Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1993 z dne 14. 8. 1993

Kazalo

79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo, stran 851.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo, podpisan v Ljubljani 2. julija 1993 v slovenskem, nemškem, angleškem in francoskem jeziku,
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem* jeziku glasi:
SPORAZUM
o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Sporazum o sodelovanju)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu Slovenija), ki jo zastopa dr. Rado Bohinc, minister za znanost in tehnologijo,
in
EVROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA (v nadaljnjem besedilu Organizacija), ki jo zastopa dr. h. c. Paul Braendli, predsednik Evropskega patentnega urada (v nadaljnjem besedilu EPU) sta se
GLEDE NA
Konvencijo o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973(v nadaljnjem besedilu Evropska patentna konvencija), še zlasti glede na četrti odstavek njenega 33. člena, in
slovenski Zakon o industrijski lastnini z dne 20. marca 1992,
OB UPOŠTEVANJU
korakov, ki jih je Slovenija doslej že opravila, da bi zagotovila učinkovito varstvo industrijske lastnine, med drugim tudi tako, da je svojo patentno zakonodajo prilagodila ravni varstva patentov, kakršna velja v državah članicah Evropske patentne organizacije,
PREPRIČANI,
da je sodelovanje med Organizacijo in Slovenijo v obojestranskem interesu ter da bo le-to okrepilo varstvo industrijske lastnine v Evropi,
SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:
1. člen
Predmet sporazuma
Pogodbenici si bosta v skladu s tem sporazumom prizadevali še nadalje razvijati infrastrukturo za učinkovit patentni sistem v Sloveniji.
2. člen
Tehnično sodelovanje
Glede na svoje možnosti bo Organizacija Sloveniji pomagala še zlasti pri:
a) zagotavljanju osnovnega in nadaljnjega izpopolnjevanja delavcev Urada Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine (v nadaljnjem besedilu Slovenski urad) ter delavcev drugih vladnih teles, ki se pri svojem delu srečujejo z zadevami, ki še nanašajo na patente;
b) vzpostavljanju in organizaciji sistema patentnih zastopnikov;
c) vzpostavljanju primerne dokumentacije, za izvajanje storitev informiranja na področju patentov;
d) izdajanju uradnih publikacij Slovenskega urada;
e) vzpostavljanju patentnega informacijskega sistema;
f) vzpostavljanju sistema obdelave podatkov za izvajanje postopka za podelitev patenta in za upravljanje s patenti.
3. člen
Pravno in administrativno sodelovanje
(1) Pogodbenici se bosta redno obveščali o spremembah v zakonodaji, ki zadevajo njun patentni sistem.
(2) Če bo Slovenija želela, bo Organizacija dajala nasvete o predlogih za uvedbo ali spremembo pravnih predpisov, ki zadevajo patentni sistem v Sloveniji.
(3) Če bo Slovenija vzpostavila sistem patentnega varstva, ki bi omogočal razširitev veljavnosti evropskih patentov na njeno ozemlje, bo Organizacija sodelovala s Slovenskim uradom v skladu s posebnim sporazumom o izvajanju takšnega sistema.
4. člen
Skupni komite
(1) Ustanovljen bo skupni komite, ki bo obravnaval vse zadeve, ki izhajajo iz tega sporazuma in njegovega izvajanja. Sestavljajo ga predstavniki EPU in Slovenskega urada. Posvetuje se lahko tudi s predstavniki drugih vladnih organov, ki jih izvajanje sporazuma neposredno zadeva.
(2) Komite se bo sestal na pobudo bodisi predsednika Slovenskega urada bodisi predsednika EPU. O dnevnem redu, kraju in datumu vsakokratnega srečanja se bosta dogovorila predsednika obeh Uradov.
5. člen
Izvajanje sporazuma
(1) Naloge, h katerim sta se pogodbenici zavezali s podpisom tega sporazuma, bosta opravljala EPU in Slovenski urad. Za izpolnjevanje posameznih nalog lahko EPU zaveže Patentne urade držav članic Evropske patentne konvencije, če s tem soglašajo.
(2) O podrobnostih glede izvajanja tega sporazuma se bosta dogovorila predsednik Slovenskega urada in predsednik EPU.
6. člen
Spremembe sporazuma
Na zahtevo Organizacije ali Slovenije bosta pogodbenici pričeli pogajanja o spremembah tega sporazuma.
7. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum se sklene za pet let, nakar se lahko podaljšuje za nadaljnja dveletna obdobja.
8. člen
Uveljavitev sporazuma
Ta sporazum začne veljati z dnem, določenim v obvestilih, ki ju izmenjata slovenski minister za zunanje zadeve in predsednik EPU.
 
Sklenjeno v Ljubljani dne 2. julija 1993 v dveh izvirnikih v slovenskem, nemškem, angleškem in francoskem jeziku; vsa besedila so enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Rado.Bohinc l. r.
minister za znanost in
tehnologijo
 
Za Evropsko patentno
organizacijo
Dr. h. c. Paul Braendli l. r.
predsednik
Evropskega patentnega urada
AGREEMENT
between the Government of the Republic of Slovenia and the European Patent Organisation on cooperation in the field of patents (Cooperation Agreement)
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ("Slovenia"), represented by Dr. Rado Bohinc, Minister of Science and Technology
and
THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION ("the Organisation"), represented by Dr. h. c. Paul Braendli, President of the European Patent Office ("EPO")
HAVING REGARD
to the Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 ("European Patent Convention") and, in particular, Article 33 (4) thereof,
to Slovenia's Law on Industrial Property of 20 March 1992,
TAKING INTO ACCOUNT the steps already taken by Slovenia to provide effective protection for industrial property, inter alia by adapting its patent legislation to the level of protection existing in the Member States of the European Patent Organisation,
CONVINCED
that cooperation between the Organisation and Slovenia is of mutual interest and will strengthen the protection of industrial property in Europe,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
Subject of the Agreement
The contracting parties shall work together within the scope of this Agreement to develop further the infrastructure for an efficient patent system in Slovenia.
Article 2
Technical cooperation
Within the scope of its capabilities the Organisation shall assist Slovenia particularly in
(a) providing basic and further training for the staff at the Office of the Republic of Slovenia for the Protection of Industrial Property ("Slovenian Office") and employees of other government bodies whose work involves patent matters;
(b) building up and organising its system of patent attorneys;
(c) building up an appropriate documentation for patent information services;
(d) producing the Slovenian Office's official publications;
(e) building up a patent information system;
(f) building up data-processing systems for the patent grant procedure and administration of patents.
Article 3
Legal and administrative cooperation
(1) The contracting parties shall regularly exchange information on legal developments relating to their respective patent system.
(2) If requested by Slovenia to do so, the Organisation shall give advice on proposals for enacting or amending legal provisions relating to the Slovenian patent system.
(3) Should Slovenia provide for a system enabling the effects of European patents to be extended to its territory, the Organisation shall cooperate with the Slovenian Office in accordance with a special agreement implementing such a system.
Article 4
Joint Committee
(1) A joint committee shall be set up to discuss all matters arising from this Agreement and its implementation. The committee shall be composed of representatives of the EPO and the Slovenian Office. Representatives of other government bodies involved in or directly affected by the implementation of the Agreement may be consulted.
(2) The, committee shall meet on the initiative of either the President of the Slovenian Office or the President of the EPO. The agenda for each meeting, and the venue and date thereof, shall be fixed by agreement between the Presidents of the two Offices.
Article 5
Implementation of the Agreement
(1) The tasks incurred by the contracting parties in consequence of this Agreement shall be carried out by the EPO and the Slovenian Office. The EPO may entrust individual tasks to the Patent Offices of the Contracting States to the European Patent Convention, subject to their consent.
(2) The details of the implementation of this Agreement shall be fixed by agreement between the President of the Slovenian Office and the President of the EPO.
Article 6
Amendment of the Agreement
At the request of the Organisation of of Slovenia, the contracting parties shall enter into negotiations on amending this Agreement.
Article 7
Duration of the Agreement
This Agreement shall be concluded for a period of five years and shall be renewable for further periods of two years.
Article 8
Entry into force
The date on which this Agreement enters into force shall be determined by an exchange of notes between Slovenia's Minister tor Foreign Affairs and the President of the EPO.
 
Done at Ljubljana on 2 July 1993 in two originals in the Slovenian, German, English and French language, each text being equally authentic.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Dr. Rado Bohinc (s)
Minister of Science and
Technology
 
For the European Patent
Organisation
Dr. h. c. Paul. Braendli (s)
President of the European
Patent Office
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-05/93-13/5-8
Ljubljana, dne 22. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedili v nemškem in francoskem jeziku sta na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost