Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1994 z dne 21. 1. 1994

Kazalo

127. Odlok o določanju najemnin, stran 150.

Na podlagi Zakona o poslovnih zgradbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) ter 13. člena Odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 29. seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 5. 1.1994 sprejela
ODLOK
o določanju najemnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa postopek za določanje najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore, garaže in javne površine na območju občine Brežice.
1. Najemnine za poslovne prostore
2. člen
Najemnine za poslovne stavbe in poslovne prostore se določijo po metodologiji predpisani s Pravilnikom o merilih in načinu za ugotavljanje, vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
Izračun se opravi po formuli:
Nm=Vp x K 12 x 100
Nm = mesečna najemnina
Vp = revalorizirana vrednost poslovnega prostora = število točk x vrednost točke x površina x korekcijski faktor
K = letna stopnja najemnine v% od revalorizirane vrednosti poslovnega prostora.
Vrednost točke kot osnove za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov je enaka vrednosti točke za ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91) in znaša tolarsko protivrednost 4 nemških mark (DEM), obračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan oddaje poslovnega prostora, oziroma izstavitve računa.
3. člen
Letita stopnja najemnine za poslovne prostore je odvisna od namembnosti poslovnega prostora in območja v katerem se nahaja poslovni prostor.
Letne stopnje najemnine (K v%) se določijo
-------------------------------------------------------
                   Območje
Namembnost       --------------------------------
poslovnega prostora   A1     A    B     C
-------------------------------------------------------
1. skupina        6     6    5     4
2. skupina       10     9    8     6
3. skupina       16    14    2    10
-------------------------------------------------------
Letna stopnja najemnine (K) za garaže je 5%. Skupine namembnosti:
V 1. skupini so poslovni prostori za opravljanje: zdravstvenega varstva (1301), varstva mladine in socialnega varstva (1302), izobraževanja (1201), varstva kulturnih dobrin (12032), kulturno umetniške dejavnosti (12034), športne dejavnosti, organi družbenopolitičnih skupnosti (1401), interesne ter politične organizacije (1404).
V 2. skupini so: trgovine z živili na drobno, restavracije družbene prehrane, storitvene dejavnosti: frizerstvo, čevljarstvo, usnjena galanterija, krojaštvo, šiviljstvo, pletilstvo, pralnice in likalnice, čistilnice, optika, urarstvo, domača in umetna obrt, graverstvo, steklarstvo, tapetništvo, RTV mehanika.
V 3. skupini so zajete vse ostale dejavnosti. Območja:
Al. staro mestno jedro, ki je določeno v Občinskem odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/88) in sicer: na desnem bregu Krke od začetka železnega cestnega mostu, po mostu po povezovalni cesti na železni most preko Save in na levem bregu Save, po bregu proti vzhodu do sejmišča ter ob sejmišču na Dobovsko cesto (vključno Prešernova cesta in Usnjarska pot). Z Dobovske ceste gre po robu parka na Ulico pod obzidjem in po njej do križišča z Levstikovo ulico. Območje nato izključuje kompleks Agrarie, se ravna po vzhodnem robu Černelčeve ulice, jo preseka in gre po zahodnem robu parcele 227 (ob stavbi Čenelčeve 15) proti severu po Kajuhovi ulici ter se pri stiku parcel 225 in 226 obrne proti zahodu in gre po severnem robu parcele št. 139 in 137, 138 in 145. na Trg izgnancev ter po njegovem zahodnem robu proti jugu do roba parcele št. 107 in nato na zahod, ter po bregu navzdol pod zahodno pobočje stare savske terase na Vrbino. Po spodnjem robu terase (po Vrbini) poteka meja do levega brega Save in po bregu proti vzhodu do železnega cestnega mostu (vključene: Cesta prvih borcev, Ulica stare pravde, del Bizeljske ceste do vodovodnega stolpa, del Kržičnikove do križišča z Ulico pod obzidjem, del Levstikove in del Černelčeve do križanja z Ulico pod obzidjem in Holijevo stezo ter Trg izgnancev).
A. staro mestno jedro – lokali, ki nimajo vhoda ali izložbe na ulico;
B. ostalo ureditveno območje mesta Brežice in ureditveno območje naselja Dobova, ki je določeno s srednje ročnim družbenim. planom občine Brežice za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 41/87);
C. vse ostalo območje občine Brežice.
Najvišja najemnina za poslovne prostore, ki jih oddajajo v najem podjetja, druge pravne osebe in občani, sme do 50% presegati višino najemnine, oblikovane po določbah tega odloka; višja najemnina se šteje za oderuško najemnino.
2. Najemnine za javne površine
4. člen
Osnova za izračun najemnin za javne površine je prometna vrednost zemljišča in vrednost komunalne opreme zemljišča ter je odvisna od območja, v katerem se posamezna javna površina nahaja. Območja so določena v 3. členu tega odloka.
Osnova za izračun najemnine za javne površine je za območje:
A1 – staro mestno jedro         0,50 DEM/dan/m2
A – staro mestno jedro         0,25 DEM/dan/m2
B – ostalo ureditveno območje     0,125 DEM/dan/m2
C – ostalo območje občine        0,10 DEM/dan/m2
Najemnina za javno površino se odvisno od posameznega namena uporabe določi od osnove iz 2. odstavka tega člena po naslednjih stopnjah (v%):
1. kioski 120%
2. samostojni gostinski vrtovi 80%
3. gostinski vrtovi v sklopu obstoječih gostinskih obratov:
a) restavracij in gostiln 30%
b) ostalih gostinskih obratov 50%
4. stojnice za prodajo hrane in pijače ter raznih izdelkov 100%
5. stojnice za prodajo časopisov, revij, knjig in cvetja ter razstavne vitrine 40%
6. za gradbene namene fasadni odri, gradbene barake) in začasne deponije gradbenega materiala:
a) v okviru terminskega plana 20%
b) po preteku terminskega plana (po osnovi, ki je določena za območje Al 100%
7. reklamni napisi, transparenti in ostalo (na površino reklamnega gradiva) 30%
5. člen
Podjetja, druge pravne osebe in občani morajo najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka uskladiti najemne pogodbe z določbami tega odloka.
6. člen
Izvajanje tega odloka nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 90.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba če:
– sklene najemno pogodbo v nasprotju z določili 2., 3., in 4. člena tega odloka,
– v 6-mesečnem roku od uveljavitve tega odloka ne uskladi najemne pogodbe z določbami tega odloka (5. člen).
Z denarno kaznijo od 2.000 SIT do 5.000 SIT se kaznuje za prekršek po prvem odstavku tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali občan.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o najvišjih najemninah za poslovne stavbe, poslovne prostore in garaže na območju občine Brežice (Uradni list SRS, št. 1/88).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 363-1/94-1 Brežice, dne 5. januarja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti