Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji Delovnega programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske za obdobje 1992-1994, stran 284.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Delovnega programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske za obdobje 1992-1994
1. člen
Ratificira se Delovni program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske za obdobje 1992-1994. podpisan v Budimpešti 2. septembra 1992.
2. člen
Delovni program se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
Delovni program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske za obdobje 1992-1994
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju: podpisnici) sta se v želji po nadaljnjem razvoju sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti s posebno pozornostjo do popolnega zagotavljanja individualnih in kolektivnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske manjšine v Republiki Madžarski in v skladu z določili Sklepne listine konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter Pariške listine, dogovorili, da podpišeta Delovni program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti.
1. člen
Podpisnici bosta podpirali neposredno sodelovanje županij in mest, lokalnih samouprav, zavodov, organizacij in društev, na podlagi vzajemnih interesov kot temeljno obliko sodelovanja v kulturi, znanosti in izobraževanju med državama.
Podpisnici bosta podpirali dosedanje neposredne stike kakor tudi nove pobude in oblike sodelovanja javnih in zasebnih ustanov, organizacij, društev in posameznikov z namenom medsebojnega spoznavanja in zbliževanja narodov obeh držav.
Med drugim bosta podpisnici proučili možnost za ustanavljanje skupnih kulturnih in znanstvenih organizacij, skupnih raziskav in kulturno-umetniških pobud in v skladu z zakonodajo obeh držav zanje zagotavljali ugodne pogoje.
I. ZNANOST
2. člen
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje med Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Madžarsko akademijo znanosti ter Madžarsko akademijo umetnosti na temelju posebnih sporazumov med akademijami.
3. člen
Podpisnici bosta posvetili posebno pozornost sodelovanju med znanstvenimi ustanovami, ki se ukvarjajo z narodovo zgodovino, književnostjo, jezikoslovjem in etnologijo.
4. člen
Podpisnici bosta sklenili poseben dogovor o znanstvenem in tehničnem sodelovanju.
5. člen
Podpisnici soglašata z ustanovitvijo mešane slovensko-madžarske komisije za zgodovino.
II. IZOBRAŽEVANJE
6. člen
Podpisnici bosta podpirali neposredno sodelovanje med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturo in prosveto Republike Madžarske v trajanju po 20 dni letno.
7. člen
Podpisnici bosta podpirali regionalno sodelovanje na področju izobraževanja in športa v trajanju po 20 dni letno.
8. člen
Podpisnici soglašata, da se ustanovi stalna mešana komisija za proučevanje vprašanj medsebojnega priznavanja spričeval, diplom in znanstvenih nazivov.
Mešana komisija iz prejšnjega odstavka se bo sestala V dveh mesecih po podpisu tega programa in začela z izdelavo sporazuma o medsebojnem priznavanju spričeval, diplom in znanstvenih nazivov. V ta namen bosta obe strani zagotovili najmanj po 25 dni letno.
Pogoje in vsebino dela mešane komisije bo urejal poseben dogovor.
9. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo in prosveto Republike Madžarske bosta spodbujali in podpirali strokovno pripravo učbenikov, še posebej šolskih učbenikov za obe narodnosti.
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje pristojnih organov pri skupni izdaji učbenikov in možnosti za alternativno uporabo učbenikov druge države.
10. člen
Podpisnici bosta za strokovno izpopolnjevanje – podiplomski študij in specializacije, vzajemno zagotavljali skupno po 12 mesecev štipendij letno za univerzitetne profesorje, raziskovalce in umetnike.
11. člen
Podpisnici podpirata poučevanje in učenje jezikov obeh držav na visokošolskih zavodih.
V ta namen bosta podpisnici izmenjali po dva lektorja:
1. v Republiki Sloveniji
– lektorja za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani,
– lektorja za madžarski jezik in književnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru;
2. v Republiki Madžarski
– lektorja za slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti ELTE v Budimpešti,
– lektorja za slovenski jezik in književnost na Visoki pedagoški šoli Berzsenyi Dániel v Szombathelyu.
12. člen
Podpisnici bosta zagotavljali po 5 štipendij letno za udeležbo na poletnih šolah za jezik in književnost v obeh državah in bosta proučili možnost, da od leta 1993 dalje število štipendij povečata in razširita tudi na druga področja.
13. člen
Podpisnici bosta na osnovi neposrednih dogovorov med ustanovami podpirali neposredno sodelovanje osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih ustanov ter univerz obeh držav, skupne raziskave, izmenjavo informacij, publikacij, študentov in učiteljev, gostovanja profesorjev in organizacijo strokovne prakse.
14. člen
Otroci državljanov podpisnic, ki so na trajnem službovanju v drugi državi, so v državnih izobraževalnih ustanovah druge države podpisnice oproščeni plačila šolnine.
III. KULTURA
15. člen
Podpisnici bosta podpirali svobodno izmenjavo kulturnih dobrin in zagotavljali pogoje za neposredno sodelovanje umetnikov in ustvarjalcev, poustvarjalcev, umetniških zavodov, organizacij, društev, narodnostnih in interesnih zvez.
Posebno pozornost bosta podpisnici namenili neposrednemu sodelovanju obmejnih, in pobratenih županij oziroma lokalnih samouprav in mest.
16. člen
Podpisnici bosta redno izmenjavali informacije o pomembnejših domačih in mednarodnih kulturnih in umetniških prireditvah in nanje vabili predstavnike iz obeh držav.
17. člen
Podpisnici bosta proučili možnost za gostovanje po enega večjega glasbenega ali gledališkega ansambla iz druge države med veljavnostjo Delovnega programa.
O podrobnostih se bodo neposredno dogovorili strokovnjaki in organizatorji iz obeh držav.
18. člen
Podpisnici bosta proučili možnost za organizacijo po ene umetniške razstave med veljavnostjo Delovnega programa.
O podrobnostih se bodo neposredno dogovorili strokovnjaki in organizatorji iz obeh držav.
19. člen
Podpisnici bosta spodbujali udeležbo strokovnjakov in umetnikov na mednarodnih razstavah industrijskega oblikovanja, na likovnih, arhitekturnih, fotografskih in etnografskih razstavah, kakor tudi na glasbenih, folklornih, filmskih, gledaliških, radijskih in televizijskih festivalih.
Podpisnici bosta omogočili udeležbo opazovalcev na pomembnejših kulturnih prireditvah in vzajemno vabili strokovnjake k sodelovanju v žirijah v trajanju po 20 dni letno.
20. člen
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje koncertnih agencij, podjetij za izdelavo in prodajo glasbenih plošč, kaset in videokaset, avtorskih agencij, glasbenih in gledaliških ustanov na podlagi neposrednih dogovorov.
21. člen
Podpisnici bosta podpirali neposredno sodelovanje med muzeji, galerijami, knjižnicami, arhivi, upravljalci cerkvenih zbirk in ustanovami za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Zgoraj naštete ustanove bodo med seboj izmenjavale raziskovalno gradivo, razstave in strokovnjake v trajanju po 45 dni letno, od tega po 20 dni za arhivske raziskave.
Podpisnici bosta ustanovili slovensko-madžarsko komisijo za varstvo kulturne dediščine. Za njeno delovanje bosta podpisnici zagotovili po 20 dni letno.
22. člen
Podpisnici bosta spodbujali vzpostavljanje stikov med šolami s področja umetniškega izobraževanja.
O vsebini in pogojih sodelovanja se bodo neposredno dogovorili zainteresirani zavodi.
23. člen
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje na področju amaterske kulture in bosta v ta namen:
– izmenjavali strokovnjake, opazovalce in skupine za mednarodne festivale in tekmovanja;
– podpirali neposredno sodelovanje kulturnih organizacij, pod pogoji, kot jih opredelijo organizacije same.
24. člen
Podpisnici bosta podpirali neposredno sodelovanje med pisatelji in književnimi prevajalci ter njihovimi društvi in združenji in proučili možnost za dodelitev štipendij za književne prevajalce ter zagotavljali recipročno izmenjavo študijskih obiskov pisateljev iz obeh držav.
25. člen
Podpisnici bosta spodbujali sodelovanje med založbami in knjigarji obeh držav:
26. člen
Podpisnici bosta podpirali neposredno sodelovanje filmskih študijev in producentov, izmenjavo gradiv in informacij, udeležbo na mednarodnih filmskih festivalih, skupno filmsko proizvodnjo in storitve.
Podpisnici bosta proučili možnost organiziranja filmskih retrospektiv.
27. člen
Podpisnici bosta podpirali neposredno sodelovanje umetniških zvez in društev ter udeležbo na mednarodnih srečanjih, posvetovanjih in ustvarjalnih taborih.
IV. NARODNE SKUPNOSTI
28. člen
Podpisnici bosta s posebno pozornostjo podpirali, spodbujali in zagotavljali narodnostima, ki živita na ozemlju obeh držav, popolno uresničevanje pravic na področju kulture in izobraževanja v maternem jeziku.
Podpisnici bosta zagotavljali možnosti za svobodne in neposredne stike Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in Zveze Slovencev na Madžarskem z ustanovami in organizacijami v matični državi.
Podpisnici bosta predstavnike teh organizacij neposredno vključili v pogovore o vprašanjih, ki zadevajo narodnosti.
29. člen
Podpisnici bosta zagotavljali narodnostima, ki živita v obeh državah, institucionalno poučevanje in učenje maternega jezika in izobraževanje v maternem jeziku.
30. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije in Oddelek za etnične in narodne manjšine Ministrstva za kulturo in prosveto Republike Madžarske bosta izmenjala strokovnjake v trajanju po 20 dni letno za proučevanje didaktične ustreznosti in časovne zadostnosti institucionalnih oblik poučevanja in učenja maternega jezika, vključno s predšolsko vzgojo.
31. člen
Podpisnici bosta zagotavljali po 6 štipendij letno pripadnikom narodnosti za redni in podiplomski študij, vključno s teološkim izobraževanjem.
Poleg tega lahko podpisnici na lastne stroške sprejmeta tudi druge štipendiste na redni, delni in podiplomski študij oziroma specializacije in izpopolnjevanja.
Podpisnici se zavezujeta, da bosta v skladu z veljavnimi predpisi štipendistom pomagali pri uvajanju v študij in jim olajšali vpisne pogoje.
32. člen
Podpisnici bosta podpirali delni študij kandidatov za učitelje jezikoslovja na osnovi neposrednega dogovora med Pedagoško fakulteto. Univerze v Mariboru in Visoko pedagoško šolo Berzsenyi Dániel v Szombathelyu.
33. člen
Podpisnici bosta zagotavljali po dve 6-mesečni štipendiji vsako leto za izpopolnjevanje slovenskega oziroma madžarskega jezika za pripadnike narodnosti v obeh državah.
34. člen
Podpisnici bosta podpirali izmenjavo gostujočih profesorjev in učiteljev za predavanja, strokovno pomoč za razvijanje jezikovnega pouka in oblik dvojezičnega izobraževanja, udeležbo na poletnih jezikovnih tečajih in strokovnih izpopolnjevanjih.
35. člen
Podpisnici bosta zagotavljali izmenjavo po enega strokovnjaka za razvoj slovenskega oziroma madžarskega jezika ter za metodiko in didaktiko jezikovnega izobraževanja.
36. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo in prosveto Republike Madžarske bosta letno organizirala po en seminar za izpopolnjevanje učiteljev in profesorjev na dvojezičnih in narodnostnih šolah in vzgojiteljic v dvojezičnih in narodnostnih vrtcih v obeh državah.
37. člen
Podpisnici bosta vsako leto dodelili po 5 štipendij za srednješolsko izobraževanje za pripadnike slovenske oziroma madžarske narodnosti. Štipendije bodo dodeljene za obdobje do dokončanja šolanja na srednji stopnji.
Podpisnici se zavezujeta, da bosta gostujočim učencem zagotovili ustrezne življenjske razmere in študijske pogoje in s posebno skrbjo spremljali njihovo napredovanje.
38. člen
Podpisnici bosta proučili možnost za izmenjavo največ po 40 učencev, pripadnikov narodnosti, za udeležbo na poletni strokovni praksi.
39. člen
Podpisnici, bosta podpirali izmenjavo knjig, učnih pripomočkov in drugih učil za šolske in druge izobraževalne ustanove ter vrtce na območjih, kjer živijo pripadniki slovenske oziroma madžarske narodnosti, neposredno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in šolami na teh področjih kakor tudi redno pošiljanje knjig, časopisov in drugih publikacij za knjižnice, šole in druge izobraževalne ustanove.
40. člen
Podpisnici podpirata sodelovanje med Državno knjižnico za tuje jezike v Budimpešti in Inštitutom za narodnostna vprašanja iz Ljubljane kakor tudi skupne raziskave po 15 dni letno.
41. člen
Podpisnici bosta s posebno pozornostjo podpirali in spodbujali vse oblike sodelovanja v izobraževanju in kulturi, ki se nanašajo na madžarsko narodno skupnost v Republiki Sloveniji in slovensko manjšino v Republiki Madžarski.
Podpisnici bosta v ta namen na nekomercialni osnovi še posebej spodbujali in zagotavljali posebno ugodne pogoje za: pošiljanje knjig, časopisov ter avdio-vizualnih zapisov, gostovanja profesionalnih in amaterskih umetniških ansamblov, predvajanje dokumentarnih in umetniških filmov, izmenjavo strokovnjakov za vodenje seminarjev o organizaciji amaterske kulture ter organizacijo vseh drugih prireditev, ki prispevajo k bogatenju in razvoju kulture pripadnikov narodnosti v obeh državah.
V. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
42. člen
Podpisnici bosta še posebej podpirali neposredno sodelovanje med nacionalnimi sekcijami mednarodnih nevladnih organizacij na področju kulture in izobraževanja.
43. člen
Podpisnici bosta podpirali sodelovanje med strokovnimi organizacijami in zvezami s področja množičnega obveščanja, tiskovnimi agencijami, časopisnimi, radijskimi in televizijskimi organizacijami na podlagi neposrednih dogovorov o sodelovanju, še posebej glede obveščanja narodnosti.
44. člen
Podpisnici podpirata sodelovanje na področju športa in telesne vzgoje, ki bo potekalo na osnovi neposrednih dogovorov med športnimi organizacijami obeh držav.
45. člen
Podpisnici bosta podpirali recipročno udeležbo na mednarodnem kulturno-zgodovinskem simpoziju Modinci/ Moggersdorf.
46. člen
Podpisnici se obvezujeta, da se vse izmenjave, ki jih predvideva ta Delovni program, uresničujejo na naslednji način:
– stran, ki pošilja, nosi stroške potovanja, gostitelj pa stroške bivanja (prenočišče, dnevnice, in po potrebi stroške prevajalca);
– stran, ki sprejema štipendista, zagotovi štipendijo, zdravstveno zavarovanje in druge stroške v zvezi z realizacijo programa študija;
– plače lektorjev se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi univerze, ki lektorja sprejme.
Podpisnici se bosta ob pošiljanju vabila ali ponudbe oziroma soglasja h kandidaturi obvestili o finančnih in drugih pogojih.
Stran, ki sprejema, zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo posameznikov iz druge države v okviru izmenjav, ki se uresničujejo na osnovi tega Delovnega programa in dogovorov, sklenjenih na njegovi osnovi.
47. člen
Ta program začne veljati z dnem potrditve v skladu z notranjimi predpisi držav podpisnic.
Podpisnici soglašata, da se program uporablja od dneva podpisa.
Sestavljeno v Budimpešti, dne 2. septembra 1992 v dveh izvirnikih, v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Ferenc Hajós l. r.
Veleposlanik
Za Vlado
Republike Madžarske
Dr. Andrásfalvy Bertalan l. r.
Minister
za kulturo in prosveto
3. člen
Za izvajanje Delovnega programa skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 680-02/93-9/2-8
Ljubljana, dne 8. aprila 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina