Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993

Kazalo

95. Uredba o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in med Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije, stran 980.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MED ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE AVSTRIJE
1. člen
Ratificira se Okvirni sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in med Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije, podpisan v Ljubljani 25. marca 1993.
2. člen
Okvirni sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
OKVIRNI SPORAZUM
o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in med Zveznim ministrstvom za obrambo Republike Avstrije
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Zvezno ministrstvo za obrambo Republike Avstrije, v nadaljevanju »Ministrstvi«, se
– v skladu s III. poglavjem/Vojaški kontakti k Dunajskemu dokumentu o pogajanjih za krepitev medsebojnega zaupanja in varnosti 1992 (VVBSM 1992) in zavzemajoč se za krepitev zaupanja in varnosti v skladu s politiko na podlagi principa dobrososedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo;
– prizadevajoč si za dobre odnose med slovensko vojsko in avstrijsko zvezno vojsko v obojestransko korist;
– z namenom dolgoročnega in smotrnega načrtovanja in določitvijo področij sodelovanja kot tudi področij koordinacije;
sporazumeta o naslednjem:
I. poglavje
Področja sodelovanja
Obe ministrstvi bosta medsebojne odnose gradili oziroma nadalje razvijali na sledečih temeljnih področjih:
1. Uresničevanje sklepov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) in nalog OZN za vzdrževanje miru;
2. Obrambne doktrine in vojaška vprašanja varnostne politike;
3. Udeležba vojaških opazovalcev na vojaških vajah po načelu recipročnosti;
4. Organiziranje in razvijanje oboroženih, šil v kadrovskih, materialnih in finančnih zadevah;
5. Vojaško usposabljanje in nadaljnje izobraževanje;
6. Vojaško letalstvo;
7. Področje vojaškega zdravstva;
8. Vojaško varstvo okolja in pomoč ob naravnih nesrečah;
9. Vojaška geografija;
10. Vojaška zgodovina;
11. Vojaška glasba, vključno s kulturnimi prireditvami;
12. Vojaški šport;
13. Dušno pastirstvo v oboroženih silah;
14. Izmenjava dopustov;
15. Sodelovanje med enotami. Zgoraj navedena področja pod točkami 1. do 15. je na podlagi obojestranskega dogovora možno razširiti.
II. poglavje
Izvajanje sodelovanja
1. Na področjih, omenjenih v I. poglavju, se sodelovanje izvaja na podlagi informacijskih in strokovnih razgovorov med za to pristojnimi službami v ministrstvih in oboroženih silah obeh držav.
2. Za konkretizacijo sodelovanja pooblaščene osebe obeh ministrov v ustrezni obliki določijo natančnejše določbe za izvajanje sodelovanja (glej dodatek k okvirnemu sporazumu).
III. poglavje
Finančna zagotovitev sodelovanja
1. Ministrstvo, ki pošilja delegacijo, krije stroške potovanja do kraja, ki ga določi gostitelj, v obe smeri, kot tudi dnevnice in nezgodno zavarovanje članov delegacije.
2. Gostitelj krije stroške potovanja v svoji deleži, kot tudi stroške bivanja in oskrbe.
3. Gostitelj v nujnih primerih zagotavlja brezplačno medicinsko zdravljenje članov delegacije in nujno potrebno oskrbo v eni izmed vojaških ali civilnih zdravstvenih ustanov. Potne stroške za prevoz bolnika (v domovino) nosi ministrstvo, ki je delegacijo poslalo.
4. V primeru, da je izvedba projekta le v interesu enega od ministrstev, kjer so potrebna infrastruktura, osebje in sredstva drugega ministrstva, se ministrstvi o tem dogovorita v vsakem primeru posebej, pri tem pa se na podlagi posebnega dogovora pravno določi povrnitev stroškov.
IV. poglavje
Končne določbe
1. Ta sporazum se ne nanaša na vprašanja, ki so izven delovnega področja ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Zveznega ministrstva za obrambo Republike Avstrije.
2. Sporazum se sklene za nedoločen čas.
3. Ta sporazum se lahko ob vsakem času pisno odpove. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu obvestila o njegovi odpovedi.
4. Obe strani imata pravico do sprememb ali dopolnitev sporazuma z medsebojnim obojestranskim soglasjem. Dopolnilni zapisniki so sestavni del sporazuma.
5. Sporazum stopi v veljavo z dnem, ko še obe strani obvestita, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji.
Podpisano v Ljubljani 25. marca 1993 v dveh izvodih, napisanih v slovenskem in nemškem jeziku. Obe besedili sta enako verodostojni.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo
Republike Slovenije
 
dr. Werner Fasslabend l. r.
Zvezni minister za obrambo
Republike Avstrije
DODATEK K OKVIRNEMU SPORAZUMU
Izvajanje programa za bilateralno sodelovanje
1. Predloge za načrtovanje sodelovanja v naslednjem letu posredujeta ministrstvi do 15. septembra.
2. Skupna delovna skupina obeh ministrstev nato združi predloge in dokončno izdela program za enoletno sodelovanje, izmenično enkrat v eni, drugič v drugi državi do 30. oktobra.
3. Vsak letni program za bilateralno sodelovanje vsebuje: navedbo projektov, njihovo obliko, čas, krog udeležencev in kraj njihovega izvajanja kot tudi urade, ki so za izvajanje odgovorni, po potrebi se določijo natančnejše določbe.
4. Dopisovanje, ki je potrebno za pripravo projektov in za zagotavljanje izvajanja projektov, se ureja preko vojaških atašejev.
5. Pri skupni izdelavi letnega programa bilateralnega sodelovanja v oktobru se ocenijo rezultati v preteklem letu. Ovrednotene rezultate se posreduje načelnikom generalštabov.
RAHMENVEREINBARUNG
über die Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Verteidigung der Republik Slowenien und dem Bundesministerium für Landsverteidigung der Republik Österreich
Das Ministerium für Verteidigung der Republik Slowenien und das Bundesministerium für Landesverteidigung der Republik Österreich, nachstehend kurz »die Ministerien«, vereinbaren
– im Sinne des Kapitels III/Militärische Kontakte des Wiener Dokumentes der Verhandlungen über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen 1992 (WD 92) und im Bestreben nach Stärkung des Vertrauens und der Sicherheit entsprechend der Politik, die das Prinzip der bilateralen Beziehungen zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich realisiert;
– in Verfolgung der guten Beziehungen zwischen der slowenischen Armee und dem österreichischen Bundesheer zum beiderseitigen Nutzen;
– mit der Zielsetzung einer lägerfristigen und zielbewußten Planung und Festlegung der Bereiche der Zusammenarbeit sowie deren Koordination;
wie folgt:
I. Teil
Bereiche der Zusammenarbeit
Beide Ministerien werden ihre Beziehungen in den folgenden grundlegenden Bereichen aufbauen bzw. weiterentwickeln:
1. Verwirklichung der Beschlüsse der Konferenz über die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) und der friedenserhaltenden Aufgaben der UNO;
2. Verteidigungsdoktrinen und militärische Fragen der Sicherheits-politik;
3. Gegenseitige Teilnahme von militärischen Beobachtern bei Übungen;
4. Organisation und Entwicklung der Streitkräfte in personeller, materieller und finanzieller Hinsicht;
5. Militärische Aus- und Weiterbildung;
6. Militärluftfahrt;
7. Militärisches Sanitätsweseh;
8. Militärischer Umweltschutz und Katastrophenhilfe;
9. Militärgeographiewesen;
10. Militärgeschichte;
11. Militärmusik einschließblich Kulturveranstaltungen;
12. Militärsport;
13. Militärseelsorge;
14. Urlaubsaustausch;
15. Truppenkontakte;
Es ist möglich die oben unter den Zahlen 1 bis 15 angeführten Bereiche aufgrund gemeinsamer Absprache noch zusätzlich zu erweitern.
II. Teil
Durchführung der Zusammenarbeit
1. In den im I. Teil genannten Bereichen erfolgt die Zusammenarbeit in Form von Informations- und Fachgesprächen zwichen den in beiden Streitkräften jeweils zuständigen Dienststellen.
2. Zur Konkretisierung der Zusammenarbeit sind in geeigneter Form Detailregelungen der Durchführung durch von beiden Ministerien beauftragte Personen festzulegen (siehe Anhang zur Rahmenvereinbarung).
III. Teil
Finanzielle Sicherstellung der Zusammenarbeit
1. Das entsendende Ministerium deckt die Reisekosten der Delegationen bis zum vom Gastgeber festgelegten Ort und zurück sowie das Taggeld der Delegation und die Unfallversicherungskosten.
2. Der Gastgeber kommt für die Unterkunfts-Reise- und Verpflegskosten innerhalb seines Landes auf.
3. Der Gastgeber gewährt den Mitgliedern der Delegation im Notfall kostenlose medizinische Behandlung und Verpflegung in einem Militär- oder Zivilkrankenhaus. Die Reisekosten für die rückfahrt des Patienten (nach Hause) deckt das Ministerium, welches die Delegation entsandte.
4. Falls an der Durchführung eines Vorhabens nur eines der beiden Ministerien interessiert ist, wobei Infrastruktur, Kräfte und Mittel des anderen Ministeriums benötigt werden, ist dies von Fall zu Fäll abzusprechen, wobei die Erstattung der Kosten in einer Sondervereinbarung zu regeln ist.
IV. Teil
Schlußbemerkungen
1. Diese Vereinbarung betrifft keine Fragen, die außerhalb des Wirkungsbereiches des Ministeriums für Verteidigung der Republik Slowenien und des Bundesministeriums für Landesverteidigung der Republik Österreich liegen.
2. Die Vereinbarung wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.
3. Die Ministerien können diese Vereinbarung jederzeit schriftlich aufkündigen. Sie verliert ihre Gültigkeit sechs Monate nach der Aufkündigung.
4. Beide Seiten haben unter beidseitiger Übereinstimmung ein Recht auf Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung. Zusatzprotokolle sind Bestandteil dieser Vereinbarung.
5. Diese Vereinbarung wird gülting, wenn beide Seiten einander darüber informiert haben, daß die nötigen innerrechtlichen Bedingungen erfüllt sind.
Unterzeichnet in Ljubljana am 25. 3.. 1993 in doppelter Ausfertigung deutsch und slowenisch. Jedes Exemplar hat gleiche Gültigkeit.
Janez Janša e. h.
Minister für Verteidigung
der Republik Slowenien
 
Dr. Werner Fasslabend, eh
Bundesminister für
Landesverteidigung
der Republik Osterreich
ANHANG ZUR RAHMENVEREINBARUNG
Durchführung des Plans der bilateralen Zusammenarbeit
1. Die Ministerien übersenden jeweils bis zum 15. September ihre Planungsvorschläge für die Zusammenarbeit des nächsten Jahres.
2. Die Zusammenführung dieser Vorschläge und endgültige gemeinsame Erstellung des Jahreplanes wird in weiterer Folge durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe beider Ministerien abwechselnd in einem der Länder jeweils bis zum 30. Oktober durchgeführt.
3. In jedem Jahresplan der bilateralen Zusammenarbeit werden die Vorhaben, deren Form, Zeitraum, Teilnehmerkreis und der Ort der Durchführung sowie die Dienststelle, die für die Durchführung verantwortlich ist und gegebenenfalls weitere Präzisierungen festgelegt.
4. Der Schriftverkehr, der zur Vorbereitung der Vorhaben und zur Sicherstellung deren Durchführung erforderlich ist, wird am Attacheweg erfolgen.
5. Anläßlich der gemeinsamen Erarbeitung des Jahresplanes der bilateralen Zusammenarbeit im Oktober werden die Ergebnisse der Zusammenarbeit des vorangegangenen Jahres bewertet. Die Erkenntnisse dieser Bewertung werden den Generalstabschefs vorgelegt.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-06/93-1/9-8
Ljubljana, dne 2. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina