Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994

Kazalo

268. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, stran 332.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Razglašam zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. januarja 1994.
Št. 0100-16/94
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE
I. TEMELJNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
(1) Ta zakon določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in družb za upravljanje ter ureja način njihovega poslovanja.
(2) Investicijski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni sklad ali ustanovi kot investicijska družba.
(3) Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, določene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU-ju po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.
Družba za upravljanje
2. člen
Družba za upravljanje je gospodarska družba, ki se ustanovi izključno za upravljanje investicijskih skladov.
Vzajemni sklad
3. člen
(1). Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v prenosljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano z denarjem fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh oseb.
(2) Sredstva vzajemnega sklada se zbirajo z javno prodajo izdanih investicijskih kuponov. Imetnik investicijskega kupona ima pravico investicijski kupon kadarkoli prodati vzajemnemu skladu in s tem iz vzajemnega sklada izstopiti.
Investicijska družba
4. člen
(1) Investicijska družba je delniška družba, ki se ustanovi izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih denarnih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja.
(2) Investicijska družba zbira denarna sredstva z javno prodajo svojih delnic.
(3) Investicijska družba zagotavlja svojim delničarjem pravico do udeležbe na dobičku.
(4) Delnice investicijske družbe so neomejeno prenosljive.
(5) Investicijska družba ne sme odkupiti lastnih delnic.
Ime oziroma firma investicijskega sklada
5. člen
(1) Ime oziroma firma investicijskega sklada mora vsebovati označbo, da gre za vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo.
(2) Ime oziroma firma drugih pravnih subjektov ne sme vsebovati besed "investicijski sklad", "vzajemni sklad", "investicijska družba" ali drugih besed oziroma besednih zvez, ki bi zavajale v zmoto, da ta pravni subjekt opravlja dejavnost investicijskih skladov.
Agencija
6. člen
Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za oblikovanje oziroma ustanovitev investicijskih skladov ter družb za upravljanje in nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
II. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE
a) Splošno
Pojem
7. člen
(1) Družba za upravljanje je gospodarska družba, ki se ustanovi izključno za upravljanje investicijskih skladov.
(2) Družba za upravljanje se lahko ustanovi kot delniška družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo.
(3) Družba za upravljanje mora imeti sedež na območju Republike Slovenije.
(4) Če v tem zakonu ni drugače določeno, se za družbe za upravljanje uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93).
Družbeniki oziroma delničarji družbe za upravljanje
8. člen
(1) Družbeniki oziroma delničarji družbe za upravljanje so lahko samo fizične osebe ali pravne osebe, organizirane v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe.
(2) Razen pravnih oseb iz prvega odstavka tega člena ne sme posredno ali neposredno postati družbenik oziroma pridobiti delnice družbe za upravljanje nobena druga pravna oseba.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je lahko družbenik oziroma delničar družbe za upravljanje banka ali hranilnica, ki je ustanovljena kot delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, katere lastniki niso osebe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Tuje fizične in pravne osebe lahko posredno ali neposredno pridobijo skupno več kot 20% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje le s soglasjem Agencije.
(5) Če pridobi delnice oziroma deleže družbe za upravljanje oseba iz drugega odstavka tega člena ali če tuja pravna ali fizična oseba v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena posredno ali neposredno pridobi delnice oziroma poslovne deleže družbe za upravljanje, nima pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju družbe za upravljanje, Agencija pa lahko družbi za upravljanje tudi odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
Osnovni kapital in delnice družbe za upravljanje
9. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje, ki bo upravljala en sam investicijski sklad, je 50,000.000 tolarjev.
(2) Če želi družba za upravljanje upravljati več investicijskih skladov, se najnižji znesek osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena poveča za 25,000.000 tolarjev za upravljanje vsakega nadaljnjega investicijskega sklada.
(3) Družba za upravljanje mora pred oblikovanjem nadaljnjega vzajemnega sklada oziroma pred sklenitvijo pogodbe o upravljanju nadaljnje investicijske družbe, zvišati osnovni kapital tako, da ta doseže znesek najnižjega osnovnega kapitala iz drugega odstavka tega člena.
(4) Če je družba za upravljanje delniška družba, sme izdati samo imenske delnice istega razreda.
(5) Delnice oziroma poslovni vložki družbe za upravljanje se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti vplačani v celoti pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje oziroma povečanja osnovnega kapitala družbe za upravljanje v sodni register.
Način in pogoji opravljanja dejavnosti
10. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme opravljati nobene druge dejavnosti razen upravljanja investicijskih skladov.
(2) Člani uprave družbe za upravljanje morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ.
(3) Agencija lahko predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani uprave družbe za upravljanje glede strokovnih znanj s področja financ, in način preverjanja izpolnjevanja teh pogojev.
Izkazovanje finančnih podatkov o investicijskem skladu
11. člen
(1) Sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki in odhodki investicijskega sklada se morajo izkazovati ločeno od sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov družbe za upravljanje.
(2) Če družba za upravljanje upravlja več investicijskih skladov, mora zagotoviti ločeno izkazovanje sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov za vsak posamezni investicijski sklad.
Omejitev naložb v druge pravne osebe
12. člen
Družba za upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno lastnik delnic oziroma poslovnih deležev naslednjih pravnih oseb:
– druge družbe za upravljanje,
– banke iz 18. člena tega zakona,
– depozitarja iz 17. člena tega zakona,
– borzno posredniške družbe, ki za družbo za upravljanje opravlja posle v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji investicijskih skladov,
– svojih delničarjev oziroma družbenikov.
Omejitev naložb družbe za upravljanje v investicijske sklade, ki jih upravlja
13. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno lastnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja.
(2) Ob ustanovitvi investicijske družbe mora družba za upravljanje prevzeti in vplačati delnice investicijske družbe, ki jo bo upravljala, v skupnem nominalnem znesku najmanj 1,000.000 tolarjev. Po ustanovitvi družba za upravljanje ne sme pridobivati novih delnic investicijske družbe.
(3) Družba za upravljanje ne sme odtujiti delnic iz drugega odstavka tega člena dokler upravlja investicijsko družbo.
Evidentiranje naložb fizičnih oseb
14. člen
(1) Delničarji oziroma družbeniki družbe za upravljanje, ki so fizične osebe, člani uprave družbe za upravljanje in osebe, ki so zaposlene pri družbi za upravljanje ali zanjo opravljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe, morajo družbi za upravljanje prijaviti vsak nakup ali prodajo delnic oziroma poslovnih deležev pravnih oseb iz 12. člena tega zakona, z navedbo števila delnic oziroma investicijskih kuponov, ki so bili predmet nakupa ali prodaje, datuma nakupa ali prodaje in nakupno oziroma prodajno ceno.
(2) Družba za upravljanje vodi evidenco o nakupih in prodajah iz prvega odstavka tega člena.
(3) Evidenca iz drugega odstavka tega člena obsega:
– ime in priimek osebe iz prvega odstavka tega člena,
– razmerje te osebe do družbe za upravljanje,
– datum sklenitve pogodbe o nakupu oziroma prodaji,
– število delnic oziroma investicijskih kuponov, ki so bili predmet nakupa oziroma prodaje,
– prodajno oziroma nakupno ceno,
– datum prijave sklenitve pogodbe.
(4) Evidenca iz drugega odstavka tega člena je javno dostopna na način, ki ga določi Agencija.
b) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti opravljanja investicijskih skladov
Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
15. člen
(1) Pred vpisom v sodni register morajo ustanovitelji družbe za upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
(2) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov izda Agencija na pisno zahtevo, ki jo ustanovitelji vložijo v imenu družbe za upravljanje.
(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:
– firmo in sedež družbe za upravljanje,
– zahtevek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
(4) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno priložiti:
– celotni izpisek podatkov o ustanoviteljih – pravnih osebah iz sodnega registra in, če je ustanovitelj delniška družba, tudi notarsko overjen izpis iz delniške knjige oziroma drug ustrezen dokaz o imetnikih delnic.
– statut oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe za upravljanje,
– kratke življenjepise vodilnih delavcev družbe za upravljanje z navedbo osnovnih podatkov o pridobljenih strokovnih kvalifikacijah, predvsem s področja finančništva, in opis aktivnosti, ki jih vodilni delavci družbe za upravljanje opravljajo oziroma jih bodo opravljali poleg zaposlitve v družbi za upravljanje oziroma investicijski družbi,
– opis notranje organiziranosti družbe za upravljanje,
– opis tehnične opremljenosti za opravljanje dejavnosti,
– druge listine, s katerimi se dokazuje, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti
16. člen
Agencija izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov, če ugotovi, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. in 10. člena tega zakona, in če iz podatkov, s katerimi razpolaga, ne izhaja, da so bile kršene omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona.
c) Pooblastitev depozitarja in banke za opravljanje posameznih opravil v zvezi z upravljanjem investicijskega sklada
Pogodba z depozitarjem
17. člen
Družba za upravljanje mora s pogodbo, ki jo sklene s klirinško-depotno družbo oziroma osebo, ki je pooblaščena za opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: depozitar), pooblastiti le-tega za opravljanje vseh poslov v zvezi s hrambo vrednostnih papirjev investicijskega sklada.
Pogodba z banko o opravljanju posameznih poslov
18. člen
(1) Družba za upravljanje mora s pogodbo, ki jo sklene z banko ali drugo organizacijo, ki je pooblaščena za opravljanje poslov plačilnega prometa (v nadaljnjem besedilu: banka), pooblastiti banko za opravljanje vseh poslov v zvezi z denarnim poslovanjem investicijskega sklada.
(2) Družba za upravljanje lahko s pogodbo iz prvega odstavka tega člena pooblasti banko tudi za opravljanje posameznih drugih tehničnih in administrativnih poslov v zvezi z upravljanjem investicijskega sklada.
(3) Sprememba pogodbe iz prvega odstavka tega člena začne veljati, ko da k spremembi soglasje Agencija. Glede soglasja za spremembo pogodbe se smiselno uporabljajo določbe 34. in 35. člena tega zakona.
Dolžnosti banke
19. člen
Banka iz 18. člena tega zakona se s pogodbo lahko zaveže tudi:
– skrbeti, da so izdaja, prodaja in odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma izdaja in prodaja delnic, investicijske družbe izvedeni v skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada oziroma s pogodbo o upravljanju investicijske družbe;
– skrbeti, da se vrednost investicijskih kuponov izračunava v skladu z zakonom in pravili upravljanja vzajemnega sklada;
– ravnati v skladu z navodili družbe za upravljanje;
– obveščati družbo za upravljanje o transakcijah v zvezi s premoženjem investicijskega sklada v običajnih rokih in na poslovno običajen način.
Odškodninska odgovornost banke
20. člen
(1) Banka mora pri opravljanju poslov, za katere jo je pooblastila družba za upravljanje s pogodbo iz 18. člena tega zakona ravnati s skrbnostjo dobre banke.
(2) Banka odgovarja družbi za upravljanje in imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijski družbi za škodo, ki jim jo povzroči z neizpolnitvijo ali nepravilno izpolnitvijo obveznosti iz pogodbe iz 18. člena lega zakona.
(3) Tožbo na povrnitev škode, ki je imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijski družbi nastala, je pooblaščena vložiti družba za upravljanje v imenu vseh oškodovanih imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe.
(4) Če družba za upravljanje v 30 dneh od prejema pisne zahteve imetnika investicijskega kupona oziroma investicijske družbe proti banki ne vloži tožbe iz tretjega odstavka tega člena, lahko takšno tožbo vloži oškodovani imetnik investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma investicijska družba.
Razmerje med ravnanji banke in družbe za upravljanje
21. člen
Družba za upravljanje in banka morata ravnati neodvisno druga od druge, vsaka od njiju pa tako, da zagotavlja največje koristi imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma imetnikom delnic investicijske družbe.
3. VZAJEMNI SKLAD
a) Splošno
Pojem
22. člen
(1) Vzajemni sklad je premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v prenosljive vrednostne papirje in ki je bilo financirano z denarjem fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh oseb.
(2) Vzajemni sklad ni pravna oseba.
(3) Vzajemni sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist lastnikov vzajemnega sklada.
Lastniki vzajemnega sklada
23. člen
Fizična oziroma pravna oseba postane lastnik sorazmernega dela vzajemnega sklada z vplačilom vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada.
Razpršenost lastništva vzajemnega sklada
24. člen
(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ima lahko v lasti največ 5% vseh enot premoženja posameznega vzajemnega sklada.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je posamezna fizična ali pravna oseba lahko lastnik več kot 5% enot premoženja posameznega vzajemnega sklada, če je takšno lastništvo posledica prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada drugih oseb.
(3) Fizična ali pravna oseba iz drugega odstavka tega člena ne sme pridobiti novih investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada, dokler število enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v njeni lasti, presega 5% vseh enot premoženja tega vzajemnega sklada.
b) Investicijski kuponi
Investicijski kupon kot vrednostni papir
25. člen
(1) Premoženje vzajemnega sklada je razdeljeno na enake enote. Investicijski kupon vzajemnega sklada se lahko glasi na eno ali več enot premoženja vzajemnega sklada.
(2) Investicijski kupon je vrednostni papir, ki se glasi na ime in se ne more prenašati na drugega ter daje imetniku naslednje pravice:
– pravico do sorazmernega dela čistega dobička iz naložb vzajemnega sklada;
– pravico do sorazmernega dela vrednosti sredstev ob likvidaciji vzajemnega sklada;
– pravico, da mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo izplača vrednost investicijskega kupona.
Obvezne sestavine investicijskega kupona
26. člen
Investicijski kuponi vzajemnega sklada morajo obsegati:
– označbo, da gre za investicijski kupon vzajemnega sklada;
– ime vzajemnega sklada ter ime in sedež družbe za upravljanje;
– serijsko številko investicijskega kupona;
– število enot premoženja investicijskega sklada, na, katere se glasi investicijski kupon;
– ime kupca investicijskega kupona ter označbo, da je kupon neprenosljiv;
– obveznosti izdajatelja oziroma pravice imetnika investicijskega kupona;
– kraj in datum izdaje;
– podpis oziroma faksimile podpisa odgovornih oseb družbe za upravljanje.
Vrednost investicijskih kuponov
27. člen
(1) Vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada se ob upoštevanju števila enot premoženja vzajemnega sklada, na katere glasijo, določa tako, da se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada deli s skupnim številom enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku.
(2) Podatke o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada mora družba za upravljanje objavljati v rokih, ki jih predpiše Agencija.
(3) Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada in vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada predpiše Agencija.
Vplačilo investicijskih kuponov
28. člen
(1) Investicijski kuponi se lahko vplačajo samo v denarju.
(2) Ob vplačilu mora biti vplačana celotna vrednost investicijskega kupona, ugotovljena na način iz 27. člena tega zakona.
Izplačilo vrednosti investicijskega kupona
29. člen
(1) Imetnik investicijskega kupona lahko od družbe za upravljanje kadarkoli pisno zahteva, da mu izplača vrednost investicijskega kupona.
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora biti vložena na posebnem obrazcu, če tako določajo pravila upravljanja vzajemnega sklada.
(3) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo v višini vrednosti investicijskega kupona, ugotovljeni na način iz 27. člena tega zakona, ki velja na dan izplačila, zmanjšani za morebitno odkupno provizijo.
(4) Izplačilo investicijskega kupona opravi družba za upravljanje v denarju in na način, določen s pravili upravljanja vzajemnega sklada, v roku, ki ne sme biti daljši od pet delovnih dni od prejema zahteve iz prvega odstavka tega člena.
(5) Družba za upravljanje mora opraviti izplačilo po vrstnem redu prejetih zahtevkov.
(6) Z dnem izplačila vrednosti investicijskega kupona prenehajo pravice imetnika kupona, ki iz tega kupona izvirajo in s tem tudi lastninska pravica na sorazmernem delu vzajemnega sklada.
c) Oblikovanje vzajemnega sklada
Ustanovitelj
30. člen
Vzajemni sklad lahko oblikuje samo družba za upravljanje.
Oblikovanje vzajemnega sklada
31. člen
Družba za upravljanje oblikuje vzajemni sklad s tem, da sprejme pravila upravljanja vzajemnega sklada in sklene pogodbo z depozitarjem iz 17. člena tega zakona in banko iz 18. člena tega zakona.
Pravila upravljanja vzajemnega skladu
32. člen
(1) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo določati:
– ime vzajemnega sklada, firmo in sedež družbe za opravljanje in banke iz 18. člena tega zakona,
– investicijsko politiko vzajemnega sklada, predlog ciljev in uporabljena merila za ocenjevanje uresničitve ciljev;
– višino in vrsto provizij družbi za upravljanje in način izračunavanja le-teh;
– način obveščanja javnosti in imetnikov investicijskih kuponov o poslovanju vzajemnega sklada;
– postopek za spremembo pravil upravljanja;
– postopek izdaje in vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
– postopek izplačila vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
– postopek in način razdelitve čistega dobička vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov;
– postopek likvidacije vzajemnega sklada.
(2) Šteje se, da je imetnik investicijskega kupona sprejel pravila upravljanja vzajemnega sklada s tem, ko je vplačal vrednost investicijskega kupona.
(3) Pravila upravljanja vzajemnega sklada morajo biti brezplačno na razpolago na vseh mestih, na katerih se vplačujejo investicijski kuponi.
č) Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada
Izdaja investicijskih kuponov
33. člen
Družba za upravljanje sme izdati investicijske kupone šele, ko pridobi dovoljenje Agencije za upravljanje tega sklada.
Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada
34. člen
(1) Dovoljenje za upravljanje posameznega vzajemnega sklada izda Agencija na pisno zahtevo družbe za upravljanje.
(2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
– firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
– ime sklada,
– zahtevek za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada,
– številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona.
(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti:
– pravila upravljanja vzajemnega sklada,
– pogodbo, sklenjeno z depozitarjem iz 17. člena tega zakona,
– pogodbo, sklenjeno z banko iz 18. člena tega zakona,
– izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje glede najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 9. člena tega zakona, in kdo so njeni družbeniki; če je družba za upravljanje delniška družba pa tudi notarsko overjen izpisek iz delniške knjige,
– prospekt o javni ponudbi investicijskih kuponov,
– osnutek investicijskega kupona,
– druge listine, s katerimi se dokazuje, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada.
Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada
35. člen
(1) Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada, če družba za upravljanje nima dovoljenja iz 16. člena tega zakona oziroma če ji je bilo takšno dovoljenje odvzeto.
(2) Agencija izda dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada, če ugotovi:
– da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona,
– da so določbe pravil upravljanja vzajemnega sklada v skladu z določbami tega zakona,
– da sta pogodbi, sklenjeni z depozitarjem iz 17. člena tega zakona in banko iz 18. člena tega zakona, v skladu z določbami tega zakona,
– da je prospekt v skladu s 103. členom tega zakona.
Prvi poziv javnosti k vplačilu investicijskih kuponov
36. člen
(1) V roku 8 dni po prejemu dovoljenja za upravljanje sklada je dolžna družba za upravljanje v sredstvih javnega obveščanja objaviti poziv javnosti k vplačilu investicijskih kuponov z vsebino in na način določen v 103. členu tega zakona.
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
– firmo in sedež družbe za upravljanje.
– ime sklada,
– firmo in sedež depozitarja iz 17. člena tega zakona in banke iz 18. člena tega zakona, ter vplačilna mesta za vplačilo investicijskih kuponov.
– jasno in vsakomur razumljivo pojasnilo o pravicah iz investicijskega kupona in drugih pravilih upravljanja vzajemnega sklada.
– navedbo, da so pravila upravljanja vzajemnega sklada brezplačno na razpolago na vseh vplačilnih mestih.
d) Upravljanje vzajemnega sklada ter pravna razmerja med imetniki investicijskih kuponov in družbo za upravljanje
Upravljanje vzajemnega sklada
37. člen
Družba za upravljanje upravlja vzajemni sklad v svojem imenu in za račun imetnikov investicijskih kuponov.
Dolžnost omejitve in razpršitve tveganj
38. člen
(1) Pri opravljanju poslov v zvezi nakupom in prodajo vrednostnih papirjev mora družba za upravljanje skrbeti, da je razpršenost vrednostnih papirjev vzajemnega sklada v skladu z določbami tega zakona.
(2) Družba za upravljanje mora spremljati poslovne podatke o izdajateljih vrednostnih papirjev iz 93. člena tega zakona in upoštevati te podatke tako, da z naložbami v vrednostne papirje omeji in razprši tveganje naložb takšne vrste.
(3) Če ravna družba za upravljanje v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovarja imetnikom investicijskih kuponov za škodo, ki jo s takšnim ravnanjem povzroči.
(4) S pravili o upravljanju vzajemnega sklada ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti družbe za upravljanje za škodo iz tretjega odstavka tega člena.
Prodaja vrednostnih papirjev plačilno nesposobni osebi
39. člen
Družba za upravljanje odgovarja imetnikom investicijskih kuponov za škodo, če je prodala vrednostne papirje vzajemnega sklada osebi, za katero je vedela ali bi morala vedeti, da je plačilno nesposobna.
Odkup vrednostnih papirjev iz sredstev vzajemnega sklada in prodaja vrednostnih papirjev vzajemnemu skladu
40. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun odkupiti vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za račun
vzajemnega sklada, niti ne sme odprodati za račun vzajemnega sklada vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za svoj račun.
(2) Določba pravil o upravljanju vzajemnega sklada, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena je nična.
Odgovornost za izbiro strokovnjakov za posamezne vrste poslov
41. člen
(1) Družba za upravljanje sme pooblastiti druge pravne osebe za opravljanje posameznih vrst poslov v zvezi z upravljanjem vzajemnega sklada samo, če gre za posle iz 17. in 18. člena tega zakona ali druge posle, ki jih po določbah tega zakona ali zakona, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji, ne sme opravljati sama.
(2) Družba za upravljanje je imetnikom investicijskih kuponov odgovorna za škodo, če pri izbiri oseb iz prvega odstavka tega člena ne ravna z ustrezno strokovno skrbnostjo.
Provizija in povrnitev stroškov družbi za upravljanje
42. člen
(1) Za svoje storitve je družba za upravljanje upravičena do provizij od vplačil in izplačil investicijskih kuponov, kakor tudi do provizije za upravljanje z vzajemnim skladom.
(2) Proviziji od vplačila in od izplačila posameznega investicijskega kupona skupaj ne smeta presegati 3% vrednosti investicijskega kupona.
(3) Za upravljanje vzajemnega sklada ima družba za upravljanje pravico do letne provizije, ki ne sme presegati 2% povprečne čiste letne vrednosti sredstev vzajemnega sklada.
(4) Poleg provizije iz tretjega odstavka tega člena družba za upravljanje iz sredstev vzajemnega sklada nima pravice opraviti nobenih drugih izplačil iz naslova stroškov ali odhodkov v zvezi z upravljanjem sklada, razen izplačil iz naslova davka na dobiček in obresti za kredite, ki jih v skladu s tem zakonom najema v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada, ter stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšanih za strošek borzno posredniške družbe oziroma banke. Agencija lahko predpiše najvišji znesek stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, ki jih družbe za upravljanje lahko izplačujejo iz sredstev vzajemnega sklada po tem odstavku.
Izkaz uspeha in bilanca vzajemnega sklada
43. člen
(1) Družba za upravljanje mora izdelati izkaz uspeha in bilanco stanja vzajemnega sklada.
(2) Za izdelavo izkaza uspeha in bilance stanja vzajemnega sklada se uporabljajo računovodski standardi.
Razdelitev čistega dobička vzajemnega sklada
44. člen
(1) Družba za upravljanje razdeli čisti dobiček vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov v sorazmerju s številom enot premoženja investicijskega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku, če pravila vzajemnega sklada ne določajo drugače.
(2) Čisti dobiček iz prvega odstavka tega člena je družba za upravljanje dolžna razdeliti po zaključku vsakega obdobja, določenega s pravili upravljanja vzajemnega sklada. Obdobja delitve čistega dobička ne smejo biti daljša od enega leta.
Sprememba pravil o upravljanju vzajemnega sklada
45. člen
(1) Družba za upravljanje sme spremeniti pravila upravljanja vzajemnega sklada samo s soglasjem Agencije. (2) Za soglasje iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 34. in 35. člena tega zakona.
(3) Družba za upravljanje mora vse imetnike investicijskih kuponov pisno obvestili o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.
e) Prenos upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje
Pogodba o prenosu upravljanja
46. člen
(1) Družba za upravljanje (družba – prenosnica) lahko s pogodbo prenese upravljanje vzajemnega sklada na drugo družbo (družba – prevzemnica), če s tem soglašajo lastniki 70% enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku in če družba prevzemnica pridobi dovoljenje Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega sklada.
(2) O pogodbi iz prvega odstavka tega člena mora družba – prenosnica pisno obvestiti vse imetnike investicijskih kuponov. Šteje se, da imetnik investicijskega kupona soglaša s prenosom upravljanja, če v roku 15 dni od prejema obvestila s pisno vlogo ne obvesti družbe - prenosnice, da prenosu nasprotuje. Na pravico do ugovora mora biti imetnik investicijskega kupona jasno in razumljivo opozorjen v obvestilu o prenosu.
Dovoljenje za prevzem upravljanja
47. člen
(1) Glede dovoljenja za prevzem upravljanja se smiselno uporabljajo določbe 34. in. 35. člena tega zakona, če v tem členu ni drugače določeno.
(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem vloži družba – prevzemnica.
(3) Poleg listin iz druge do četrte alinee tretjega odstavka 34. člena tega zakona, je družba – prevzemnica dolžna zahtevi priložiti še naslednje listine:
– pogodbo o prenosu upravljanja,
– izjavo družbe – prenosnice, da s prenosom soglašajo lastniki najmanj 70% enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku.
Prenos upravljanja na zahtevo imetnikov investicijskih kuponov
48. člen
(1) Na zahtevo lastnikov najmanj 70% enot premoženja vzajemnega sklada, na katere se glasijo investicijski kuponi v obtoku, je družba za upravljanje dolžna prenesti upravljanje na drugo družbo za upravljanje.
(2) Glede prenosa upravljanja iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 46. in 47. člena tega zakona.
f) Likvidacija vzajemnega sklada
Razlogi za začetek likvidacije
49. člen
(1) Likvidacija vzajemnega sklada se začne v naslednjih primerih:
– če je s pravnomočno odločbo Agencije družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali če je bil nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– če v roku treh mesecev po objavi prvega poziva javnosti za vplačilo investicijskih kuponov niso vplačani investicijski kuponi v skupni vrednosti najmanj 50,000.000 tolarjev,
– če se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada zmanjša pod 50,000.000 tolarjev in v nadaljnjih treh mesecih ne doseže 50,000.000 tolarjev,
– če je bila v zadnjem letu čista vrednost sredstev vzajemnega sklada manjša kot 50,000.000 tolarjev v posameznih obdobjih, ki skupno presegajo šest mesecev,
– v drugih primerih, določenih s pravili upravljanja vzajemnega sklada.
(2) Niti imetnik investicijskega kupona niti njegov upnik ne moreta zahtevati razdelitve premoženja oziroma likvidacije vzajemnega sklada.
Sklep o začetku likvidacije
50. člen
(1) V primerih iz druge do četrte alinee prvega odstavka 49. člena tega zakona sprejme sklep o začetku likvidacije družba za upravljanje.
(2) Sklep o začetku likvidacije objavi družba za upravljanje v Uradnem listu Republike Slovenije in o
njem pisno obvesti imetnike investicijskih kuponov.
Pravne posledice začetka likvidacijskega postopka
51. člen
Od dneva objave sklepa o začetku likvidacijskega postopka imetniki investicijskih kuponov od družbe za upravljanje ne morejo več zahtevati izplačila vrednosti investicijskega kupona.
Vnovčenje in razdelitev likvidacijske mase
52. člen
(1) Po sprejemu sklepa o začetku likvidacije družba za upravljanje vnovči vse naložbe vzajemnega sklada.
(2) Iz denarne likvidacijske mase, ki nastane z vnovčenjem naložb vzajemnega sklada, si družba za upravljanje izplača provizijo, sorazmerno času upravljanja v letu likvidacije, in stroške likvidacije, do povrnitve katerih je upravičena s pravili upravljanja vzajemnega sklada, ostanek pa razdeli imetnikom investicijskih kuponov v sorazmerju s številom investicijskih kuponov v obtoku.
(3) Družba za upravljanje ni upravičena, da si izplača provizijo sorazmerno času upravljanja v letu likvidacije iz denarne likvidacijske mase, ki nastane z vnovčenjem naložb vzajemnega sklada, če je prišlo do likvidacije družbe za upravljanje iz razlogov, navedenih v prvi alinei prvega odstavka 49. člena tega zakona.
(4) Od izplačil imetnikom investicijskih kuponov iz drugega odstavka tega člena družba za upravljanje nima pravice do provizije.
(5) Določba pravil o upravljanju vzajemnega sklada, ki je v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena je nična.
Likvidacija po sklepu Agencije
53. člen
(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tèga zakona izda sklep o likvidaciji Agencija.
(2) Za likvidacijo, ki se opravi na podlagi sklepa Agencije se smiselno uporabljajo določbe 50. do 52. člena tega zakona, če v tem členu ni drugače določeno.
(3) V sklepu o začetku likvidacije določi Agencija likvidatorja vzajemnega sklada.
(4) Glede pravic in obveznosti likvidatorja iz tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe o likvidacijskem upravitelju, ki jih vsebuje zakon, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo.
Prenos upravljanja vzajemnega sklada namesto likvidacije
54. člen
(1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tega zakona lahko Agencija sklene, da se namesto likvidacije prenese upravljanje sklada na drugo družbo za upravljanje, ki izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega sklada. če ta na takšen prevzem upravljanja pristane.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena Agencija s sklepom o prenosu upravljanja vzajemnega sklada namesto likvidacije pooblasti banko iz 18. člena tega zakona, da izvede vsa opravila, potrebna za prenos upravljanja. Stroške "prenosa izplača družba – prevzemnica banki iz sredstev vzajemnega sklada, in za račun vzajemnega sklada uveljavi povrnitev le-teh od družbe za upravljanje iz prve alinee prvega odstavka 49. člena tega zakona.
(3) Družba za upravljanje – prevzemnica mora prilagoditi naložbe investicijskih skladov, ki jih upravlja določbam tega zakona v roku treh mesecev od prevzema upravljanja vzajemnega sklada.
IV. INVESTICIJSKA DRUŽBA
a) Splošne določbe
Pojem
55. člen
(1) Investicijska družba je delniška družba, ki se ustanovi izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja.
(2) Če v tem zakonu ni drugače določeno se za investicijsko družbo uporabljajo določbe o delniški družbi, ki jih vsebuje zakon o gospodarskih družbah.
(3) Ne glede na določbo 170. člena zakona o gospodarskih družbah je lahko ustanovitelj investicijske družbe ena sama družba za upravljanje.
Osnovni kapital investicijske družbe
56. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala investicijske družbe je 200,000.000 tolarjev.
(2) Po vpisu ustanovitve investicijske družbe v sodni register sme investicijska družba spremeniti osnovni kapital samo s povečanjem osnovnega kapitala iz sredstev družbe (333. do 345. člen zakona o gospodarskih družbah) ali s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala (354. do 355. člen zakona o gospodarskih družbah).
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena sme investicijska družba s soglasjem Agencije povečati osnovni kapital z vložki (309. do 317. člen zakona o gospodarskih družbah). Glede soglasja Agencije se smiselno uporabljajo določbe 68. in 69. člena tega zakona.
Delnice investicijske družbe
57. člen
(1) Investicijska družba ne sme izdati prednostnih delnic ali delnic, ki bi posameznemu delničarju zagotavljale ugodnejši položaj, kot tudi ne delnic, ki bi lastnikom zagotavljale nesorazmerna lastniška upravičenja.
(2) Delnice investicijske družbe se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti vplačane v celoti pred vpisom ustanovitve investicijske družbe oziroma pred vpisom povečanja osnovnega kapitala investicijske družbe
v sodni register.
(3) Delnice investicijske družbe se glasijo na ime in njihova prenosljivost ne sme biti omejena.
(4) Delnice izdane v nasprotju s prvim odstavkom tega člena so nične. Nična je tudi določba statuta ali zapis na delnici investicijske družbe, ki omejuje njeno prenosljivost.
(5) Investicijske družbe morajo poskrbeti za uvrstitev svojih delnic v kotacijo na borzi vrednostnih papirjev v skladu s predpisi o trgu vrednostnih papirjev.
(6) Investicijska družba ne sme pridobiti lastnih delnic.
(7) Pravni posel, na podlagi katerega investicijska družba pridobi lastne delnice, je ničen.
Razpršenost delnic investicijske družbe
58. člen
(1) Posamezna fizična ali pravna oseba ima lahko posredno ali neposredno v lasti največ 5% vseh delnic posamezne investicijske družbe.
(2) Če posamezna pravna ali fizična oseba posredno ali neposredno pridobi več kot 5% delnic investicijske družbe, nima pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju investicijske družbe iz delnic, s katerimi preseže prepoved iz prvega odstavka tega člena.
Vpisovanje delnic in pooblastitev depozitarja
59. člen
(1) Investicijska družba ne sme pričeti z vpisovanjem delnic na podlagi javnega oglasa z vabilom k javnemu vpisu delnic (103. člen tega zakona), dokler ne pridobi dovoljenja Agencije za ustanovitev investicijske družbe.
(2) Vpisovanje delnic in denarna plačila zanje se opravijo pri banki iz 18. člena tega zakona.
(3) Ob vpisu in vplačilu delnic mora delničar pooblastiti depozitarja iz 17. člena tega zakona za hrambo vplačanih delnic in izvrševanje premoženjskih pravic iz delnice v imenu in za račun delničarja.
(4) Stroški izvrševanja pooblastil iz tretjega odstavka tega člena bremenijo družbo za upravljanje.
Stroški ustanovitve investicijske družbe
60. člen
(1) Statut investicijske družbe lahko določi, da ima družba za upravljanje pravico do povrnitve stroškov ustanovitve investicijske družbe, ki ne smejo presegati 2% vrednosti osnovnega kapitala ob ustanovitvi investicijske družbe.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko statut določi tudi, da se stroški ustanovitve povrnejo družbi za upravljanje tako, da se vračunajo v ceno delnic.
Dejavnost investicijske družbe
61. člen
Investicijska družba ne sme opravljati nobene druge dejavnosti razen javnega zbiranja denarnih sredstev in investiranja tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje.
Upravljanje investicijske družbe
62. člen
Investicijska družba se ne sme sama upravljati, temveč mora za posle upravljanja s pogodbo o upravljanju pooblastiti družbo za upravljanje.
b) Statut in organi investicijske družbe
Statut investicijske družbe
63. člen
Poleg določb, ki jih mora vsebovati statut vsake delniške družbe (184. člen zakona o gospodarskih družbah), mora biti v statutu investicijske družbe določena tudi investicijska politika investicijske družbe in politika razdelitve dividend.
Uprava investicijske družbe
64. člen
(1) Investicijsko družbo vodi direktor.
(2) Direktor investicijske družbe zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah, razen tistih, v katerih je za zastopanje investicijske družbe pooblaščen nadzorni svet.
(3) Direktorja imenuje in razreši nadzorni svet.
Nadzorni svet investicijske družbe
65. člen
(1) Investicijska družba mora imeti tričlanski nadzorni svet.
(2) Člani nadzornega sveta morajo biti iz vrst neodvisnih strokovnjakov.
(3) Nihče izmed članov nadzornega sveta ne sme biti oseba, ki je zaposlena pri družbi za upravljanje, depozitarju iz 17. člena tega zakona ali banki iz 18. člena tega zakona, ali v teh pravnih osebah opravlja funkcijo člana uprave ali člana nadzornega sveta.
(4) Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet vsake delniške družbe na podlagi 274. člena zakona o gospodarskih družbah, člani nadzornega sveta investicijske družbe tudi skupno zastopajo investicijsko družbo v razmerju do družbe za upravljanje.
(5) Glede sestave nadzornega sveta se ne uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Imenovanje članov prvega nadzornega sveta
66. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 192. člena zakona o gospodarskih družbah imenuje prvi nadzorni svet investicijske družbe družba za upravljanje.
c) Dovoljenje za ustanovitev investicijske družbe
Drugi pogoji za ustanovitev investicijske družbe
67. člen
Pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register morajo ustanovitelji z družbo za upravljanje skleniti pogodbo o upravljanju investicijske družbe.
Zahteva za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske družbe
68. člen
(1) Pred vpisom v sodni register morajo ustanovitelji investicijske družbe pridobiti dovoljenje Agencije za ustanovitev investicijske družbe.
(2) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena na pisno zahtevo ustanoviteljev investicijske družbe.
(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:
– firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
– številko in datum izdaje dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona,
– firmo in sedež investicijske družbe,
– ime in priimek ter rojstni datum članov prvega nadzornega sveta investicijske družbe,
– zahtevek za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske družbe.
(4) Zahtevi iz drugega odstavka tega člena je potrebno priložiti:
– statut investicijske družbe.
– pogodbo o upravljanju iz 70. člena tega zakona.
– izpisek iz sodnega registra, iz katerega izhaja, da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje glede najnižjega zneska osnovnega kapitala iz 9. člena tega zakona,
– pogodbo, ki jo je družba za upravljanje sklenila z depozitarjem iz 17. člena tega zakona,
– pogodbo, ki jo je družba za upravljanje sklenila z banko iz 18. člena tega zakona,
– prospekt o javni prodaji delnic investicijske družbe iz 103. člena tega zakona,
– sklep o imenovanju članov prvega nadzornega sveta in pisna soglasja vseh oseb, ki so bile imenovane za člane prvega nadzornega sveta,
– osnutek delnice investicijske družbe,
– druge listine, s katerimi se dokazuje, da investicijska družba izpolnjuje pogoje za ustanovitev.
Dovoljenje za ustanovitev investicijske družbe
69. člen
(1) Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev investicijske družbe, če družba za upravljanje nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona oziroma če ji je bilo takšno dovoljenje odvzeto.
(2) Agencija izda dovoljenje za ustanovitev investicijske družbe, če ugotovi:
– da investicijska družba izpolnjuje pogoje za ustanovitev, določene z zakonom,
– da družba za upravljanje izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona.
– da so določbe pogodbe o upravljanju investicijske družbe v skladu z zakonom.
– da sta pogodbi, sklenjeni z depozitarjem iz 17. člena tega zakona in banko iz 18. člena tega zakona, v skladu z določbami tega zakona,
– da je prospekt v skladu s 103. členom tega zakona.
č) Pogodba o upravljanju investicijske družbe
Pojem
70. člen
Pogodba o upravljanju investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu: pogodba) je pogodba, s katero se družba za upravljanje zaveže upravljati investicijsko družbo in pri tem v imenu in za račun investicijske družbe opravljati vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja investicijske družbe in zagotavljati pogoje za upravljanje in poslovanje investicijske družbe, investicijska družba pa se zaveže, da ji bo za to plačala provizijo.
Profesionalna skrbnost družbe za upravljanje
71. člen
(1) Družba za upravljanje mora pri upravljanju investicijske družbe ravnali z ustrezno strokovno skrbnostjo in posle v zvezi z upravljanjem investicijske družbe opravljati v skladu s pogodbo in določbami tega zakona.
(2) Pri opravljanju poslov za investicijsko družbo je dolžna družba za upravljanje v vsem paziti na interese investicijske družbe.
Posli v zvezi z ustanovitvijo investicijske družbe
72. člen
V zvezi z ustanovitvijo investicijske družbe mora družba za upravljanje zlasti:
– izvršiti ustrezno predstavitev investicijske družbe javnosti.
– pripraviti in izdati prospekt.
Upravljanje finančnega premoženja investicijske družbe
73. člen
Družba za upravljanje mora denarna sredstva, s katerimi so bile vplačane delnice investicijske družbe, naložiti v prenosne vrednostne papirje.
Odgovornost za izbiro strokovnjakov za posamezne vrste poslov
74. člen
(1) Družba za upravljanje sme pooblastiti druge pravne osebe za opravljanje posameznih vrst poslov v zvezi z upravljanjem investicijske družbe samo. če gre za posle iz 17. in 18. člena tega zakona ali druge posle, ki jih po določbah tega zakona ali zakona, ki ureja trgovanje z vrednostnimi papirji, ne sme opravljati sama.
(2) Družba za upravljanje je investicijski družbi odgovorna za škodo, če pri izbiri oseb iz prvega odstavka tega člena ne ravna z ustrezno strokovno skrbnostjo.
Izvrševanje investicijske politike investicijske družbe
75. člen
(1) V pogodbi določita pogodbeni stranki investicijsko politiko investicijske družbe tako, da navedeta vrste naložb.
(2) Investicijska politika iz prvega odstavka tega člena mora bili določena v skladu s statutom investicijske družbe.
(3) Družba za upravljanje upravlja finančno premoženje investicijske družbe v skladu z investicijsko politiko, določeno v pogodbi o upravljanju.
(4) Če ravna družba za upravljanje pri upravljanju finančnega premoženja v nasprotju z investicijsko politiko, določeno v pogodbi o upravljanju, odgovarja investicijski družbi za škodo, ki jo s tem povzroči.
(5) S pogodbo ni mogoče omejili ali izključiti odgovornosti družbe za upravljanje za škodo iz četrtega odstavka tega člena.
Dolžnost razpršitve in omejitve tveganj
76. člen
(1) Pri opravljanju poslov v zvezi nakupom in prodajo vrednostnih papirjev družba za upravljanje skrbi, da je razpršenost vrednostnih papirjev investicijske družbe v skladu z določbami tega zakona.
(2) Družba za upravljanje spremlja poslovne podatke o izdajateljih vrednostnih papirjev iz 93. člena tega zakona in je dolžna upoštevati te podatke tako, da z naložbami v vrednostne papirje omeji in razprši tveganje naložb takšne vrste.
(3) Če ravna družba za upravljanje v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena, odgovarja investicijski družbi za škodo, ki jo s takšnim ravnanjem povzroči.
(4) S pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti družbe za upravljanje za škodo iz tretjega odstavka tega člena.
Prodaja vrednostnih papirjev plačilno nesposobni osebi
77. člen
Družba za upravljanje odgovarja investicijski družbi za škodo, če je prodala vrednostne papirje investicijske družbe osebi za katero je vedela ali bi morala vedeti, da je plačilno nesposobna.
Odkup vrednostnih papirjev od investicijske družbe in prodaja vrednostnih papirjev investicijski družbi
78. člen
(1) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun odkupiti vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za račun investicijske družbe, niti ne sme odprodati za račun investicijske družbe, vrednostnih papirjev, ki jih je kupila za svoj račun.
(2) Določilo pogodbe, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena je nično.
Poročanje
79. člen
(1) Družba za upravljanje mora investicijski družbi najmanj enkrat mesečno poročati o vseh nakupih in prodajah vrednostnih papirjev, ki jih je opravila v imenu in za račun investicijske družbe, ter o prihodkih od naložb v vrednostne papirje.
(2) Na zahtevo nadzornega sveta investicijske družbe mora družba za upravljanje poročati tudi o stanju na trgu vrednostnih papirjev in o drugih okoliščinah, ki so pomembne za presojo ustreznosti naložb v vrednostne papirje.
Zagotavljanje pogojev za upravljanje investicijske družbe, njeno poslovanje in delovanje njenih organov
80. člen
Družba za upravljanje zagotavlja pogoje za upravljanje investicijske družbe, njeno poslovanje in delovanje njenih organov, s tem da:
– pripravi predlog za imenovanje direktorja investicijske družbe in pri tem zagotovi, da je oseba, katere imenovanje predlaga, ustrezno strokovno usposobljena in da izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in statutom investicijske družbe,
– izračunava in objavlja vrednost delnic investicijske družbe,
– vodi knjigovodstvo za investicijsko družbo,
– zagotavlja ustrezne prostore in strokovno usposobljene osebe za opravljanje dejavnosti investicijske družbe,
– skrbi za vse administrativne storitve, potrebne za delovanje skupščine investicijske družbe (kot na primer: priprava, izdelava in dostava oziroma objava obvestil delničarjem in vabil ter gradiv za skupščino, izdelava zapisnikov skupščine, zagotavljanje storitev notarjev in drugo),
– opravlja oziroma zagotavlja druge storitve, ki so potrebne za uspešno poslovanje investicijske družbe in delovanje njenih organov.
Politika investiranja investicijske družbe
81. člen
(1) Družba za upravljanje pripravi politiko investiranja investicijske družbe in jo predloži v odobritev nadzornemu svetu investicijske družbe.
(2) Družba za upravljanje mora storiti vse kar je potrebno za izvajanje politike investiranja investicijske družbe, ki jo je odobril nadzorni svet.
Finančna in poslovna poročila
82. člen
(1) Družba za upravljanje izdela bilanco stanja in izkaz uspeha investicijske družbe v skladu z računovodskimi standardi ter pripravi polletno in letno poročilo o poslovanju investicijske družbe.
(2) Metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev investicijske družbe in povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe predpiše Agencija.
Razdelitev dobička investicijske družbe
83. člen
Družba za upravljanje pripravi predlog razdelitve dobička investicijske družbe v skladu s statutom investicijske družbe in je dolžna storiti vse potrebno za izvršitev sklepa skupščine investicijske družbe o razdelitvi dobička.
Poročila o naložbah oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij
84. člen
(1) Družba za upravljanje pripravi na zahtevo nadzornega sveta investicijske družbe poročilo o naložbah oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij, s podatki iz 14. in 110. člena tega zakona.
(2) Notranje informacije iz prvega odstavka tega člena so tiste informacije, ki jih kot notranje opredeljuje zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev.
Provizija družbe za upravljanje
85. člen
(1) Investicijska družba je dolžna družbi za upravljanje plačati provizijo za upravljanje v višini in rokih, določenih v pogodbi.
(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena letno ne sme presegati 2% povprečne letne čiste vrednosti sredstev investicijske družbe.
Stroški poslovanja investicijske družbe in družbe za upravljanje
86. člen
(1) Družba za upravljanje je dolžna iz lastnih sredstev kriti vse stroške poslovanja in upravljanja investicijske
družbe in plačati druge odhodke.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena bremenijo davek na dobiček investicijske družbe in obresti od kreditov, ki jih družba za upravljanje v skladu z zakonom najema za račun investicijske družbe ter stroški posredovanja pri nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev, zmanjšani za strošek borznoposredniške družbe ali banke, investicijsko družbo in jih družba za upravljanje plača iz sredstev investicijske družbe. Agencija lahko predpiše najvišji znesek stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev, ki jih družbe za upravljanje lahko izplačajo iz sredstev investicijske družbe po tem odstavku.
(3) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s prejšnjimi odstavki tega člena, je nična.
Odstop od pogodbe
87. člen
(1) Investicijska družba ima pravico odstopiti od pogodbe.
(2) Odstop od pogodbe učinkuje od dneva, ko izda Agencija investicijski družbi soglasje za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje.
(3) Družba za upravljanje nima pravice odstopiti od pogodbe.
Sporazumna razveza pogodbe
88. člen
(1) Družba za upravljanje in investicijska družba lahko sporazumno razvežeta pogodbo.
(2) Razveza pogodbe učinkuje od dneva, ko izda Agencija investicijski družbi soglasje za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje.
Soglasje za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje
89. člen
(1) V zvezi s soglasjem Agencije za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje se smiselno uporabljajo določbe 68. in 69. člena tega zakona, razen določb prve alinee četrtega odstavka 68. člena in prve alinee drugega odstavka 69. člena.
(2) Poleg listin iz druge do četrte alinee četrtega odstavka 68. člena tega zakona je zahtevi za soglasje za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje potrebno priložiti tudi izjavo o odstopu od pogodbe oziroma sporazum o razvezi pogodbe.
Razveza pogodbe zaradi odvzema dovoljenja družbi za upravljanje
90. člen
(1) Pogodba je razdrta po samem zakonu, če je družbi za upravljanje z odločbo Agencije odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena naloži Agencija v odločbi, s katero odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti, banki iz 18. člena tega zakona, da do sklenitve pogodbe z novo družbo za upravljanje, opravlja tiste posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja družbe, s katerimi ni mogoče odlašati.
(3) S posli, s katerimi ni mogoče odlašati, so mišljeni posli, ki jih je potrebno opraviti, da investicijski družbi ne bi nastala škoda.
(4) Družba za upravljanje mora v roku 8 dni od prejema odločbe Agencije, s katero ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, prenesti vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja investicijske družbe na banko iz drugega odstavka tega člena.
(5) Investicijska družba mora v roku treh mesecev od dneva, ko je prejela odločbo Agencije, s katero je bilo družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, vložiti zahtevo za izdajo soglasja k sklenitvi pogodbe z drugo družbo za upravljanje. Za soglasje se smiselno uporablja določba 89. člena tega zakona.
(6) Če investicijska družba v roku iz petega odstavka tega člena ne vloži zahteve za izdajo soglasja za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje, vloži Agencija pri pristojnem sodišču predlog za začetek postopka likvidacije investicijske družbe.
Stečaj ali likvidacija družbe za upravljanje
91. člen
Če je nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, se smiselno uporabljajo določbe 90. člena tega zakona.
Likvidacija in stečaj investicijske družbe
92. člen
(1) Če je nad investicijsko družbo začet postopek redne likvidacije, je dolžna družba za upravljanje v roku 8 dni po dnevu, ko je zvedela ali bi morala zvedeti za začetek likvidacije nad investicijsko družbo, pričeli z vnovčevanjem finančnega premoženja investicijske družbe in to premoženje v razumnem roku vnovčiti.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora družba za upravljanje v roku, ki ne sme biti daljši od 8 dni po tem, ko je vnovčila celotno finančno premoženje investicijske družbe, izdelati končno poročilo stanja finančnega premoženja investicijske družbe, v katerem prikaže skupno višino denarnih sredstev iz vnovčenja finančnega premoženja investicijske družbe in višino neizplačanih provizij in drugih stroškov upravljanja finančnega premoženja investicijske družbe.
(3) Po sestavi poročila iz drugega odstavka tega člena si ima družba za upravljanje pravico izplačati neizplačano provizijo in druge neizplačane stroške upravljanja, do povrnitve katerih je po pogodbi upravičena. Razliko vnovčenega premoženja je dolžna nakazati investicijski družbi v roku treh dni po sestavi poročila.
(4) Nad investicijsko družbo ni mogoče začeti stečajnega postopka.
(5) Če investicijska družba ne more poravnati dospelih obveznosti, odgovarja za plačilo le-teh družba za upravljanje solidarno z investicijsko družbo.
(6) V primeru iz drugega odstavka tega člena se dospelost vseh obveznosti investicijske družbe nasproti družbi za upravljanje odloži, dokler investicijska družba ne poravna vseh dospelih in neplačanih obveznosti upnikom. Od tako odloženih obveznosti ne tečejo obresti.
(7) Določba pogodbe, ki je v nasprotju s šestim odstavkom tega člena je nična.
V. NALOŽBE INVESTICIJSKIH SKLADOV
Naložbe
93. člen
Investicijski sklad sme naložiti zbrana sredstva pod pogoji, določenimi v tem zakonu:
– v vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah ali v vrednostne papirje, s katerimi se javno trguje na drugem organiziranem in nadzorovanem trgu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: drug trg vrednostnih papirjev);
– v dolgoročne vrednostne papirje ali v kratkoročne vrednostne papirje in denarna sredstva;
– v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.
Omejitve naložb
94. člen
(1) Naložbe investicijskega sklada v vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah, morajo predstavljati najmanj 75% vseh naložb vzajemnega sklada oziroma 60% vseh naložb investicijske družbe:
(2) Vzajemni sklad mora imeti najmanj 5% svojih naložb v obliki likvidnih sredstev in v kratkoročnih vrednostnih papirjih, katerih rok dospelosti ne sme biti daljši od 6 mesecev.
(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10% svojih naložb v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev. Investicijski sklad ima lahko svoje naložbe v vrednostnih papirjih tujih izdajateljev samo, če kotirajo na tistih borzah, ki jih predhodno določi Agencija.
Obveznost razpršitve naložb
95. člen
(1) Investicijski sklad mora imeti svoje naložbe razpršene v vrednostnih papirjih različnih izdajateljev in ne sme imeti več kot 5% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja.
(2) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 10% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih izdajateljev, če gre za vrednostne papirje, ki so bili sprejeti v kotacijo na borzi.
(3) Investicijski sklad ne sme imeti več kot 5% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja in z njim povezanih, izdajateljev, če gre za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na drugem trgu vrednostnih papirjev.
(4) Za povezana izdajatelja v smislu drugega in tretjega odstavka tega člena se štejeta izdajatelja – pravni osebi, ki sta v medsebojnem razmerju tako:
– da ima eden v drugem večinski delež,
– da je eden odvisen od drugega,
– da sta koncernski družbi,
– da sta vzajemno kapitalsko udeležena,
– da sta povezana s podjetniško pogodbo,
– da sta oba odvisni družbi, ki imata skupno obvladujočo družbo.
Vrednostni papirji, ki jih izda ali zanje jamči Republika Slovenije
96. člen
Investicijski sklad ima lahko do 70% vseh svojih naložb v vrednostnih papirjih, ki jih izda ali za katere jamči Republika Slovenija, če se te naložbe sestojijo iz najmanj petih različnih izdaj, pri čemer posamezna izdaja ne sme presegati 35% vseh naložb investicijskega sklada.
Razmerja za posamezne izdajatelje
97. člen
(1) Investicijski sklad ima lahko v svojih naložbah posredno ali neposredno največ 10% vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja.
(2) Investicijski skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje, v svojih naložbah skupaj ne smejo imeti posredno ali neposredno več kot 15% vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja.
Prepoved naložb v druge investicijske sklade
98. člen
(1) Investicijski sklad ne sme imeti svojih naložb v drugih investicijskih skladih.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sme investicijski sklad s soglasjem Agencije naložiti del svojega premoženja v drug investicijski sklad pod pogoji, ki jih predpiše Agencija.
Prepoved naložb v določene pravne osebe
99. člen
Investicijski sklad ne sme imeti svojih naložb v naslednjih pravnih osebah:
– družbah za upravljanje.
– depozitarju iz 17. člena tega zakona,
– banki iz 18. člena tega zakona,
– borzno posredniških družbah, ki za družbo za upravljanje opravljajo posle v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji investicijskih skladov,
– pravnih osebah, ki so posredno ali neposredno lastniki več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad.
Zadolževanje
100. člen
(1) Družba za upravljanje se sme zadolževati v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada do 10% vrednosti premoženja vzajemnega sklada z najemanjem likvidnostnih kreditov z rokom dospelosti največ 6 mesecev.
(2) Investicijska družba se ne sme zadolževati oziroma izdajati dolžniških vrednostnih papirjev razen, če to posebej odobri Agencija ob izdaji dovoljenja za poslovanje investicijske družbe.
Prilagoditev naložb z določbami o naložbah investicijskih skladov
101. člen
Investicijska družba mora po vpisu v sodni register postopoma prilagajati svoje naložbe določbam, ki urejajo naložbe investicijskih skladov po tem zakonu, vendar ne dlje kot šest mesecev.
VI. OBJAVA INFORMACIJ IN VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
Objava informacij o poslovanju investicijskega sklada
102. člen
(1) O poslovanju investicijskega sklada mora družba za upravljanje objaviti naslednje vrste informacij:
– prospekt iz 103. člena tega zakona ob javni prodaji investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe;
– letno in polletno poročilo o poslovanju posameznega investicijskega sklada;
– poročilo o sestavi naložb investicijskega sklada;
– vrednost investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe.
(2) Vsebino letnega in polletnega poročila investicijskega sklada predpiše Agencija.
(3) Vsebino in način poročila o sestavi naložb določi Agencija.
Prospekt o javni ponudbi
103. člen
(1) Za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe mora biti izdelan ponudbeni dokument (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
(2) Prospekt mora biti objavljen in dan na razpolago javnosti ob začetku javne ponudbe investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe.
(3) Oglas izdaje investicijskih kuponov oziroma delnic mora biti objavljen najmanj dvakrat v dnevno informativnem časopisu z veliko naklado.
(4) Prospekt mora pred objavo odobriti Agencija. Šteje se, da je Agencija odobrila prospekt z izdajo dovoljenja za oblikovanje oziroma ustanovitev investicijskega sklada.
(5) Prospekt, ki ga je odobrila Agencija mora biti pred objavo dostavljen vsem članom Ljubljanske borze, Banki Slovenije in Agenciji.
(6) Družba za upravljanje mora vsem interesentom dati na razpolago prospekt, dopolnjen s tekočimi podatki, odobrenimi s strani Agencije, na mestu, vnaprej določenim z oglasom iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Obvezno vsebino prospekta investicijskega sklada določi Agencija.
(8) Družba za upravljanje, ki namerava objaviti prospekt o javni ponudbi, mora namero objave sporočiti v sredstvih javnega obveščanja najmanj 30 dni pred pričetkom javne ponudbe.
Letno poročilo družbe za upravljanje
104. člen
(1) Družba za upravljanje mora objaviti letno poročilo z revidiranimi računovodskimi izkazi najkasneje v osmih mesecih po preteku poslovnega leta.
(2) Letno poročilo družbe za upravljanje iz prvega odstavka tega člena mora obsegati tudi:
– naslov, na katerem je v sodnem registru vpisan sedež družbe za upravljanje in naslov sedeža uprave, če je ta različen od sedeža, vpisanega v sodnem registru;
– datum ustanovitve družbe in čas, za katerega je ustanovljena, če je ustanovljena za določen čas;
– osebna imena in položaj članov upravnega organa družbe, vodstva in nadzornih teles ter podrobne informacije o glavnih aktivnostih teh oseb izven družbe za upravljanje, če bi te aktivnosti lahko vplivale na poslovanje družbe za upravljanje;
– višino osnovnega kapitala družbe za upravljanje, ki je vpisana v sodnem registru;
– predstavitev glavnih postavk iz bilance stanja in izkaza uspeha za preteklo leto;
– opis poslovanja družbe za upravljanje v preteklem letu z opisom posameznih vzajemnih skladov oziroma investicijskih družb, ki jih upravlja;
– znesek dobička družbe za upravljanje in način njegove razdelitve.
Podatki o vrednosti investicijskih kuponov vzajemnega sklada
105. člen
(1) Družba za upravljanje mora javno in dnevno objavljati podatke o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, ki ga upravlja.
(2) Vsebino in način poročanja določi Agencija.
Podatki o delnicah investicijske družbe
106. člen
Družba za upravljanje mora dnevno v dnevnem časopisju objaviti:
– izračunano vrednost delnic, na osnovi čiste vrednosti sredstev investicijske družbe;
– zadnjo borzno ceno delnic investicijske družbe.
Varovanje poslovne skrivnosti
107. člen
Vse osebe, ki opravljajo kakršnokoli funkcijo ali so zaposlene pri družbi za upravljanje, investicijski družbi, depozitarju iz 17. člena tega zakona ali banki iz 18. člena tega zakona, morajo varovati vse informacije o namenih in delovanju družbe za upravljanje ali investicijskega sklada, razen tistih, ki so javne po določilih prejšnjih členov tega poglavja, kot poslovno skrivnost.
VII. OMEJITVE ZARADI PREPREČEVANJA NASPROTJA INTERESOV
Omejitve glede članstva v organih družb
108. člen
(1) Člani nadzornega sveta in uprave posamezne družbe za upravljanje oziroma investicijske družbe ne smejo biti člani nadzornega sveta ali uprave v drugi družbi za upravljanje oziroma investicijski družbi.
(2) Člani nadzornega sveta in uprave posamezne družbe za upravljanje oziroma investicijske družbe ne smejo biti člani organov borze.
Omejitve medsebojnih poslov z vrednostnimi papirji
109. člen
(1) Prepovedani so vsi posli prodaje in nakupa vrednostnih papirjev, kakor tudi posojanja vrednostnih papirjev, med naslednjimi pravnimi osebami;
– med družbo za upravljanje in investicijskim skladom,
– med družbo za upravljanje in pravno osebo, ki ima posredno ali neposredno več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje,
– med investicijskim skladom in pravno osebo, ki ima posredno ali neposredno več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje,
– med investicijskimi skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje.
(2) Prepoved iz prvega odstavka ne velja za posle nakupa in prodaje, ki so sklenjeni na borzi.
(3) Posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom so nični.
Dolžnost evidentiranja prodaj ali nakupov fizičnih oseb
110. člen
(1) Na način, določen v prvem odstavku 14. člena tega zakona, morajo družbi za upravljanje prijaviti vsak
nakup ali prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe naslednje fizične osebe:
– člani uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje ter osebe, ki so zaposlene pri družbi za upravljanje ali zanjo opravljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe,
– člani uprave in nadzornega sveta investicijske družbe ter osebe, ki so zaposlene pri investicijski družbi ali zanjo opravljajo posamezne posle na podlagi posebne pogodbe,
– fizične osebe, ki imajo posredno ali neposredno v lasti več kot 10% delnic oziroma deležev družbe za upravljanje.
(2) Za evidenco o poslih iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka 14. člena tega zakona.
VIII. NADZOR NAD POSLOVANJEM INVESTICIJSKIH SKLADOV IN DRUŽB ZA UPRAVLJANJE
a) Splošno
Nadzor
111. člen
(1) Nadzor nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje opravlja Agencija.
(2) Agencija lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in dokumente družbe za upravljanje, ki se nanašajo na poslovanje investicijskih skladov.
Ukrepi Agencije
112. člen
(1) Če Agencija ob pregledu iz drugega odstavka 111. člena tega zakona ugotovi nepravilnosti v poslovanju ali nepravilnosti pri vodenju poslovnih knjig, izda odredbo, s katero naloži, da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo. V odredbi določi rok, v katerem je družba za upravljanje dolžna odpraviti pomanjkljivosti.
(2) Družba za upravljanje mora v roku iz prvega odstavka tega člena, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in Agenciji dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Poročilu je dolžna priložiti listine in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.
(3) Agencija lahko v primeru naravnih katastrof, vojne, civilnih nemirov, zaprtja bank ali borze, hudih motenj v transakcijah z devizami ali vrednostnimi papirji ali drugih podobnih hujših motenj izda odredbo, s katero v celoti ali delno začasno prekine poslovanje investicijskih skladov.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko Agencija z odločbo začasno prepove odkup in prodajo investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada oziroma trgovanje z delnicami posamezne investicijske družbe.
(5) Zoper odredbo iz prvega in tretjega odstavka tega člena ni pritožbe.
Redna poročila družbe za upravljanje
113. člen
(1) Družba za upravljanje mora redno obveščati Agencijo o svojem finančnem stanju, statusnih spremembah, kapitalskih udeležbah v drugih pravnih osebah, o lastnikih njenega osnovnega kapitala, o vsakem pojavu plačilne nesposobnosti ter o morebitnih likvidnostnih težavah investicijskih skladov, ki jih upravlja.
(2) Agencija predpiše podrobnejši način in roke za obveščanje iz prvega odstavka tega člena.
Druge pristojnosti Agencije v postopku nadzora
114. člen
Pri opravljanju nadzora lahko Agencija zahteva:
– poročila in informacije o poslovnih zadevah družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada;
– poročila in dodatne informacije o opravljeni reviziji družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada;
– izredne revizijske preglede družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada;
– spremembo ali dopolnitev pravil upravljanja vzajemnega sklada.
Stroški nadzora
115. člen
Če Agencija ugotovi nepravilnosti pri poslovanju ali nepravilnosti pri vodenju poslovnih knjig je družba za upravljanje Agenciji dolžna povrniti stroške nadzora.
Revizija poslovanja
116. člen
(1) Družba za upravljanje zagotovi, da pooblaščeni revizor opravi revizijo letnega poslovanja investicijskega sklada.
(2) Poročilo o opravljeni reviziji letnega poslovanja mora družba za upravljanje posredovati Agenciji najkasneje v roku štirih mesecev po izteku poslovnega leta.
b) Odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
Postopek za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti
117. člen
V postopku za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti se uporabljajo splošne določbe tega zakona o postopku odločanja Agencije, če ni v naslednjih členih drugače določeno.
Razlogi za odvzem dovoljenja
118. člen
Agencija odvzame družbi za upravljanje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v naslednjih primerih:
– če družba za upravljanje ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka 112. člena tega zakona;
– če pri pregledu poslovanja ali na podlagi drugih podatkov, s katerimi razpolaga, ugotovi, da družba za upravljanje huje krši določbe tega zakona o naložbah investicijskih skladov ali omejitve iz 109. člena tega zakona;
– če ugotovi, da so prenehali pogoji za opravljanje dejavnosti iz 9. in 10. člena tega zakona ali da so bile huje kršene omejitve iz 12. ali 13. člena tega zakona.
Začetek postopka za odvzem dovoljenja
119. člen
(1) Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, izda odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
(2) Odredba iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
– določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile razlog za začetek postopka,
– navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je Agencija odločila, da obstaja utemeljen sum iz prvega odstavka tega člena,
– obrazložitev odločitve o začetku postopka.
(3) V odredbi iz prvega odstavka tega člena Agencija določi tudi rok, v katerem se družba za upravljanje lahko izjavi o razlogih za začetek postopka. Rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni, šteto od dneva vročitve odločbe družbi za upravljanje.
(4) Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne pritožbe.
Izjava o razlogih za odvzem dovoljenja
120. člen
(1) V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko družba za upravljanje navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem dovoljenja ni utemeljen, in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Če se družba za upravljanje v izjavi sklicuje na listinske dokaze, je dolžna te dokaze priložiti izjavi.
(2) Če družba izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo določbe postopka odločanja Agencije o nepopolnih vlogah, temveč Agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi.
(3) Po izteku roka za izjavo družba za upravljanje nima pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.
Odločanje o odvzemu dovoljenja
121. člen
(1) Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od prejema izjave iz 120. člena tega zakona oziroma od izteka roka za takšno izjavo.
(2) Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem: dovoljenja, in samo na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni v odredbi o začetku postopka in ki jih je izjavi iz 120. člena tega zakona priložila družba za upravljanje.
Ustavitev postopka
122. člen
Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja:
– če dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
– če ni dokazano, da je družba za upravljanje storila dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
Odločba o odvzemu dovoljenja
123. člen
(1) Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati:
– odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in datuma izdaje dovoljenja;
– firmo in sedež družbe za upravljanje, ki ji je dovoljenje odvzeto;
– določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za odvzem dovoljenja;
– odločitev iz drugega odstavka 90. člena tega zakona.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.
IX. POSTOPEK ODLOČANJA AGENCIJE
Uporaba določb o postopku odločanja Agencije
124. člen
(1) Agencija odloča o zahtevah za izdajo dovoljenj in soglasij, določenih v tem zakonu, in sprejema druge odločitve v posamičnih zadevah, za katere je pooblaščena s tem zakonom, v postopku, določenem v zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, če ni v tem zakonu drugače določeno.
(2) Vlada Republike Slovenije na predlog Agencije v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona sprejme kriterije za odločanje Agencije na podlagi določil 8., 98., 100., 129. in.135. člena tega zakona.
(3) Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo, v kateri določi višino taks in nadomestilo za odločanje o posamičnih zadevah.
X. POSEBNE DOLOČBE ZA POOBLAŠČENE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE IN POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE
a) Splošno
Uporaba določb tega poglavja
125. člen
(1) Za pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe 1. do 9. poglavja tega zakona, če ni v tem poglavju drugače določeno.
(2) Za pooblaščene družbe za upravljanje se ne uporabljajo določbe 17. do 21. člena tega zakona in določbe, ki se nanašajo na depozitarja iz 17. člena in banko iz 18. člena tega zakona.
Pooblaščena investicijska družba
126. člen
Pooblaščena investicijska družba je investicijska družba, ustanovljena z namenom zbiranja lastniških certifikatov iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in odkupa delnic, izdanih v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Pooblaščena družba za upravljanje
127. člen
Pooblaščena družba za upravljanje je družba za upravljanje, ki dobi posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
b) Pooblaščena družba za upravljanje
Vplačilo delnic pooblaščene družbe za upravljanje
128. člen
(1) Ne glede na določbo petega odstavka 9. člena tega zakona mora biti pred vpisom ustanovitve pooblaščene družbe za upravljanje v sodni register za vsako delnico te družbe vplačano najmanj 50% njene nominalne vrednosti. Delnice morajo biti v celoti vplačane najkasneje v roku dveh let od vpisa ustanovitve pooblaščene družbe za upravljanje v sodni register.
(2) V primeru povečanja osnovnega kapitala družbe za upravljanje z vložki, morajo biti delnice v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Družbeniki oziroma delničarji pooblaščene družbe za upravljanje
129. člen
(1) Družbeniki oziroma delničarji pooblaščene družbe za upravljanje ne smejo biti naslednje osebe:
– Republika Slovenija ali pravne osebe, katerih večinski lastnik je Republika Slovenija,
– pravne osebe, ki imajo med viri sredstev v bilanci stanja družbeni kapital kot je ta opredeljen v tretjem odstavku 3. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij,
– pravne osebe, ki so z osebami iz druge alinee prvega odstavka tega člena v razmerju odvisne ali obvladujoče družbe.
(2) osebe iz prvega odstavka tega člena tudi ne smejo financirati ustanovitve pooblaščene investicijske družbe.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je lahko družbenik oziroma delničar pooblaščene družbe za upravljanje banka in zavarovalnica.
(4) Tuje pravne ali fizične osebe lahko posredno ali neposredno pridobijo skupno največ 10% delnic oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravljanje. Za pridobitev delnic oziroma poslovnih deležev, zaradi katerih bi tuje pravne ali fizične osebe postale lastniki več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravljanje, morajo te osebe pridobiti soglasje Agencije in soglasje ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj, izda soglasje na temelju sprejete strategije do tujih vlaganj v Republiki Sloveniji.
(5) Če pridobi delnice oziroma deleže pooblaščene družbe za upravljanje oseba iz prvega odstavka tega člena in ne gre za banko ali zavarovalnico iz tretjega odstavka tega člena ali če tuja pravna ali fizična oseba v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena pridobi delnice oziroma poslovne deleže družbe za upravljanje, nima pravice do udeležbe na dobičku in pri upravljanju družbe za upravljanje, Agencija pa lahko pooblaščeni družbi za upravljanje tudi odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz 16. člena tega zakona in posebno dovoljenje iz 132. člena tega zakona.
Omejitev naložb pooblaščene družbe za upravljanje
130. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena tega zakona ima lahko družba za upravljanje tiste delnice pooblaščene investicijske družbe, ki jih pridobi namesto povrnitve stroškov ustanovitve in namesto plačila dela provizije v denarju.
Drugi posebni pogoji
131. člen
Pooblaščena družba za upravljanje ne sme skleniti pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske družbe, dokler ne pridobi dovoljenja iz 16. člena tega zakona in posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
Posebno dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske družbe
132. člen
(1) Za zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe 15. člena tega zakona.
(2) Zahtevo iz prvega odstavka tega člena se lahko vloži hkrati z zahtevo iz 15. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbo 16. člena tega zakona lahko Agencija zavrne zahtevo za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje pooblaščene investicijske družbe, če ugotovi, da pooblaščena družba za upravljanje že upravlja pooblaščene investicijske družbe, katerih skupni znesek osnovnega kapitala presega 10% vsote zneska osnovnega kapitala vseh pooblaščenih investicijskih družb v Republiki Sloveniji.
c) Pooblaščena investicijska družba
Ustanovitev pooblaščene investicijske družbe
133. člen
(1) Pooblaščeno investicijsko družbo lahko ustanovi samo pooblaščena družba za upravljanje.
(2) Ne glede na določbo 170. člena zakona o gospodarskih družbah je lahko ustanovitelj pooblaščene investicijske družbe ena sama pooblaščena družba za upravljanje.
Osnovni kapital pooblaščene investicijske družbe
134. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe je 100,000.000 tolarjev.
(2) Znesek osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe ne sme presegati 10.000,000.000 tolarjev.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka 56. člena tega zakona mora statut pooblaščene investicijske družbe pooblastiti upravo, da osnovni kapital poveča za 5% zneska osnovnega kapitala ob ustanovitvi pooblaščene investicijske družbe z izdajo novih delnic družbi za upravljanje namesto plačila provizije.
(4) Če so vse delnice investicijske družbe vplačane pred iztekom roka za vpisovanje in vplačilo delnic, lahko družba za upravljanje, ne glede na določbo drugega odstavka 56. člena tega zakona in določbe zakona o gospodarskih družbah o povečanju osnovnega kapitala, izda sklep o povečanju osnovnega kapitala, če za takšno povečanje pridobi soglasje Agencije. Za soglasje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o dovoljenju za ustanovitev investicijske družbe.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena je dolžna pooblaščena družba za upravljanje pred vpisom pooblaščene investicijske družbe v sodni register spremeniti določbe statuta o znesku osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe tako, da te ustrezajo skupni nominalni vrednosti dejansko vplačanih delnic.
Delnice pooblaščene investicijske družbe
135. člen
(1) Delnice pooblaščene investicijske družbe se lahko vplačajo samo v denarju ali s certifikati iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in morajo biti vplačane v celoti pred vpisom ustanovitve investicijske družbe v sodni register.
(2) Ne glede na določbo četrtega odstavka 57. člena tega zakona se delnice investicijske družbe glasijo na ime in niso prenosljive s pravnimi posli med živimi, dokler se ne uvrstijo v kotacijo na borzi.
(3) Agencija lahko določi posebne pogoje za uvrstitev delnic pooblaščene investicijske družbene v kotacijo na borzi.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka 208. člena zakona o gospodarskih družbah rok za vplačilo delnic ne sme biti daljši od šest mesecev od dne, določenega za začetek vpisovanja.
Stroški ustanovitve pooblaščene investicijske družbe
136. člen
(1) Statut investicijske družbe lahko določi, da ima pooblaščena družba za upravljanje pravico do povrnitve dejanskih stroškov ustanovitve družbe, ki ne smejo presegati 5% vrednosti osnovnega kapitala investicijske družbe. Stroški se v statutu lahko določijo tudi v pavšalnem znesku.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora statut tudi določiti, da je pooblaščena družba za upravljanje namesto povrnitve stroškov v denarju upravičena do delnic v odstotku vrednosti osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe, ki je enaka v statutu določenim stroškom ustanovitve.
Dejavnost pooblaščene investicijske družbe
137. člen
(1) Pooblaščena investicijska družba ne sme opravljati nobene druge dejavnosti razen javnega zbiranja certifikatov iz 3!. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter denarnih sredstev in investiranja tako zbranih sredstev v delnice, ki jih prodaja Sklad Republike Slovenije za razvoj, v druge prenosljive vrednostne papirje in nepremičnine.
(2) Kadar pooblaščena investicijska družba pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena pridobi zadostno število delnic posameznega izdajatelja, sme opravljati tudi dejavnost nadzora in upravljanja takšne družbe – izdajatelja.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena opravlja pooblaščena družba za upravljanje v imenu in za račun pooblaščene investicijske družbe tudi vse posle v zvezi z nadzorom in upravljanjem družbe – izdajatelja.
Statut in pogodba o upravljanju
138. člen
Agencija izda predpis, v katerem določi vzorec statuta pooblaščene investicijske družbe in pogodbe o upravljanju, ki jo pooblaščena investicijska družba sklene s pooblaščeno družbo za upravljanje.
Provizija pooblaščene družbe za upravljanje
139. člen
(l) Pooblaščena družba za upravljanje ima pravico do provizije za upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
(2) Provizija iz prvega odstavka tega člena ne sme letno presegati 3% povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe.
(3) Prvih pet let po ustanoviti pooblaščene investicijske družbe se del provizije iz drugega odstavka tega člena v višini 1% povprečne letne čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe ne sme izplačati v denarju, ampak z izdajo delnic iz tretjega odstavka 134. člena in sicer eno petino teh delnic za vsako leto.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se mora pooblaščena družba za upravljanje s pogodbo o upravljanju zavezati, da delnic, ki jih prejme namesto izplačila letne provizije, ne bo prodala, dokler upravlja pooblaščeno investicijsko družbo ali dokler se te delnice ne uvrstijo v kotacijo na borzi, in da v navedenem obdobju tudi ne bo izvrševala pravic upravljanja, ki ji na podlagi teh delnic pripadajo. Če pogodba o upravljanju preneha zaradi razlogov na strani družbe za upravljanje, je le-ta dolžna delnice vrniti.
(5) Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi za delnice iz drugega odstavka 136. člena tega zakona, ki jih pooblaščena družba za upravljanje, prejme namesto izplačila stroškov ustanovitve.
Naložbe pooblaščenih investicijskih družb
140. člen
(1) Za naložbe pooblaščenih investicijskih družb se ne uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 94. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 95. člena in 97. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 93. člena tega zakona sme imeti pooblaščena investicijska družba naložena sredstva v nepremičnem premoženju, ki ga pridobi od Sklada Republike Slovenije za razvoj, pri čemer takšne naložbe ne smejo presegati 20% vseh naložb pooblaščene investicijske družbe.
(3) Pooblaščena investicijska družba ne sme imeti več kot 10% svojih naložb v vrednostnih papirjih istega izdajatelja oziroma istega in z njim povezanega izdajatelja.
(4) Pooblaščena investicijska družba ima lahko v svojih naložbah največ 20% vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja – pravne osebe, ki so v poslovnem razmerju z osebami, ki so lastniki več kot 10% delnic oziroma poslovnih deležev pooblaščene družbe za upravljanje.
(5) Pooblaščena investicijska družba lahko trguje s prenosljivimi delnicami, ki jih je pridobila od Sklada Republike Slovenije za razvoj, le s Slovenskim odškodninskim skladom, Kapitalskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugimi pooblaščenimi investicijskimi družbami po postopku, ki ga določi Agencija, oziroma sme te delnice odprodati tretjim, če pri tem izpolni vsaj enega od naslednjih pogojev:
– če skupna prodajna cena delnic istega izdajatelja ob posamezni prodaji ni nižja od 5,000.000 tolarjev;
– če prodajna cena delnic ni nižja od 60% nominalne vrednosti, ki pa ne sme biti nižja od 60% zadnje knjigovodske vrednosti delnice, zmanjšane za izkazano izgubo;
– če je vrednost kapitala izdajatelja delnic po otvoritveni bilanci manjša od 7,000.000 tolarjev.
(6) Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na delnice tistega izdajatelja, ki je izvedel javno ponudbo vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja trg vrednostih papirjev.
(7) Pooblaščena investicijska družba lahko pri trgovanju s prenosljivimi delnicami, ki jih pridobi od Sklada Republike Slovenije za razvoj, z drugimi pooblaščenimi investicijskimi družbami uporablja tudi lastniške certifikate iz 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
Uskladitev naložb z določbami o naložbah pooblaščenih investicijskih družb
141. člen
Naložbe pooblaščene investicijske družbe morajo biti od ustanovitve te družbe dalje v skladu z določbami tretjega odstavka 94. člena, 99. člena in 100. člena tega zakona. Z drugimi določbami tega zakona o naložbah pooblaščenih investicijskih družb pa je pooblaščena investicijska družba svoje naložbe dolžna uskladiti postopoma v šestih mesecih po vpisu v sodni register.
Objava informacij
142. člen
(1) Dokler se delnice investicijske družbe ne uvrstijo v kotacijo na borzi, se ne uporablja določba 106. člena tega zakona.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena je dolžna pooblaščena družba za upravljanje enkrat mesečno objaviti naslednje informacije:
– o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev in drugega premoženja ter cenah za te nakupe in prodaje,
– o knjigovodski vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe.
(3) Za prospekt o javni ponudbi delnic pooblaščene investicijske družbe se ne uporablja določba petega odstavka 103. člena tega zakona.
Uskladitev naložb in poslovanja z določbami o investicijskih družbah
143. člen
(1) Pooblaščena investicijska družba prične usklajevanje z določbami iz 1. do 9. poglavja tega zakona v roku petih let od uveljavitve tega zakona in se uskladi v roku nadaljnjih petih let.
(2) Agencija predpiše način postopnega usklajevanja z določbami iz 1. do 9. poglavja tega zakona in način, na katerega je pooblaščena investicijska družba dolžna poročati o takšnem usklajevanju.
(3) Če pooblaščena investicijska družba v roku iz prvega odstavka tega člena ne uskladi svojih naložb in poslovanja z določbami iz 1. do 9. poglavja tega zakona, je nadzorni svet dolžan v roku 60 dni po izteku roka za uskladitev sklicati skupščino delničarjev, ki odloči bodisi, da se začne likvidacija pooblaščene investicijske družbe ali pa da se pooblaščena investicijska družba preoblikuje v redno delniško družbo.
(4) Če nadzorni svet ne skliče skupščine delničarjev ali če skupščina delničarjev ne sprejme ene od odločitev iz tretjega odstavka tega člena, vloži Agencija predlog za začetek postopka redne likvidacije pooblaščene investicijske družbe.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
144. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje:
1. družba za upravljanje, ki poleg upravljanja investicijskih skladov opravlja še kakšno drugo dejavnost (2. člen, 7. člen);
2. investicijska družba, ki ni ustanovljena izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih denarnih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja (4. člen, 55. člen);
3. investicijska družba, ki odkupi ali pridobi lastne delnice (4. člen, 57. člen);
4. družba za upravljanje, ki začne poslovati preden so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za poslovanje (7. člen, 55. člen);
5. družba za upravljanje, katere naložbe so v nasprotju z določili 12. člena tega zakona;
6. družba za upravljanje, ki je lastnik investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja (prvi odstavek 13. člena);
7. družba za upravljanje, ki ob ustanovitvi ne prevzame ali ne vplača delnice investicijske družbe, ki jo bo upravljala (drugi odstavek 13. člena);
8. družba za upravljanje, ki odtuji delnice v času upravljanja investicijske družbe (tretji odstavek 13. člena);
9. družba za upravljanje, ki fizični ali pravni osebi proda več kot 5% vseh enot premoženja posameznega vzajemnega sklada na dan sklenitve posla (24. člen);
10. družba za upravljanje, ki imetniku investicijskega kupona na pisno zahtevo vrednosti le-tega ne izplača (29. člen);
11. družba za upravljanje, ki izda investicijske kupone pred pridobitvijo dovoljenja Agencije (33. člen);
12. družba za upravljanje, ki v predpisanem roku in na predpisan, način ne objavi poziva javnosti k vplačilu investicijskih kuponov (36. člen);
13. družba za upravljanje, ki odkupi in odproda vrednostne papirje v nasprotju s 40. in 78. členom tega zakona;
14. družba za upravljanje, ki krši določbe 42. člena tega zakona glede zaračunavanja provizij;
15. družba za upravljanje, ki spremeni pravila upravljanja vzajemnega sklada brez soglasja Agencije (45. člen);
16. družba za upravljanje, ki s pogodbo prenese upravljanje vzajemnega sklada na drugo družbo v nasprotju s 46. členom tega zakona;
17. investicijska družba, ki spremeni osnovni kapital v nasprotju s 56. členom tega zakona;
18. investicijska družba, ki izda prednostne delnice (drugi odstavek 57. člena);
19. investicijska družba, ki pridobi lastne delnice (šesti odstavek 57. člena);
20. investicijska družba, ki prične z vpisovanjem delnic brez dovoljenja Agencije za ustanovitev investicijske družbe (59. člen);
21. investicijska družba, ki poleg javnega zbiranja denarnih sredstev v prenosljive vrednostne papirje opravlja še kakšno drugo dejavnost (61. člen);
22. družba za upravljanje, ki odkupi ali odproda vrednostne papirje v nasprotju z 78. členom tega zakona;
23. investicijska družba, ki odstopi od pogodbe brez soglasja Agencije za sklenitev pogodbe z drugo družbo za upravljanje (87. člen);
24. družba za upravljanje, ki odstopi od pogodbe (87. člen);
25. družba za upravljanje, ki v roku 8 dni od prejema odločbe Agencije ne prenese vseh poslov na banko (90. člen);
26. investicijski sklad, ki naloži zbrana sredstva v nasprotju s 93., 94., 96., 97., 98., 99. in 101. členom tega zakona;
27. družba za upravljanje, ki ne objavi informacij o poslovanju investicijskega sklada (102. člen);
28. družba za upravljanje, ki ne da na razpolago prospekta ali le-ta ni odobren s strani Agencije (103. člen);
29. družba za upravljanje, ki v predpisanem roku ne objavi letnega poročila (104. člen);
30. družba za upravljanje, ki na predpisan način ne objavi podatkov o vrednosti investicijskega sklada (105. člen);
31. družba za upravljanje oziroma investicijska družba, ki ne objavlja predpisanih podatkov na predpisan način (106. člen);
32. družba za upravljanje, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 112. člena tega zakona;
33. družba za upravljanje, ki ne ravna v skladu z navodili Agencije glede obveščanja (113. in 114. člen, 116. člen);
34. družba za upravljanje, ki Agenciji ne povrne stroškov nadzora (115. člen);
35. družba za upravljanje, ki ima več delnic pooblaščene investicijske družbe, kot znašajo stroški provizije in ustanovitve (130. člen);
36. pooblaščena družba za upravljanje, ki sklepa pogodbe o upravljanju v nasprotju s 131. členom tega zakona;
37. pooblaščena investicijska družba, ki opravlja tudi druge dejavnosti razen javnega zbiranja certifikatov (137. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba v družbi, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
145. člen
(1) Pravne osebe, ki ob uveljavitvi tega zakona upravljajo vzajemne sklade, uskladijo svoje poslovanje in naložbe vzajemnih skladov z določbami tega zakona in do 31. 12. 1994 vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnih skladov iz 15. člena tega zakona. Poleg listin iz 15. člena tega zakona so zahtevi dolžne priložiti tudi dokaz o uskladitvi naložb vzajemnega sklada z določbami tega zakona.
(2) Če ravnajo pravne osebe iz prejšnjega odstavka v nasprotju s prejšnjim odstavkom ali če Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, začne Agencija postopek likvidacije vzajemnega sklada po 53. členu tega zakona oziroma odloči o prenosu upravljanja po 54. členu tega zakona.
146. člen
Do ustanovitve Agencije izvršuje njene pristojnosti v zvezi z pooblaščenimi družbami za upravljanje in pooblaščenimi investicijskimi družbami ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj, ostale pristojnosti Agencije pa ministrstvo, pristojno za finance.
147. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-4/4
Ljubljana, dne 26. januarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost