Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1993 z dne 17. 12. 1993

Kazalo

94. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Češke republike o medsebojnem sodelovanju, stran 977.

UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO ČEŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Češke republike o medsebojnem sodelovanju, podpisan v Pragi 27. septembra 1993.
2. člen
Sporazum še v izvirniku v slovenskem in češkem jeziku glasi:
SPORAZUM
med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Češke republike o medsebojnem sodelovanju
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Češke republike, v nadaljevanju samo »pogodbeni strani«, ki se ravnata v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti neuporabe sile ali grožnje s silo v medsebojnih odnosih, upoštevanja neodvisnosti, nedotakljivosti meja, celovitosti ozemlja, nevmešavanja v notranje zadeve in mirnega reševanja sporov, upoštevata obveznost krepiti medsebojno zaupanje na osnovi večje odprtosti v vojaških vprašanjih v skladu s Sklepno listino Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi,
si prizadevata vzpostaviti novo strukturo odnosov med pogodbenima stranema z nadaljnjim razvijanjem obojestranskih kontaktov in s krepitvijo sodelovanja in medsebojnega razumevanja,
sta se sporazumeli o naslednjem:
Člen 1
Definicije
V smislu tega sporazuma:
1) »pogodbena stran – pošiljatelj« je pogodbena stran, ki pošilja osebe v okviru svoje pristojnosti za bivanje na ozemlju države druge pogodbene strani;
2) »pogodbena stran – gostiteljica« je pogodbena stran, ki sprejema osebe, ki jih pošilja druga pogodbena stran, za bivanje na ozemlju svoje države;
3) »vnaprej določeno mesto« je mesto, na katerem osebe iz sestave delegacije pogodbene strani – pošiljatelja vstopajo ha ozemlje države pogodbene strani – gostiteljice.
Člen 2
Način sodelovanja
Pogodbeni strani si bosta v okviru svojega delovnega področja, določenega s slovenskimi in češkimi pravnimi predpisi, izmenjavali informacije in drugače sodelovali na osnovi recipročnosti in obojestranske koristnosti.
Člen 3
Področja sodelovanja
Pogodbeni strani bosta sodelovali na naslednjih temeljnih področjih:
Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
1) Uresničevanje sklepov Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) in nalog Organizacije združenih narodov za krepitev miru in varnosti;
2) Oblikovanje vojaških doktrin in reševanje vojaških vprašanj, varnostne politike;
3) Udeležba vojaških opazovalcev na vojaških vajah;
4) Reševanje kadrovskih, materialnih in finančnih vprašanj, povezanih z ustrojem oboroženih sil;
5) Vojaško usposabljanje, vzgoja in izobraževanje;
6) Vojaško letalstvo;
7) Vojaško zdravstvo;
8) Varstvo okolja in pomoč ob nesrečah, ki ju opravljajo organi v pristojnosti ministrstva za obrambo;
9) Vojaška geografija;
10) Vojaška zgodovina;
11) Vojaška glasba in druge kulturne prireditve;
12) Vojaški šport;
13) Izmenjava dopustov;
14) Kontakti med pripadniki vojaških enot.
Člen 4
Planiranje sodelovanja
Konkretne oblike sodelovanja pogodbenih strani bodo določene v letnih planih sodelovanja, ki jih bosta pogodbeni strani dogovorili vedno do 15. novembra za naslednje koledarsko leto.
Člen 5
Obveznosti pogodbene strani – pošiljatelja
Pogodbena stran – pošiljatelj zagotovi na svoje stroške za osebe v sestavu delegacije, v zvezi z njihovim bivanjem na ozemlju države pogodbene strani – gostiteljice:
a) prevoz do vnaprej določenega mesta na ozemlju države pogodbene, strani – gostiteljice in nazaj, če ni dogovorjeno drugače;
b) dnevnice za čas bivanja;
c) nezgodno zavarovanje;
d) dokumente, ki jih zahtevajo državni organi pogodbene strani – gostiteljice za vstop na njeno zemlje in izstop.
Člen 6
Obveznosti pogodbene strani – gostiteljice
1) Pogodbena stran – gostiteljica zagotovi na svoje stroške za osebe v sestavu delegacije med njihovim bivanjem na ozemlju državne pogodbene strani – gostiteljice:
a) prevoz z vnaprej določenega mesta na ozemlju pogodbene strani – gostiteljice do mesta bivanja delegacije, prevoz po programu obiska delegacije in prevoz do mesta izstopa delegacije iz države;
b) prehrano;
c) nastanitev;
d) kulturni program.
2) Pogodbena stran – gostiteljica zagotovi za osebe v sestavu delegacije pogodbene strani – pošiljatelja med njihovim bivanjem na ozemlju države pogodbene strani – gostiteljice nujno medicinsko zdravljenje, vključno z nujno oskrbo v zdravstveni ustanovi,- kot tudi nujno stomatološko zdravljenje.
Člen 7
V primeru, da bo izvedba sodelovanja med pogodbenima stranema le v interesu ene od pogodbenih strani, pri tem pa bo stroške za izvedbo poravnala druga pogodbena stran, se pogodbeni strani sporazumeta o načinu poravnave nastalih stroškov prej, pri čemer ni obvezno, da upoštevata določbe členov 5 in 6 tega sporazuma.
Člen 8
Varnostni ukrepi
1) Pogodbeni strani zagotavljata zaščito informacij, ki. jih pridobita med sodelovanjem po tem sporazumu. Nobena izmed pogodbenih strani teh informacij, če jih smatra druga pogodbena stran kot tajne, ne bo posredovala nikomur; ki ni udeleženec tega sporazuma, brez predhodnega pisnega soglasja pogodbene strani, ki je takšne informacije posredovala.
2) Informacije, ki si jih bosta pogodbeni strani izmenjavali med sodelovanjem po tem sporazumu, bodo zaščitene po normah, veljavnih za pogodbeno stran, prejemnico informacij.
Člen 9
Reševanje sporov
Spore, ki lahko nastanejo med pogodbenima stranema pri izvajanju sodelovanja po tem sporazumu, bosta reševali pogodbeni strani brez odlašanja z medsebojnim pogajanjem in jih ne bosta predlagali za reševanje nobenemu mednarodnemu sodišču ali tretji strani.
Člen 10
Končne določbe
1) Ta sporazum stopi v veljavo z dnem izmenjave not, s katerimi se potrdi, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji v obeh državah. Sklenjen je za nedoločen čas.
2) Pogodbeni strani lahko na podlagi obojestranskega dogovora ta sporazum kadarkoli spremenita ali dopolnita.
3) Vsaka izmed pogodbenih strani lahko ta sporazum pisno odpove. Odpoved začne veljati šest mesecev po prejemu obvestila o odpovedi.
Sestavljeno v Pragi dne 27. septembra 1993 v dveh originalnih izvodih v slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
 
Za Ministrstvo za obrambo
Češke republike
Antonin Baudyš l. r.
UJEDNÁNÍ
mezi Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko a Ministerstvem obrany České republiky o vzájemně spolupráci
Ministerstvo obraniy Republiky Slovinsko a Ministerstvo obrany České republiky, dále jen »smluvni strany«,
řídíce se cíli a principy Charty Organizace Spojených národů, zejména zdržením se použiti síly nebo hrozby silou ve vzájemných vztazích, respektováním suverenity, nedotknutelnosti hranic, územní celistvosti, nevměšováním se do vrnitřnich záležitostí a mírovým řešením sporů,
– připomínajíce závazek posilovat vzájemnou důvěru prostřednictvím větší otevřenosti ve vojenských otázkách, přijatý v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
usilujíce, nastolit novou strukturu vztahů mezi smluvními stranami prostřednictvím dalšího rozvoje dvoustranných kontaktů a posilováním spolupráce a vzájemného porozumění,
dohodly se na následujícím:
Článek 1
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto Ujednání:
(1) »vysílající smluvní strana« je smluvní strana, která vysílá osoby ze své působnosti k pobytu na území státu druhé smluvní strany;
(2) »přijímající smluvní strana« je smluvní strana, která přijímá osoby, vyslané druhou smluvní stranou, k pobytu na území svého státu;
(3) »předem určené místo« je místo, v němž osoby, tvořící delegaci vysílající smluvní strany, vstupují na území státu přijímající smluvní strany.
Článek 2
Úprava spolupráce
Smluvní strany si budou v rozsahu jim svěřené působnosti, vymezené slovinskými a českými právními předpisy, vyměňovat informace a jinak spolupracovat na základě reciprocity a vzájemmé výohodnosti.
Článek 3
Oblasti spolupráce
Smluvní strany budou spolupravocat v následujícíh základních oblastech:
(1) Uskutečňování rozhodnutí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) a úkolů Organizace spojených národů ve prospěch míru a bezpečnosti;
(2) Tvorba vojenských doktrín a řešení vojenských otázel bezpečnostní politiky;
(3) Účast vojenských pozorovatelů na vojenských cvičeních;
(4) Řešení personálních, materiálních a finančních otázek souvisejících a výstavbou ozbrojených sil;
(5) Vojenský výcvik, výchova a vzděláváni;
(6) Vojenské letectvo;
(7) Vojenské zdravotnictví;
(8) Ochrana životního prostředí a pomoc při katastrofách, uskutečňovaná orgány v působnosti ministerstva obrany;
(9) Vojenská geografie;
(10) Vojenská historie;
(11) Vojenská hudba a jiné kulturní záležitosti;
(12) Vojenský sport;
(13) Výměnná rekreace;
(14) Kontakty mezi příslušníky vojenských jednotek.
Článek 4
Plánování spolupráce
Konkrétní způsoby spolupráce smluvních stran budou stanoveny v ročních plánech spolupráce, které smluvní strany sjednají vždy do 15. listopadu pro následující kalendářní rok.
Článek 5
Povinnosti vysílající smluvní strany
Vysílající smluvní strana zabezpečí na své náklady pro osoby, tvořící její delegaci, v souvislosti s jejich pobytem na území státu přijímající smluvní strany:
a) dopravu do předem určeného místa na území státu přijímající smluvní strany a zpět, není-li dohodnuto jinak;
b) kapesné na dobu pobytu; v) úrazové pojištění;
d) dokumenty, vyžadované úřady státu přijímající smluvní strany pro vstup na jeho území a jeho opuštění.
Článek 6
Povinnosti přijímající smluvní strany
(1) Přijímající smluvní strana zabezpečí na své náklady pro osoby, tvořící delegaci vysílající smluvní strany, při jejich pobytu na území státu přijímající smluvní strany:
a) dopravu z předem určeného místa na území jejího státu do místa pobytu delegace, přepravu podle programu návštěvy delegace a dopravu do místa, z něhož delegace její stát opustí;
b) stranování;
c) ubytování;
d) kulturní program;
(2) Přijímající smluvní strana zabezpečí pro osoby, tvořící delegaci vysílající smluvní strany, při jejich pobytu na území státu přijímající smluvní strany neodkladnou lékařskou péči, včetně případné nezbytné hospitalizace ve zdravnotnickém zařízení, a též neodkladnou stomatologickou péči.
Článek 7
V případě, že bude smluvními stranami uskutečněna spolupráce, která bude v zájmu pouze jedné ze smluvních stran, přičemž na její provedení vynoloží náklady druhá smluvní strana, smluvní strany se v každém takovém případě dohodnou o způsobu úhrady vzniklých nákladů předem, přičemž nemusí být dodržena ustanovení článků 5 a 6 tohoto Ujednání.
Článek 8
Bezpečností opatření
(1) Smluvní strany zaručují ochranu informací, které získají v průběhu spolupráce podle tohoto Ujednání. Žádná ze smluvních stran neposkytne tyto informace, pokud je druhá smluvní strana utajuje, komukoliv, kdo není zúčastněn na tomto Ujednání, bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, jež tyto informace poskytla.
(2) Informace, jež si smluvní strany předají průběhu spoolupráce podle tohoto Ujednání, bodou chráněny podle norem platných pro smluvní stranu, přijímající informace.
Článek 9
Řešení sporů
Spory, jež mohou vzniknout mezi smluvními stranami při provádění spolupráce podle tohoto Ujednání, budou smluvní strany řešit neodkladně vzájemným jednáním a nebudou je předkládat k řešení žádnému mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem výměny nót, potvrzujících jeho vnitrostátní schválení v obou státech. Je sjednáno na dobu neurčitou.
(2) Smluvní strany mohou po vzájemné dohodě toto Ujednání kdykoliv změnit nebo doplnit.
(3) Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Výpověd vstoupí v platnost šest měsíců po jejím doručeni druhé smluvní straně.
Dáno v Praze dne 27. záři 1993 ve dvou původních vyhotoveních, z nichž každé je v jazyce slovinském a jazyce českém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.
Za Ministerstvo obrany
Republiky Slovinsko
Janez Janša v. r.
 
Za Ministerstvo obrany
České republiky
Antonín Baudyš v. r.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem, listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 800-06/93-1/8-8
Ljubljana, dne 2. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti