski patent in nacionalni patent, ki sta podeljena isti osebi isti datum vložitve ali enak datum zahtevane prednostne pravice, nacionalni patent ne bo imel pravnega učinka od datuma, ko je potekel rok za ugovor na evropski patent in ugovor ni bil vložen ali od datuma končne odločbe o veljavnosti evropskega patenta v postopku ugovarjanja, če se nacionalni patent nanaša na isti izum kot razširjeni evropski patent.
Pristojbine za veljavnost razširjenih evropskih patentov
9. člen
Pristojbine za vzdrževanje veljavnosti razširjenega evropskega patenta je treba Uradu plačati za leta, ki sledijo letu, v katerem je bil objavljen sklep o podelitvi evropskega patenta v skladu z Uredbo o pristojbinah, ki veljajo za nacionalni patent.
Uporaba Evropske patentne konvencije
10. člen
Določbe Evropske patentne konvencije in pravil za izvajanje se ne uporabljajo razen, če ni v tej uredbi drugače določeno.
Začetek veljavnosti
11. člen
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-05/93-13/10-8
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina