Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

167. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja, stran 174.

Na podlagi 4. in 16. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja
1. člen
V uredbi o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja (Uradni list RS, št. 1/93) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
Podjetja, druge pravne osebe s sedežem na območju drugih republik in pokrajin nekdanje SFRJ in fizične osebe z državljanstvom republik in pokrajin iz nekdanje SFRJ, lahko ustanovijo gospodarsko družbo ali podružnico oziroma kako drugače vlagajo kapital v Republiko Slovenijo samo ob pogoju dejanske vzajemnosti.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
"Osebe iz prvega odstavka tega člena, ki so svoje poslovne enote preoblikovale v podjetja ali predstavništva v roku iz prejšnjega odstavka, morajo najpozneje do 28. februarja 1994 obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, o preoblikovanju. Obvestilu morajo priložiti fotokopije dokumentov, ki so bili v skladu s takrat veljavnimi predpisi potrebni za ustanovitev podjetja oziroma predstavništva."
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku za besedo "uporabljajo" doda: "premično ali".
Dodata se tretji in četrti odstavek:
"Uporabo premičnega in nepremičnega premoženja iz prejšnjega odstavka mora preoblikovano podjetje oziroma predstavništvo najpozneje do 28. februarja 1994 prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu glede na lokacijo nepremičnine. V vlogi za prijavo mora podjetje oziroma predstavništvo priložiti seznam premičnega in nepremičnega premoženja, ki ga uporablja.
Pristojni občinski upravni organ mora v roku petinštirideset dni od dneva prejema popolne vloge iz prejšnjega odstavka izdati odločbo, s katero ugotovi, da določeno premično in nepremično premoženje uporablja podjetje oziroma predstavništvo, preoblikovano v skladu s 3. členom te uredbe. Pred izdajo odločbe pristojni občinski upravni organ preveri verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi."
4. člen
V 7. členu se v celotnem besedilu beseda "podjetje" nadomesti v ustreznem sklonu z besedama "gospodarska družba".
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Za pravne osebe, ki so jih ustanovili delavci, zaposleni v poslovnih enotah v skladu s prvim odstavkom tega člena, smiselno velja določba drugega odstavka 3. člena uredbe."
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"Glede prijave uporabe premičnega in nepremičnega premoženja iz tretjega odstavka tega člena veljata smiselno tretji in četrti odstavek 5. člena uredbe."
5. člen
Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi:
"7. a člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj skupaj z Zavodom Republike Slovenije za statistiko vzpostavi in vodi evidenco pravnih oseb, ki so se preoblikovale v skladu s 3. in 7. členom uredbe in evidenco poslovnih enot, ki se niso preoblikovale v skladu s to uredbo:
Pristojni občinski upravni organ vzpostavi in vodi evidenco premičnega in nepremičnega premoženja, ki je v lasti podjetja in drugih pravnih oseb, s sedežem na območju drugih republik in pokrajin nekdanje SFRJ in so na območju Republike Slovenije poslovale kot poslovne enote.
Pristojni občinski upravni organ mora Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj posredovati vsake tri mesece podatke o stanju premičnega in nepremičnega premoženja, o katerem vodi evidenco.
6. člen
8. člen se dopolni tako, da se na koncu odstavka pika nadomesti z vejico in se besedilo dopolni:
"razen v primeru dejanske vzajemnosti. Pogoj dejanske vzajemnosti ugotavlja ministrstvo, pristojno za pravosodje."
7. člen
Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se glasi:
"8. a člen Z denarno kaznijo najmanj 350.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če ne obvesti ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, o preoblikovanju poslovne enote v podjetje ali predstavništvo (drugi odstavek 3. člena uredbe);
– če ne obvesti ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj, o ustanovitvi podjetja oziroma gospodarske družbe (drugi odstavek 7. člena uredbe);
– če ne prijavi uporabe premičnega in nepremičnega premoženja pristojnemu občinskemu upravnemu organu (tretji odstavek 5. člena in četrti odstavek 7: člena uredbe).
8. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave, v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-04/93-14/2-8
Ljubljana, dne 20. januarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti