Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

128. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice, stran 151.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (U. 1. RS, št. 32/93), 19. in 51. člena zakona o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86, 42/89, Uradni list RS, št. 14/90) in 13. člena odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 29. skupni seji. vseh zborov dne 5. 1. 1994 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Brežice, Cesta 1. borcev 18, Brežice (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj), ustanavlja Radio Brežice kot javno podjetje (v nadaljevanju besedila: podjetje).
Podjetje je pravna oseba.
II. SEDEŽ
2. člen
Sedež podjetja je v Brežicah, Trg izgnancev 12.
III. FIRMA
3. člen
Podjetje bo poslovalo pod firmo: Javno podjetje Radio Brežice, Brežice, Trg izgnancev 12.
IV. DEJAVNOST
4. člen
Podjetje bo opravljalo radijsko dejavnost, agencijsko in založniško dejavnost, prodajo ter izvoz in uvoz povezan z radijsko dejavnostjo in organiziranje javnih prireditev.
5. člen
Podjetje lahko spremeni sedež, firmo ali dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
6. člen
Ustanovitelj bo v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi zagotovil podjetju takšne pogoje, da* bo lahko uspešno opravljalo svojo dejavnost.
Podjetje mora svojo dejavnost opravljati odgovorno, v skladu s cilji in nalogami, ki izhajajo iz programske zasnove podjetja.
V. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
7. člen
Podjetje pridobiva dohodek iz naslednjih virov:
– ekonomsko-propagandne storitve in objavljanje drugih plačanih obvestil,
– druga sredstva, določena s pogodbo, v skladu z zakonom,
– proračunska sredstva ustanovitelja v primeru izgube, nastale iz objektivnih razlogov.
VI. ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA
1. Svet podjetja
8. člen
Organ upravljanja je svet podjetja. Sestavljajo ga:
– 2 predstavnika delavcev podjetja in
– 3 predstavniki ustanovitelja.
9. člen
Člani sveta podjetja odločajo:
– o statutu podjetja,
– o programski zasnovi podjetja,
– o razširitvi tehničnih in prostorskih zmogljivosti,
– o temeljnih pogojih poslovanja in pridobivanju dohodka,
– o temeljnih vprašanjih razvojne politike,
– o finančnem načrtu, periodičnih obračunih in zaključnem računu,
– o statusnih spremembah podjetja,
– o drugih vprašanjih, določenih z zakonom.
Svet podjetja predloži vsako leto finančni načrt v potrditev ustanovitelju.
Delo sveta vodi predsednik, ki ga imenuje ustanovitelj.
2. Direktor
10. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet podjetja v soglasju z ustanoviteljem.
Pravice in dolžnosti direktorja podrobneje ureja statut podjetja.
11. člen
Do imenovanja direktorja po tem odloku in statutu podjetja, imenuje ustanovitelj v.d. direktorja. Ta je pooblaščen, da opravi vse priprave za začetek dela podjetja in za vpis v sodni register.
3. Programski svet
12. člen
Podjetje ima programski svet, ki ga imenuje ustanovitelj. Programski svet opravlja naloge, določene z zakonom.
Število in sestavo programskega sveta, ter postopek imenovanja in razrešitve članov določa statut podjetja.
4. Glavni in odgovorni urednik
13. člen
Glavnega in odgovornega urednika imenuje in razrešuje ustanovitelj v soglasju s svetom podjetja.
Pravice in dolžnosti glavnega in odgovornega urednika določa statut podjetja.
5. Uredništvo
14. člen
O sestavi uredništva odloča, na predlog urednika, svet podjetja.
Uredništvo določa uredniško politiko v skladu s smernicami sveta podjetja in je zanjo svetu podjetja tudi odgovorno.
Pravice in dolžnosti uredništva ureja statut podjetja.
VII. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Izvršni svet Skupščine občine Brežice.
16. člen
Občina Brežice kot ustanovitelj prenese ob ustanovitvi javnega podjetja Radia Brežice v. uporabo stavbo Prosvetnega doma; brez dvorane, gostinskega obrata in kurilnic, kot svoj ustanoviteljski delež.
17. člen
Z vpisom podjetja v sodni register se prenese v novoustanovljeno podjetje premoženje d.o. v ustanavljanju Radio Posavje – Studio Brežice, Trg dr. Ivana Ribarja 12, Brežice.
18. člen
Delavci, zaposleni v d.o. v ustanavljanju preidejo, z dnem vpisa javnega podjetja v sodni register, v javno podjetje.
VIII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Radio Brežice uskladi svojo organiziranost in delovanje ter splošne akte z zakonom in tem odlokom najkasneje v šestih mesecih po objavi tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-1/93-1
Brežice, dne 5. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti