Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

161. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne, stran 171.

Na podlagi 3., 8., 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 15. decembra 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Celjske lekarne
I. USTANOVITELJ
1. člen
Skupščine občin Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje in Žalec so na podlagi zadnjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih in 9. člena istega Zakona sprejele Odlok v enakem besedilu in z njim ustanavljajo javni zavod Celjske lekarne za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju vseh ustanoviteljic.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti bodo soustanoviteljice uredile s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: CELJSKE LEKARNE, p.o. Sedež zavoda je: VODNIKOVA 1, CELJE. Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanovitelji.
III. ORGANIZACIJSKE ENOTE
3. člen
Zavod Celjske lekarne p.o. ima kot svoje organizacijske enote naslednje lekarne, ki delujejo kot poslovne enote:
LEKARNA CENTER Celje, Stanetova 13 a, OTOK Celje, Prekomorske brigade 2, HUDINJA Celje, Franko-lovskih žrtev 17 a, ŠTORE, Kozjanskega odreda 2. VOJ-NIK, Kerševa 1, LAŠKO, Ul. Titova 1, RADEČE, Titova 8, SLOVENSKE KONJICE, Tovarniška 78, ŠENTJUR, Cesta Leona Dobrotinška 3, ŠMARJE Šmarje 178, ROGAŠKA SLATINA, Celjska cesta 10, ŽALEC, Prešernova 6, POLZELA, Polzela 130.
Poslovne enote imajo lahko v svoji sestavi lekarniške podružnice.
Posamezna lekarna opravlja dejavnost za območje katerega opredeli mreža javne zdravstvene službe.
Zavod lahko organizira nove lekarne in podružnice v skladu z mrežo javne zdravstvene službe na območju katere želi organizirati novo organizacijsko enoto.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki obsega preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili, izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Dejavnosti javnega zavoda so:
– lekarniška dejavnost
– preskrba s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varstvo okolja
– izdajanje veterinarskih zdravil
– izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter njihovo preizkušanje
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo dejavnosti iz prvega odstavka tega člena ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti.
5. člen
Za prevzete obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi svojimi sredstvi s polno odgovornostjo.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti javnega zavoda le iz naslova sprejetega programa.
Zavod zastopa direktor, brez omejitev.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor
– strokovni svet
7. člen
Svet zavoda šteje 11 članov in ga sestavlja:
– 6 predstavnikov ustanoviteljic
– 3 predstavniki delavcev Celjskih lekarn
– 2 predstavnika uporabnikov, ki ju določi Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Način izvolitve sveta zavoda določa statut. Mandat članov sveta je štiri leta.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost in za zakonitost dela zavoda.
Direktor ima pooblastila in odgovornosti, ki jih določata zakon in statut zavoda.
9. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan diplomirani inženir farmacije, ki izpolnjuje še druge pogoje, določene s statutom zavoda.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po izteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.
10. člen
Zavod ima strokovni svet, ki ga na predlog direktorja imenuje svet zavoda.
Sestavo in pristojnosti strokovnega sveta določa statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
11. člen
Za opravljanje dejavnosti navedene v 4. členu tega odloka dajejo ustanovitelji zavodu v upravljanje premoženje s katerim že upravlja, po stanju, ki se ugotovi na dan 31. 12. 1992.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem, mora zavod pridobiti soglasje ustanovitelja na področju katere se premoženje, nahaja.
Ustanovitelji s pogodbo določijo na predlog zavoda lastninske deleže na premoženju iz prvega odstavka in druga pravna razmerja, ki izhajajo iz vsebine tega odloka.
VII. NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti pridobiva zavod:
– na podlagi pogodb za opravljanje storitev
– s prodajo blaga in storitev kupcem
– iz proračuna ustanoviteljev
– iz dotacij in drugih virov
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe uporablja za razvoj svoje dejavnosti, lahko pa tudi za osebne dohodke delavcev.
S presežki prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže izven dejavnosti javne službe, razpolaga zavod samostojno.
14. člen
O načinu pokrivanja ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanovitelji na predlog sveta zavoda.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
X. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
16. člen
Ustanovitelji prevzemajo odgovornost za obveznosti zavoda do višine vrednosti premoženja s katerim zavod razpolaga.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE
IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM
IN ZAVODOM
17. člen
Zavod:
– sprejema program zdravstvenega varstva in poroča o njegovem izvajanju,
– poroča o poslovanju in predlaga sanacijo izgub,
– sodeluje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja obrambne priprave,
– zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke v skladu z zakonom.
Ustanovitelj:
– usklajuje program zdravstvenega varstva, spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalstva,
– zagotavlja sredstva za investicije v razširitev lekarniške mreže,
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub,
– pri oblikovanju in izvajanju politike zdravstvenega varstva vključuje zavod in zdravstveno stroko.
XII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda na področju posameznega ustanovitelja opravlja občinski upravni organ, pristojen za področje zdravstva in drugi pristojni državni organi.
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravlja občinski upravni organ, pristojen za področje javnih financ v občini Celje (sedež zavoda) in drugi pristojni organi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo organi določeni z zakonom.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Do imenovanja novega sveta zavoda opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
Direktor in delavci s posebnimi pooblastili, imenovani pred sprejemom tega odloka, nadaljujejo z delom na sedanjih delovnih mestih do sprejema statuta in imenovanja direktorja po postopku in na način kot ga določa zakon, ta odlok in statut.
20. člen
Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, sprejeti statut in konstituirati svet zavoda in druge organe ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/94-1
Šmarje pri Jelšah, dne 15. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti