Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, s sklepnim aktom, stran 473.

Na podlagi prvega odstavka 107. in 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, s sklepnim aktom
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, s sklepnim aktom, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. julija 1993.
Št. 0100-107/93
Ljubljana, dne 4. avgusta 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO, S SKLEPNIM AKTOM
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, s Sklepnim aktom, podpisan v Luksemburgu dne 5. aprila 1993 v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovenskem in španskem jeziku.
2. člen
Sporazum s Sklepnim aktom se v izvirniku v slovenskem in francoskem* jeziku glasi:
SPORAZUM O SODELOVANJU MED EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO
EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST, v nadaljevanju "Skupnost", na eni strani,
REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljevanju "Slovenija", na drugi strani,
ODLOČENI poglobiti gospodarsko sodelovanje med Skupnostjo in Slovenijo;
ODLOČENI pospeševati razvoj in raznovrstnost gospodarskega, finančnega in trgovinskega sodelovanja, z namenom omogočiti boljše ravnovesje, kakor tudi izboljšati strukturo in razširiti obseg njune trgovinske menjave ter povečati blaginjo njunega prebivalstva;
ODLOČENI zagotoviti zanesljivejšo podlago za sodelovanje, v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi;
SKLICUJOČ SE na cilje sporazumov, ki sta jih v Osimu 10. novembra 1975 podpisali Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija, še zlasti pa Sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med obema državama;
ZAVEDAJOČ SE nujnosti, da se med Skupnostjo in Slovenijo razvijejo harmonični gospodarski in trgovinski odnosi;
ZAVEDAJOČ SE, da je izrednega pomena, da se v celoti uresničijo določila in vsa načela procesa Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) in še zlasti tista iz Helsinške sklepne listine, iz zaključnih dokumentov konferenc v Madridu in na Dunaju, v Kopenhagnu, kakor tudi tista iz Pariške listine za novo Evropo, še zlasti kar zadeva pravno državo, demokracijo in človekove pravice, kakor tudi določila in načela dokumenta bonnske konference KVSE o gospodarskem sodelovanju;
PRIZNAVAJOČ pomen zagotavljanja pravic etničnim in narodnostnim skupinam ter manjšinam v skladu z obveznostmi, sprejetimi v okviru KVSE;
ZAVEDAJOČ SE pomena krepitve njunih demokratičnih institucij in podpore procesu gospodarske reforme v Sloveniji;
ZAVEDAJOČ SE, da ta sporazum o sodelovanju predstavlja prvo stopnjo ureditve odnosov med pogodbenicama in da ga bo lahko ob pravem času nadomestil "evropski sporazum" o pridružitvi,
* Besedila v ostalih jezikih so na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
STA SE ODLOČILI skleniti ta sporazum in sta v ta namen določili kot pooblaščence:
EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST: REPUBLIKA SLOVENIJA:
KI sta se po izmenjavi pooblastil v ustrezni in zahtevani obliki
DOGOVORILA O SLEDEČIH DOLOČBAH:
1. člen
Cilj tega sporazuma med Skupnostjo in Slovenijo je pospeševati globalno sodelovanje med pogodbenicama, z namenom prispevati h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije in omogočiti krepitev njunih odnosov. V ta namen bosta določili in uresničili ukrepe in postopke na področju gospodarskega, tehničnega in finančnega sodelovanja, kakor tudi na področju trgovinske menjave.
Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot so opredeljene v Helsinški sklepni listini in v Pariški listini za novo Evropo, daje navdih notranji in mednarodni politiki Skupnosti in Slovenije ter predstavlja bistveni element tega sporazuma.
PRVI DEL
GOSPODARSKO, TEHNIČNO IN FINANČNO SODELOVANJE
2. člen
Skupnost in Slovenija vzpostavljata sodelovanje, ki ima za cilj dodatno prispevati k razvoju Slovenije in utrditi sedanje gospodarske stike med Skupnostjo in Slovenijo na čim širših temeljih in v korist obeh pogodbenic.
3. člen
Za uresničitev sodelovanja iz 2. člena bodo še posebej upoštevani cilji in prednosti razvoja Slovenije.
4. člen
1. Namen sodelovanja med Skupnostjo in Slovenijo na področju industrije je še posebej spodbujati:
– sodelovanje Skupnosti pri prizadevanjih Slovenije, da posodobi in prestrukturira svojo industrijo ter na ta način omogoči prehod v tržno gospodarstvo,
– raziskovanje tržišča in pospeševanje trgovine med pogodbenicama na njunih trgih, kakor tudi na trgih tretjih držav,
– spodbujanje prenosa in razvoja tehnologije v Sloveniji,
– pospeševanje in spodbujanje dolgoročne proizvodne kooperacije med nosilci gospodarskih dejavnosti pogodbenic, ki omogoča vzpostavitev stabilnejših in bolj uravnovešenih stikov med njunimi gospodarstvi,
– iskanje ustreznih poti in načinov za odpravo ovir z obeh strani, ki utegnejo ovirati dostop na njihove trge, razen ovir, kot so carina ali kontingenti,
– vzpostavljanje konkurence na trgu dobrin in storitev s pomočjo razpisov,
– organiziranje stikov in srečanj med odgovornimi za politiko na področju industrije in nosilci gospodarskih dejavnosti, da bi spodbudili vzpostavljanje novih odnosov na področju industrije v skladu s cilji tega sporazuma,
– izmenjavo razpoložljivih informacij o kratkoročnih in srednjeročnih napovedih in perspektivah proizvodnje, porabe in menjave.
2. Pogodbenici bosta spodbujali razvoj in krepitev malih in srednjih podjetij (MSP) ter sodelovanje med MSP Skupnosti in Slovenije.
V ta namen bosta spodbujali izmenjavo informacij in prenos tehnologije, predvsem z vzpostavitvijo ustreznih stikov (Urad za poslovno sodelovanje – "Bureau de rapprochement des entreprises", Mreža za poslovno sodelovanje – "Business Co-operation Network", Euro-Info, konference, itd.).
3. Pogodbenici skrbita za pospeševanje in zaščito investicij druge pogodbenice na njunih ozemljih in si glede tega prizadevata, da v vzajemnem interesu sklepata medsebojne sporazume o pospeševanju in zaščiti investicij.
4. Namen sodelovanja na področju energetike med Skupnostjo in Slovenijo je spodbujati predvsem sodelovanje nosilcev gospodarskih dejavnosti pogodbenic pri programih raziskav, proizvodnje in predelave energetskih virov Slovenije, kakor tudi vseh drugih dejavnosti skupnega pomena.
5. člen
1. Skupnost in Slovenija si prizadevata za nadaljnji razvoj in krepitev sodelovanja na področju znanosti in tehnologije v okviru evropskega sodelovanja na področju znanstvenih in tehničnih raziskav COST.
2. Poleg tega sta pogodbenici pripravljeni obravnavati sodelovanje na posameznih področjih raziskovanja, na katerih Skupnost uresničuje znanstvene in tehnične programe.
6. člen
1. Na področju kmetijstva je namen sodelovanja med Skupnostjo in Slovenijo predvsem:
– spodbujati znanstveno in tehnično sodelovanje pri projektih skupnega pomena, vključno s projekti v tretjih državah;
– pospeševati zlasti vzajemno koristne investicije in s tem v zvezi razvijati raziskovanje komplementarnosti.
2. V ta namen Skupnost in Slovenija:
– krepita izmenjavo informacij o svojih usmeritvah pri kmetijski politiki, o kratkoročnih in srednjeročnih napovedih proizvodnje, porabe in menjave,
– olajšujeta in spodbujata proučevanje konkretnih projektov o sodelovanju, ki so v interesu obeh pogodbenic,
– spodbujata izboljševanje in širjenje stikov med nosilci gospodarskih dejavnosti.
7. člen
1. Na področju prometa obravnavata Skupnost in Slovenija možnosti:
– za izboljšanje in razvoj storitev, zlasti glede doseganja komplementarnosti, predvsem na področju notranjega, vštevši tudi kombiniranega transporta,
– za posebne akcije obojestranskega pomena na tem področju.
2. Namen sodelovanja je tudi spodbujati izboljševanje in razvoj infrastrukture v korist obeh pogodbenic.
V ta namen Skupnost in Slovenija izmenjujeta informacije o projektih za glavne prometne poti skupnega pomena ter spodbujata sodelovanje za njihovo uresničevanje.
3. Poleg tega Skupnost in Slovenija:
– izmenjujeta mnenja in informacije o razvoju svojih politik na področju transporta,
– spodbujata sodelovanje med lukami na Jadranskem morju na podlagi skupnega interesa.
8. člen
Z namenom povečanja turističnega prometa Skupnost in Slovenija spodbujata izmenjavo informacij na področju turizma, sodelovanja pri skupnem proučevanju razvojnih možnosti na tem področju ter stike med pristojnimi institucijami in med strokovnimi turističnimi združenji.
9. člen
Da bi izboljšali kakovost in sam način življenja, kakor tudi človekovo okolje in pogoje življenja pogodbenic ter združili tehnična spoznanja s področja varstva okolja ter spodbujanja sodelovanja v zvezi z ekološkimi problemi, izmenjujeta Skupnost in Slovenija informacije o razvoju svojih politik ter spodbujata skupno uresničevanje posebnih prednostnih akcij.
10. člen
Skupnost in Slovenija spodbujata izmenjavo informacij o razvoju njunih politik na področju ribištva in o uresničevanju projektov skupnega pomena, da bi izboljšali in poglobili sodelovanje na tem področju.
11. člen
1. V okviru finančnega sodelovanja izmenjujeta Skupnost in Slovenija informacije ter skupaj analizirata njune srednjeročne ekonomske politike, razvoj njunih plačilnih bilanc in politik, ki ga določajo, ter gibanja na evropskih finančnih trgih, da bi izboljšali aktivnosti nosilcev gospodarskih dejavnosti.
V okviru sveta za sodelovanje, ustanovljenega v 38. členu, izmenjujeta informacije o splošnih pogojih, ki utegnejo vplivati na tokove sredstev za financiranje investicij na raznih področjih skupnega pomena.
2. Skupnost sodeluje pri financiranju investicijskih projektov skupnega pomena, pri katerih so upoštevani cilji iz tega sporazuma pod pogoji, navedenimi v protokolu o finančnem sodelovanju.
12. člen
1. Pogodbenici si bosta v okviru svojih pristojnosti prizadevali za spodbujanje in pospeševanje sodelovanja na naslednjih področjih:
– informacije,
– razvoj delovne sile, izobraževanje in poklicno izobraževanje,
– statistika in carine, – telekomunikacije,
– standardizacija.
2. Skupnost bo podprla prilagoditev slovenske zakonodaje zakonodaji Skupnosti, tako da ji bo nudila ustrezno tehnično pomoč.
3. Upravni organi obeh pogodbenic, si bodo medsebojno nudili pomoč na področju carin v skladu z določili protokola, ki zadeva definicijo pojma "proizvodi s poreklom iz" in metode administrativnega sodelovanja.
13. člen
1. Svet za sodelovanje periodično določa splošne smernice za sodelovanje, z namenom uresničevanja ciljev iz tega sporazuma.
2. Naloga sveta za sodelovanje je, da poišče sredstva in metode za uresničevanje sodelovanja na področjih, ki jih določa ta sporazum.
II. DEL
TRGOVINSKA MENJAVA
14. člen
Na področju trgovine je namen tega sporazuma pospeševati menjavo med pogodbenicama, upoštevajoč raven njunega razvoja in potrebo, da se zagotovi boljše ravnovesje medsebojne trgovinske menjave in se tako izboljšajo pogoji za dostop slovenskih izdelkov na trg Skupnosti.
15. člen
S pridržkom posebnih določb, predvidenih za določene proizvode v členih 16 in 17, se proizvodi s poreklom iz Slovenije, z izjemo tistih, navedenih v prilogi II k pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in v prilogi A tega sporazuma, uvažajo v Skupnost brez količinskih omejitev in brez ukrepov z enakovrednim učinkom in ob oprostitvi carin in taks z enakovrednim učinkom.
16. člen
1. Za proizvode s poreklom iz Slovenije, naštete v prilogah CI, CII, CIII, CIV, D in E, Skupnost uvaja uvozni tarifni režim po pogojih in v mejah plafonov ali kontingentov, ki jih določa letno.
2. Za tekstilne proizvode, naštete v prilogi F, Skupnost določa uvozne količinske kontingente. Ti proizvodi bodo po potrebi predmet posebnega sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo in Slovenijo.
17. člen
Uvozne dajatve, kot so carinske dajatve in prelevmani (spremenljivi elementi), ki veljajo za uvoz proizvodov, navedenih v prilogi B, v Skupnost, so navedene ob vsakem proizvodu v omenjeni prilogi.
18. člen
1. Za določene proizvode, na katere se nanaša 15. člen in ki jih šteje za občutljive, si Skupnost pridržuje pravico, da se obrne na svet za sodelovanje, da bi določil posebne pogoje, potrebne za njihov dostop na njen trg.
Svet za sodelovanje določi omenjene pogoje najpozneje v treh mesecih, šteto od dneva sporočila. Če svet za sodelovanje o tem ne odloči v omenjenem roku, lahko Skupnost sprejme potrebne ukrepe, ki pa ne smejo prekoračiti obsega ukrepov, ki bi za te proizvode izhajali iz uporabe določb, predvidenih v prvem odstavku 16. člena, pod pogoji, ki so v njem določeni.
2. Za izvajanje določb iz prvega odstavka pogodbenici redno izmenjujeta informacije v okviru sveta za sodelovanje pred morebitno določitvijo posebnih pogojev za dostop omenjenih proizvodov na trg pogodbenic. Taka izmenjava informacij se nanaša zlasti na trgovinske tokove ter srednjeročne in dolgoročne napovedi proizvodnje in izvoza.
3. Svet za sodelovanje v rednih presledkih obravnava ukrepe, sprejete na podlagi prvega odstavka, da bi preveril njihovo usklajenost s cilji tega sporazuma.
19. člen
Proizvodi, ki jih zadeva ta sporazum, s poreklom iz Slovenije, pri uvozu v Skupnost ne morejo uživati ugodnejšega tretmaja od tistega, ki ga države članice priznavajo ena drugi.
20. člen
Slovenija priznava Skupnosti, na področju trgovinske menjave tretma, ki ni manj ugoden od režima države z največjimi ugodnostmi.
21. člen
Ta sporazum ne vpliva na izvajanje posebnih režimov, ki se nanašajo na promet blaga, predvidenih v sporazumih o obmejnem prometu, ki so bili prej sklenjeni med eno ali več državami članicami in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
22. člen
1. Pogodbenici ob podpisu tega sporazuma obvestita druga drugo o določbah, ki se uporabljajo za režim trgovinske menjave.
2. Slovenija lahko v svoj režim trgovinske menjave uvaja za Skupnost nove carinske dajatve in takse z enakovrednim učinkom ali nove količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom ter povečuje ali zaostruje carine in takse ali količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom za proizvode s poreklom iz Skupnosti ali ki so namenjeni Skupnosti, če so taki ukrepi potrebni za industrializacijo in razvoj Slovenije. V skladu s cilji tega sporazuma se Slovenija odloči za tiste ukrepe, ki najmanj prizadenejo trgovinske in gospodarske interese Skupnosti.
3. Slovenija o teh ukrepih obvešča Skupnost, da bi se ob primernem času omogočila izmenjava mnenj.
4. Svet za sodelovanje v rednih presledkih obravnava ukrepe, ki jih je Slovenija sprejela na podlagi drugega odstavka.
23. člen
Pojem "proizvodi s poreklom iz", kakor se uporablja pri izvajanju II. in III. dela, kot tudi metode administrativnega sodelovanja, ki se na to nanašajo, so določeni v Protokolu "proizvodi s poreklom iz".
24. člen
Če se spremeni nomenklatura carinskih tarif pogodbenic za proizvode iz tega sporazuma, lahko svet za sodelovanje prilagodi carinsko nomenklaturo proizvodov tem spremembam, ob spoštovanju načela ohranitve dejanskih ugodnosti, ki izhajajo iz tega sporazuma.
25. člen
Pogodbenici se bosta izognili vsaki notranji dajatvi, ki bi neposredno ali posredno povzročila diskriminacijo med proizvodi ene pogodbenice in podobnimi proizvodi s poreklom iz druge pogodbenice.
Za proizvode, ki se izvažajo na ozemlje ene pogodbenice, ni možno zahtevati vračila notranjih dajatev, ki so večje od tistih, s katerimi so bili neposredno ali posredno obremenjeni.
26. člen
Za plačila v zvezi s trgovinskimi transakcijami, opravljenimi v skladu s predpisi o zunanji trgovini in deviznem poslovanju, kakor tudi transfer teh plačil v državo članico Skupnosti, v kateri je nastanjen upnik, ali v Slovenijo ni nobene omejitve.
27. člen
Slovenija bo izvajala take ukrepe, ki bodo zagotavljali učinkovito in ustrezno zaščito intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine, ki bo na podobni ravni kot tista v
Skupnosti, in bo pristopila k mednarodnim konvencijam, ki zadevajo intelektualno, industrijsko in trgovinsko lastnino.
28. člen
Ta sporazum ni ovira za prepovedi ali omejitve uvoza, izvoza ali tranzita, ki so upravičene zaradi javne morale, javnega reda, javne varnosti, zdravstvenega varstva in življenja oseb in živali ali varstva rastlin, varstva narodnega bogastva, ki ima umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednost, ali varstva intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine kot tudi ne za predpise v zvezi z zlatom in srebrom. Toda takšne prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo in tudi ne za prikrito omejitev trgovine med pogodbenicama.
29. člen
1. Če ena od pogodbenic ugotovi, da je prišlo do prakse dumpinga v njenih odnosih z drugo pogodbenico, lahko v skladu s sporazumom o uporabi VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) ustrezno ukrepa proti takšni praksi po postopkih, predvidenih v 32. členu.
2. V primeru ukrepov proti subvencijam morata pogodbenici spoštovati določbe sporazuma o razlagi in uporabi VI., XVI. in XXIII. člena GATT-a.
30. člen
Če pride do resnih motenj na določenem področju gospodarske dejavnosti ali do težav, ki se utegnejo izražati v hudem poslabšanju regionalnega gospodarskega stanja, lahko zainteresirana pogodbenica sprejme ustrezne zaščitne ukrepe pod pogoji in po postopkih, ki so predvideni v 32. členu.
31. člen
Če uvede pogodbenica za uvoz proizvodov, ki utegnejo povzročiti težave, omenjene v 30. členu, administrativni postopek, ki naj bi omogočil hiter dostop do obvestil o razvoju trgovinskih tokov, obvesti o tem drugo pogodbenico.
32. člen
1. Kar zadeva prvi odstavek 29. člena, je treba svet za sodelovanje obvestiti o primerih dumpinga, takoj ko so organi pogodbenice uvoznice sprožili preiskavo. Če praksa dumpinga ni prenehala ali če niso našli nobene druge zadovoljive rešitve v tridesetih dneh po tem, ko je bil o tem obveščen svet za sodelovanje, lahko pogodbenica uvoznica ustrezno ukrepa.
2. Preden prizadeta pogodbenica v primerih iz 30. člena sprejme tam predvidene ukrepe, ali v primerih iz tretjega odstavka brž ko je to mogoče, svetu za sodelovanje posreduje vse koristne elemente za izčrpno obravnavo situacije, da bi se našla sprejemljiva rešitev za pogodbenici. Na zahtevo druge pogodbenice se opravijo v svetu za sodelovanje posvetovanja, preden pogodbenica, ki jo to zadeva, sprejme ustrezne ukrepe.
3. Če izjemne okoliščine terjajo takojšen poseg brez predhodne obravnave, sme pogodbenica, ki jo to zadeva, v primerih, omenjenih v 29. in 30. členu, brez odlašanja izvajati zaščitne ukrepe, ki so nujni za razrešitev situacije.
4. Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj motijo delovanje tega sporazuma. Ti ukrepi morajo biti strogo omejeni na odpravljanje težav, ki so se pojavile.
O zaščitnih ukrepih se takoj obvesti svet za sodelovanje, v okviru katerega se o njih izvajajo posvetovanja v rednih časovnih presledkih z namenom, da se ti ukrepi odpravijo takoj, ko to razmere dovoljujejo.
33. člen
V primeru nenadnega in zelo pomembnega neravnovesja v trgovinski menjavi, ki utegne škodovati uspešnemu uresničevanju tega sporazuma, začneta pogodbenici s posebnimi posvetovanji v okviru sveta za sodelovanje, da bi preučili težave, ki so se pojavile in v kar največji možni meri zagotovili normalno uresničevanje tega sporazuma.
34. člen
V primeru resnih težav v plačilni bilanci ene ali več držav članic Skupnosti ali Slovenije ali resne nevarnosti, da bo prišlo do takih težav, lahko pogodbenica, ki jo to zadeva, sprejme potrebne zaščitne ukrepe. Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O takšnih ukrepih je treba takoj obvestiti drugo pogodbenico; o njih potekajo v okviru sveta za sodelovanje posvetovanja v rednih časovnih presledkih, zlasti z namenom, da se le-ti odpravijo, brž ko to dopuščajo razmere.
III. DEL
DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OSIMSKE SPORAZUME IN KI ZADEVAJO GOSPODARSKO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN ITALIJO
35. člen
Z namenom spodbujanja regionalnega sodelovanja posvečata Skupnost in Slovenija posebno pozornost dejavnostim, ki so zajete v okviru sporazumov, ki sta jih podpisali Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija 10. novembra 1975 v Osimu, kot tudi pobudam za čezmejno sodelovanje, ki izhajajo iz splošnega okvira gospodarskega sodelovanja med Italijo in Slovenijo.
Pogodbenici še zlasti upoštevata obojestranski interes, da se v izbiri projektov, ki se financirajo v okviru sodelovanja, upošteva uresničevanje ciljev iz prve alinee.
36. člen
1. Ne da bi bilo to v škodo morebitne uporabe zaščitne klavzule, dajeta Skupnost, v okviru določil Skupnosti o prostih conah, in Slovenija prost dostop na svoje trge za proizvode, ki so pridobili poreklo v skladu z določili protokola "proizvodi s poreklom iz", v obmejnih prostih conah, ki bi lahko bile ustanovljene sporazumno med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo v smislu sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja, podpisanega v Osimu leta 1975.
2. Pri tem se v največji možni meri izogibata zlasti temu, da bi za omenjene proizvode uporabljali ukrepe iz 18., 22. člena ali določila 16. člena za proizvode, navedene v prilogah CI, CII, CIII in CIV.
37. člen
Za uresničevanje 35. in 36. člena Skupnost in Slovenija sodelujeta v skladu s cilji sodelovanja, predvidenimi v 35. členu.
IV. DEL
SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
1. Za uresničevanje ciljev, določenih v tem sporazumu, se ustanovi svet za sodelovanje, ki ima v primerih, ki jih določa sporazum, pravico odločanja.
Sprejeti sklepi so obvezujoči za pogodbenici, ki sta dolžni ukreniti vse potrebno za njihovo izvrševanje.
2. Svet za sodelovanje sme poleg tega oblikovati resolucije, priporočila ali mnenja, za katere meni, da so primerni za uresničevanje skupnih ciljev in za uspešno delovanje tega sporazuma.
3. Svet za sodelovanje sprejme svoj poslovnik.
39. člen
1. Svet za sodelovanje sestavljajo na eni strani predstavniki Skupnosti in na drugi strani predstavniki Slovenije.
Glede vprašanj iz njene pristojnosti se bo Evropska investicijska banka pridružila delu sveta za sodelovanje.
2. Člane sveta za sodelovanje lahko zastopajo tudi drugi v pogojih, predvidenih v poslovniku.
3. Svet za sodelovanje, zavzema stališča na podlagi soglasja Skupnosti na eni strani in Slovenije na drugi strani.
40. člen
1. Svetu za sodelovanje predseduje izmenično vsaka pogodbenica pod pogoji, predvidenimi v poslovniku.
2. Svet za sodelovanje se sestaja enkrat na leto na pobudo svojega predsednika.
Poleg tega se svet sestane vsakokrat, ko to narekujejo kakšne izjemne potrebe, in sicer na zahtevo ene od pogodbenic in pod pogoji, predvidenimi v poslovniku.
41. člen
1. Pri opravljanju njegovih nalog pomaga svetu za sodelovanje odbor za sodelovanje.
2. Svet za sodelovanje lahko odloča o ustanovitvi kakršnegakoli drugega odbora, ki mu lahko pomaga pri izvrševanju nalog.
3. Svet za sodelovanje določi v svojem poslovniku sestavo, naloge in delovanje teh odborov.
42. člen
V okviru sveta za sodelovanje pričneta pogodbenici s posvetovanji, če pride v okviru izmenjave informacij, predvidenih po tem sporazumu, do problemov, ali če obstaja nevarnost, da bo prišlo do problemov pri uresničevanju tega sporazuma nasploh, še zlasti pa na področju trgovinske menjave, z namenom, da bi v kar največji možni meri preprečili motnje na trgu.
43. člen
Vsaka pogodbenica sporoči drugi pogodbenici na njeno zahtevo vsako koristno informacijo o sklenjenih sporazumih, ki vsebujejo tarifne ali trgovinske določbe, kot tudi o spremembah svojega carinskega ali zunanjetrgovinskega režima.
Če te spremembe ali sporazumi neposredno vplivajo na uresničevanje tega sporazuma, se opravijo na zahtevo druge pogodbenice ustrezni posveti v okviru sveta za sodelovanje, z namenom, da se upoštevajo interesi pogodbenic.
44. člen
1. Kadar sklene Skupnost sporazum o pridružitvi ali sodelovanju, ki ima neposreden ali poseben vpliv na izvajanje tega sporazuma, se opravijo v okviru sveta za sodelovanje ustrezni posveti, da bi se Skupnosti omogočilo obravnavanje interesov pogodbenic, določenih s tem sporazumom.
2: Kadar kakšna tretja dežela pristopi k Skupnosti, se opravljajo v okviru sveta za sodelovanje ustrezni posveti, da bi se omogočilo obravnavanje interesov pogodbenic, določenih s tem sporazumom.
45. člen
1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, da bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma. Skrbeli bosta za uresničevanje njegovih ciljev.
2. Če ena od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila kakšne obveznosti iz tega sporazuma, ima pravico ustrezno ukrepati. Pred tem dostavi svetu za sodelovanje vse potrebne elemente za podrobno obravnavo situacije, da bi poiskali rešitev, ki bi bila sprejemljiva za pogodbenici.
3. Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj motijo uresničevanje tega sporazuma. O takih ukrepih se takoj obvesti svet za sodelovanje, ki na zahtevo druge pogodbenice organizira posvete.
46. člen
1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago tega sporazuma se lahko predložijo svetu za sodelovanje.
2. Če svet za sodelovanje ne uspe rešiti spora na svojem naslednjem zasedanju, lahko vsaka izmed pogodbenic sporoči drugi, da je določila razsodnika; druga pogodbenica mora v dveh mesecih določiti drugega razsodnika.
Svet za sodelovanje določi tretjega razsodnika.
Odločitve razsodnikov se sprejemajo z večino glasov.
Vsaka pogodbenica v sporu mora sprejeti potrebne ukrepe, da bi bilo zagotovljeno izvajanje sklepov razsodnikov.
47. člen
Na področjih, ki jih zajema ta sporazum:
– režim, ki ga Slovenija uporablja v odnosih s Skupnostjo, ne sme povzročiti nobene diskriminacije med državami članicami Skupnosti in njihovimi državljani, fizičnimi ali pravnimi osebami;
– režim, ki ga Skupnost uporablja v odnosih s Slovenijo, ne sme povzročiti nobene diskriminacije med fizičnimi ali pravnimi osebami iz Slovenije.
48. člen
Priloge A, B, CI, CII, CIII, CIV, CV, D, E in F, protokol "proizvodi s poreklom iz" ter izjave, ki so v sklepnem aktu, so sestavni del tega sporazuma.
49. člen
Sporazum traja neomejen čas.
Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum tako, da o tem obvesti drugo pogodbenico. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev po datumu takega obvestila.
Pogodbenici si pridržujeta pravico, da v primeru resne kršitve bistvenih določil tega sporazuma začasno in s takojšnjo veljavnostjo prenehata izvajati ta sporazum v celoti ali delno.
50. člen
Pogodbenici bosta v čim krajšem času proučili možnost sklenitve "evropskega sporazuma" o pridružitvi, katerega cilj bi bilo postopno in vzajemno odpravljanje ovir za večji del njune trgovinske menjave.
51. člen
Ta sporazum se uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in pod pogoji, ki so predvideni v njej, na eni strani ter na ozemlju Republike Slovenije na drugi strani.
52. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in slovenskem jeziku vsa besedila so enako verodostojna.
53. člen
Ta sporazum morata pogodbenici odobriti v skladu z njunima postopkoma.
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca od dneva, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestil da sta opravili postopke, omenjene v prvi alinei.
 
V DOKAZ TEGA so pooblaščenci podpisali ta sporazum.
 
V Luksemburgu, petega aprila tisočdevetstotriindevetdeset
Za Svet Evropskih skupnosti
Niels Melveg Petersen l. r.
Leon Erittan l. r.
 
Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek l. r.
Lojze Peterle l. r.
PROTOKOL
V ZVEZI Z DEFINICIJO POJMA "PROIZVODI S POREKLOM IZ" IN METODAMI ADMINISTRATIVNEGA SODELOVANJA
I. POGLAVJE
DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI S POREKLOM IZ"
1. člen
Kriteriji porekla
Za namene sporazuma štejejo:
1. Kot proizvodi s poreklom iz Slovenije:
a) proizvodi, v celoti pridobljeni V Sloveniji;
b) proizvodi, pridobljeni v Sloveniji in pri katerih proizvodnji so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki so omenjeni pod a), če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali predelani v smislu 3. člena. Ta pogoj pa ne velja za proizvode, ki so po tem protokolu s poreklom iz Skupnosti, če so bili v Sloveniji obdelani ali predelani, pogoj pri tem pa je, da gre za obdelavo ali. predelavo višje stopnje kot sta nezadostna obdelava in predelava, navedeni v tretjem odstavku 3. člena.
2. Kot proizvodi s poreklom iz Skupnosti:
a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Skupnosti; b) proizvodi, pridobljeni v Skupnosti, pri katerih proizvodnji so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki so v celoti pridobljeni v Skupnosti, če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali predelani v smislu 3. člena. Omenjen pogoj pa ne velja za proizvode, ki so po tem protokolu s poreklom iz Slovenije, če so bili obdelani ali predelani v Skupnosti, pogoj pri tem pa je, da gre za obdelavo ali predelavo višje stopnje kot sta nezadostna obdelava in predelava po tretjem odstavku 3. člena.
2. člen
V celoti pridobljeni proizvodi
1. Kot "v celoti pridobljeni" proizvodi v Sloveniji ali v Skupnosti štejejo:
a) mineralni proizvodi, ki so tam izkopani iz zemlje ali pridobljeni z morskega ali oceanskega dna;
b) rastlinski proizvodi, ki so tam nabrani;
c) žive živali, tam skotene in vzrejene;
d) proizvodi iz živih tam vzrejenih živali;
e) proizvodi lova ali ribolova s tega področja;
f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni iz morja z njihovimi ladjami;
g) proizvodi, izdelani na njunih ladjah – tovarnah, izključno iz proizvodov, omenjenih v točki f);
h) rabljeni proizvodi, ki so tam zbrani in primerni le -za reciklažo surovin;
i) odpadki pri tovarniških procesih, ki tam potekajo; j) blago, proizvedeno izključno iz proizvodov, omenjenih v točkah a) do i).
2. Izraz "njihove ladje" v točki f) prvega odstavka se nanaša samo na plovila:
– ki so registrirana ali vpisana v Sloveniji ali v državi članici Skupnosti;
– ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti ali Slovenije;
– ki so vsaj polovico v lasti državljanov Slovenije ali držav članic Skupnosti ali podjetja s sedežem v eni teh držav ali Sloveniji in v katerem so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina članov teh odborov državljani Slovenije ali držav članic Skupnosti in če v primeru osebne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo vsaj polovica kapitala pripada tem državam, Sloveniji, njihovim javnim ustanovam ali njihovim državljanom;
– katere poveljniški kader v celoti sestavljajo državljani Slovenije ali držav članic Skupnosti;
– katere najmanj 75% posadke so državljani Slovenije ali držav članic Skupnosti.
3. Izraza "Skupnost" in "Slovenija" zajemata tudi teritorialne vode Slovenije in držav članic Skupnosti.
Ladje, ki se nahajajo na odprtem morju, vključno z ladjami-tovarnami, na katerih ulovljene ribe obdelajo ali predelajo, se štejejo kot del ozemlja države članice Skupnosti ali Slovenije, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka.
3. člen
Zadostno predelani proizvodi
1. Za uporabo 1. člena se šteje, da so materiali brez porekla podvrženi zadostni obdelavi ali predelavi, če je. pridobljen proizvod razvrščen v drugo tarifno številko kot je tista, v katero so razvrščeni vsi materiali brez porekla uporabljeni pri njegovi proizvodnji, s pridržkom določil drugega in tretjega odstavka.
Izrazi "poglavja" in "tarifne številke", uporabljeni v tem protokolu, pomenijo poglavja in številke (štirimestne oznake), ki so uporabljeni v nomenklaturi "harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga" (v nadaljevanju "harmoniziran sistem" ali HS).
Izraz "razvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali snovi v določeno tarifno številko.
2. Za izdelek, omenjen v stolpcih 1 in 2 seznama v prilogi II, morajo biti namesto pravila iz prvega odstavka izpolnjeni pogoji, navedeni v stolpcu 3.
a) Če se v seznamu priloge II za določitev porekla proizvoda, pridobljenega v Skupnosti ali Sloveniji, uporablja procentualno pravilo, mora zaradi obdelave ali predelave dodana vrednost ustrezati ceni franko tovarna ob odštetju vrednosti materialov iz tretjih držav, uvoženih na zadevno ozemlje.
b) Izraz "vrednost" v seznamu priloge II pomeni carinsko vrednost materialov brez porekla v trenutku njihovega uvoza ali, če je ta cena neznana ali nedoločljiva, prvo dokazljivo ceno, ki je plačana za te materiale na zadevnem ozemlju.
Kadar je treba določiti vrednost materialov s poreklom, se mutatis mutandis uporabljajo določila prejšnje alinee.
c) Izraz "cena franko tovarna" v seznamu priloge II pomeni ceno, plačano tistemu proizvajalcu, ki je v svojem podjetju nazadnje opravil obdelavo ali predelavo, pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh materialov, ki jih je pri izdelavi uporabil, brez domačih dajatev, ki so bile ali mu utegnejo biti povrnjene, ko se izdelek izvozi.
d) "Carinska vrednost" pomeni vrednost, ki je določena skladno s sporazumom o izvajanju 7. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, podpisanega v Ženevi 12. aprila 1979.
3. Za izvajanje prvega in drugega odstavka se za pridobitev porekla ne štejejo kot zadostne naslednje obdelave ali predelave, ne glede na to, ali je prišlo do spremembe tarifne številke ali ne:
a) opravila, s katerimi se zagotavlja ohranitev proizvodov v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (zračenje, razgrinjanje, sušenje, hlajenje, vlaganje v slanico, v žveplano vodo ali vodo z dodatkom drugih snovi, odstranjevanje poškodovanih delov in podobno);
b) enostavna opravila odstranjevanja prahu, presejevanja, sortiranja, razvrščanja, zlaganja vključno z oblikovanjem garnitur blaga), pranja, barvanja, razreza;
c) (i) sprememba embalaže ter ločevanje in sestavljanje pošiljk;
(ii) enostavno polnjenje v steklenice, stekleničke, zlaganje v vrečke, etuije, škatle, pritrjevanje na podlago itd. ter vsa druga enostavna opravila v zvezi s pakiranjem;
d) nanašanje oznak, nalepk ali drugih podobnih znakov za razlikovanje na proizvode ali na njihovo embalažo;
e) enostavno mešanje proizvodov, tudi različnih vrst, kadar ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem, določenim s tem protokolom, da bi se lahko šteli, kot da so s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije;
f) enostavno sestavljanje delov proizvodov, da se dobi kompleten proizvod;
g) kombinacija dveh ali več opravil, navedenih v točkah a) do f);
h) zakol živali.
4. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je proizvod s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije, ni potrebno ugotavljati, ali so električna energija, goriva, naprave in oprema, stroji in orodja, ki se uporabljajo pri izdelavi tega proizvoda kakor tudi materiali in proizvodi, ki se uporabljajo pri tej proizvodnji in niso vključeni v končni izdelek, s poreklom iz tretjih držav ali ne.
5. člen
Dodatki, rezervni deli in orodja
Dodatki, rezervni deli in orodja, ki so odpremljeni skupaj z opremo, strojem ali vozilom in ki so del običajne opreme in so vključeni v ceno ali niso ločeno obračunani, se štejejo za sestavni del opreme, stroja ali vozila.
6. člen
Garniture
Garniture, opisane v splošnem pravilu številka 3 harmoniziranega sistema, se štejejo za garniture s poreklom, če so vsi njihovi sestavni deli s poreklom. Vendar če je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez porekla, se bo v celoti štela za garnituro s poreklom, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15% cene franko tovarna.
7. člen
Direktni transport
1. Preferenčni režim, predviden s sporazumom, se uporablja samo za proizvode in materiale, ki se prevažajo med ozemljem Skupnosti in Slovenijo, ne da bi prevoz potekal preko kakšnega drugega ozemlja. Vendar pa se proizvodi s poreklom iz Slovenije ali Skupnosti, ki sestavljajo eno samo pošiljko, lahko prevažajo po ozemlju zunaj Skupnosti ali Slovenije z morebitnim pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na tem ozemlju pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali začasnega skladiščenja pod carinskim nadzorom in da ni bilo podvrženo drugim opravilom razen raztovarjanju, ponovnemu natovarjanju in posegom za ohranitev proizvodov v dobrem stanju.
2. Kot dokazilo, da so pogoji iz prvega odstavka izpolnjeni, je treba predložiti pristojnim carinskim organom:
a) ali tovorni list, ki ga izda država izvoznica in s katerim se je izvršil prevoz čez državo tranzita;
b) ali potrdilo, ki ga izda carinski organ tranzitne države in ki vsebuje:
– natančen opis blaga,
– datum razkladanja ali ponovnega nakladanja blaga oziroma morebitnega natovarjanja ali raztovarjanja z navedbo ladij ali drugih uporabljenih transportnih sredstev,
– potrditev pogojev, pod katerimi je blago ostalo v tranzitni državi;
c) ali če ni gornjih, katerokoli drugo veljavno dokazilo.
8. člen
Ozemeljska kontinuiteta
Pogoji, navedeni v tem poglavju, ki se nanašajo na pridobitev porekla, morajo biti izpolnjeni neprekinjeno v Skupnosti ali Sloveniji.
Če se proizvodi s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije, izvoženi v kakšno drugo državo, vrnejo, se jih šteje za proizvode brez porekla, razen če se carinskemu organu dokaže:
– da je vrnjeno blago tisto, ki je bilo izvoženo, in
– da na njem ni bilo nikakršnih drugih posegov razen tistih, ki so potrebni za ohranitev v dobrem stanju, medtem ko je bilo v tej državi.
II. POGLAVJE DOKAZILO O POREKLU
9. člen
Potrdijo o prometu blaga EUR.1
Kot dokazilo o poreklu proizvodov v smislu tega protokola se šteje potrdilo o prometu blaga EUR.1, katerega obrazec je v prilogi III.
10. člen
Običajen postopek za izdajo potrdil 1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 se izda na podlagi pisne zahteve izvoznika ali na njegovo odgovornost na podlagi pisne zahteve njegovega pooblaščenega predstavnika. Ta zahteva mora biti izpolnjena na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi III in ki se izpolni v skladu, s tem protokolom.
Zahteve za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1 morajo carinski organi države izvoznice hraniti vsaj dve leti.
2. Izvoznik ali njegov predstavnik predloži skupaj s svojo zahtevo kakršnokoli ustrezno dokazilo, ki lahko dokazuje, da proizvodi za izvoz lahko dobijo potrdilo o prometu blaga EUR.1.
Na zahtevo pristojnih organov se obvezuje predložiti kakršnakoli dodatna dokazila, ki bi jih ti organi smatrali za potrebna pri ugotavljanju točnosti porekla proizvodov, upravičenih do preferencialnega režima, kakor tudi pristati, da pristojni organi kontrolirajo knjigovodstvo in okoliščine pridobitve proizvodov.
Izvoznik mora vsaj dve leti hraniti dokazila iz tega odstavka.
3. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 se lahko izstavi samo zaradi uveljavljanja carinskih preferencialov.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izda carinski organ države izvoznice, če se lahko šteje, da je blago, ki se izvozi, proizvod s poreklom v smislu tega protokola.
5. V primerih, ko se blago šteje kot "proizvodi s poreklom" v smislu zadnjega stavka točke b) prvega odstavka oziroma zadnjega stavka točke b) drugega odstavka 1. člena, bo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano na podlagi predložitve poprej izdanega dokazila o poreklu. Carinski organi države izvoznice morajo hraniti dokazilo o poreklu vsaj dve leti.
6. Ker potrdilo o prometu blaga EUR.1 predstavlja formalno dokazilo za uporabo režima carinskih in kvotnih preferencialov, je dolžnost carinskih organov države izvoznice, da sprejmejo potrebne ukrepe za ugotovitev porekla blaga in za preverjanje drugih navedb v potrdilu.
7. Pri preverjanju, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega in petega odstavka, lahko carinski organi države izvoznice zahtevajo katerokoli dokazilo ali opravijo kakršenkoli pregled, ki se jim zdi potreben.
8. Dolžnost carinskih organov države izvoznice je zagotoviti, da so obrazci, navedeni v 9. členu, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, če je prostor, namenjen opisu proizvoda, izpolnjen tako, da ne dopušča dopisovanja z namenom zlorabe. V ta namen mora biti opis proizvodov opravljen tako, da ne ostane prazen prostor. Kjer prostor ni zapolnjen, mora biti pod zadnjo izpolnjeno vrstico potegnjena vodoravna črta, prazen prostor pa prečrtan.
9. Datum izdaje potrdila mora biti naveden na tistem delu potrdila o prometu blaga, ki je rezerviran za carinske organe.
10. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izda carinski organ države izvoznice ob izvozu proizvodov, na katere se nanaša. Dan je na voljo izvozniku takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.
11. člen
Dolgoročna potrdila EUR.1
1. Ne glede na deseti odstavek 10. člena lahko carinski organ države izvoznice izda potrdilo o prometu blaga EUR.1 tudi, če je izvožen samo del blaga, navedenega v potrdilu; v tem primeru eno potrdilo zajema vrsto izvozov enakega blaga istega izvoznika istemu uvozniku v obdobju največ enega leta od dneva izdaje potrdila, imenovanega v nadaljevanju "potrdilo LT".
2. Če so carinski organi države izvoznice prepričani o potrebnosti takšnega postopka, lahko izdajo potrdilo LT v skladu z 10. členom samo, če je poreklo blaga ocenjeno kot nespremenjeno v času trajanja veljavnosti potrdila LT. Če ena ali več vrst blaga ne ustreza več potrdilu LT, mora izvoznik takoj obvestiti carinske organe, ki so izdali potrdilo.
3. Carinski organi države izvoznice lahko v postopku za izdajo potrdila LT predpišejo uporabo potrdil EUR.1 s posebno oznako, namenjeno za njihovo prepoznavanje.
4. Rubriko 11 "Carinska overovitev" potrdila EUR.1. morajo carinske oblasti države izvoznice izpolniti kot običajno.
5. V 7. rubriki potrdila EUR.1 mora biti napisana ena od naslednjih navedb:
6. V 8. in 9. rubriki potrdila LT ni potrebno navajati oznak in številk, števila in vrste paketov, bruto teže (kg) ali drugih mer (1, m3, itd.). Rubrika 8 mora zato vsebovati opis in dovolj natančno označbo blaga, ki omogoča njegovo identifikacijo.
7. Ne glede na določila 17. člena se mora predložiti potrdilo LT carinskemu organu države uvoznice najkasneje v trenutku prvega uvoza blaga, na katerega se nanaša. V primeru, da uvoznik opravlja carinske formalnosti pri različnih carinskih organih države uvoznice, lahko carinske oblasti zahtevajo predložitev kopije potrdila LT vsakemu od teh carinskih organov.
8. Ko je potrdilo LT predloženo carinskim oblastem, se poreklo uvoženega blaga v času veljavnosti potrdila dokazuje z računi, ki morajo ustrezati naslednjim pogojem:
a) v. primeru, da račun navaja proizvode s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije in proizvode, ki to niso, je izvoznik dolžan jasno ločevati med tema dvema kategorijama;
b) izvoznik je dolžan na vsak račun vpisati številko potrdila LT, na katerega se nanaša blago, kot tudi datum izteka veljavnosti omenjenega potrdila in navesti državo oziroma države, iz katerih blago izvira.
Pripis številke potrdila LT skupaj z navedbo države porekla na račun s strani izvoznika pomeni izjavo, da blago ustreza zahtevam tega protokola za pridobitev, preferencialnega porekla v menjavi med Skupnostjo in Slovenijo.
Carinske oblasti države izvoznice lahko zahtevajo, da so navedbe, katerih pripis na račun je predviden zgoraj, lastnoročno podpisane skupaj s čitljivo navedbo polnega imena podpisnika;
c) opis in označba blaga na računih morata biti dovolj natančna, da je iz njih jasno razvidno, da gre za blago, navedeno v potrdilu LT, na katerega se računi nanašajo;
d) računi so lahko izdani le za blago, izvoženo v času veljavnosti potrdila LT, na katerega se nanaša. Lahko pa so predloženi carinskemu organu v kraju uvoza v roku štirih mesecev od dneva, ko jih je izvoznik izdal.
9. V okviru postopka s potrdilom LT se lahko računi, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s tem členom, izdajajo in/ali pošiljajo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev ali računalniške tehnike. Omenjene račune carinski organi države uvoznice sprejemajo kot dokaz porekla uvoženega blaga, na način, ki ga določijo carinski organi te države.
1.0. Če carinske oblasti države izvoznice ugotovijo, da potrdilo in/ali račun, izdan v skladu s tem členom, ne ustrezata dobavljenemu blagu, o tem takoj obvestijo carinske oblasti države uvoznice.
11. Določila tega člena ne ovirajo izvajanja predpisov Skupnosti, držav članic Skupnosti in Slovenije, ki zadevajo carinske formalnosti in uporabo carinskih dokumentov.
12. člen
Naknadna izdaja potrdila EUR.1
1. Izjemoma se lahko potrdilo o prometu blaga EUR.1 izda tudi po opravljenem izvozu proizvodov, na katere se nanaša, če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak, nenamerne opustitve ali posebnih okoliščin.
2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v pisni zahtevi:
– navesti kraj in datum odpreme proizvodov, na katere se potrdilo nanaša,
– potrditi, da v času izvoza teh izdelkov ni bilo izdano potrdilo o prometu blaga EUR.1 in navesti razloge za to.
3. Carinske oblasti lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo potem, ko preverijo; če se podatki na izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustrezni dokumentaciji.
Potrdila, ki so izdana naknadno, morajo imeti eno od naslednjih navedb:
4. Navedba, opisana v tretjem odstavku, mora biti vnesena v rubriko "OPOMBE" potrdila o prometu blaga EUR.1.
13. člen
Izdaja dvojnika EUR.1
1. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik pisno zahteva od carinskih oblasti, ki so potrdilo izdale, da izdajo dvojnik na podlagi izvoznih dokumentov, ki se nahajajo pri njih.
2. Na ta način izdan dvojnik mora vsebovati eno od naslednjih navedb:
3. Navedba iz drugega odstavka mora biti vnesena v rubriko "OPOMBE" potrdila o prometu blaga EUR.1.
4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje originalnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.
14. člen
Nadomestitev potrdil
Eno ali več potrdil o prometu blaga EUR.1 je mogoče kadarkoli nadomestiti z enim ali več drugimi potrdili pod pogojem, da se ta nadomestitev opravi pri carinskem organu, pri katerem se blago nahaja.
15. člen
Veljavnost potrdil EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 mora biti predloženo carinskemu organu države uvoznice, kateremu so biti proizvodi dani na vpogled, v roku petih mesecev od datuma izdaje s strani carinskih organov države izvoznice.
2. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so carinskim oblastem države uvoznice predložena po izteku roka, predvidenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialnega režima, če ni bilo možno spoštovati roka zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin.
3. V drugih primerih lahko carinske oblasti države uvoznice sprejmejo potrdila, če so jim bili proizvodi dani na vpogled pred iztekom omenjenega roka.
16. člen
Razstave
1. Proizvodi, ki jih Skupnost ali Slovenija pošljeta na razstavo v državo, ki ni članica Skupnosti in ni Slovenija in ki se po razstavi prodajo z namenom uvoza v Slovenijo ali v Skupnost, bodo pri uvozu uživali ugodnosti v skladu s tem sporazumom, če ustrezajo pogojem tega protokola za priznanje porekla iz Skupnosti ali Slovenije in če se carinskim oblastem zadovoljivo dokaže, da:
a) je izvoznik te proizvode poslal iz Skupnosti ali Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik prodal proizvode oziroma jih odstopil prejemniku v Skupnosti oziroma v Sloveniji:
c) so bili proizvodi poslani med razstavo ali takoj zatem v Skupnost ali v Slovenijo v enakem stanju, v kakršnem so bili poslani na razstavo;
d) proizvodi od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug namen kot la predstavitev na tej razstavi.
2. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 mora biti predloženo carinskim oblastem na običajen način. Naziv in naslov razstave morata biti v njem navedena. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentirano dokazilo o naravi proizvodov ter pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve, ki niso organizirane v zasebne namene v lokalih ali trgovinah zaradi prodaje tujih proizvodov, pri čemer morajo proizvodi ves čas ostati pod carinskim nadzorom.
17. člen
Predložitev potrdil
V državi uvoznici se potrdilo o prometu blaga EUR.1 predloži carinskim oblastem na način, predpisan v tej državi. Carinske oblasti lahko zahtevajo prevod potrdila. Lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da proizvodi izpolnjujejo potrebne pogoje za uporabo tega sporazuma.
18. člen
Delni uvoz
Kadar so na zahtevo carinskega deklaranta razstavljen ali nesestavljen izdelek iz poglavij 84 ali 85 harmoniziranega sistema uvaža v delnih pošiljkah, se ne glede na tretji odstavek 3. člena tega protokola šteje, pod pogoji, ki jih določijo pristojne oblasti, da gre za en izdelek in se v trenutku uvoza prve delne pošiljke lahko predloži eno samo potrdilo o prometu blaga EUR.1, ki velja za celoten izdelek.
19. člen
Shranjevanje potrdil
Potrdila o prometu blaga EUR.1 hranijo carinske oblasti države uvoznice v skladu s pravili, ki veljajo v tej državi.
20. člen
Obrazec EUR.2
1. Ne glede na 9. člen dokazilo o poreklu proizvodov v smislu tega protokola predstavlja obrazec EUR.2, katerega vzorec je v prilogi IV tega protokola, in sicer za pošiljke, ki vsebujejo izključno proizvode s poreklom in če vrednost vsake pošiljke ne presega 5110 ecujev.
– 2. Obrazec EUR.2 mora v skladu s tem protokolom izpolniti in podpisati izvoznik ali na njegovo odgovornost njegov pooblaščen predstavnik.
3. Obrazec EUR.2 se izda za vsako pošiljko.
4. Izvoznik, ki je izpolnil obrazec EUR.2, mora na zahtevo carinskih oblasti države izvoznice predložiti vse ustrezne dokumente o uporabi tega obrazca.
5. Členi 16, 18 in 20 se mutatis mutandis uporabljajo za obrazec EUR.2
21. člen
Neskladnost
Če so ugotovljena manjša neskladja med navedbami na potrdilu o prometu blaga EUR.1 ali obrazcu EUR.2 in tistimi na dokumentih, ki so predloženi carinskemu organu pri izpolnjevanju uvoznih formalnosti za blago, to ne pomeni ipso facto neveljavnosti omenjenega potrdila ali obrazca, če se nedvomno ugotovi, da se nanašata na to blago.
22. člen
Oprostitve dokazovanja porekla
1. V nadaljevanju našteti proizvodi so pri uvozu v Skupnost priznani kot proizvodi s poreklom v smislu tega protokola, ne da bi bilo potrebno predložiti dokumente iz 9. ali 20. člena:
a) proizvodi, ki jih kot majhne pošiljke posamezniki pošiljajo drugim posameznikom, če vrednost proizvodov ne presega 215 ecujev.
b) proizvodi, ki so del potnikove osebne prtljage, če vrednost proizvodov ne presega 600 ecujev.
Te določbe se uporabljajo samo, če gre za uvoz brez vsakršne komercialne narave in če se izjavi, da ustreza pogojem za uporabo tega sporazuma ter če ni dvoma o resničnosti te izjave.
2. Za uvoz nekomercialne narave se šteje priložnostni uvoz proizvodov, namenjenih izključno osebni ali družinski uporabi prejemnikov ali potnikov in ki glede na svojo naravo in količino kažejo, da ne gre za komercialne namene.
III. POGLAVJE
POSTOPKI PRI ADMINISTRATIVNEM SODELOVANJU
23. člen
Pošiljanje žigov in naslovov
Slovenija bo Komisiji Evropskih skupnosti poslala vzorce odtisov žigov kot tudi naslove carinskih organov, pristojnih za izdajanje potrdil o prometu blaga EUR.1 in za zagotovitev naknadne kontrole teh potrdil. Komisija Evropskih skupnosti bo te informacije posredovala carinskim oblastem držav članic Skupnosti.
Potrdila o prometu blaga EUR.1 se za uporabo preferencialnega tretmaja sprejemajo od dne, ko Komisija Evropskih skupnosti prejme to informacijo.
Potrdila o prometu blaga EUR.1, predložena carinskim oblastem države članice uvoznice pred tem datumom, se sprejmejo skladno s predpisi Skupnosti.
24. člen
Preverjanje potrdil o prometu blaga EUR.1 in obrazcev EUR.2
1. Naknadno preverjanje potrdil o prometu blaga EUR.1 in obrazcev EUR.2 se opravlja naključno ali kadarkoli carinske, oblasti države uvoznice utemeljeno dvomijo v verodostojnost dokumenta ali v točnost podatkov o dejanskem poreklu proizvodov.
2. Da bi lahko zagotovili pravilno izvajanje tega protokola, si bodo države članice Skupnosti na eni strani in Slovenija na drugi strani vzajemno pomagale preko svojih carinskih organov, pristojnih za kontrolo verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 in obrazcev EUR.2 ter točnosti podatkov o dejanskem poreklu proizvodov.
3. Pri izvajanju prvega odstavka bodo carinske oblasti države uvoznice vrnile potrdilo o prometu blaga EUR.1, obrazec EUR.2 ali kopijo tega potrdila ali obrazca carinskim oblastem države izvoznice ter po potrebi navedle vsebinske in formalne razloge za preverjanje.
Potrdilu o prometu blaga EUR.1 ali obrazcu EUR.2 priložijo račun, če je bil ta predložen, ali kopijo le-tega in priskrbijo vse podatke, ki jih je mogoče dobiti in ki vzbujajo sum, da so navedbe na omenjenem potrdilu ali obrazcu netočne.
Če carinske oblasti države uvoznice začasno odložijo izvajanje določil tega sporazuma, dokler ne dobijo rezultatov preverjanja, lahko izročijo ob uvedbi potrebnih varovalnih ukrepov proizvode uvozniku.
4. Carinske oblasti države uvoznice morajo biti v najkrajšem možnem času obveščene 6 izsledkih naknadne kontrole. Ti izsledki morajo biti taki, da omogočijo ugotovitev, ali se sporno potrdilo o prometu blaga EUR.1 ali obrazec EUR.2 res nanaša na te proizvode in če so ti proizvodi dejansko primerni za uporabo preferencialnega režima.
Če v primeru utemeljenega dvoma ni odgovora v roku desetih mesecev od dneva vložitve zahteve po naknadni kontroli ali če se na podlagi odgovora ne da ugotoviti avtentičnosti zadevnega dokumenta ali dejanskega porekla proizvodov, lahko oblasti, ki so zahtevale kontrolo, zavrnejo preferencialni tretma, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin.
5. Zaradi naknadnega preverjanja potrdil o prometu blaga EUR.1 morajo carinske oblasti države izvoznice hraniti kopije potrdil in vse pripadajoče izvozne dokumente vsaj dve leti.
IV. POGLAVJE
CEUTA IN MELILLA
25. člen
Izvajanje protokola
1. Izraz "Skupnost", ki se uporablja v tem protokolu, ne vključuje Ceute in Melille. Izraz "proizvodi s poreklom iz Skupnosti" ne zajema proizvodov s poreklom s tega območja.
2. Ta protokol se mutatis mutandis uporablja za proizvode s poreklom iz Ceute in Melille, z izjemo posebnih pogojev, opredeljenih v členu 26.
26. člen
Posebni pogoji
1. Naslednji odstavki se uporabljajo namesto 1. člena, sklicevanje na omenjeni člen pa se mutatis mutandis nanaša na ta člen.
2. Pod pogojem, da so bili poslani neposredno v skladu s 7. členom, se štejejo za:
a) proizvode s poreklom iz Ceute in Melille:
i) proizvodi, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;
ii) proizvodi, pridobljeni v Ceuti in Melilli in pri proizvodnji katerih so bili uporabljeni proizvodi, ki niso vključeni v točko i), pod pogojem, da so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali predelani v smislu 3. člena. Vendar pa se ta pogoj ne nanaša na proizvode s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije v smislu tega protokola, če je obdelava ali predelava v Ceuti in Melilli na višji stopnji, kot sta nezadostna obdelava ali predelava, omenjeni v tretjem odstavku 3. člena.
b) proizvode s poreklom iz Slovenije:
i) proizvodi, v celoti pridobljeni v Sloveniji;
ii) proizvodi, pridobljeni v Sloveniji in pri proizvodnji katerih so bili uporabljeni proizvodi, ki niso vključeni v točko i), pod pogojem, da so bili ti proizvodi dovolj obdelani oziroma predelani v smislu 3. člena. Vendar pa se ta pogojne nanaša na proizvode s poreklom iz Skupnosti ali iz Ceute in Melille v smislu tega protokola, če sta obdelava ali predelava v Sloveniji na višji stopnji, kot sta nezadostna obdelava ali predelava, omenjeni v tretjem odstavku 3. člena.
3. Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.
4. Izvoznik ali njegov pooblaščeni predstavnik morata vnesti navedbo "Republika Slovenija" in "Ceuta in Melilla" v rubriko 2 potrdila o prometu blaga EUR.1. Poleg tega se, če gre za proizvode s poreklom iz Ceute in Melille, takšna označba porekla vnese v rubriko 4 potrdila EUR.1.
5. Španski carinski organi so odgovorni za zagotovitev izvajanja tega protokola v Ceuti in Melilli.
V. POGLAVJE
KONČNE DOLOČBE
27. člen
Spremembe protokola
Svet za sodelovanje vsaki dve leti ali na zahtevo Skupnosti oziroma Slovenije preuči izvajanje določil tega protokola, z namenom, da pripravi potrebne Spremembe ali prilagoditve.
Med tem preučevanjem se bo še zlasti upoštevalo sodelovanje pogodbenic v conah proste trgovine oziroma carinskih unijah s tretjimi državami.
28. člen
Komite za carinsko sodelovanje
1. Ustanovi se komite za carinsko sodelovanje, zadolžen za administrativno sodelovanje, za zagotovitev pravilnega in enotnega izvajanja tega protokola in izvrševanje vseh drugih nalog na carinskem področju, ki bi mu lahko bile zaupane.
2. Komite sestavljajo carinski izvedenci iz držav članic in funkcionarji služb Komisije Evropskih skupnosti, ki so pristojni za carinska vprašanja na eni strani, ter carinski izvedenci iz Republike Slovenije na drugi strani.
29. člen
Naftni proizvodi
Za proizvode iz priloge V se ta protokol začasno ne uporablja. Kljub temu pa se določbe o administrativnem sodelovanju mutatis mutandis uporabljajo tudi zate proizvode.
30. člen
Priloge
Priloge tega protokola so njegov sestavni del.
31. člen
Izvajanje protokola
Skupnost in Slovenija sprejmeta vse potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.
PRILOGA I
OPOMBE
Uvod
Te opombe se po potrebi nanašajo na vse proizvode, ki se proizvajajo iz materialov brez porekla, vključujoč tudi tiste, ki niso posebej omenjeni v seznamu priloge II in za katere preprosto velja pravilo menjave tarifne številke, predvideno v prvem odstavku 3. člena.
Opomba. 1
1.1 Seznam iz priloge II obsega nekatere proizvode, ki ne uživajo tarifnih preferencialov, vendar se lahko uporabljajo pri proizvodnji proizvodov, ki le-te uživajo.
1.2 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljen proizvod, 1. stolpec določa tarifno številko ali številko poglavja iz harmoniziranega sistema, 2. stolpec pa poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prva dva stolpca je pravilo natančno določeno v 3. stolpcu. Kadar je pred vpisom v 1. stolpec navedeno "ex", to pomeni, da se pravilo v 3. stolpcu uporablja le za del tarifne številke ali poglavja, opisanega v 2. stolpcu.
1.3 Kadar je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali če je v njem navedena številka poglavja, opisi proizvodov v 2. stolpcu pa so zato posplošeni, velja ustrezno pravilo iz 3. stolpca za vse proizvode, ki so v okviru harmoniziranega sistema razvrščeni v različne tarifne številke tega poglavja ali v tarifne številke, ki so združene v 1. stolpcu.
1.4 Kadar so v tem seznamu različna pravila, veljavna za različne proizvode v okviru ene tarifne številke, vsebuje vsak pomišljaj opis, ki se nanaša na tisti del tarifne številke, ki je predmet ustreznega pravila v 3. stolpcu.
Opomba 2
2.1 Izraz "proizvodnja" označuje vse oblike obdelave, predelave ali proizvodnje, vključno s "sestavljanjem" oziroma še posebne operacije. Glej tudi opombo 3.5
2.2 Izraz "material" pomeni vse oblike sestavin, elementov, surovin, materialov, sestavnih delov, delov itd., ki se uporabljajo pri proizvodnji proizvoda.
2.3 Izraz "proizvod" označuje pridobljeni proizvod, tudi če je namenjen za poznejšo uporabo v drugi prozvodni operaciji.
2.4 Izraz "blago" hkrati pokriva izraza "material" in "proizvod".
Opomba 3
3.1 Če tarifne številke ali kakega dela tarifne številke ni na seznamu, se zanju uporablja pravilo o spremembi tarifne številke, navedeno v prvem odstavku 3. člena. Če velja pogoj spremembe tarifne številke za tarifne številke ali njihove dele, navedene v seznamu, je ta pogoj naveden v 3. stolpcu.
3.2 Obdelava ali predelava, ki ju zahteva pravilo iz 3. stolpca, se nanaša le na uporabljene materiale brez porekla. Omejitve, omenjene v pravilu iz 3. stolpca, prav tako veljajo le za uporabljene materiale brez porekla.
3.3 Če je v pravilu navedeno, da se lahko uporabljajo materiali iz katerekoli tarifne številke, se lahko uporabljajo tudi materiali iz iste tarifne številke kot jo ima proizvod, vendar ob upoštevanju vseh posebnih omejitev, ki bi, jih lahko pravilo vsebovalo. Izraz "proizvodnja iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke..." pa pomeni, da se lahko uporabljajo samo materiali, razvrščeni v isto tarifno številko kot proizvod, katerih poimenovanje se razlikuje od poimenovanja proizvoda iz 2. stolpca seznama.
3.4 Če se proizvod iz materialov brez porekla – ki je na podlagi pravila o spremembi tarifne številke ali na podlagi lastnega pravila v seznamu pridobil med proizvodnjo status proizvoda s poreklom – uporablja kot material v proizvodnem postopku kakega drugega proizvoda, pravilo, ki se uporablja za proizvod, v katerega je vgrajen, zanj ne velja.
Na primer:
Motor pod tarifno številko 8407, za katerega je v pravilu navedeno, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, se izdeluje iz drugega legiranega jekla, grobo oblikovanega s kovanjem iz tarifne številke 7224.
Če je ta odkovek skovan v zadevni državi iz ingota brez porekla, potem je odkovek že dobil status proizvoda s poreklom na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 iz seznama. Torej je pri obračunu vrednosti materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo pri proizvodnji motorja iz tarifne št. 8407 možno šteti ta odkovek za proizvod s poreklom, ne glede na to, ali je bil odkovek izdelan v isti tovarni kot motor ali ne. Vrednost ingota brez porekla se tako ne sme upoštevati, kadar se določa vrednost uporabljenih materialov brez porekla.
3.5 Čeprav je izpolnjeno pravilo o spremembi tarifne številke ali druga pravila iz seznama, končni proizvod ne pridobi porekla, če je opravljena operacija nezadostna, v smislu tretjega odstavka 3. člena.
3.6 Enota, ki bi jo morali upoštevati pri uporabi pravil o poreklu, je proizvod, ki se šteje kot osnovna enota za določitev razvrstitve na podlagi harmoniziranega sistema. Kar zadeva garniture proizvodov, razvrščenih v skladu s splošnim pravilom 3 za razlago harmoniziranega sistema, mora biti enota, ki se upošteva, določena glede na vsakega od izdelkov, ki sestavljajo garnituro: ta določba se ravno tako uporablja za garniture pod tarifnimi številkami 6308, 8206 in 9605. Iz tega sledi:
– če je proizvod, sestavljen iz več oziroma iz skupka izdelkov, razvrščen v smislu harmoniziranega sistema v eno samo tarifno številko, predstavlja celota enoto, ki jo je treba upoštevati,
– če pošiljko sestavlja dotočeno število enakih proizvodov, ki so razvrščeni v isto tarifno številko harmoniziranega sistema, se pravila o poreklu uporabljajo za vsakega od proizvodov posebej,
– če je z uporabo splošnega pravila 5 za razlago harmoniziranega sistema embalaža razvrščena skupaj z blagom, ki se nahaja v njej, mora biti pri določanju porekla upoštevana kot celota z blagom.
Opomba 4
4.1 Pravilo iz seznama določa najmanjšo stopnjo potrebne obdelave ali predelave, pri čemer se z večjo obdelavo ali predelavo tudi pridobi poreklo; nasprotno pa z manjšo obdelavo ali predelavo ni možno pridobiti porekla. Torej, če kakšno pravilo določa, da se v določeni fazi izdelave lahko uporabijo materiali brez porekla, je uporaba teh materialov v neki prejšnji fazi izdelave dovoljena, uporaba takšnih materialov v poznejši fazi pa ne.
4.2 Če pravilo iz seznama natančno določa, da je lahko nek proizvod izdelan iz več materialov, to pomeni, da se lahko uporablja en ali več teh materialov. To seveda ne pomeni, da morajo biti uporabljeni vsi ti materiali hkrati.
Na primer:
Pravilo, ki se uporablja za tkanine, določa, da se lahko uporabljajo naravna vlakna, izmed drugih materialov pa tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da se morajo uporabljati oboji hkrati: lahko se uporabi en ali drug ali oba skupaj.
Če V istem pravilu neka omejitev velja za en material, druge omejitve pa za druge materiale, se omejitve uporabljajo samo za dejansko uporabljene materiale.
Na primer:
Pravilo za šivalne stroje natančno določa, da morata imeti mehanizem za napenjanje sukanca kot tudi mehanizem cik-cak poreklo; ti omejitvi se uporabljata le, če sta ta mehanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj.
4.3 Če pravilo iz seznama določa, da mora biti proizvod izdelan iz določenega materiala, ta pogoj ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svojih lastnosti ne morejo zadostiti pravilu.
Na primer:
Pravilo za tarifno številko 1904, ki izrecno izključuje uporabo žitaric ali izdelkov iz njih, ne prepoveduje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki se ne pridobivajo iz žitaric.
Na primer:
Pri izdelkih, narejenih iz netkanih materialov, se, če je za tovrstne izdelke dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ne morejo uporabiti netkane tkanine, četudi se netkane tkanine običajno ne morejo izdelovati iz preje. V takšnih primerih se uporabi material v fazi obdelave pred prejo, t.j. v obliki vlaken.
V zvezi s tekstilnimi izdelki glej tudi opombo 7.3
4.4 Če pravilo iz seznama navaja dva ali več odstotkov vrednosti kot največjo vrednost materialov brez porekla, ki se smejo uporabljati, se ti odstotki ne morejo seštevati. Največja vrednost vseh materialov brez porekla, ki se uporabljajo, ne sme v nobenem primeru preseči najvišjega navedenega odstotka. Poleg tega ne smejo biti preseženi posamični odstotki, ki se nanašajo na posamezne proizvode.
Opomba 5
5.1 Izraz "naravna vlakna" iz seznama se uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična, in je omejen na vse oblike vlaken pred predenjem, vključno z odpadki, in razen če ni drugače določeno, zajema izraz "naravna vlakna" vlakna, ki so bila mikana, česana ali kako drugače obdelana za predenje, vendar ne predena.
5.2 Izraz "naravna vlakna" zajema konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 kot tudi volno, fino in grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.
5.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja", uporabljeni v seznamu, označujejo materiale, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63, ki pa se lahko uporabljajo pri proizvodnji vlaken, ali sintetičnih ali umetnih prej ali papirnih vlaken ali preje.
5.4 Izraz "sintetična ali umetna rezana vlakna" iz seznama zajema filamentne trakove, rezana vlakna in odpadke iz sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken iz poglavja 5501 do 5507.
Opomba 6
6.1 Za proizvode, razvrščene v tiste tarifne številke iz seznama, na katere se nanaša ta opomba, se pogoji iz 3. stolpca seznama ne smejo uporabljati za katerekoli tekstilne surovine, uporabljene pri njihovi izdelavi, če te skupaj predstavljajo 10% ali manj skupne teže vseh uporabljenih tekstilnih surovin (glej tudi opombi 6.3 in 6.4).
6.2 Ta odstopanja lahko veljajo le za mešane proizvode, izdelane iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.
Osnovni tekstilni materiali so:
– svila;
– volna;
– groba živalska dlaka;
– fina živalska dlaka;
– konjska žima;
– bombaž;
– materiali za izdelavo papirja in papir;
– lan;
– konoplja;
– juta in druga tekstilna likasta vlakna;
– sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav;
– kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna;
– sintetični filamenti;
– umetni filamenti;
– sintetična rezana vlakna;
– umetna rezana vlakna. Na primer:
Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla (izdelana iz kemikalij ali tekstilnih kaš), uporabijo le do 10% teže preje.
Na primer:
Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina.
Zato se smejo sintetične preje brez porekla (izdelane iz kemikalij in tekstilnih kaš) ali volnene preje brez porekla (izdelane iz naravnih, nemikanih, nečesanih ali drugače obdelanih vlaken za predenje) ali kombinacija obeh prej uporabiti le do 10% teže tkanine. Na primer:
Tafting tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan proizvod le v primeru, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, razvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje ravno tako mešane.
Na primer:
Če je ta tafting tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, je očitno, da sta uporabljeni preji dva različna tekstilna materiala in da je torej tafting tekstilna tkanina mešan proizvod.
Na primer:
Tafting preproga, kjer je tafting izdelan iz umetne preje in iz bombažne preje s podlago iz jute, je mešan proizvod, ker so bili uporabljeni trije tekstilni materiali. Tako se lahko materiali brez porekla, uporabljeni v kasnejši fazi proizvodnje od tiste, ki jo predvideva pravilo, uporabljajo pod pogojem, da njihova skupna teža ni večja od 10% teže tekstilnih materialov preproge. Tako bi se lahko podlaga iz jute, umetna preja oziroma bombažna preja uvozila v tej fazi proizvodnje, če so izpolnjeni pogoji o teži.
6.3 Pri proizvodih, ki vsebujejo "prejo, izdelano iz segmentov poliuretana, z elastičnimi segmenti poliestra, obšito ali ne", znaša to odstopanje 20% v primeru preje.
6.4 Pri proizvodih, ki vsebujejo trak, sestavljen iz jedra iz aluminijaste folije ali iz plastičnega filma, prevlečenega z aluminijastim prahom ali ne, širine ne več kot 5 mm, zlepljen med dve plasti plastičnega filma, znaša to odstopanje 30% glede traku,
Opomba 7
7.1 Pri tekstilnih proizvodih, ki So v seznamu označeni, z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, se lahko tekstilni materiali, razen podlog in krojaških platen, ki ne ustrezajo pravilu 3. stolpca seznama za ta proizvod, uporabljajo pod pogojem, da so uvrščeni v različno tarifno številko kot proizvod in da njihova vrednost ne presega 8% cene proizvoda franko tovarna.
7.2 Okraskom, dodatkom in drugim uporabljenim proizvodom, ki vsebujejo tekstilne materiale, ni potrebno zadostiti pogojem, navedenim v 3. stolpcu, četudi niso zajeti v opombi 4.3.
7.3 V skladu z opombo 4.3 se lahko okraski, dodatki in drugi uporabljeni proizvodi brez porekla, ki ne vsebujejo tekstilnih materialov, v vsakem primeru prosto uporabljajo, če ne morejo biti izdelani iz materialov, naštetih v 3. stolpcu seznama.
Na primer:
Če pravilo v seznamu navaja, da se mora za določen tekstilni izdelek, na primer bluzo, uporabiti samo preja, to ne pomeni, da se ne smejo uporabiti kovinski izdelki, kot so gumbi, ker le-ti ne morejo biti izdelani iz tekstilnih materialov.
7.4 Kadar se uporablja procentualno pravilo, se mora vrednost okraskov in dodatkov upoštevati pri izračunu vrednosti vsebovanih materialov brez porekla.
SKLEPNI AKT
Pooblaščenci
SVETA EVROPSKIH SKUPNOSTI
na eni strani,
in
REPUBLIKE SLOVENIJE na drugi strani,
ki so se zbrali v Luksemburgu, dne 5. aprila 1993, da bi podpisali sporazum o sodelovanju in protokol o finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo,
so ob podpisu sporazuma o sodelovanju
sprejeli naslednje izjave:
1. skupna izjava pogodbenic v zvezi s 16. členom tega sporazuma;
2. izjava Skupnosti v zvezi z režimom Skupnosti, ki se uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, ki so po poreklu iz Slovenije in od tam tudi prihajajo;
3. skupna izjava v zvezi z režimom Skupnosti, ki se uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, ki so po poreklu iz Slovenije in od tam tudi prihajajo;
4. izjava Skupnosti v zvezi z govejim in telečjim mesom;
5. izjava Slovenije v zvezi z govejim in telečjim mesom;
6. izjava o nameri pogodbenic v zvezi s trgovinskim režimom med državami, ki so izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije;
7. skupna deklaracija v zvezi s predložitvijo sporazuma GATT-u s strani Skupnosti;
ter vzeli na znanje:
– izmenjavo pisem v zvezi s sodelovanjem na področju delovne sile;
– skupno izjavo o političnem dialogu, sprejeto istega dne;
in so v trenutku podpisa protokola o finančnem sodelovanju sprejeli naslednji izjavi:
1. skupno izjavo v zvezi s 4. členom finančnega protokola;
2. izjavo Skupnosti v zvezi z 8. členom finančnega protokola.
Zgoraj omenjene izjave in izmenjava pisem so priložene temu sklepnemu aktu.
Pooblaščenci so se dogovorili, da bodo izjave in izmenjavo pisem po potrebi predložili v postopke, ki so potrebni za zagotovitev njihove veljavnosti pod enakimi pogoji kot sporazum.
1. Skupna izjava pogodbenic v zvezi s 16. členom sporazuma
Plafoni, referenčne količine in kontingenti, omenjeni v 16. členu sporazuma, se v celoti uporabljajo za republike, ki so izšle iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Uvozni režim, ki se uporablja za proizvode po poreklu iz Slovenije, omenjene v 16. členu sporazuma, v celoti ne more biti manj ugoden kot tisti, ki se v letu 1992 uporablja na podlagi uredb (EGS) št. 545/92 Sveta z dne 3. februarja 1992 in EGS št. 3301/91 Sveta z dne 11. novembra 1991.
Skupnost si pridržuje pravico Sloveniji predlagati, da za proizvode v prilogah CI do F tega sporazuma nadomesti avtonomni režim, predviden v 16. členu sporazuma, s pogodbenim režimom, kateremu bodo podlaga določila sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
Slovenija jemlje to na znanje in izraža željo, da čimprej začne s temi pogajanji.
2. Izjava Skupnosti v zvezi z režimom Skupnosti, ki se nanaša na uvoz mladih juncev za pitanje, ki so po poreklu
iz Slovenije in od tam tudi prihajajo
Skupnost se obvezuje, da bo v času trajanja sporazuma omejila za količino, ki jo bo potrebno določiti po postopku, dogovorjenem v skupni izjavi s tem v zvezi, višino prelevmana, ki se uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, katerih živa teža ni manjša od 160 kg in ne večja kot 300 kg, ki so po poreklu iz Slovenije in od tam tudi prihajajo, na 25% celotnega prelevmana.
3. Skupna izjava v zvezi z režimom Skupnosti, ki se uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, ki so po
poreklu iz Slovenije in od tam tudi prihajajo
Skupnost in Slovenija se strinjata, da se 25% znižanje celotnega prelevmana uporablja za maksimalno količino mladih juncev za pitanje, katere višino določa Svet Evropskih Skupnosti letno v skladu z uredbo (EGS) št. 805/68 Sveta z dne 27. junija 1968.
Skupnost in Slovenija sta se glede določitve cenitvene bilance dogovorili za sledeč postopek sodelovanja:
1. Službe Komisije Evropskih Skupnosti zbirajo informacije o potrebah po živalih za pitanje, ki jih dobivajo od držav članic Skupnosti.
Na osnovi teh informacij in svojih lastnih predvidevanj izdelajo globalno oceno potreb Skupnosti.
2. Pristojne slovenske oblasti so o teh ocenah obveščene.
3. Potem v najkrajših možnih rokih pride do sestankov med pristojnimi organi Slovenije in službami Komisije. Predmet teh sestankov je:
– izmenjava mnenj o celotnem trgu govejega in telečjega mesa v Skupnosti, kakor tudi o perspektivah proizvodnje in porabe,
– izdelati primerjalno analizo elementov, ki bo omogočila postaviti ocene potreb Skupnosti po živih živali za pitanje,
– izmenjava informacij glede možnosti izvoza iz Slovenija.
4. Po teh sestankih Komisija Evropskih Skupnosti izdela osnutek bilance, ki ga bo predala Svetu Evropskih Skupnosti in v katerem bo upoštevala vse elemente, ki izhajajo iz razprav in ki jih je mogoče količinsko izraziti na kar najbolj realni osnovi.
Osnutek bilance, ki se predloži Svetu Evropskih Skupnosti, spremlja dokument, ki povzema bistvo stališč udeležencev o potrebah Skupnosti in njihovih možnostih izvoza teh proizvodov.
5. To bilanco je treba sestaviti tako, da se zagotovi redna preskrba trga Skupnosti in omogoči povečanje uvoza skladno s povečanjem potreb Skupnosti, pri čemer je treba upoštevati tudi predvidljivo povečanje potreb tega trga.
V luči teh dejstev se pričakuje, da bo letni nivo uvoza živali za pitanje na podlagi bilance kazal težnjo večletnega naraščanja v odvisnosti od naraščanja potreb Skupnosti.
4. Izjava Skupnosti v zvezi z govejim in telečjim mesom
Skupnost izraža pripravljenost, da med trajanjem sporazuma s Slovenijo prične posvetovanja z namenom, da bi proučili možnosti za izboljšanje dogovorov na področju govejega in telečjega mesa, v luči razvoja trga Skupnosti in upoštevaje njene odnose s Slovenijo.
5. Izjava Slovenije v zvezi z govejim in telečjim mesom
Da bi se izognili motnjam na trgu Skupnosti, se bo Slovenija obvezala, da bo spoštovala redni rok dobave "baby-beefa" Skupnosti.
6. Izjava o nameri pogodbenic v vezi s trgovinskim režimom med državami, ki so izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije
1. Skupnost in Slovenija menita, da je bistvenega pomena, da se čimprej mogoče in kakor hitro bodo to dopuščali politični in gospodarski pogoji, ponovno vzpostavi sodelovanje na gospodarskem in trgovinskem področju med državami, ki so izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije.
2. Skupnost, izraža svojo pripravljenost, da preuči odobritev kumulacije porekla tistim državam, ki so izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije, ki bodo vzpostavile normalne odnose na področju gospodarskega in trgovinskega sodelovanja in kakor hitro bo vzpostavljeno upravno sodelovanje, nujno potrebno za dobro delovanje take kumulacije.
3. V tem duhu Slovenija izraža svojo pripravljenost, da bo, kakor hitro mogoče, pričela s pogajanji, z namenom, da vzpostavi tako sodelovanje z drugimi državami, ki so izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije.
7. Skupna izjava v zvezi s predložitvijo sporazuma GATT-u s strani Skupnosti
Pogodbenici se bosta posvetovali ob priliki predložitve in pregleda trgovinskih določil sporazuma, do katerega bo prišlo v okviru GATT-a.
Izmenjava pisem v zvezi s sodelovanjem na področju delovne sile
Gospod Predsednik,
imam čast, da Vas v imenu držav članic Skupnosti obvestim, da le-te potrjujejo svojo privrženost načelom in določilom vsebovanim v IV. delu sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo iz leta 1980.
Izražajo svojo pripravljenost, da prevzamejo ustrezne elemente iz prej omenjenega IV. dela v bodoči sporazum, katerega namen je poglobitev pogodbenih odnosov med Skupnostjo in Republiko Slovenijo.
Dotlej izražajo svojo voljo, s pridržkom vzajemnosti, da v korist slovenskih državljanov zadržijo režim nediskriminacije, ki ga predvideva sporazum iz leta 1980."
Zahvaljujem se Vam za potrditev prejema tega pisma.
Sprejmite, gospod predsednik, izraze mojega globokega spoštovanja.
Predsednik Sveta Evropskih Skupnosti
Gospod Predsednik,
z današnjim pismom ste mi sporočili sledeče:
"Imam čast, da Vas v imenu držav članic Skupnosti obvestim, da le-te potrjujejo svojo privrženost načelom in določilom, vsebovanim v IV. delu sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo iz leta 1980.
Izražajo svojo pripravljenost, da prevzamejo ustrezne elemente iz prej omenjenega IV. dela v bodoči sporazum, katerega namen je poglobitev pogodbenih odnosov med Skupnostjo in Republiko Slovenijo.
Dotlej izražajo svojo voljo, s pridržkom vzajemnosti, da v korist slovenskih državljanov zadržijo režim nediskriminacije, ki ga predvideva sporazum iz leta 1980."
Imam čast potrditi prejem tega pisma.
Prosim sprejmite, gospod predsednik, izraze mojega globokega spoštovanja.
Predsednik Vlade Republike Slovenije
Skupna izjava v zvezi s 4. členom finančnega protokola
Dogovorjeno je, da je pogoj za uporabo 4. člena, da Slovenija predloži obojestransko sprejemljive in priznane projekte.
Izjava Skupnosti v zvezi z 8. členom finančnega protokola
Določila finančnega protokola ne prejudicirajo splošnega vprašanja izvora blaga in storitev, ki jih je možno financirati iz lastnih virov banke, in v tem pogledu ne vplivajo na delovanje organov banke iz njene pristojnosti v skladu z njenim statutom.
V Luksemburgu, petega aprila tisočdevetstotriindevetdeset.
Za Svet Evropskih skupnosti
Niels Helveg Petersen l. r.
Leon Brittan l. r.
 
Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek l. r.
Lojze Peterle l. r.
ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
ci-après dénommnée «Communauté», d'une part,
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, ci-après dénommée «Slovénie», d'autre part,
RESOLUS à approfondir la coopération économique entre la Communauté et la Slovénie;
DETERMINES à promouvoir le développement et la diversification de la coopération économique, financière et commerciale en vue de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l'amélioration de la structure et le développement du volume de leurs échanges commerciaux et l'accroissement du bien-être de leurs populations;
DECIDES à garantir un fondement plus sûr à la coopération, conformément à leurs obligations internationales;
RAPPELANT les objectifs des accords signés à Osimo. le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie et notamment de l'accord sur la promotion de la coopération économique entre ces deux pays;
CONSCIENTS de la nécessité d'organiser des rapports économiques et commerciaux harmonieux entre la Communauté et la Slovénie;
CONSCIENTS de ce qu'il importe de donner plein effet à toutes les dispositions et tous les principes du processus de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et, en particulier, celles de l'Acte final d'Helsinki, celles des documents de clôture des conférences de Madrid et de Vienne, de Copenhague et celles de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, notamment en ce qui concerne l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que celles du document de la conférence de Bonn de la CSCE sur la coopération économique;
RECONNAISSANT l'importance de la garantie des droits des groupes ethniques et nationaux et des minorités conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la CSCE;
CONSCIENTS de l'importance de renforcer leurs institutions démocratiques et d'appuyer le processus de réforme économique en Slovénie;
CONSCIENTS que le présent accord de coopération constitue une première étape dans l'organisation des rapports entre les parties contractantes et pourra être remplacé,, en temps utile, par un «accord européen» d'association,
ONT DECIDE de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE:
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme.
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Le présent accord entre la Communauté et la Slovénie a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique et social de la Slovénie et de favoriser le renforcement de leurs relations. A cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, et dans celui des échanges commerciaux.
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels que définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et internationales de la Communauté et de la Slovénie, et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
LA COOPERATION ECONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIERE
Article 2
La Communauté et la Slovénie établissent une coopération ayant pour objectif de contribuer au développement de la Slovénie par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants entre la Slovénie et la Communauté sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties contractantes.
Article 3
Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2, il est tenu compte, notamment, des objectifs et priorités de développement de la Slovénie.
Article 4
1. La coopération dans le domaine industriel entre la Communauté et la Slovénie a pour but de favoriser notamment:
– une participation de la Communauté aux efforts entrepris par la Slovénie pour moderniser et restructurer son industrie en vue de favoriser la transition vers une économie de marché,
– la prospection et la promotion commerciales des deux parties contractantes sur leurs marchés respectifs ainsi que sur les marchés des pays tiers,
– l'encouragement au transfert et au développement de la technologie en Slovénie,
– l'encouragement et la promotion de la coopération dans la production à long terme entre les opérateurs économiques des deux parties contractantes permettant d'instaurer des liens plus stables et équilibrés entre les économies respectives,
– la recherche des voies et moyens appropriés pour éliminer de part et d'autre les obstacles autres que ceux de caractère tarifaire ou contingentáire susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs,
– la mise en concurrence des marchés de biens et de services par le biais d'appels d'offres,
– l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs du présent accord,
– les échanges d'informations disponibles sur les perspectives et les prévisions à court et à moyen termes de production, de consommation et d'échanges.
2. Les parties contractantes favoriseront le développement et le renforcement des petites et moyennes entreprises (PME) et la coopération entre PME de la Communauté et de la Slovénie.
A cette fin, elles encourageront l'échange d'informations et le transfert de technologie, notamment par l'établissement des liens appropriés (Bureau de rapprochement des entreprises, Business coopération Network, Euro-Info, conférences, etc.).
3. Les parties contractantes prennet les mesures de nature à promouvoir et à protéger les investissements de l'autre partie contractante sur leurs territories respectifs et, à cet égard, s'efforcent de conclure, dans l'intérêt mutuel, des accords réciproques sur la promotion et la protection des investissements.
4. La coopération dans le domaine de l'énergie entre la Communauté et la Slovénie a pour but de favoriser notamment la participation des opérateurs économiques des parties contractantes aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources énergétiques de la Slovénie, ainsi que toutes actions d'intérêt commun.
Article 5
1. La Communauté et la Slovénie s'efforcent de continuer à développer et à renforcer la coopération en matière scientifique et technologique dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique COST.
2. De plus, les parties contractantes sont disposées à envisager une coopération dans certains domaines de recherche où la Communauté réalise des programmes scientifiques et techniques.
Article 6
1. Dans le domaine agricole, la coopération entre la Communauté et la Slovénie a pour but notamment:
– d'encourager la coopération scientifique et technique en matière de projets d'intérêt commun, y compris dans les pays tiers,
– de promouvoir en particulier les investissements mutuellement avantageux et à cet effet de développer la recherche de complémentarités.
2. A cette fin, la Communauté et la Slovénie:
– intensifient les échanges d'informations sur les orientations des politiques agricoles respectives, les prévisions à court et à moyen termes de production, de consommation et d'échanges,
– facilitent et favorisent l'étude de projets concrets de coopération dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes,
– encouragent l'amélioration et l'élargissement des contacts entre opérateurs économiques.
Article 7
1. Dans le domaine des transports, la Communauté et la Slovénie examinent les possibilités:
– d'améliorer et de développer, notamment en vue d'une complémentarité, les prestations de services particulièrement en ce qui concerne les transports intérieurs, y compris combinés,
– et de mettre en oeuvre des actions spécifiques dans ce domaine dans l'intérêt mutuel.
2. La coopération vise également à favoriser l'amélioration et le développement des infrastructures au bénéfice mutuel des parties contractantes.
A cette fin, la Communauté et la Slovénie échangent des informations sur les projets d'axes d'intérêt commun et encouragent la collaboration en vue de leur réalisation.
3. En outre, la Communauté et la Slovénie:
– procèdent à dés échanges de vues et d'informations sur le développement de leurs politiques de transports respectives,
– encouragent la coopération entre les ports de l'Adriatique sûr la base de l'intérêt mutuel.
Article 8
La Communauté et la Slovénie encouragent les échanges d'informations dans le secteur du tourisme ainsi que la participation à des études communes sur les possibilités de développement de ce secteur et stimulent les contacts entre leurs organismes compétents et les associations professionnelles de tourisme en vue d'accroître le trafic touristique.
Article 9
Dans le but d'améliorer la qualité et le cadre de vie, le milieu ambiant et lés conditions de vie des deux parties contractantes, de mettre en commun les connaissances techniques en matière d'environnement ainsi que de favoriser la coopération en ce qui concerne les problèmes écologiques, la Communauté et la Slovénie procèdent à des échanges d'informations sur l'évolution de leurs politiques respectives et encouragent la mise en oeuvre, en commun, d'actions spécifiques prioritaires.
Article 10
La Communauté et la Slovénie encouragent les échanges d'informations, sur l'évolution de leurs politiques respectives en matière de pêche et la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun en vue de promouvoir et d'approfondir la coopération dans ce secteur.
Article 11
1. Dans le candre de la coopération financière, la Communauté et la Slovénie procèdent à des échanges d'informations et à des analyses conjointes concernant leurs politiques économiques à moyen terme, l'évolution de leurs balances des paiements et des politiques qui la déterminent ainsi que l'évolution des marchés financiers sur les places européennes, en vue de promouvoir l'activité des agents économiques.
Elles procèdent, dans le cadre du conseil de coopération, institué à l'article 38, à des échanges d'informations ail sujet des conditions générales susceptibles d'influer sur les flux de capitaux relatifs au financement des investissements dans divers secteurs d'intérêt commun.
2. La Communauté participe au financement des projets d'investissements d'intérêt mutuel qui tiennent compte des objectifs du présent accord dans les conditions indiquées dans le protocole relatif à la coopération financière.
Article 12
1. Les parties contractantes s'efforceront d'encourager et de promouvoir la coopération, dans la limite de leurs compétences, dans les secteurs suivants:
– information,
– développement des ressources humaines, éducation et formation,
– statistiques et douanes,
– télécommunications,
– normalisation.
2. La Communauté apportera son soutien au rapprochement des législations de la Slovénie avec celles de la Communauté par la fourniture d'une assistance technique appropriée.
3. Les autorités administratives des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.
Article 13
1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits au présent accord, le conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération.
2. Le conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis par le présent accord.
TITRE II
LES ECHANGES COMMERCIAUX
Article 14
Dans le domaine commercial, l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'améliorer les conditions d'accès des produits Slovènes au marché de la Communauté.
Article 15
Sous' réserve de dispositions particulières prévues pour certains produits aux articles 16 et 17, lés produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne et à l'annexe A du présent accord, originaires de Slovénie, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et eh exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 16
1. Pour les produits originaires de Slovénie, énumérés aux annexes CI, CIL CIII, CIV, D et E, la Communauté établit le régime tarifaire d'importation dans les conditions et dans la limite de plafonds, de contingents ou de quantités de référence qu'elle fixe annuellement.
2. Pour les produits textiles énumérés à l'annexe F, la Communauté définit les contingents quantitatifs d' importation. Ces produits feront l'objet, le cas échéant, d'un accord séparé conclu entre la Communauté et la Slovénie.
Article 17
Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les prélèvements (éléments mobiles) applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B, sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe.
Article 18
1. Pour certains produits, visés à l'article 15, qu'elle juge sensibles, la Communauté se réserve de saisir le conseil de coopération en vue de déterminer les conditions particulières d'accès à son marché qui se révéleraient nécessaires.
Le conseil de coopération détermine lesdites conditions au cours d'une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l'absence d'une décision du conseil de coopération dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures ne pourront excéder la portée de celles qui découleraient, pour l'application à ces produits, des dispositions prévues à l'article 16 paragraphe 1 et dans les conditions visées par celles-ci.
2. Pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d'informations au sein du conseil de coopération avant de déterminer éventuellement les conditions particulières d'accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d'informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production à moyen et à long termes.
3. Le conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs du présent accord.
Article 19
Les produits visés au présent accord, originaires de Slovénie, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les Etats membres s'accordent entre eux.
Article 20
La Slovénie accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
Article 21
Le présent accord n'affecte pas l'application de régimes particuliers relatifs à la circulation des marchandises prévus dans des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République socialiste federative de Yougoslavie.
Article 22
1. Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent.
2. La Slovénie a la faculté d'introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et d'augmenter ou d'aggraver les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet, équivalent appliquées aux produits originaires ou à destination de la Communauté, pour autant que son industrialisation et son développement rendent nécessaires de telles mesures. Conformément aux objectifs du présent accord, la Slovénie choisit celles qui portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et économiques de la Communauté.
3. Elle en informe la Communauté afin de permettre, en temps opportun, des échanges de vues appropriés à leur sujet.
4. Le conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises par la Slovénie au titre du paragraphe 2.
Article 23
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des titres II et III et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole «produits originaires».
Article 24
En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés au présent accord, le conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord.
Article 25
Les parties contractantes s'abstiennent de toute imposition intérieure établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 26
Les paiements afférents à des transactions commerciales opérées dans le respect des dispositions de la-réglementation du commerce extérieur et des changes, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créncier ou vers la Slovénie ne sont soumis à aucune restriction.
Article 27
La Slovénie prendra des mesures garantissant une protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, d'un niveau similaire à celui existant dans la Communauté et adhérera aux conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 28
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des faisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre parties contractantes.
Article 29
1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), prendre des mesures appropriées contre ces pratiques selon les procédures prévues à l'article 32.
2. En cas de mesures dirigées contre des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT.
Article 30
En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés risquant de se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 32.
Article 31
Si une partie contractante soument les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 30 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle eh informe l'autre partie contractante.
Article 32
1. En ce qui concerne l'Article 29 paragraphe 1, le conseil de coopération doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie contractante importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de coopération, la partie contractante importatrice peut adopter des mesures appropriées.
2. Dans les cas visés à l'Article 30, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3, la partie contractante en cause fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au sein du conseil de coopération, avant que la partie contractante intéressée prenneles mesures appropriées, si l'autre partie contractante en fait la demande.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate ecxluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux Articles 29 et 30, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder, la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
Les mesures dé sauvegarde sont immédiament notifiées au conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
Article 33
En cas d'aggravation subite et très importante du déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de compromettre le bon fonctionnement du présent accord, les parties contractantes procèdent, au sein du conseil de coopération, à des consultations particulières pour examiner les difficultés apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible le fonctionnement régulier du présent accord.
Article 34
En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Slovénie, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet au sein du conseil de coopération de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS D'ÔSIMO ET CONCERNANT LA COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA SLOVENIE ET L'ITALIE
Article 35
Afin de favoriser la coopération régionale, la Communauté et la Slovénie accordent une attention particulière, dans la mise en oeuvre de leur coopération, aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo, le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi qu'aux initiatives de coopération transfrontalière qui s'inscrivent dans le cadre général de la coopération économique entre l'Italie et la Slovénie.
En particulier, les parties contractantes tiennent compte de l'inérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa dans la sélection des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération.
Article 36
1. Sans préjudice de l'application éventuelle de la clause de sauvegarde, la Communauté, dans le cadre des dispositions communautaires régissant les zones franches, et la Slovénie accordent le libre accès de leurs marchés respectifs aux produits ayant acquis l'origine au sens du protocole «produits originaires« dans les zones franches frontalières qui pourront être créées d'un commun accord entre la République italienne et la République de Slovénie au sens de l'accord sur la promotion de la coopération économique, signé à Osimo en 1975.
2. Elles évitent notamment, dans toute la mesure du possible, d'appliquer à ces produits les mesures qu'elles pourraient être amenées à prendre en application des Articles 18, 22 ou des dispositions visées à l'Article 16, pour les produits énumérés aux annexes CI, CII, CIII et CIV.
Article 37
Pour la mise en oeuvre des Article 35 et 36, la Communauté et la Slovénie coopèrent conformément aux objectifs de la coopération visée à l'Article 35.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 38
1. Il est institué un conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
2. Le conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du présent accord.
3. Le conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
Article 39
1. Le conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, des représentants de la Slovénie.
Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement sera associée aux travaux du conseil de coopération.
2. Les membres du conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le conseil de coopération se prononce du commun accord de la Communauté, d'une part, et de la Slovénie, d'autre part.
Article 40
1. La présidence du conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
2. Le conseil de coopération se réunit une fois par an à l'initiative de son président.
Il se réunit, en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
Article 41
1. Le conseil de coopération est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité de coopération.
2. Il peut décider de constituer tout autre comité propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
3. Le conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités.
Article 42
Dans le cadre du conseil de coopération, les parties contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le cadre des échanges d'informations prévus par le présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d'apparaître dans le fonctionnement du présent accord en général, et notamment dans le domaine des échanges commerciaux, en vue de prévenir, dans la mesure du possible, les situations de perturbation de marché.
Article 43
Chaque partie contractante communique, sur demande de 1'autre partie contractante, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporté à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs.
Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord, des consultations adéquates auront lieu sur demande de l'autre partie contractante au sein du conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes.
Article 44
1. Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ou de coopération ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord, des consultations adéquates ont lieu au sein du conseil de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les interés des parties contractantes définis par le présent accord.
2. Dans le cas d'une adhésion d'un pays tiers à la Communauté, des consultations adéquates auront lieu au sein du conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord.
Article 45
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord. Elles veilleront à la réalisation de ses objectifs;
2. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Au préalable, elle fournit au conseil de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.
3. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet au sein de celui-ci de consultations, sur demande de l'autre partie contractante.
Article 46
1. Les différends relatifs à l'interprétation du présent accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au conseil de coopération.
2. Si le conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties contractantes peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie contractante est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.
Le conseil de coopération désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie contractante au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
Article 47
Dans les domaines couverts par le présent accord:
– le régime appliqué par la Slovénie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres de la Communauté, et leurs ressortissants, personnes physiques ou morales;
– le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slovénie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les personnes physiques ou morales, ressortissantes de la Slovénie.
Article 48
Font partie intégrante du présent accord, les annexes A, B, CI, CII, CIII, CIV, CV, D, E et F, le protocole »Produits originaires« ainsi que les déclarations qui figurent à l'acte final.
Article 49
Le présent accord a une durée illimitée. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la. date de cette notification.
Les parties contractantes se réservent le droit de suspendre avec effet immédiat l'application du présent accord dans sa totalité ou partiellement en cas d'atteinte grave aux dispositions essentielles du présent accord.
Article 50
Les parties contractantes examineront, dans les meilleurs délais, la possibilité de conclure un «accord européen» – d'association avec notamment pour objectif l'élimination progressive et réciproque des obstacles pour l'essentiel de leurs échanges commerciaux.
Article 51
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité institutant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la République de Slovénie, d'autre part.
Article 52
Le présent accord, est rédigé en double exemplaires en langues allemande, anglaisé, danoise, espagnole, fraçaise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et Slovène, tous les textes faisant également foi.
Article 53
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Lé présent accord entre en vigueur lè premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifiées l'accomplissement dés procédures visées au premier alinéa.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Conseil des Communautés européennes
Niels Helveg Petersen, m. p.
Léon Brittan, m. p.
 
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovsek, m. p.
Lojze Peterle, m. p.
PROTOCOLE
RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE «PRODUTIS ORIGINAIRES« ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
TITRE I
DEFINITION DE LA NOTION DE
«PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 1
Critères d'origine
Pour l'application de l'accord, sont considérés:
1) comme produits originaires de Slovénie:
a) les produits entièrement obtenus en Slovénie; b) les produits obtenus en Slovénie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de 1' article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, en Slovénie, d'ouvraisons ou de transformation allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
2) comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;
b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de Slovénie, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformation allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
Article 2
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit en Slovénie, soit dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
– qui sont immatriculés ou enregistrés en Slovénie ou dans un Etat membre de la Communauté;
– qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Slovénie;
– qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la Slovénie ou des Etats membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats ou en Slovénie, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la Slovénie ou des Etats membres de la Communauté et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à la Slovénie, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants;
– dont l'état major est entièrement composé de ressortissants de la Slovénie ou des Etats membres de la Communauté;
– dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75% au moins, de ressortissants de Slovénie ou des Etats membres de la Communauté.
3. Les termes «Communauté» et «Slovénie» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la Slovénie et celles des Etats membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'Etat membre de la Communauté ou de la Slovénie, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 3
Produits suffisamment transformés
1. Pour l'application de l'article 1, des matières non originaires sont considérées avoir faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Les termes «chapitres« et, «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (ci-après dénommé «système harmonisé» ou SH).
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, lés conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
a) Lorsque dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaires d'un produit obtenu dans la Communauté ou en Slovénie, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans le territoire concerné.
b) Le terme «valeur» dans la lise de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elles n'est pas connue oune peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé à Genève, le 12 avril 1979.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchattes, etc, et toute autre opération simple de conditionnement.
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes disfinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de là Communauté, soit de la Slovénie;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 4
Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de la Slovénie, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit sont ou non originaires de pays tiers.
Article 5
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.
Article 6
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme, originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine.
Article 7
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la Slovénie sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la Slovénie ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de Slovénie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous lé couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
– une description exacte des marchandises,
– la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
– la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 8
Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans le présent titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Slovénie.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la Slovénie vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
– que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
– qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en. l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.
TITRE II
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 9
Certificat de circulation des marchandises EUR.1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à 1' annexe III.
Article 10
Procédure normale de délivrance des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est étabile sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III, qui est rempli conformément au présent protocole.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l' exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités dans sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires.
4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole.
5. Dans les cas où les machandises sont considérées comme «produits originaires« au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) dernière phrase ou paragraphe 2 point b) dernière phrase, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application. du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières du pays d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités douanières du pays d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés à l'article 9 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cef effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquéé dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières du pays d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 11
Certificats EUR.1 à long terme
1. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 10, les autorités douanières du pays d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur- vers le même importateur, pour une période d'un an maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat LT».
2. Les autorités douanières du pays d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT conformément à l'article 10, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières du pays d'exportation.
5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1:
6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et. numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (1, m3, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permetrre leur identification".
7. Par dérogation à l'article 17, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane du pays d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas ou dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou de Slovénie et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auguel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut la déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la Slovénie.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la-main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur,
9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant aue preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des Etats membres de la Communauté et de la Slovénie relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.
Article 12
EUR.1 délivré a posteriori
1. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après 1' exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne. l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande écrite:
– indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
– attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises
EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1:
Article 13
Délivrance d'un duplicata EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander, par écrit, aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 14
Remplacement des certificats
Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.
Article 15
Validité des certificats EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de délivrance par la douane du pays d'exportation, au bureau des douanes du pays d'importation aù les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR1. qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du rémige préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières du pays d'imporatiton peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 16
Expositions
1. Les produits expédiés de la Communauté ou de la Slovénie pour une exposition dans un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté ou la Slovénie et vendus après exposition pour être importés en Slovénie ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la Slovénie et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la Slovénie dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Slovénie;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou en Slovénie durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La dénomination et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Article 17
Production des certificats
Dans le pays d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues pour la réglementation de ce pays. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que le déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 18
Importation par envois échelonnés
Sans préjudice de l'article 3. paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envol partiel.
Article 19
Conservation des certificats
Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sont conservés par les autorités douanières du pays d'importation selon les règles en vigueur dans ce pays.
Article 20
Formulaire EUR.2
1. Nonobstant l'article 9, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2 dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5110 écùs
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, confermément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 16, 18 et 20 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.
Article 21
Discordance
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.
Article 22
Exemption de preuve de l'origine
1.A l'importation dans la Communauté, sont admis comme produits originaires, au sens du présent protocole, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 9 ou 20:
a) les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède par 215 écus;
b) les produits qui sont contenus dans les bagages -personnels des voyaguers, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 600 écus.
Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclares comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'orde commercial.
TITRE III
METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
Article 23
Communication des cachets et des adresses
La Slovénie transmet à la Commission des Communautés européennes des spécimens des empreintes des cachets utilisés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats. La Commission des Communautés européennes transmet ces informations aux autorités douanières des Etats membres de la Communauté.
Les certificats de circulation EUR.1 sont acceptés aux fins de l'application du traitement préférentiel à partir de la date à laquelle cette information est reçue par la Commission des Communautés européennes.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 présentés aux autorités douanières de l'Etat membre d'importation avant cette date sont acceptés en conformité avec le réglementation communautaire.
Article 24
Contrôle des certificats de circulations des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, les Etats membres de la Communauté, d'une part, et la Slovénie, d'autre part, se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
3. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières du pays d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui.. font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseior à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente dès résultats du contrôle, les autorités douanières du pays d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières du pays d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne perment pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues.
5. Aux fins de contrôles a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies des certificats ainsi que les documents d'exportation y afférents, doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.
TITRE IV
CEUTA ET MELLILA
Article 25
Applications du protocole
1. L'expression »Communauté« utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression »produits originaires de la Communauté« ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des. conditions particulières définie à l'article 26.
Article 26
Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été. trasportés directement, conformément à l'article 7, sont considérés comme:
a) produits originaires de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus à Ceutâ et Melilla;
ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans là fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté ou de Slovénie, à condition qu'ils aient été soumis, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvrasions ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
b) produits originaires de Slovénie
i) les produits entièrement obtenus en Slovénie;
ii) les produits obtenus en Slovénie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de 1' article 3. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition, qu'ils aient été soumis en Slovénie à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territorire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions »République de Slovénie« et »Ceuta de Melilla« dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurés à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Amendement du protocole
Le conseil de coopération examine tous les deux ans ou à la demande de la Slovénie ou de la Communauté l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.
Article 28
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la Slovénie.
Article 29
Produits pétroliers
Les produits énumérés dans l'annexe V sont temporairement exclus de champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 30
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 31
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et la'Slovénie prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
ANNEXE I
NOTES
Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste reprise à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.
Note 1
1.1. La liste reprise à l'annexe II comprend certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.
1.2. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un »ex«, cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.3. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.4. Lorsqu'il a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une, même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1. Le terme »fabrication« désigne toutes les formes d'ouvraison ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.
2.2 Le terme »matière« désigné toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme »produit« désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme »marchandises« recouvre à la fois les »matières« et les »produits«.
Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement dé position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression »fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position n°...« implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'une processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé. Par exemple
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valuer du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert par l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des n°s 6308. 8206 et 9705. Il s'ensuit que:
– lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
– lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits indentiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces. produits considérés individuellement,
– lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 4
4.1. Le règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en-deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, is une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent égalemen être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restriction à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme »zigzag« doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que is les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3 Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cetter condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la régie.
Par exemple
La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressèment l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doi être limitée aux fibres dans tous les Etats où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression »fibres naturelles* couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles« couvre le crin du n°s 0503, la soi des n°s 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°s 5101 à 5105, les fibres de coton des n°s 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°s 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles«, «matières chimiques» et «matières destinées à fa fabrication du papier« utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et lets déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n°s 5501 à 5507.
Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie,
– la laine,
– les poils grossiers, – les poils fins,
– le crin,
– le coton,
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
– le lin,
– le chanvre,
– le jute et les autres fibres libériennes,
– le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
– le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
– les filaments synthétiques,
– les filaments artificiels,
– les fibres synthétiques discontinues,
– les fibres artificielles discontinues. Par exemple
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n" 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusq'u à 10% en poids du fil.
Par exemple
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n" 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature), ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10% en poids du tissu.
Par exemple
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n" 5205 et d'un tissu de coton du n" 5210 est considérée comme étant un produit mélangé, uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangés ayant été. fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple
Si la même surface touffetée est fabriquée à. partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface testile touffetée est par conséquent, un produit mélangé.
Par exemple
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matiières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des »fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéther, même guipés«, cette tolérance est de 20% en cè qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cetter âme étante insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.
Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8% du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par le note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple
Si une règle dans la liste prévoit pour un article en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
ACTE FINAL
Les plénipotentiares:
DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d'une part, et
DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, d'autre part.
réunis à Luxembourg, le 5 avril 1993,
pour la signature de l'accord de coopération et du protocole relatif à la coopération financière, entre le Communauté économique européenne et la République de Slovénie,
ont, au moment de signer l'accord de coopération,
– adopté les déclarations suivantes:
1. déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 16 de l'accord;
2. déclaration de la Communauté relative au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie;
3. déclaration commune relativne au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie;
4. déclaration de la Communauté relative à la viande bovine;
5. déclaration de la Slovénie relative à la viande bovine;
6. déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave;
7. déclaration commune relative à la présentation par la Communauté de l'accord au GATT;
– – et pris acte:
– de l'échange de lettres relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre;
– de la déclaration conjointe sur le dialogue politique adoptée ce même jour;
et ont, au moment designer le protocole relatif à la coopération financière.
– adopoté les déclarations suivantes:
1. déclaration commune relative à l'article 4 du protocole financier;
2. déclarations de la Communauté relative à l'article 8 du protocole financier.
Les déclarations et l'échange de lettres mentionnés ci-dessus sont joint au présent acte final.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations et l'échange de lettres seront soumis, si besoin est, aux procédures nécessaires pour assurer leur validité, dans les mêmes conditions que l'accord.
1. Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 16 de l'accord
Les plafonds, les quantités de référence et les contingents auxquels référence est faite à l'article 16 de l'accord s'appliquent globalement aux Républiques issues de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.
Le régime d'importation applicable aux produits originaires de Slovénie visés à l'article 16 de l'accord ne peut être globalement moins favorable que celui applicable en 1992 au titre des règlements (CEE) n° 545/92 du Conseil, du 3 février 1992, et (CEE) n° 3301/91 du Conseil, du 11 novembre 1991.
La Communauté se réserve de proposer à la Slovénie de remplacer le régime autonome prévu à l'article 16 de l'accord par un régime contractuel s'inspirant des dispositions prévues en la matière par l'accord conclu entre la Communauté et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, pour les produits figurant aux annexes Cl à F du présent accord.
La Slovénie prend acte et exprime son souhait d'entamer rapidement de telles négociations.
2. Déclaration de la Communauté relative au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie
La Communauté s'engage à limiter, pour la durée de l'accord et pour une quantité à déterminer selon la procédure convenue dans la déclaration commune y relative, le montant du prélèvement applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement d'un poids vif non inférieur à 160 kilogrammes et non supérieur à 300 kilogrammes, originaires et en provenance de Slovénie, à 25% du prélèvement entier.
3. Déclaration commune relative au régime communautaire applicable à l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, originaires et en provenance de Slovénie
La Communauté et; la Slovénie convennent que la suspension à 25% du prélèvement entier est applicable à une quantité maximale de jeunes bovins mâles destinés, à P engraissement dont le niveau est fixé annuellement par le Conseil des Communautés européennes, conformément au règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968.
La Communauté et la Slovénie conviennent, en ce qui concerne l'établissement du bilan estimatif, de la procédure de collaboration suivante:
1. Les services de la Commission des Communautés européennes rassemblent les informations fournies par les Etats membres de la Communauté sur leurs besoins respectifs en animaux destinés â l'engraissement.
Sur la base de ces informations et de leurs propres prévisions, ils établissent une estimation globale des besoins communautaires.
2. Les autorités compétentes de Slovénie sont informées de ces estimations.
3. Il est ensuite procédé, dans les meilleurs délais, à des réunions entre les autorités compétentes de Slovénie et les services de la Commission. Ces réunions ont pour objet:
– de procéder à un échange de vues sur l'ensemble du marché de la viande bovine dans la Communauté ainsi que sur les perspectives de production et de consommation,
– de procéder à une analyse contradictoire des éléments permettant d'établir les estimations des besoins communautaires en matière d'animaux vivants destinés à l'engraissement,
– d'échanger des informations en ce qui concerne les possibilités d'exportations de la Slovénie.
4. A la suite de ces réunions, la Commission des Communautés européennes établit un projet de bilan à transmettre au Conseil des Communautés européennes en prenant en considération tous les éléments qui se sont dégagés des discussions et qui'il est possible de quantifier sur une base aussi réaliste que possible.
Le projet de bilan transmis au Conseil des Communautés européennes est accompagné d'un document reprenant l'essentiel des points de vue exprimés par les participants sur les besoins de la Communauté et sur leurs possibilités d'exportation se rapportant aux produits en cause.
5. Ce bilan devrait être établi de façon à assurer un approvisionnement régulier du marché communautaire et à permettre une augmentation des importations en fonction de l'augmentation des besoins communautaires, en prenant en considération l'expansion prévisible de ce marché.
A la lumière de ces considérations, on s'attend à ce que les niveaux annuels des importations d'animaux destinés à l' engraissement au titre du bilan présentent une tendence à la hausse sur une période de plusieurs années en fonction de 1' augmentation des besoins communautaires.
4. Déclaration de la Communauté relative à la viande bovine
Le Communauté se déclare disposée à entrer en consultation avec la Slovénie au cours de la période d'application de l'accord, en vue d'examiner une amélioration de l'arrangement dans le secteur de la viande bovine, à la lumière de l'évolution du marché communautaire et compte tenu de ses relations avec la Slovénie.
5. Déclaration de la Slovénie relative à la viande bovine
La Slovénie s'obligera, afin d'éviter toute perturbation des marchés communautaires, à respecter une cadence régulière de ses livraisons de »baby beef« vers la Communauté.
6. Déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave
1. La Communauté et la Slovénie considèrent qu'il est essentiel de rétablir les relations de coopération économique et commerciale entre les Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave, aussitôt que possible et dès que les conditions politiques et économiques le permettront.
2. La Communauté se déclare prête à considérer, l'octroi du cumul de l'origine à ceux des Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave qui auront rétabli des relations normales de coopération économique et commerciale et dès que le coopération administrative indispensable au bon fonctionnement d'un tel cumul aura été instituée.
3. Dans cet esprit, la Slovénie se déclare disposée à engager, aussitôt que possible, des négociations en vue de l'établissement d'une telle coopération avec les autres Etats issus de l'ancienne fédération yougoslave.
7. Déclaration commune relative à la présentation par la Communauté de l'accord au GATT
Les parties contractantes à l'accord se consulteront à l'occasion de la présentation et de l'examen des dispositions commerciales de l'accord auxquels il sera procédé dans le cadre du GATT.
Echange de lettres relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des Etats membres de la Communauté, que ceux-ci confirment leur attachement aux principes et dispositions contenus dans le titre IV de l'accord de coopération entre le Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1980.
Ils expriment leur disposition à reprendre les éléments pertinents du titre IV précité dans le futur accord mis en perspective pour l'approfondissement des relations contractuelles entre la Communauté et la République de Slovénie.
Entretemps, ils manifestent leur volonté, sous réserve de réciprocité, de maintenir en faveur des ressortissants Slovènes le régime de non discrimination prévu par l'accord de 1980.
Je vous serais obligé de bein vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Président du Conseil
des Communautés européennes
Monsieur le Président,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«J'ai l'honneur de vous faire savoir, au nom des Etats membres de la Communauté, que ceux-ci confirment leur attachement aux principes et dispositions contenus dans le titre IV de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie de 1980.
Ils expriment leur disposition à reprendre les éléments pertinents du titre IV précité dans le futur accord mis en perspective pour l'approfondissement des relations contractuelles entre la Communauté et la République de Slovénie.
Entretemps, ils manifestent leur volonté, sous réserve de' réciprocité, de maintenir en faveur des ressortissants Slovènes le régime de non discrimination prévu par l'accord de 1980.».
J'ai l'honneur d'accuser réception de ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute considération.
Président
du gouvernement
de la République de Slovénie
Déclaration commune relative à l'article 4 du protocole financier
Il est entendu que l'application de l'article 4 est subordonné à la présentation par la Slovénie de projets reconnus mutuellement acceptables.
Déclaration de la Communauté relative à l'article 8 du protocole financier
Les dispositions du protocole financier ne préjugent pas la question générale de l'origine des prestations finançables par la Banque sur ses ressources propres et ne portent pas atteinte à cet égard à l'exercice par les organes de la Banque de leurs compétences, conformément aux statuts de celle-ci.
Fait à Luxembourg, le cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Pour le Conseil des Communautés, européennes
Niels Helveg Petersen, m.p.
Leon Brittan, m.p.
 
Pour la République de Slovénie
Janez Drnovsek, m.p.
Lojze Peterle, m.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma s Sklepnim aktom skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finance (Republiška carinska uprava).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/93-14/1
Ljubljana, dne 27. julija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina