Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

146. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Slovenj Gradec, stran 161.

Na podlagi 30. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 177. in 241. člena Statuta občine Slovenj Gradec (MUV, št. 8/78 in 8/82 ter Uradni list SRS, št. 47/87 in 34/89) je Skupščina občine Slovenj Gradec na skupnem zasedanju zborov občinske skupščine dne 25. 11. 1993 sprejela
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki) in ravnanje z njimi na območju občine Slovenj Gradec.
2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
(1) Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov,
3. vračanje odpadnih materialov v ponovno uporabo,
4. sprejemljivost ukrepov za okolje,
5: uveljavitev načela "stroške plača povzročitelj".
3. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
(1) Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. občina Slovenj Gradec,
2. izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnost ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci), na podlagi pogodbe ali koncesije občine Slovenj Gradec,
3. povzročitelji obremenitev, torej pravne, civilne in fizične osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter površin in pri katerih nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji),
4. vsi prebivalci občine Slovenj Gradec in drugi državljani, ki se nahajajo na območju občine.
4. člen
(sistem ravnanja z odpadki)
(1) Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih,
5. saniranje divjih odlagališč.
5. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)
(1) Na celotnem območju občine Slovenj Gradec je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov na način, ki je opisan v tem odloku.
6. člen
(opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki)
(1) Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu, ki ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. ODPADKI
7. člen
(vrste odpadkov)
Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi. Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
(1) Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
1. trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane – bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, keramika; porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki ter listje in trava),
2. kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi ipd.),
3. nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
(2) Ostali komunalni odpadki so:
1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov,
2. večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urbanih naseljih,
3. ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav skupnih kotlovnic,
4. odpadki, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin,
5. trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
6. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov,
7. fekalije iz greznic.
(3) Posebni odpadki so:
1. posebni odpadki iz industrije, obrti ali drugih dejavnosti, ki se pri odlaganju lahko mešajo s komunalnimi odpadki, ne da bi povzročali škodo okolju, vendar se odlagajo pod posebnimi pogoji. Odlaganje na javnem odlagališču komunalnih odpadkov je možno na podlagi mnenja upravnega organa občine pristojnega za varstvo okolja oziroma ustrezne strokovne institucije in sklenjene pogodbe z upravljalcem odlagališča.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
(prostor za zbirno in odjemno mesto)
(1) Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke.
(2) Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke.
(3) Povsod,- kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru. Odjemna mesta so lahko oddaljena največ 5m od transportne poti smetarskega vozila. V primeru večje, oddaljenosti povzročitelj doplača strošek transporta tipizirane posode za odpadke do smetarskega vozila.
9. člen
(pogoji za ureditev zbirnega in odjemnega mesta)
(1) Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko – tehničnim ter požarno – varnostnim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
10. člen
(določanje in vzdrževanje zbirnih in odjemnih mest)
(1) Zbirna in odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode za odpadke.
(2) Kjer ni organiziran individualen odvoz, se v programu izvajanja ravnanja z odpadki, ki ga potrdi Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec, določi število skupnih zbirnih in odjemnih mest. Lokacijo zbirnega in odjemnega mesta določi izvajalec po predhodni pridobitvi ustreznega zemljišča.
11. člen
(načrtovanje zbirnih in odjemnih mest)
(1) Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo izvajalcev.
12. člen
(vrste posod za odpadke)
(1) Povzročitelji morajo odlagati odpadke v:
1. tipizirane posode in zaboje na kolesih,.
2. tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov,
3. tipizirane velike zaboje (kesone),
4. zaprte posode za zbiranje in odvoz ostankov hrane,
5. tipizirane zabojnike za steklo, papir in druge uporabne odpadke,
6. posebne vrečke za odpadke v soglasju z izvajalcem, (v nadaljevanju: posode za odpadke).
(2) Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v skladu s tehnologijo odvažanja oziroma strukturo in vrsto odpadkov.
13. člen
(prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke)
(1) Na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke.
14. člen
(prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne posode)
(1) V tipizirane posode in zaboje na kolesih ter posebne vrečke za odpadke je prepovedano odlagati:
1. večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje,
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
(2) V katerokoli posodo za odpadke iz 12. člena tega odloka pa je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju,
2. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
3. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive in strupene snovi ter radioaktivne odpadke skupaj z embalažo oziroma vse nevarne snovi, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
(3) V tipizirane velike zaboje (kesone) iz 3. točke prvega odstavka 12. člena, ki so po programu zbiranja in odvoza odpadkov namenjeni za zbiranje kosovnih odpadkov navedenih v 2. točki prvega odstavka 7. člena, je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
15. člen
(prepoved brskanja po posodah za odpadke)
(l) Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.
16. člen
(relacija zbirno mesto – odjemno mesto)
(1) Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke, razen tipizirane velike zaboje (kesone), pripeljati iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
17. člen
(vzdrževanje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih)
(1) Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
(2) Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako. da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod za odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
(3) Skupna zbirna in odjemna mesta, navedena v drugem odstavku 10. člena, vzdržuje in čisti izvajalec.
18. člen
(ravnanje z ostanki hrane)
(1) Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine (gnilo sadje, zelenjava itd.), gostinska podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke v zaprte posode za odpadke navedene v 4. točki prvega odstavka 12. člena ali pa morajo te vrste odpadkov odlagati v plastične vrečke, le – te pa v posode za odpadke. Pristojne inšpekcijske službe lahko zahtevajo tak način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje. bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
19. člen
(organiziranje prireditev)
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
20. člen
(vzdrževanje čistoče na javnih površinah)
(1) Izvajalci so dolžni na igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih in drugih javnih površinah namestiti potrebno število posod za odpadke, jih redno prazniti čistiti in vzdrževati.
21. člen
(ravnanje s posodami za odpadke)
(1) Izvajalci so dolžni posode za odpadke na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb čistiti in vzdrževati. Dotrajane posode je potrebno nadomeščati z novimi ali rabljenimi na stroške povzročiteljev, v kolikor poškodb in potrebne zamenjave niso povzročili izvajalci sami.
(2) Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali odtujili sami.
(3) Izvajalci so dolžni ne glede na določila prvega odstavka tega člena najmanj enkrat letno opraviti čiščenje posod za odpadke.
22. člen
(nabava posod za odpadke)
(1) Po sprejemu tega odloka izvajalci nabavljajo tipizirane posode za odpadke na svoje stroške in za njih zaračunavajo obrabnino. Za še neiztrošene posode povzročiteljev izvajalci ne zaračunavajo obrabnine.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
23. člen
(pogostost odvoza)
(1) Izvajalci so dolžni posode za komunalne odpadke iz gospodinjstev (1. točka prvega odstavka 7. člena) prazniti skladno z razporedom odvoza. Letni razpored odvoza, ki ga pripravijo izvajalci in ga potrdi Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec, se objavi v javnih občilih na krajevno običajen način. Razpored mora ustrezati značilnostim in količini posameznih odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
(2) V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), so izvajalci dolžni opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
(3) Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu večjo pogostost odvoza na stroške povzročitelja.
24. člen
(način odvoza)
(l) Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke iz 1. točke prvega odstavka 7. člena samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
25. člen
(odvoz posameznih vrst odpadkov)
(1) Odpadke iz 3., 4., 5., 6. in 7. točke drugega odstavka 7. člena ter odpadke iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena odvažajo izvajalci po potrebi s posebej za to urejenimi vozili in na posebna, za to določena mesta.
(2) Odpadke iz 2. točke prvega odstavka ter 1. in 2. točke drugega odstavka 7. člena tega odloka odvažajo izvajalci po posebnem naročilu in jih odložijo na za to določena mesta.
(3) Odpadke iz 2. točke prvega odstavka, 1. točke drugega odstavka in 1. točke tretjega odstavka 7. člena lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje in praznjenje.
(4) Izvajalci so dolžni najmanj enkrat letno v spomladanskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju občine. Odvoz teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način:
V. ODLAGANJE ODPADKOV
26. člen
(odlagališče odpadkov)
(1) Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov.
27. člen
(sprejemljivost odlagališča odpadkov)
(1) Na odlagališče komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati odpadke iz prvega in drugega odstavka 7. člena, razen odpadkov iz 3. točke prvega odstavka in 7. točke drugega odstavka 7. člena.
(2) Posebne odpadke iz tretjega odstavka 7. člena, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji, je dovoljeno odlagati na odlagališče komunalnih odpadkov po pridobitvi mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja oziroma ustrezne strokovne institucije ter dovoljenja upravljalca odlagališča (izvajalca). V pogodbi, ki jo sklene izvajalec s povzročiteljem odpadkov, morajo biti navedeni pogoji, pod katerimi se lahko ti odpadki odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov.
(3) Posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ni dovoljeno odlagati na odlagališče komunalnih odpadkov.
28. člen
(odlaganje odpadnih inertnih materialov)
(1) Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na odlagališču odpadkov za lastne potrebe, možno pa jih je odlagati v opuščenih gramoznicah ali pa jih uporabiti za izravnave pri urejanju okolij ter za nasipe.
(2) Investitor si mora pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja soglasje za deponiranje inertnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča od upravnega organa za urbanistično načrtovanje občine Slovenj Gradec.
(3) Na enak način je možno odlagati tudi druge inertne materiale iz 2. točke drugega odstavka 7. člena.
29. člen
(režim odlaganja odpadkov)
(1) Odlagališče odpadkov upravlja izvajalec. Izvajalec sprejme poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov. Poslovnik potrdi Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec.
(2) Izvajalec s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Poslovnik ureja evidenco dovoza odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču, tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča. postopek izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča.
30. člen
(obratovalni čas)
(1) Obratovalni čas na odlagališču določi izvajalec. Povzročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi izvajalec.
31. člen
(odlaganje odpadkov izven odlagališča)
(1) Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
(2) Na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstranijo odpadke lastniki oziroma upravljalci zemljišč ali izvajalci v skladu s 26. členom Odloka o javnem redu in miru občine Slovenj Gradec (Uradni list RS. št. 45/90).
(3) Kolikor so odpadki odloženi na javnem zemljišču in ni mogoče najti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstrani izvajalec.
32. člen
(prepoved kurjenja odpadkov)
(1) Prepovedano je kuriti odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih, kjer bi zaradi nepopolnega zgorevanja prihajalo do nastanka emisij, škodljivih za okolje. Taki odpadki so: guma, plastika, tekstil, embalaža z ostanki barv. lakov, ostanki ivernih plošč in drugi lesni odpadki ki vsebujejo kemikalije in podobno.
(2) Prepovedano je oddajati industrijske, obrtne in druge odpadke prebivalcem občine za namene kurjenja v drobnih kuriščih razen, če je z mnenjem pristojne strokovne institucije dokazano, da pri kurjenju teh odpadkov ne prihaja do kakršnegakoli škodljivega vpliva na okolje.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
33. člen
(načelo plačila za obremenjevanje okolja z odpadki)
(1) Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov.
34. člen
(določanje cen)
(1) Cene za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca Skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z Izvršnim svetom. Skupščine občine Slovenj Gradec oziroma na osnovi določil koncesijske pogodbe med občino Slovenj Gradec in izvajalci. Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev vključuje:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške odlaganja odpadkov na odlagališču in
– stroške ravnanja s posodami za komunalne odpadke (stroški čiščenja, vzdrževanja in nabave posod -obrabnina).
(2) Cene za ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 7. člena in posebnimi odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti se formirajo na podlagi pogodbenih odnosov med povzročitelji odpadkov in izvajalci in morajo pokrivati vse potrebne stroške ravnanja s temi odpadki.
(3) Stroški za organiziran odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po četrtem odstavku 25. člena se posebej ne zaračunavajo, če jih povzročitelji pri odlaganju sortirajo po navodilih izvajalca.
35. člen
(izgradnja novih kapacitet odlaganja odpadkov)
Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec lahko k stroškovni ceni ravnanja z odpadki določi tudi del cene za izgradnjo novih kapacitet za odlaganje odpadkov in sanacijo divjih odlagališč. V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine občine Slovenj Gradec namensko uporabljati.
36. člen
(način obračunavanja ravnanja z odpadki)
(1) Cena ravnanja z odpadki iz stanovanjskih prostorov se obračunava po številu oseb, ki prebivajo v stanovanju.
(2) Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin se obračunava po enoti uporabne površine, razen industrijskih obratov. Za poslovne površine se štejejo vsi prostori, ki služijo za izvajanje poslovne dejavnosti.
(3) Cena ravnanja z odpadki iz 2. točke prvega odstavka in 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke drugega odstavka 7. člena tega odloka v kolikor niso vključeni v reden odvoz, se obračunava po m3 efektivno odpeljanih odpadkov.
(4) Cena ravnanja z odpadki, ki se odvažajo po naročilu ali pogodbi, se obračunava po m3 odpeljanih in odloženih odpadkov.
(5) Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez prevoza.
37. člen
(spremembe podatkov)
(1) Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni sporočiti izvajalcem podatke in spremembe, ki se nanašajo na prvi in drugi odstavek 36. člena tega odloka.
38. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) Če povzročitelji v roku 30 dni ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
VII. RAVNANJE Z ODPADKI PO SISTEMU LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
39. člen
(program ločenega zbiranja odpadkov)
(1) Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec določi območja, kjer se na predlog izvajalcev uvede ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka. Za ločeno zbiranje odpadkov izvajalec izdela poseben program, ki ga potrdi Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec.
40. člen
(izvajanje ločenega zbiranja odpadkov)
(1) Na območju občine, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov, je tak način obvezen za vse povzročitelje in izvajalce in se izvaja po programu iz 39. člena tega odloka. .
(2) Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo od povzročiteljev odpadkov in izvajalcev, da obvezno pristopijo k ločenemu zbiranju odpadkov, če je takšen način ravnanja uveden na njihovem območju.
(3) O pričetku ločenega zbiranja in odvažanja odpadkov izvajalec obvesti povzročitelje z objavo na krajevno običajen način.
41. člen
(obveznost izvajanja novega sistema)
(1) Na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov, zagotovijo izvajalci ustrezne tipizirane posode, povzročitelji pa so dolžni odlagati vse odpadke v te posode, skladno s programom iz 39. člena tega odloka in z navodili izvajalcev.
42. člen
(obveznost sortiranja)
(1) V tipizirane posode, namenjene za ločeno zbiranje odpadkov, je obvezno sortirano odlaganje odpadkov.
(2) V posode za ločeno zbiranje odpadkov je prepovedano odlaganje drugih odpadkov, skladno s 14. členom tega odloka.
43. člen
(stroški odvoza za ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Stroški odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov iz 1. točke prvega odstavka 7. člena na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov, v nobenem primeru ne morejo biti višji od stroškov ravnanja z nesortiranimi odpadki.
(2) Če povzročitelji odpadkov ne zbirajo ločeno, so izvajalci upravičeni zaračunati stroške sortiranja odpadkov.
VIII. OSTALE DOLOČBE
44. člen
(evidentiranje strukture in količine odpadkov)
(1) Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati strukturo in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se odlagajo na odlagališču in jih konec meseca januarja za preteklo leto posredovati upravnemu organu občine pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Način evidence določi upravni organ občine pristojen za varstvo okolja.
45. člen
(obveznost sklenitve pogodbe za ravnanje z odpadki)
(1) Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki. Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti to pogodbo odločba upravnega organa občine, pristojnega za komunalno dejavnost.
IX. NADZOR
46. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni inšpektor občine Slovenj Gradec, Medobčinske inšpekcijske službe Dravograd v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil ter policija.
(2) Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati ne pravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji.
X. KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
(1) z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ne čistijo skupnih zbirnih in odjemnih mest (tretji odstavek 17. člena),
2. ne namestijo potrebnega števila posod za odpadke na javnih površinah, jih ne praznijo redno, jih ne čistijo in vzdržujejo (20. člen),
3. na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke., jih sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (prvi odstavek 21. člena),
4. ne očistijo posod za odpadke najmanj enkrat letno (tretji odstavek 21. člena),
5. ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom odvoza oziroma pogosteje na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb (prvi odstavek 23. člena),
6. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 23. člena),
7. ne odvažajo odpadkov iz 1. točke prvega odstavka 7. člena s posebej urejenimi komunalnimi vozili (24. člen),
8. ne odvažajo odpadkov skladno s 25. členom,
9. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča (26. člen),
10. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (41. člen),
11. ne ocenjujejo in evidentirajo strukture in količine odpadkov ter podatkov ne posredujejo upravnemu organu občine pristojnemu za varstvo okolja (prvi odstavek 44. člena),
12. odlagajo na odlagališče posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in odpadke, za katere si niso pridobili mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja strokovne institucije (27. člen),
13. ne sprejmejo poslovnika o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov (29. člen);
14. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (tretji odstavek 46. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba izvajalcev, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
48. člen
(1). Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. odlaga odpadke iz tretjega odstavka 7. člena v posode za komunalne odpadke, izven posod za odpadke, izven odlagališča, jih zakopavava ali oddaja prebivalcem za kurjavo,
2. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, v posode za komunalne odpadke ali izven.
(2) Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje na kraju samem odgovorna oseba in delavec povzročitelja, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
49. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 10. člena),
2. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po 12. členu oziroma odlaga odpadke izven posod za odpadke (13. člen),
3. odlaga odpadke v nasprotju s 14. členom,
4. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (16. člen),
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 17. člena),
6. ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških odpadkov v zaprte posode za odpadke ali v tipizirane posode za odpadke v plastičnih vrečkah (18. člen),
7. ne odvaža odpadkov z ustreznimi vozili (tretji odstavek 25. člena),
8. odlaga komunalne odpadke izven odlagališča odpadkov (31. člen),
9. odlaga posebne odpadke iz tretjega odstavka 7. člena na odlagališče komunalnih odpadkov brez mnenja upravnega organa občine pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja strokovne institucije in dovoljenja upravljalca odlagališča (drugi odstavek 27. člena),
10. si ne pridobi soglasja za deponiranje inertnega odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja (drugi odstavek 28. člena),
11. kuri odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih in povzroča emisije, ki škodujejo okolju (32. člen),
12. ne odlaga ločeno odpadkov v ustrezne tipizirane posode (42. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
50. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih prireditev, če ne poskrbi da so prireditveni prostori v času prireditve opremljeni s posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz odpadkov na odlagališče odpadkov (19. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe -organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
51. člen
(1) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem odstavku 49. člena.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek, naveden v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11. in 12. točki prvega odstavka 49. člena.
52. člen
(1) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje delavec izvajalca, ki takoj ne očisti odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke onesnažil (drugi in tretji odstavek 17. člena).
(2) Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, ki namerno poškoduje posodo za odpadke, jo prevrne ali razsipava odpadke.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(1) V programu ravnanja z odpadki, ki ga pripravi izvajalec in ga sprejme Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec, se določi postopen prehod na organizirano ravnanje z odpadki na celotnem območju občine Slovenj Gradec.
(2) Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec z odredbo določi način in časovni razpored zbiranja in odvažanja odpadkov za posamezna območja občine.
54. člen
(1) Do uveljavitve novih predpisov v zvezi z gospodarskimi javnimi službami, opravlja dejavnost ravnanja z odpadki Komunalno stanovanjsko podjetje Slovenj Gradec.
55. člen
Obveznost plačila ravnanja z odpadki:
(1) Obveznost plačila ravnanja z odpadki nastane z dnem, ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega območja občine in ko pismeno obvesti povzročitelja o načinu odlaganja in o njegovih dolžnostih.
(2) Za povzročitelje, za katere je z dnem uveljavitve tega odloka že organiziran reden odvoz odpadkov, določilo prvega odstavka tega člena ne velja.
(3) Obveznost plačila ravnanja z odpadki za povzročitelje iz 45. člena tega odloka nastane z dnem začetka izvajanja dejavnosti.
56. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o obveznem odlaganju in odvažanju smeti in odpadkov na območju občine Slovenj Gradec (Medobčinski uradni vestnik št. 21/81).
57. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353 – 4/93
Slovenj Gradec, december 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenj Gradec
Ivan Uršič, dipl. inž. agr. l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti