Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

35. Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, stran 257.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti
Razglašam Zakon o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovora o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 1993.
Št. 0100-57/93
Ljubljana, dne 2. aprila 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN DOGOVORA O IZVAJANJU KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI
1. člen
Ratificira se konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti z zaključnim protokolom in dogovor o izvajanju konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti, podpisana na Dunaju dne 30. novembra 1992.
2. člen
Konvencija z zaključnim protokolom in dogovor o njenem izvajanju se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasita:
KONVENCIJA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O SOCIALNI VARNOSTI
Republika Slovenija in
Republika Avstrija
v želji, da bi uredili odnose med obema državama na področju socialne varnosti,
sporazumno skleneta naslednjo konvencijo:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) V tej konvenciji pomenijo izrazi:
1. »Slovenija« Republika Slovenija;
»Avstrija« Republika Avstrija;
2. »Državljan«
z3) Ta konven državljan Republike Slovenije za Avstrijo avstrijski državljan;
3.. »Pravni predpisi«
zakoni, odredbe in drugi predpisi, ki se nanašajo na področja socialne varnosti,'navedena v prvem odstavku 2. člena;
4. »Pristojni organ«
za Slovenijo
ministri, ki se ukvarjajo z uporabo pravnih predpisov, navedenih v T. točki prvega odstavka 2. člena,
za Avstrijo
zvezni ministri, ki se ukvarjajo z uporabo pravnih predpisov, navedenih v 2. točki prvega odstavka 2. člena;
5. »Nosilec«
zavod ali organ, ki izvaja pravne predpise ali del le-teh, kot so navedeni v prvem odstavku 2. člena;
6. »Pristojni nosilec«
nosilec, pri katerem je oseba zavarovana v času vložitve zahteve za dajatev ali storitev, ali pri katerem ima oziroma bi še imela pravico do dajatve ali storitve, če bi bivala na ozemlju države podpisnice, v kateri je bila nazadnje zavarovana;
7. »Družinski član«
družinski član po pravnih predpisih tiste države podpisnice, v kateri ima svoj sedež nosilec zavarovanja, v katerega breme se zagotovijo dajatve ali opravijo storitve;
8. »Zavarovalna doba«
čas plačevanja prispevkov in z njim izenačen čas, kot velja po pravnih predpisih obeh držav podpisnic;
9. »Dajatev«, »renta« ali »pokojnina« dajatev, renta ali pokojnina vključno z vsemi deli iz
javnih sredstev, uskladitvami, dodatki in kapitaliziranimi zneski;
10. »Družinski dodatki« za Slovenijo
otroški dodatek,
za Avstrijo družinski dodatek;
(2) Drugi izrazi iz te konvencije imajo pomen, kot jim ga določajo pravni predpisi, ki veljajo za ta področja.
2. člen
(1) Ta konvencija se nanaša na
1. avstrijske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) zavarovanju za primere nesreč pri delu,
c) pokojninskem zavarovanju, razen posebnega zavarovanja za notariat,
d) denarni pomoči v primeru brezposelnosti,
e) družinskih dodatkih;
2. slovenske pravne predpise o
a) zdravstvenem zavarovanju,
b) pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
c) denarnih nadomestilih in denarni pomoči za brezposelnost,
d) otroških dodatkih in varstvu materinstva.
(2) Če v tretjem in četrtem odstavku ni določeno drugače, se ta konvencija nanaša tudi na vse pravne predpise, ki združujejo, spreminjajo ali dopolnjujejo pravne predpise, navedene v prvem odstavku.
(3) Ta konvencija se ne nanaša na pravne predpise o novem sistemu ali novem področju socialne varnosti in tudi ne na sisteme, ki veljajo za žrtve vojne in njenih posledic.
(4) Pravni predpisi, ki izhajajo iz meddržavnih pogodb s tretjimi državami ali se uporabljajo pri njihovem izvajanju, se ne upoštevajo v odnosih med obema državama podpisnicama, kolikor ne vključujejo uredb o bremenih zavarovanja.
3. člen
Ta konvencija velja
a) za osebe, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali obeh držav podpisnic;
b) za druge osebe, če le-te uveljavljajo pravice na osnovi zavarovanja oseb, navedenih pod a).
4. člen
Pri uporabi pravnih predpisov ene države podpisnice se državljani te države podpisnice obravnavajo enako kot državljani druge države podpisnice, kolikor ta konvencija ne določa drugače.
5. člen
Če ta konvencija ne določa drugače, pokojnine, rente in druge dajatve – razen nadomestil v času brezposelnosti – do katerih je oseba upravičena po pravnih predpisih ene države podpisnice, ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene, odvzete ali zasežene, ker upravičenec prebiva na ozemlju druge države podpisnice.
II. DEL
DOLOČBE O UPORABI PRAVNIH PREDPISOV
6. člen
Glede obveznega zavarovanja osebe, ki opravlja pridobitno dejavnost, veljajo – če v 7. in 8. členu ni določeno drugače – pravni predpisi države podpisnice, na katere območju se pridobitna dejavnost opravlja. Glede opravljanja nesamostojne pridobitne dejavnosti velja ta določba tudi, če je stalno bivališče, zaposlenega ali sedež delodajalca na ozemlju druge države podpisnice.
7. člen
(1) Če podjetje, ki ima sedež na ozemlju ene države podpisnice, pošlje svojega zaposlenega na delo na ozemlje druge države podpisnice, veljajo zanj pravni predpisi prve države podpisnice do konca 24. koledarskega meseca od prevzema dolžnosti na ozemlju druge države, kot če bi bila ta oseba dalje zaposlena na ozemlju prve države podpisnice.
(2) Če podjetje za letalski promet, ki ima sedež na ozemlju ene države podpisnice, pošlje svojega zaposlenega na delo na ozemlje druge države podpisnice, se zanj dalje uporabljajo pravni predpisi prve države podpisnice, kot če bi bila ta oseba naprej zaposlena na ozemlju prve države podpisnice.
(3) Glede posadke ladje in drugih oseb, ki na njej niso zaposlene le začasno, veljajo pravni predpisi države podpisnice, pod katere zastavo ladja plove.
(4) Glede zaposlenih v javni upravi, ki so poslani iz ene države podpisnice v drugo, veljajo pravni predpisi države podpisnice, iz katere so bili poslani.
8. člen
(1) Za diplomate in člane diplomatskega osebja - razen v primerih iz četrtega odstavka – pri opravljanju službe za državo pošiljateljico – ne uporabijo pravni predpisi, ki veljajo v državi sprejema.
(2) a) Oprostitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za člane administrativnega in tehničnega osebja misije ter za strežno osebje misije, ki niso državljani države sprejema in v njej tudi nimajo stalnega bivališča.
b) Ne glede na določbe iz točke a) se lahko člani administrativnega in tehničnega osebja misije, ki so državljani države pošiljateljice in imajo stalno bivališče v državi sprejema, v roku treh mesecev od začetka zaposlitve odločijo za uporabo pravnih predpisov države pošiljateljice.
(3) Oprostitev iz prvega odstavka velja tudi za člane zasebnega hišnega osebja, ki so zaposleni le pri diplomatu ali pri članu diplomatskega osebja, kolikor člani tega osebja
a) niso državljani države sprejema in v njej nimajo stalnega bivališča
in
b) zanje veljajo pravni predpisi države pošiljateljice ali tretje države.
(4) Če diplomat ali član diplomatskega osebja zaposli osebe, za katere ne velja oprostitev iz tretjega odstavka, se mora ravnati po pravnih predpisih, ki veljajo za delodajalce v državi sprejema.
(5) Odstavki 1-4 veljajo, ustrezno za člane konzularnih predstavništev in člane hišnega osebja, ki so zaposleni v le-teh.
9. člen
(1) Pristojni organi obeh držav podpisnic se lahko na skupno zahtevo zaposlenega in njegovega delodajalca sporazumno dogovorijo, da ne bodo uporabili določb od 6. do 8. člena, pri čemer morajo upoštevati vrsto in okoliščine zaposlitve.
(2) Če veljajo za zaposlenega iz prvega odstavka pravni predpisi ene države podpisnice, čeprav je zaposlen na ozemlju druge države podpisnice, se uporabijo pravni predpisi, ki bi veljali, če bi bila ta oseba zaposlena na ozemlju prve države podpisnice.
III. DEL
POSEBNE DOLOČBE
1. poglavje
Bolezen in materinstvo
10. člen
Če je oseba pridobila zavarovalno dobo po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, se za pridobitev pravice do dajatve in za določitev njenega trajanja se šteje zavarovalna doba v obeh državah, če se le ta nanaša na isto obdobje.
11. člen
(1) Za osebo, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev po pravnih predpisih ene države podpisnice oziroma bi jih izpolnjevala, če bi se nahajala na ozemlju te države, velja:
a) če ima stalno bivališče na ozemlju druge države podpisnice, je v breme pristojnega nosilca upravičena do storitev nosilca v kraju bivanja po pravnih predpisih, ki veljajo za tega nosilca,
b) če se začasno nahaja na ozemlju druge države podpisnice, je v breme pristojnega nosilca upravičena do storitev nosilca v kraju svojega začasnega bivanja po pravnih predpisih, ki veljajo za tega nosilca, če je zaradi stanja te osebe potrebno takojšnje nudenje takšnih storitev.
(2) V primerih iz prvega odstavka je nudenje telesnih protez, večjih pripomočkov in drugih zdravstvenih storitev velike vrednosti vezano na soglasje pristojnega nosilca, razen če je bilo zaradi odložitve storitve resno ogroženo življenje ali zdravje te osebe.
(3) V primerih iz prvega odstavka pristojni nosilec izplačuje dajatve po zanj veljavnih pravnih predpisih.
(4) Prejšnji odstavki veljajo ustrezno za družinske člane oseb iz prvega odstavka.
(5) Če je po pravnih predpisih ene države podpisnice višina dajatev odvisna od števila družinskih članov, mora pristojni nosilec upoštevati tudi tiste družinske člane, ki imajo stalno bivališče na ozemlju druge države podpisnice.
(6) Če se po slovenskih pravnih predpisih višina dajatev v primeru materinstva izračuna na osnovi predhodne plače upravičenca, mora slovenski nosilec upoštevati izključno plačo, ki jo je upravičena oseba pridobila v času zadnje zaposlitve v Sloveniji, pri čemer velja upravičenčeva povprečna v Sloveniji pridobljena plača kot povprečna plača celotnega predpisanega obdobja.
12. člen
(1) Za prejemnike pokojnin iz pokojninskega zavarovanja držav podpisnic se uporabijo pravni predpisi o zdravstvenem zavarovanju upokojencev tiste države podpisnice, na katere ozemlju ima prejemnik pokojnine stalno bivališče. Če upokojenec prejema pokojnino samo po pravnih predpisih druge države podpisnice, Velja ta pokojnina kot pokojnina prve države podpisnice.
(2) Prvi odstavek velja ustrezno za upravičence do pokojnine, vlagatelje pokojninskih zahtevkov.
13. člen
V primerih iz prvega odstavka 11. člena ter iz 2. stavka prvega odstavka 12. člena storitve nudijo v Sloveniji območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pride v poštev glede na kraj bivanja te osebe, v Avstriji bolniška blagajna, ki pride, v poštev glede na kraj bivanja te osebe.
14. člen
(1) Pristojni nosilec povrne nosilcu v kraju bivanja.stroške, ki jih je le-ta imel po 11. členu ter po 2. stavku prvega odstavka 12. člena, razen administrativnih stroškov.
(2) Da bi poenostavili upravni postopek, se lahko pristojni organi, namesto za posamezne obračune, dogovorijo za pavšalna plačila za vse primere ali za določene skupine primerov.
2. poglavje
Nesreče pri delu in poklicne bolezni
15. člen
(1) Oseba, ki ima zaradi nesreče pri delu ali zaradi poklicne bolezni pravico do storitev po pravnih predpisih ene države podpisnice, ima med bivanjem na ozemlju druge države podpisnice v breme pristojnega nosilca pravico do storitev nosilca v kraju bivanja po pravnih predpisih, ki veljajo za tega nosilca. Drugi odstavek 11. člena velja ustrezno.
(2) V primerih iz prvega odstavka nudi storitve v Sloveniji območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pride v poštev glede na kraj bivanja zavarovanca,
v Avstriji
bolniška blagajna, ki pride v poštev glede na kraj bivanja upravičenca, ali nosilec zavarovanja za primere nesreč pri delu.
(3) Glede povračila stroškov po prvem odstavku ustrezno velja 14. člen.
16. člen
Če oseba s stalnim bivališčem na ozemlju ene države podpisnice odpotuje na osnovi veljavne delovne pogodbe na delo v drugo državo podpisnico in na neprekinjenem in najkrajšem potovanju v kraj zaposlitve doživi nesrečo, nosilec zavarovanja te države podpisnice zagotovi ustrezne dajatve za to nesrečo po pravnih predpisih o zavarovanju za primere nesreč pri delu. To velja tudi za nesrečo, ki jo zaposleni doživi pri povratku v državo svojega stalnega bivališča neposredno po zaključku delovne pogodbe, na osnovi katere je bil odpotoval v drugo državo podpisnico.
17. člen
(1) Če je po pravnih predpisih ene države podpisnice pogoj za zagotovitev dajatev in nudenje storitev v primeru poklicne bolezni, da je bila ta bolezen prvič zdravniško ugotovljena na ozemlju te države podpisnice, velja ta pogoj kot izpolnjen, če je bila bolezen prvič ugotovljena na ozemlju druge države podpisnice.
(2) Če pravni predpisi ene države podpisnice predvidevajo, da se dajatve in storitve v primeru poklicne bolezni zagotovi oziroma nudi le, če je oseba s to poklicno boleznijo opravljala poklicno dejavnost, ki lahko povzroči to bolezen, minimalni čas, ki je določen kot pogoj za pridobitev pravice do dajatve/storitve, pristojni nosilec te države podpisnice – če je potrebno – upošteva kot čas opravljanja takšne dejavnosti tudi čas, v katerem so veljali pravni predpisi druge države podpisnice.
18. člen
(1) Če je treba v primeru poklicne bolezni upoštevati pravne predpise obeh držav podpisnic, se dajatve odobri le po pravnih predpisih tiste države podpisnice, na katere ozemlju je oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki more povzročiti takšno poklicno bolezen – kolikor ta oseba izpolnjuje pogoje po teh pravnih predpisih.
(2) Če je oseba, ki je zbolela za poklicno boleznijo, prejemala ali prejema dajatve oziroma je koristila ali koristi storitve v breme nosilca ene države podpisnice in potem ko je tudi po pravnih predpisih druge države podpisnice opravljala dejavnost, ki lahko povzroči poklicno bolezen, zaradi poslabšanja svojega stanja zaprosi za dajatve in storitve pri nosilcu druge države podpisnice, nosilec iz prve države podpisnice nadalje zagotavlja dajatve in storitve po pravnih predpisih, ki veljajo zanj in ne upošteva poslabšanja, pristojni nosilec druge države podpisnice pa zagotovi dajatev v višini zneska razlike med dajatvijo, ki jo je dolžan zagotoviti po poslabšanju in dajatvijo, ki bi jo moral zagotoviti pred poslabšanjem stanja po zanj veljavnih pravnih predpisih, če bi bolezen nastopila po teh pravnih predpisih.
3. poglavje
Starost, invalidnost in smrt
(pokojnine)
19. člen
(1) Če je oseba dopolnila zavarovalno dobo po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, se pri pridobitvi, ohranitvi in ponovni pridobitvi pravice do dajatev le-ta sešteje, kolikor se ne nanaša na isto obdobje. V koliki, meri in na kakšen način se upošteva to zavarovalno dobo, določajo pravni predpisi tiste države podpisnice, v kateri je oseba dopolnila to zavarovalno dobo.
(2) Če je po pravnih predpisih ene države podpisnice odobritev določenih dajatev odvisna od zavarovalne dobe v poklicu, za katerega velja poseben sistem, ali pa v določenem poklicu ali določeni dejavnosti, se pri odobritvi takšne dajatve zavarovalno dobo, ki jo je prosilec dopolnil po pravnih predpisih druge, države podpisnice, upošteva le, če je bila dopolnjena v določenem sistemu ali – če tak sistem ne obstaja – v enakem poklicu ali v enaki dejavnosti.
20. člen
(1) Če oseba, ki je dopolnila zavarovalno dobo po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, ali njeni družinski člani vložijo zahtevo za dajatve, se pravica do le-teh ugotavlja na naslednji način:
a) Nosilec vsake države podpisnice mora ugotoviti po zanj veljavnih predpisih, ali s seštetjem zavarovalne dobe, kot je določeno v 19. členu, ta oseba izpolnjuje pogoje za zagotovitev dajatve po teh predpisih.
b) Če obstaja pravica do dajatve, mora vsak nosilec, ki pride v pošte v, najprej izračunati teoretični znesek dajatve, ki bi ga morali izplačevati, če bi moral vso zavarovalno dobo, ki velja po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, upoštevati izključno po zanj veljavnih pravnih predpisih, če je znesek dajatve neodvisen od dolžine zavarovalne dobe, velja kot teoretičen znesek.
c) Na osnovi tega zneska mora nosilec določiti znesek, ki ga je dolžan izplačevati, v sorazmerju med dolžino zavarovalne dobe, ki jo mora upoštevati po zanj veljavnih predpisih in celotne zavarovalne dobe, ki se jo upošteva po pravnih predpisih obeh držav podpisnic.
d) Pri izvajanju določb iz točk b) in c) se zavarovalne dobe, ki se pokrivajo, upošteva tako, kot če se ne bi pokrivale.
e) Če obstaja po pravnih predpisih ene države podpisnice pravica do dajatve tudi ne glede na 19. člen, mora nosilec te države podpisnice zagotoviti ustrezno dajatev le na osnovi zavarovalne dobe, ki jo mora upoštevati po zanj veljavnih pravnih predpisih.
(2) Če zavarovalna doba za izračun dajatve, ki jo je treba upoštevati po pravnih predpisih ene države podpisnice, ne znaša skupno dvanajst mesecev, se po teh pravnih predpisih dajatve ne zagotovi. To ne velja, če po teh pravnih predpisih obstaja pravica do dajatev samo na osnovi te zavarovalne dobe.
(3) Zavarovalno dobo po 1. stavku drugega odstavka mora nosilec v drugi državi podpisnici pri pridobitvi, ohranitvi in ponovni pridobitvi pravice do dajatve in njene višine upoštevati tako, kot če bi bila ta zavarovalna doba dopolnjena po zanj veljavnih pravnih predpisih.
21. člen
Avstrijski nosilci morajo 19. in 20. člen uporabljati po naslednjih pravilih:
1. Pri ugotavljanju upravičenca do dajatve in njenega plačnika se upošteva le avstrijska zavarovalna doba.
2. 19. in 20. člen ne veljata za rudarske odpravnine iz rudarskega pokojninskega zavarovanja.
3. Pri izvajanju 19. in 20. člena se v dnevih izražena slovenska zavarovalna doba preračuna v mesece; pri tem 30 dni ustreza enemu mesecu, preostali dnevi pa veljajo kot en mesec.
4. Pri izvajanju točke a) prvega odstavka 20. člena velja kot nevtralna doba tista doba, v kateri je imel zavarovanec pravico do starostne ali invalidske, pokojnine po slovenskih pravnih predpisih.
5. Pri izvajanju točke b) prvega odstavka 20. člena se pri odmeri osnove za pokojnino upošteva samo avstrijska zavarovalna doba.
6. Pri izvajanju točke b) prvega odstavka 20. člena se prispevki za višje zavarovanje, rudarski dodatki, dodatki za pomoč in postrežbo ter varstveni dodatki ne štejejo v osnovo.
7. Če pri izvajanju točke c) prvega odstavka 20. člena skupna zavarovalna doba, ki se jo upošteva po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, presega najvišjo zavarovalno dobo, kije po avstrijskih pravnih predpisih določena za odmero dodatka, se delni znesek izplačila izračuna po razmerju med dolžino zavarovalne dobe, ki se jo upošteva po avstrijskih pravnih predpisih, in omenjenim najvišjim možnim številom mesecev zavarovanja.
8. Glede izračuna dodatkov za pomoč in postrežbo veljata točki b) in c) prvega odstavka 20. člena.
9. Znesek, izračunan po točki c) prvega odstavka 20. člena, se lahko zviša za zneske prispevkov k višjemu zavarovanju, rudarski dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter za varstveni dodatek.
10. Posebna izplačila se določijo v višini avstrijskega delnega zneska.
22. člen
Slovenski nosilci morajo 19. in 20. člen uporabljati po naslednjih pravilih:
1. Pri ugotavljanju upravičenca do dajatve in njenega plačnika se upošteva le slovenska zavarovalna doba,
2. Če je po slovenskih pravnih predpisih določeno dejansko stanje pogoj za pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev neke pravice do dajatve, ima enako stanje v Avstriji enak učinek.
3. Pri izvajanju točke b) prvega odstavka 20. člena se pri odmeri osnove za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna doba.
4. Če pri izvajanju točke c) prvega odstavka 20. člena skupna zavarovalna doba, ki se jo upošteva po pravnih predpisih obeh držav podpisnic, presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je po slovenskih pravnih predpisih določena za odmero zneska dajatve, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo, ki se jo upošteva po slovenskih pravnih predpisih, in omenjenim najvišjim možnim številom mesecev zavarovanja.
5. Glede izračuna dodatkov za pomoč in postrežbo veljata točki b) in c) prvega odstavka 20. člena.
4. poglavje
Brezposelnost
23. člen
(1) Zavarovalna doba, dosežena z obveznim zavarovanjem po pravnih predpisih ene države podpisnice, se upošteva pri zahtevi za nadomestilo za primer brezposelnosti po pravnih predpisih druge države podpisnice, kolikor je bil brezposelni v državi podpisnici, v kateri uveljavlja zahtevek za takšno nadomestilo, v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo prošnje za takšno nadomestilo zaposlen in obvezno zavarovan za primer brezposelnosti najmanj 13 tednov in če pri tem niso bili kršeni predpisi o zaposlovanju tujcev – delojemalcev.
(2) Pogoj minimalne zaposlitvene dobe trinajstih tednov, kot je zapisan v prvem odstavku, ne velja za brezposelne, ki so se nameravali zaposliti za daljši čas, vendar je bila njihova zaposlitev brez njihove krivde končana prej kot v trinajstih tednih.
24. člen
Čas prejemanja dajatve se skrajša za čas, ko je brezposelni v drugi državi podpisnici v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo zahteve že prejemal dajatev za primer brezposelnosti.
5. poglavje
Družinski dodatki
25. člen
(1) Oseba, ki je zaposlena kot delojemalec v eni državi podpisnici, ima po pravnih predpisih te države podpisnice pravico do družinskih dodatkov tudi za otroke, ki stalno živijo v drugi državi podpisnici.
(2) Glede pravice do družinskega dodatka se delojemalce obravnava tako, kot če bi imeli stalno bivališče le v državi podpisnici, V kateri so zaposleni.
(3) Za otroke, ki so dopolnili petnajsto leto starosti in ki stalno živijo v Sloveniji, obstaja pravica do avstrijskega družinskega dodatka le, če se šolajo.
26. člen
(1) Družinski dodatek, ki se po avstrijskih pravnih predpisih prizna za otroke, ki stalno živijo v Sloveniji, znaša za vsakega otroka mesečno 955 avstrijskih šilingov. Ta znesek se zviša ali zniža za enak odstotek, kot se bo družinski dodatek za vsakega otroka zvišal ali znižal v Avstriji po 1. januarju 1992.
(2) Za otroke, ki so dopolnili deseto leto starosti in stalno živijo v Sloveniji, se z začetkom koledarskega leta, v katerem otrok dopolni deseto leto starosti, družinski dodatek zviša za mesečno 120 avstrijskih šilingov. Ta znesek se zviša ali zniža za enak odstotek, kot se bo doplačilo k družinskemu dodatku za vsakega otroka, ki je dopolnil deseto leto starosti, zvišalo ali znižalo v Avstriji po 1. januarju 1992.
27. člen
(1) Če predvidevajo pravni predpisi ene države podpisnice pri uveljavitvi pravice do družinskega dodatka določeno čakalno dobo, se pri tem upošteva enakovrstna čakalna doba v drugi državi podpisnici.
(2) Delojemalce, ki prejemajo dajatve po pravnih predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali zavarovanju za primer brezposelnosti države podpisnice, se glede pravice do družinskih dodatkov obravnava tako, kot če bi bili zaposleni v državi podpisnici, po katere pravnih predpisih prejemajo te dajatve.
28. člen
Če je neka oseba v enem koledarskem mesecu ob upoštevanju te konvencije ustvarila pogoje za pridobitev družinskega dodatka vsakokrat za enega otroka po pravnih predpisih ene in druge države podpisnice, bo za ta mesec prejela družinski dodatek samo od tiste države podpisnice, po katere pravnih predpisih bi jih morala prejeti v začetku istega meseca.
29. člen
Če so ob upoštevanju te konvencije po pravnih predpisih obeh držav podpisnic izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do družinskega dodatka v obeh državah, se ga prizna izključno po pravnih predpisih tiste države podpisnice, v kateri otrok stalno živi.
30. člen
Otroci v smislu tega poglavja so osebe, za katere so predvideni družinski dodatki po pravnih predpisih, ki se uporabijo v ta namen.
IV. DEL
RAZNE DOLOČBE
31. člen
(1) Pristojni organi bodo z dogovorom določili upravne ukrepe, ki so potrebni za izvajanje te konvencije.
(2) Pristojni organi obeh držav podpisnic se bodo med seboj obveščali
a) o vseh ukrepih, ki jih bodo sprejemali za uporabo te. konvencije;
b) o vseh spremembah svojih pravnih predpisov, ki zadevajo uporabo te konvencije.
(3) Pri uporabi te konvencije morajo organi in nosilci v obeh državah podpisnicah eden drugemu pomagati in postopati kot pri uporabi svojih pravnih predpisov. Ta uradna pomoč je brezplačna.
(4) Nosilci in organi obeh držav podpisnic lahko zaradi uporabe te konvencije stopijo v neposreden stik med seboj in z udeleženimi osebami ali njihovimi pooblaščenci.
(5) Nosilci in organi v eni državi podpisnici ne smejo zavrniti pri njih vloženih zahtev ali drugih dopisov, ker so le-ti napisani v uradnem jeziku druge države podpisnice.
(6) Zdravniške preglede, ki se opravijo pri izvajanju pravnih predpisov ene države podpisnice in zadevajo osebe, ki se nahajajo na ozemlju druge države podpisnice, bo na prošnjo pristojnega organa in v njegovo breme opravil nosilec v kraju bivanja osebe. Stroški se ne povrnejo, če se opravijo zdravniški pregledi v interesu nosilcev obeh držav podpisnic.
(7) Glede sodne pravne pomoči veljajo določbe, ki se uporabljajo pri izvajanju pravne pomoči v civilnopravnih zadevah.
32. člen
Za lažje izvajanje te konvencije in zlasti za vzpostavljanje enostavne in hitre zveze med nosilci, ki pridejo v poštev na obeh straneh, morajo pristojni organi ustanoviti organe za zvezo.
33. člen
(1) Vsaka oprostitev ali znižanje davkov po pravnih predpisih ene države podpisnice, kolekov, sodnih ali vpisnih taks za spise ali listine, ki se predložijo pri uporabi teh pravnih predpisov, se prenese na ustrezne spise in listine, ki se predložijo pri uporabi te konvencije ali pravnih predpisov druge države podpisnice.
(2) Overitev listin, dokumentov in dopisov vseh vrst, ki se predložijo pri uporabi te konvencije, ni potrebna.
34. člen
(1) Zahteve, izjave ali pravna sredstva, ki se pri uporabi te konvencije ali pravnih predpisov ene države podpisnice vložijo pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi ene države podpisnice, se obravnavajo kot zahtevki, izjave ali pravna sredstva, vložena pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi druge države podpisnice.
(2) Zahteva za dajatev, ki je vložena po pravnih predpisih ene države podpisnice, velja kot zahtevek za ustrezno dajatev po pravnih predpisih druge države podpisnice, ki pride v poštev ob upoštevanju te konvencije; to ne velja, če prosilec izrecno zahteva, da se ugotavljanje pravice do dajatve, pridobljene po pravnih predpisih ene države podpisnice, zaradi starosti preloži.
(3) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki morajo biti pri uporabi pravnih predpisov ene države podpisnice v določenem roku vložena pri organu, nosilcu ali drugi pristojni ustanovi te države podpisnice, lahko prosilec vloži v enakem roku pri ustreznem organu druge države podpisnice.
(4) V primerih iz prvega do tretjega odstavka organ, pri katerem so bile te prošnje, pravna sredstva ali izjave vložene, le-te nemudoma dostavi ustreznemu pristojnemu organu v drugi državi podpisnici neposredno ali s posredovanjem organov za zvezo držav podpisnic.
35. člen
(1) Organi, ki so po tej konvenciji pristojni za izplačevanje dajatev, morajo ta izplačila izvrševati z oprostilnim učinkom v valuti, ki je za njihovo državo merodajna.
(2) Izplačila, ki so predvidena v tej konvenciji, morajo biti izvršena v valuti države podpisnice, v kateri ima sedež nosilec, ki je odobril dajatev ali opravil storitev.
(3) Nakazila na osnovi te konvencije se izvajajo v skladu z dogovori, ki veljajo na tem področju v obeh državah podpisnicah v času nakazila.
36. člen
(1) Izvršljivi sklepi sodišč ter izvršljive odločbe in dokazila nosilcev ali organov ene države podpisnice o zaostankih pri plačevanju prispevkov in drugih zahtev s področja socialnega zavarovanja ter zahteve za vračilo neupravičeno prejetih družinskih dodatkov se priznajo v drugi državi podpisnici.
(2) Priznavanje se sme odbiti le, če je v nasprotju z javnim redom tiste države podpisnice, v kateri bi sklep ali listina morala biti priznana.
(3) Priznani izvršljivi sklepi in listine iz prvega odstavka se izvršijo v drugi državi podpisnici. Postopek izvršbe se ravna po pravnih predpisih, ki v državi podpisnici, na katere območju bo postopek izvršen, veljajo glede izvršbe ustreznih sklepov in listin, izdanih na območju te države podpisnice. Na izvodu sklepa ali listine mora biti potrdilo njene izvršljivosti (klavzula o izvršljivosti).
37. člen
(1) Če je nosilec ene države podpisnice izplačal akontacijo, se lahko zadrži izplačilo zaostalega zneska ustrezne dajatve za isto obdobje, do katerega obstaja pravica po pravnih predpisih druge države podpisnice. Če je nosilec ene države podpisnice izplačal višjo dajatev, kot pripada upravičencu, za obdobje, za katero mora nosilec druge države podpisnice naknadno izplačati ustrezno dajatev, se razlika med pripadajočo dajatvijo in višino izplačanega zneska obravnava kot akontacija v smislu prvega stavka tega odstavka.
(2). Če je nosilec socialne pomoči ene države podpisnice priznal socialno pomoč za obdobje, za katero po pravnih predpisih druge države podpisnice naknadno nastane pravica do dajatve, pristojni nosilec te države podpisnice na prošnjo in za račun nosilca socialne podpore zadrži zaostale zneske, ki so plačljivi za isto obdobje, in sicer do višine izplačanih dajatev socialne pomoči, kot če bi šlo za dajatev nosilca socialne pomoči druge države podpisnice.
38. člen
(1) Če je oseba, ki je po pravnih predpisih ene države podpisnice upravičena do odškodnine za škodo, nastalo na območju druge države podpisnice in ima po predpisih te države pravico do odškodninske zahteve proti tretji stranki, preide odškodninska zahteva na nosilca prve države podpisnice po pravnih predpisih, ki veljajo zanj.
(2) Če odškodninske zahteve za enakovrstne dajatve iz istega odškodninskega primera pripadajo tako nosilcu ene kot druge države podpisnice, lahko tretja stranka s plačilom z oprostilnim učinkom enemu ali drugemu nosilcu zadovolji zahteve, ki so po prvem odstavku prešle na oba nosilca. V notranjem razmerju sta nosilca obvezna izvesti poravnavo V sorazmernih deležih do dajatev, ki jih morata izplačati.
39. člen
(1) Spore med državama podpisnicama o interpretaciji ali uporabi te konvencije naj – če je mogoče – rešujejo pristojni organi obeh držav podpisnic.
(2) Če nekega spora ni mogoče rešiti na ta način, se na zahtevo ene države podpisnice zadevo preda arbitražnemu sodišču, ki mora biti sestavljeno na naslednji način:
a) Vsaka država podpisnica v roku enega meseca po prejemu zahteve za odločitev arbitražnega sodišča imenuje enega arbitražnega sodnika. Oba na tak način imenovana sodnika v roku dveh mesecev zatem, ko je država podpisnica, ki je kot zadnja imenovala svojega arbitražnega sodnika in to notificirala, kot tretjega arbitražnega sodnika imenujeta državljana tretje države.
b) Če ena država podpisnica ni v določenem roku imenovala arbitražnega sodnika, lahko druga država podpisnica zaprosi predsednika Evropskega sodišča za človeške pravice, da ga imenuje on. Enako se na zahtevo ene države podpisnice postopi, če se oba arbitražna sodnika ne moreta sporazumeti o izbiri tretjega arbitražnega sodnika.
c) Če je predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice državljan ene od obeh držav podpisnic, prevzame funkcije iz tega člana podpredsednik sodišča ali po položaju najvišji sodnik sodišča, za katerega ta okoliščina ne velja.
(3) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve so obvezujoče za obe državi podpisnici. Vsaka država podpisnica krije stroške arbitražnega sodnika, ki ga je imenovala. Ostale stroške krijeta obe državi podpisnici v enakih delih. Arbitražno sodišče samo ureja postopek.
V. DEL
PREHODNE IN ZAKLJUČNE DOLOČBE
40. člen
(1) Ta konvencija se ne uporablja za uveljavitev pravic do dajatev za čas, preden je začela veljati.
(2) Pri ugotavljanju pravic do storitev oziroma dajatev po tej konvenciji se upošteva tudi zavarovalna doba, ki je bila pridobljena po pravnih predpisih ene od držav podpisnic, preden je ta konvencija začela veljati.
(3) Ne glede na prvi odstavek velja ta konvencija tudi za primere zavarovanja, ki so nastopili, preden je konvencija začela veljati, kolikor upravičenci niso že prejeli kapitalskih izplačil za predhodno ugotovljene pravice.
(4) Dajatve, ki so plačljive šele po tej konvenciji, se ugotavljajo na osnovi vloge upravičenca od začetka veljavnosti te konvencije. Če je zahteva vložena v roku dveh let od začetka veljavnosti te konvencije, se izplačevanje dajatev odobri od začetka veljavnosti te konvencije dalje, sicer pa od dneva, ki je določen po pravnih predpisih vsake od držav podpisnic.
(5) Ne glede na tretji odstavek se dajatve, ki so bile ugotovljene pred začetkom veljavnosti te konvencije, ne ugotavljajo znova.
(6) Če pravni predpisi držav podpisnic predvidevajo prekluzijo ali zastaranje zahtev do pravic, se takšni predpisi ne uporabijo za upravičence do zahtev iz tretjega odstavka, če tak upravičenec v roku dveh let od začetka veljavnosti te konvencije vloži zahtevo iz četrtega odstavka. Če je zahteva vložena po preteku tega roka, obstaja pravica do dajatev – kolikor ni nastopila prekluzija ali zastaranje – od trenutek vložitve zahteve, razen če je mogoče uporabiti ugodnejše pravne predpise ene od držav podpisnic.
41. člen
(1) Nosilci v Sloveniji prevzamejo vse pričakovane pravice in pravice slovenskih državljanov, ki so imeli 1. januarja 1956 kot jugoslovanski državljani stalno bivališče na ozemlju nekdanje Jugoslavije, kolikor so te pričakovane pravice in pravice nastale na osnovi zavarovalne dobe, pridobljene v avstrijskem socialnem zavarovanju (pokojninskem zavarovanju oziroma zavarovanju za primere nesreč pri delu – dobe plačevanja prispevkov in z njimi izenačene dobe) pred 1. januarjem 1956.
(2) Nosilci v Avstriji prevzamejo vse pričakovane pravice in pravice avstrijskih državljanov in oseb, ki imajo po avstrijskem pravu o socialnem zavarovanju status »Volksdeutscherjev«, če so imele te osebe 1. januarja 1956 stalno bivališče v Avstriji in kolikor so te pričakovane pravice in pravice nastale na osnovi zavarovalne dobe, pridobljene v nekdanjem jugoslovanskem socialnem zavarovanju (pokojninskem oziroma invalidskem zavarovanju – dobe plačevanja prispevkov in posebne dobe) pred 1. januarjem 1956.
42. člen
(1) Ta konvencija mora biti ratificirana. Listine o ratifikaciji morata obe strani izmenjati čim prej v Ljubljani.
(2) Ta konvencija začne veljati prvega dne tretjega meseca po preteku tistega meseca, v katerem sta strani izmenjali listine o ratifikaciji.
(3) Ta konvencija se sklene za nedoločen čas. Vsaka država podpisnica jo lahko odpove v odpovednem roku treh mesecev ob koncu koledarskega leta v pisni obliki in po diplomatski poti.
(4) V primeru odpovedi te konvencije njene določbe veljajo dalje za pridobljene pravice, in sicer ne glede na omejujoče določbe, ki jih predvidevajo sistemi na tem področju za primer bivanja zavarovanca v inozemstvu.
V POTRDILO TEGA sta pooblaščenca podpisala to konvencijo in jo žigosala.
Na Dunaju, dne 30. novembra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
Jožica Puhar l. r.
 
ZA REPUBLIKO AVSTRIJO
Josef Hesoun l. r.
ZAKLJUČNI PROTOKOL
H KONVENCIJI O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
Pri podpisu Konvencije o socialni varnosti, sklenjene danes med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, pooblaščenca obeh držav podpisnic izjavljata, da se strinjata glede naslednjih določil:
I. K 4. členu konvencije:
1. Konvencija ne posega v pravne predpise obeh držav podpisnic glede sodelovanja zavarovancev in delodajalcev z organi nosilcev in zvez ter s pravosodnimi organi na področju socialne varnosti.
2. Konvencija ne posega v določbe o zavarovalnem bremenu v meddržavnih pogodbah držav podpisnic s tretjimi državami.
3. Konvencija ne posega v pravne predpise obeh držav podpisnic glede zavarovanja oseb, ki so zaposlene na uradnih predstavništvih ene od obeh držav podpisnic, v tretjih državah ali pri članih takšnih predstavništev.
4. To določilo velja za avstrijske pravne predpise o upoštevanju zavarovalne dobe v vojni službi ali enakovredne dobe le za državljane Republike Slovenije, ki so bili neposredno pred 13. marcem 1938 avstrijski državljani.
II. K 5. členu konvencije: To določilo se ne nanaša, na
a) varstvene dodatke po slovenskih pravnih predpisih,
b) varstvene dodatke po avstrijskih pravnih predpisih.
III. K četrtemu odstavku 7. člena konvencije:
To določilo velja ustrezno za zaposlene v avstrijskih turističnih predstavništvih v inozemstvu.
IV. K 11. členu konvencije:
Ta določila veljajo v Avstriji – če gre za začasno bivanje – za zdravljenje pri zdravnikih, zobozdravnikih in zobnih tehnikih zasebne prakse le za naslednje osebe:
a) osebe, ki pri opravljanju svoje dejavnosti živijo v. Avstriji in njihove družinske člane;
b) osebe na obisku pri svoji družini, ki živi v Avstriji;
c) osebe, ki bivajo v Avstriji iz drugih razlogov, če imajo odobrenje za ambulantno zdravljenje na račun nosilca zdravstvenega zavarovanja, pristojnega v kraju njihovega stalnega bivališča.
V. K 14. členu konvencije:
V primerih po 2. stavku prvega odstavka 12. člena se nadomestila stroškov upravičencev iz avstrijskega pokojninskega zavarovanja plačajo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev, ki se zbirajo pri Glavni zvezi nosilcev avstrijskega socialnega zavarovanja.
VI. K drugemu odstavku 23. člena konvencije:
Če zahtevo za nadomestilo v primeru brezposelnosti v Avstriji vloži avstrijski državljan, izpolnitev pogoja minimalne zaposlitvene dobe ni potrebno.
VII. K členom konvencije od 25. do 30.:
1. Glede družinskih dodatkov se uporabi 4. člen samo v odnosu do členov od 25. do 30.
2. Pravica do družinskega dodatka obstaja le, če zaposlitev ni v nasprotju z obstoječimi predpisi o zaposlovanju tujih delojemalcev.
3. Pravica do družinskega dodatka po avstrijskih pravnih predpisih obstaja le, če je zaposlitev v Avstriji trajala najmanj en koledarski mesec; glede tega časa čakanja se ne uporabi prvi odstavek 27. člena.
4. Pravica do zvišanega družinskega dodatka za močno prizadete otroke po avstrijskih pravnih predpisih obstaja samo za tiste otroke, ki stalno živijo v Avstriji.
VIII. K 41. členu konvencije:
1. Pogoji iz pravnih predpisov o državljanstvu, kot jih zahteva prvi odstavek o prevzemu bremen zavarovanj, so morali biti izpolnjeni na dan 1. januar 1956.
2. Glede upoštevanja pričakovanih pravic in pravic do dajatev iz avstrijskega pokojninskega zavarovanja oziroma zavarovanja za primere nesreč pri delu, se uporabijo pravni predpisi avstrijskega Zveznega zakona z dne 22. novembra 1961 o zahtevah za dajatve in pričakovanih pravicah iz pokojninskega (rentnega) zavarovanja ter zavarovanja za primere nesreč pri delu na osnovi zaposlitve v inozemstvu.
3. Če se prevzamejo pravice do dajatev, velja, da so izpolnjeni splošni pogoji za ustrezne dajatve iz slovenskega oziroma avstrijskega pokojninskega zavarovanja (zavarovanja za primere nesreč pri delu). Pri tem se pri odmeri dajatev upoštevajo zavarovalne dobe, ki so osnova za prevzete pravice do dajatev. Če te zavarovalne dobe ne dosežejo čakalne dobe, ki je potrebna za ustrezno pokojnino, postane osnova za odmero dajatve doba v dolžini te čakalne dobe.
Ta zaključni protokol je sestavni del konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti. Začne veljati istega dne kot konvencija in velja tako dolgo kot konvencija.
V POTRDILO TEGA sta pooblaščenca podpisala in žigosala ta Zaključni protokol.
Na Dunaju, dne 30. novembra 1992, v dveh izvirnikih v slovenskem in v nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili istovetni.
ZA REPUBLIKO
SLOVENIJO
Jožica Puhar l. r.
 
ZA REPUBLIKO AVSTRIJO
Josef Hesoun l. r.
ABKOMMEN
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER SOZIALE SICHERHEIT
Die Republik Slowenien und
die Republik Österreich,
von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiete der Sozialen Sicherheit zu regeln,
sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu schließen:
ABSCHNITT I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
(1) In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke
1. »Slowenien«
die Republik Slowenien, »Österreich;
die Republik Österreich;
2. »Staatsangehöriger« in bezug auf Slowenien
einen slowenischen Staatsbürger,
in bezug auf Österreich
einen österreichischen Staatsbürger;
3. »Reschtsvorschriften«
die Gesetze, Verordnungen und Satzungen, die sich auf die im Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Zweige der Sozialen Sicherheit beziehen;
4. »zuständige Behörde«
in bezug auf Slowenien
die Minister, die mit der Anwendung der im Artikel
2 Absatz 1 Ziffer 2 angeführten Rechtsvorschriften betraut
sind,
in bezug auf Österreich
die Bundesminister, die mit der Anwendung der im Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 1 angeführten Rechtsvorschriften betraut sind;
5. »Träger«
die Einrichtung oder die Behörde, der die Durchführung der im Artikel 2 Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften oder eines Teiles davon obliegt;
6. »zuständiger Träger«
den Träger, bei dem eine Person im Zeitpunkt des Antrages auf Leistung versichert ist oder gegen den sie einen Anspruch auf Leistungen hat oder noch hätte, wenn sie sich im Gebiet des Vertragsstaates, in dem sie zuletzt versichert war, aufhalten würde;
7. »Familienangehöriger«
einen Familienangehörigen nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem der Träger, zu dessen Lasten die Leistungen zu gewähren sind, seinen Sitz hat;
8. »Versicherungszeiten«
Beitragszeiten und gleichgestellte Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten als solche gelten;
9. »Geldleistung«, »Rente« oder »Pension«
eine Geldleistung, Rente oder Pension einschließlich aller ihrer Teile aus öffentlichen Mitteln; aller Zuschläge, Anpassungsbeträge und Zulagen sowie Kapitalabfindungen;
10. »Familienbeihilfen« in bezug auf Slowenien die Kinderbeihilfe,
in bezug auf Österreich die Familienbeihilfe.
(2) In diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach den betreffenden Rechtsvorschriften zukommt.
Artikel 2
(1) Dieses Abkommen bezieht sich
1. auf die österreichischen Rechtsvorschriften über
a) die Krankenversicherung,
b) die Uhfallversicherung,
c) die Pensionsversicherung mit Ausnahme der Sonderversicherung, für das Notariat,
d) das Arbeitslosengeld,
e) die Familienbeihilfe;
2. auf die slowenischen Rechtsvorschriften über
a) die. Krankenversicherung,
b) die Pensions- und Invalidenversicherung, c) die Arbeitslosenversicherung,
d) die Kinderbeihilfe und den Mutterschutz.
(2) Soweit die Absätze 3 und 4 nichts anderes bestimmen, bezieht sich dieses Abkommen auch auf alle Rechtsvorschriften, welche die im Absatz 1 bezeichneten Rechtsvorschriften zusammenfassen, ändern oder ergänzen.
(3) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf Rechtsvorschriften über ein neues System oder einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit und nicht auf Systeme für Opfer des Krieges und seiner Folgen.
(4) Rechtsvorschriften, die sich aus zwischenstaatlichen Verträgen mit dritten Staaten ergeben oder zu deren Ausführung dienen, sind, soweit sie nicht Versicherungslastregelungen enthalten, im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten nicht zu berücksichtigen.
Artikel 3
Dieses Abkommen gilt
a) für Personen, für die die Rechtsvorschriften eines oder beider Vertragsstaaten gelten oder gälten;
b) für andere Personen, soweit diese ihre Rechte von den im Buchstaben a bezeichneten Personen ableiten.
Artikel 4
Bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates stehen, soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, dessen Staatsangehörigen die Staatsangehörigen des anderen Vertragsstaates gleich.
Artikel 5
Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, dürfen Pensionen, Renten und andere Geldleistungen mit Ausnahme der Leistungen bei Arbeitslosigkeit, auf die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates Anspruch besteht, nicht deshalb gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, weil sich der Berechtigte im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhält.
ABSCHNITT II
BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ANZUWENDENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN
Artikel 6
Die Versicherungspflicht einer erwerbstätigen Person richtet sich, soweit die Artikel 7 und 8 nichts anderes bestimmen, nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt bei Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit auch dann, wenn sich der Wohnort des Dienstnehmers oder der Sitz des dienstgebers im Gebiet des anderen Vertragsstaates befindet.
Artikel 7
(1) Wird, ein Dienstnehmer von einem Unternehmen mit Sitz im Gebiet eines der Vertragsstaaten in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsendet, so sind bis zum Ende des 24. Kalendermonates nach dieser Entsendung die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstäates weiter anzuwenden, als wäre er noch in dessen Gebiet beschäftigt.
(2) Wird ein Dienstnehmer eines Luftfahrtunternehmens mit dem Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates aus dessen Gebiet in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsendet, so sind die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates weiter anzuwenden, als wäre er noch in dessen Gebiet beschäftigt.
(3) Die Besatzung eines Seeschiffes sowie andere nicht nur vorübergehend auf einem Seeschiff beschäftigte Personen unterliegen den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, dessen Flagge das Schiff führt.
(4) Für Dienstnehmer des öffentlichen Verwaltungsdienstes, die aus einem der Vertragsstaaten in den anderen entsendet werden, gelten die Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, aus dem sie entsendet werden.
Artikel 8
(1) Diplomaten und Mitglieder des diplomatischen Personals sind vorbehaltlich des Absatzes 4 in bezug auf ihre Dienste für den Entsendestaat von den im Empfangsstaat geltenden Rechtsvorschriften befreit.
(2) a) Die im Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt auch für Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der Mission sowie für Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals der Mission, die weder Staatsangehörige des Empfangsstaates noch in diesem ständig ansässig sind.
b) Unbeschadet der Bestimmungen des Buchstaben a können die Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der Mission, die Staatsangehörige des Entsendestaates und im Empfangsstaat ständig ansässig sind, binnen drei Monaten nach Beginn der Beschäftigung die Anwendung der Rechtsvorschriften des Entsendestaates wählen.
(3) Die im. Absatz 1 vorgesehene Befreiung gilt ferner für private Hausangestellte, die ausschließlich bei einem Diplomaten oder einem Mitglied des diplomatischen Personals beschäftigt sind, sofern sie
a) weder Staatsangehörige des Empfangsstaates noch in diesem ständig ansässig sind und
b) den im Entsendestaat oder in einem dritten. Staat geltenden Rechtsvorschriften untersteben.
(4) Beschäftigt ein Diplomat oder ein Mitglied des diplomatischen Personals Personen, auf die die im Absatz 3 vorgesehene Befreiung keine Anwendung findet, so hat er die Rechtsvorschriften zu beachten, die im Empfangsstaat für Arbeitgeber gelten.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für die Mitglieder von konsularischen Vertretungen sowie für die ausschließlich in ihren Diensten stehenden Mitglieder des. Hauspersonals.
Artikel 9
(1) Auf gemeinsamen Antrag des Dienstnehmers und seines Dienstgebers können die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten einvernehmlich Ausnahmen von den Artikeln 6 bis 8 vereinbaren, wobei auf die Art und die Umstände der Beschäftigung Bedacht zu nehmen ist.
(2) Gelten für einen Dienstnehmer nach Absatz 1 die Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates, obwohl er die Beschäftigung im Gebiet des anderen Vertragsstaates ausübt, so sind die Rechtsvorschriften so anzuwenden, als ob er diese Beschäftigung im Gebiet des ersten Vertragsstaates ausüben würde.
ABSCHNITT III
BESONDERE BESTIMMUNGEN
Kapitel 1
Krankheit und Mutterschaft
Artikel 10
Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erworben, so sind diese für den Erwerb eines Leistungsanspruches und die Dauer der Leistungsgewährung zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen.
Artikel 11
(1) Eine Person, welche die Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates erfüllt oder erfüllen würde, wenn sie sich im Gebiet dieses Staates befände, erhält
a) bei einem gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des anderen Vertragsstaates zu Lasten des zuständigen Trägers Sachleistungen vom Träger ihres Wohnortes nach den für diesen träger geltenden Rechtsvorschriften,
b) bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Gebiet des anderen Vertragsstaates zu Lasten des zuständigen Trägers Sachleistungen vom Träger ihres Aufenthaltsortes nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften, wenn der Zustand der Person sofort die Gewährung solcher Leistungen erforderlich macht.
(2) Im Falle des Absatzes 1 hängt die Gewährung von Körperersatzstücken, größeren Hilfsmitteln und anderen Sachleistungen von erheblicher Bedeutung davon ab, daß der zuständige Träger hiezu seine Zustimmung gibt, es sei denn, daß die Gewährung der Leistung nicht aufgeschoben werden kann, ohne das Leben oder die Gesundheit der betreffenden Person ernsthaft zu gefährden.
(3) Im Falle des Absatzes 1 sind die Geldleistungen vom zuständigen Träger nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zu gewähren.
(4) Die vorhergehenden Absätze sind auf Familienangehörige einer unter Absatz 1 fallenden Person entsprechend anzuwenden.
(5) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates die Höhe der Geldleistungen von der Zahl der Familienangehörigen ab, so berücksichtigt der zuständige Träger auch die Familienangehörigen, die sich gewöhnlich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten.
(6) Sind nach den slowenischen Rechtsvorschriften Geldleistungen bei Mutterschaft nach dem früheren Verdienst zu berechnen, so hat der slowenische Träger ausschließlich den Verdienst, den die betreffende Person während der latzten Tätigkeit in Slowenien erzielt hat, zu berücksichtigen, wobei der in Slowenien erzielte Durchschnittsverdienst als Durchschnittsverdienst für den gesamten vorgesehenen Zeitraum gilt.
Artikel 12
(1) Auf Pensionsempfänger aus der Pensionsversicherung der Vertragsstaaten sind die Rechtsvorschriften
über die Krankenversicherung der Pensionisten der Vertragsstaates anzuwenden, in dessen Gebiet sich die Pensionsempfänger gewöhnlich aufhalten. Dabei gilt bei Gewährung einer Pension nur nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaaten diese Pension als Pension des ersten Vertragsstaates.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Pensionswerber.
Artikel 13
In den Fällen des Artikels 11 Absatz 1 und des Artikels 12 Absatz 1 zweiter Satz werden die Leistungen gewährt in Slowenien von der für den Aufenthaltsort der betreffenden Person in Betracht kommenden Außenstelle der Kranken-versicherungsanstalt Sloweniens,
in Österreich
von der für den Aufenthaltsort der betreffenden Person in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse.
Artikel 14
(1) Der zuständige Träger erstattet dem Träger des Aufenthaltsortes die nach Artikel 11 und Artikel 12 Absatz 1 zweiter Satz aufgewendeten Beträge mit Ausnahme der Verwaltungskosten.
(2) Die zuständigen Behörden können zur verwaltungsmäßigen Vereinfachung vereinbaren, daß für alle Fälle oder für bestimmte Gruppen von Fällen anstelle von Einzelabrechnungen der Aufwendungen Pauschalzahlungen treten.
Kapitel 2
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
Artikel 15
(1) Eine Person, die wegen eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Sachleistungen nach den rechtsvorschriften eines Vertragsstaates hat, erhält bei Aufenthalt im Gebiet des anderen Vertragsstaates zu Lasten des zuständigen Trägers Sachleistungen vom Träger ihres Aufenthaltsortes nach den für diesen Träger geltenden Rechtsvorschriften. Artikel 11 Absatz 2 gilt entsprechend.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 werden die Sachleistungen gewährt
in Slowenien
von der für den Aufenthaltsort des Berechtigten in Beträcht kommenden Außenstelle der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens,
in Österreich
von der für den Aufenthaltsort des Berechtigten in Betracht kommenden Gebietskrankenkasse oder einem Träger der Unfallversicherung.
(3) Für die Erstattung der nach Absatz 1 entstandenen Kosten gilt Artikel 14 entsprechend.
Artikel 16
Erleidet eine Person, die sich im Gebiet eines Vertragsstaates gewöhnlich aufhält und die sich auf Grund eines ordnungsgemäßen Arbeitsvertrages zur Arbeitsaufnahme in den anderen Vertragsstaat begibt, während der ohne Unterbrechung und auf dem kürzesten Weg durchgeführten Reise zum Beschäftigungsort einen Unfall, so ist dieser Unfall vom Träger dieses Vertragsstaates nach den Rechtsvorschriften über die Unfallversicherung zu entschädigen; dies gilt auch für einen Unfall, den ein Dienstnehmer bei der Rückkehr in den Wohnortstaat unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsvertrages, auf Grund dessen er sich in den anderen Vertragsstaat begeben hat, erleidet.
Artikel 17
(1) Hängt die Gewährung der Leistungen für eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften^eines Vertragsstaates davon ab, daß die Krankheit zum ersten Mal im Gebiet dieses Vertragsstaates ärztlich festgestellt worden ist, so gilt diese Bedingung als erfüllt, wenn die betreffende Krankheit zum ersten Mal im Gebiet des anderen Vertragsstaates festgestellt worden ist.
(2) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor, daß Leistungen für eine Berufskrankheit nur gewährt, werden, wenn die Tätigkeit, welche die Krankheit verursachen kann, während einer Mindestdauer ausgeübt wurde, so berücksichtigt der zuständige Träger dieses Vertragsstaates, soweit erforderlich, die Zeiten der Ausübung einer solchen Tätigkeit, während derer die Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates galten.
Artikel 18
(1) Wäre eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu entschädigen, so sind Leistungen nur nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates zu gewähren, in dessen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt wurde, die geeignet ist, eine solche Berufskrankheit zu verursachen, sofern die betreffende Person die nach diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt.
(2) Bezog oder bezieht eine Person, die sich eine Berufskrankheit zugezogen hat, Leistungen zu Lasten eines Trägers eines Vertragsstaates und beansprucht sie, nachdem sie auch eine Tätigkeit nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates ausgeübt hat, welche eine Berufskrankheit verursachen kann, wegen Verschlimmerung Leistungen von einem Träger des anderen Vertragsstaates, so trägt der Träger des ersten Vertragsstaates weiterhin die Kosten der Leistungen ohne Berücksichtigung der Vershlimmerung nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften; der zuständige Träger des zweiten Vertragsstaates gewährt eine Leistung in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der nach der Verschlimmerung geschuldeten Leistung und der Leistung, die vor der Verschlimmerung nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften geschuldet worden wäre, wenn die Krankheit nach diesen Rechtsvorschriften eingetreten wäre.
Kapitel 3
Alter, Invalidität und Tod
(Pensionen)
Artikel 19
(1) Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erworben, so sind diese für den Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben eines Leistungsanspruches zusammenzurechnen, soweit sie nicht auf dieselbe Zeit entfallen. In welchem Ausmaß und in welcher Weise Versicherungszeiten zu berücksichtigen sind, richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Versicherung diese Zeiten zurückgelegt worden sind.
(2) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Verträgsstaates die Gewährung bestimmter Leistunger von der Zurücklegung der Versicherungszeiten in einem Beruf, für den ein Sondersystem besteht, oder in einem bestimmten Beruf oder in einer bestimmten Beschäftigung ab, so sind für die Gewährung dieser Leistungen die nach den
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zurückgelegten Versicherungszeiten nur zu berücksichtigen, wenn sie in einem entsprechenden System oder, wenn ein solches nicht besteht, im gleichen Beruf oder in der gleichen Beschäftigung zurückgelegt worden sind.
Artikel 20
(1) Beanspruchen eine Person, die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten Versicherungszeiten erworben hat, oder ihre Hinterbliebenen Leistungen, so sind die Leistungen auf folgende Weise festzustellen:
a) Der Träger jedes Vertragsstaates hat nach den von ihm anzuwendenden. Rechtsvorschriften festzustellen, ob die betreffende Person unter Berücksichtigung der im Artikel 19 vorgesehenen Zusammenrechnung der Versicherungszeiten die. Voraussetzungen für den Anspruch auf die in diesen Rechtsvorschriften vorgesehenen Leistungen erfüllt.
b) Besteht ein Anspruch auf eine Leistung, so hat jeder in Betracht kommende Träger zunächst den theoretischen Betrag der Leistung zu berechnen, die zustehen würde, wenn alle nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten ausshließlich nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigen wären. Ist der Betrag der Leistung von der Versicherungsdauer unabhängig, so gilt dieser Betrag als theoretischer Betrag.
c) Auf Grund dieses Betrages hat der Träger den geschuldeten Betrag nach dem Verhältnis festzusetzen, das zwischen der Dauer der nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten und der Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versichefungszeiten besteht.
d) Bei Durchführung der Buchstaben b und c sind sich deckende Versicherungszeiten so zu berücksichtigen, als würden sie sich nicht decken.
e) Besteht nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates auch ohne Berücksichtigung des Artikels 19 ein Anspruch auf Leistung, so hat der Träger dieses Vertragsstaates die allein auf Grund der nach den von ihm anzuwendenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten gebührende Leistung zu gewähren.
(2) Erreichen die. Versicherungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zu berücksichtigen sind, insgesamt nicht zwölf Monate für die Berechnung der Leistung, so wird nach diesen Rechtsvorschriften keine Leistung gewährt. Dies gilt nicht, wenn nach diesen Rechtsvorschriften ein Leistungsanspruch allein auf Grund dieser Versicherungszeiten besteht.
(3) Die im Absatz 2 erster Satz genannten Versicherungszeiten sind von dem Träger des anderen Vertragsstaates für den Erwerb, die Aufrechterhaltung und das Wiederaufleben eines Leistungsanspruches und dessen Ausmaß so zu berücksichtigen, als zurückgelegte Versicherungszeiten.
Artikel 21
Die österreichischen Träger haben die Artikel 19 und 20 nach folgenden Regeln anzuwenden:
1. Für die Feststellung der Leistungszugehörigkeit und der Leistungszuständigkeit sind nur österreichische Versicherungszeiten zu berücksichtigen.
2. Die Artikel 19 und 20 gelten nicht für das Bergmannstreuegeld aus der knappschaftlichen Pensionsversicherung.
3. Bei Durchführung der Artikel 19 und 20 sind die in Tagen ausgedrückten slowenischen Versicherungszeiten in Monate umzurechnen, wobei 30 Tage einem Monat entsprechen; Resttage gelten hiebei als ein ganzer Monat.
4. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe a gelten, als neutrale Zeiten auch Zeiten, während derer der Versicherte einen Anspruch auf eine Pension aus dem Versicherungsfall des Alters oder der Invalidität nach den slowenischen Rechtsvorschriften hatte.
5. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b sind Bemessungsgrundlagen ausschließlich aus den österreichischen Versicherungszeiten zu bilden.
6. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b haben Beiträge zur Höherversicherung, der knappschaftliche Leistungszuschlag, der Hilflosenzuschuß und die Ausgleichszulage außer Ansatz zu bleiben.
7. Übersteigt bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe c die Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten,das nach den österreichischen Rechtsvorschriften für die Bemessung des Steigerungsbetrages festgelegte Höchstausmaß, so ist die geschuldete Teilleistung nach dem Verhältnis zu berechnen das zwischen der Dauer der nach den österreichischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen Versicherungszeiten und dem erwähnten Höchstausmaß von Versicherungsmonaten besteht.
8. Für die Bemessung des Hilflosenzuschusses gilt Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben b und c.
9. Der nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe c errechnete Betrag erhöht sich allenfalls um Steigerungsbeträge für Beiträge zur Höherversicherung, den knappschaftlichen Leistungszuschlag, den Hilflosenzuschuß und die Ausgleichszulage.
10. Sonderzahlungen gebühren im Ausmaß der österreichischen Teilleistung.
Artikel 22
Die slowenischen Träger haben die Artikel 19 und 20 nach folgenden Regeln anzuwenden:
1. Für die Feststellung der Leistungszugehörigkeit und der Leistungszuständigkeit sind nur slowenische Versicherungszeiten zu berücksichtigen.
2. Soweit nach den slowenischen Rechtsvorschriften das Vorliegen bestimmter Tatbestände Voraussetzung für den Erwerb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben eines Leistungsanspruches ist, kommt die gleiche Wirkung auch gleichartigen Tatbeständen in Österreich zu.
3. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe b sind Bemessungsgrundlagen ausschließlich aus den slowenischen Versicherungszeiten zu bilden.
4. Übersteigt bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 1 Buchstabe c die Gesamtdauer der nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten das nach den slowenischen Rechtsvorschriften für die Bemessung des Leistungsbetrages festgelegte Höchstausmaß, so ist die geschuldete Teilleistung nach dem Verhältnis zu berechnen, das zwischen der Dauer der nach den slowenischen Rechtsvorchriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten und dem erwähnten Höchstausmaß von Versicherungsmonaten besteht.
5. Für die Bemessung des Hilflosenzuschusses gilt Artikel 20 Absatz 1 Buchstaben b und c.
Kapitel 4
Arbeitslosigkeit
Artikel 23
(1) Nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zurückgelegte Zeiten einer beitragspflichtigen Be schäftigung sind für den Anspruch auf Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zu berücksichtigen, sofern der Arbeitslose in dem Vertragsstaat, in dem er den Anspruch' auf eine solche Leistung geltend macht, in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung dieser Leistung insgesamt mindestens 13 Wochen ohne Verletzung der Vorschriften über die Beschäftigung von Ausländern als Arbeitnehmer arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftig war.
(2) Die im Absatz 1 festgelegte Voraussetzung der Mindestbeschäftigungszeit von 13 Wochen gilt nicht für Arbeitslose, deren Beschäftigung für längere Zeit in Aussicht genommen war, jedoch früher als nach 13 Wochen ohne ihr Verschulden geendet hat.
Artikel 24
Die Bezugsdauer wird um die Zeit gemindert, in der der Arbeitslose im anderen Vertragsstaat innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem Tag der Antragstellung bereits eine Leistung bei Arbeitslosigkeit bezogen hat.
Kapitel 5
Familienbeihilfen
Artikel 25
(1) Eine Person, die in einem Vertragsstaat als Dienstnehmer erwerbstätig ist, hat nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates Anspruch auf Familienbeihilfen auch für Kinder, die sich ständig in dem anderen Vertragsstaat aufhalten.
(2) Für den Anspruch auf Familienbeihilfen werden die Dienstnehmer so behandelt, als hätten sie ihren Wohnsitz ausschließlich in dem Vertragsstaat, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird.
(3) Anspruch auf die österreichische Familienbeihilfe besteht für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und sich ständig in Slowenien aufhalten, nur dann, wenn sie sich in Schulausbildung befinden.
Artikel 26
(1) Die Familienbeihilfe, die nach österreichischen Rechtsvorschriften für Kinder gewährt wird, die sich ständig in Slowenien aufhalten, beträgt monatlich 955 S für jedes Kind. Dieser Betrag erhöht oder vermindert sich um denselben Prozentsatz, um den sich in Österreich die Familienbeihilfe für ein Kind jeweils nach dem 1. Jänner 1992 erhöht oder vermindert.
(2) Für Kinder, die das 10. Lebensjahr vollendet haben und sich ständig in Slowenien aufhalten, erhöht sich die Familienbeihilfe mit Beginn des Kalenderjahres, in dem das Kind das 10. Lebensjahr vollendet, um monatlich 120 Schilling. Dieser Betrag erhöht oder vermindert sich um denselben Prozentsatz, um den sich in Österreich der Zuschlag zur Familienbeihilfe für ein Kind, welches das 10. Lebensjahr vollendet hat, nach dem 1. Jänner 1992 jeweils, erhöht oder vermindert.
Artikel 27
(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertrags-staates für die Erlangung des Anspruches auf Familienbeihilfen bestimmte Wartezeiten vor, so werden die in dem anderen Vertragsstaaten zurückgelegten gleichartigen Zeiten angerechnet.
(2) Dienstnehmer, die Geldleistungen nach den Rechtsvorschriften über die Kranken öder Arbeitslosenversicherung eines Vertragsstaates beziehen, sind in bezug auf den Anspruch auf Familienbeihilfen so zu behandeln, als ob sie in dem Vertragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften sie diese Geldleistungen erhalten, beschäftigt wären.
Artikel 28
Hat eine Person während eines Kalendermonates unter Berücksichtigung dieses Abkommens für ein Kind nacheinander die Anspruchsvoraussetzungen nach den Rechtsvorschriften des einen und des änderen Vertragsstaates erfüllt, so werden Familienbeihilfen für diesen Monat nur von dem Vertragsstaat gewährt, nach dessen Rechtsvorschriften sie zu Beginn des Monates zu gewähren waren.
Artikel 29
Sind nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten unter Berücksichtigung dieses Abkommens für ein Kind die Voraussetzungen für die Gewährung von Familienbeihilfen in beiden Vertragsstaaten gegeben, so sind die Familienbeihilfen für dieses Kind ausschließlich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates zu gewähren, in dem sich das Kind ständig aufhält.
Artikel 30
Kinder im Sinne dieses Kapitels sind Personen, für die nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften Familienbeihilfen vorgesehen sind.
ABSCHNITT IV
VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN
Artikel 31
(1) Die zuständigen Behörden werden die zur Durchführung dieses Abkommens notwendigen Verwaltungsmaßnahmen in einer Vereinbarung regeln.
(2) Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten unterrichten einander
a) über alle zur Anwendung dieses Abkommens getroffenen Maßnahmen;
b) über alle die Anwendung dieses Abkommens berührenden Änderungen ihrer Rechtsvorschriften.
(3) Bei der Anwendung dieses Abkommens haben die Behörden und Träger der Vertragsstaaten einander zu unterstützen und wie bei der Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften zu handeln. Diese Amtshilfe ist kostenlos.
(4) Die Träger und Behörden der Vertragsstaaten können zwecks Anwendung dieses Abkommens miteinander sowie mit beteiligten Personen oder deren Beauftragten unmittelbar in Verbindung treten.
(5) Die Träger und Behörden eines Vertragsstaates dürfen die bei ihnen eingereichten Anträge und sonstige Schriftstücke nicht deshalb zurückweisen, weil sie in der Amtssprache des anderen Vertragsstaates abgefaßt sind.
(6) Ärztliche Untersuchungen, die in Durchführung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgenommen werden und Personen betreffen, die sich im Gebiet des änderen Vertragsstaates aufhalten, werden auf Ersuchen der zuständigen Stelle zu ihren Lasten vom Träger des Aufenthaltsortes veranlaßt. Werden ärztliche Untersuchungen im Interesse der Träger der beiden Vertragsstaaten durchgeführt, so erfolgt keine Kostenerstattung.
(7) Für die gerichtliche Rechtshilfe gelten die jeweiligen auf die Rechtshilfe in bürgerlichen Rechtssachen anwendbaren Bestimmungen.
Artikel 32
Die zuständigen Behörden haben zur Erleichterung der Durchführung dieses Abkommens, insbesondere zur Herstellung einer einfachen und raschen Verbindung zwischen den beiderseits in Betracht kommenden Trägern, Verbindungsstellen zu errichten.
Artikel 33
(1) Jede in den Vorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene Befreiung oder Ermäßigung von Steuern, Stempel-, Gerichts- oder Eintragungsgebühren für Schriftstücke oder Urkunden, die in Anwendung dieser Rechtsvorschriften vorzulegen sind, wird auf die entsprechenden Schriftstücke und Urkunden erstreckt, die in Anwendung dieses Abkommens oder der Rechtsvorschriften des änderen Vertragsstaates vorzulegen sind.
(2) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke jeglicher Art, die in Anwendung dieses Abkommens vorgelegt werden müssen, bedürfen keiner Beglaubigung.
Artikel 34
(1) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung dieses Abkommens oder der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates bei einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung eines Vertragsstaates eingereicht werden, sind als bei einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung des anderen Vertragsstaates eingereichte Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel anzusehen.
(2) Ein nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates gestellter Antrag auf eine Leistung gilt auch als Antrag auf eine, entsprechende Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates, die unter Berücksichtigung dieses Abkommens in Betracht kommt; dies gilt nicht, wenn der Antragsteller ausdrücklich beantragt, daß die Feststellung einer nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates erworbenen Leistung bei Alter aufgeschoben wird.
(3) Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die in Anwendung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Behörde, einem Träger oder einer sonstigen zuständigen Einrichtung dieses Vertragsstaates einzureichen sind, können innerhalb der gleichen Frist bei der entsprechenden Stelle des anderen Vertragsstaates eingereicht werden.
(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 übermittelt die in Anspruch genommene Stelle diese Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel entweder unmittelbar oder durch Vermittlung der Verbindungsstellen der Vertragsstaaten unverzüglich an die entsprechende zuständige Stelle des anderen Vertragsstaates.
Artikel 35
(1) Die nach diesem Abkommen leistungspflichtigen Stellen haben die Leistungen mit befreiender Wirkung der für sie innerstaatlich maßgebenden Währung zu erbringen.
(2) Die in diesem Abkommen vorgesehenen Erstattungen haben in der Währung des Vertragsstaates zu erfolgen, in dem der Träger, der die Leistungen gewährt hat, seinen Sitz hat.
(3) Überweisungen auf Grund dieses Abkommens werden nach Maßgabe der Vereinbarungen vorgenommen, die auf diesem Gebiet in den beiden Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Überweisung gelten.
Artikel 36
(1) Die vollstreckbaren Entscheidungen der Gerichte sowie die vollstreckbaren Bescheide und Rückstandsaus weise (Urkunden) der Träger oder der Behörden eines Vertragsstaates über Beiträge und sonstige Forderungen aus der Sozialversicherung sowie über die Rückforderung zu Unrecht bezogener Familienbeihilfen werden im anderen Vertragsstaat anerkannt.
(2) Die Anerkennung darf nur versagt werden, wenn sie der öffentlichen Ordnung des Vertragsstaates widerspricht, in dem die Entscheidung oder die Urkunde anerkannt werden soll.
(3) Die nach Absatz 1 anerkannten vollstreckbaren Entscheidungen und Urkunden werden im anderen Vertragsstaat vollstreckt. Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach den Rechtsvorschriften, die in dem Vertragsstaat, in dessen Gebiet vollstreckt werden soll, für die Vollstreckung der in. diesem Vertragsstaat erlassenen entsprechenden Entscheidungen und Urkunden gelten. Die Ausfertigung der Entscheidung oder der Urkunde muß mit der Bestätigung ihrer Vollstreckbarkeit (Vollstreckungsklausel) versehen sein.
Artikel 37
(1) Hat ein Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuß gezahlt, so kann die auf denselben Zeitraum entfallende Nachzahlung einer entsprechenden Leistung, auf die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch besteht, einbehalten werden. Hat der, Träger des einen Vertagsstaates für eine Zeit, für die der Träger des anderen Vertragsstaates nachträglich eine entsprechende Leistung zu erbringen hat, eine höhere als die gebührende Leistung gezahlt, so gilt der diese Leistung übersteigende Betrag bis zur Höhe des nachzuzahlenden Betrages als Vorschuß im Sinne des ersten Satzes.
(2) Hat ein Träger der Sozialhilfe eines Vertragsstaates eine Leistung der Sozialhilfe während eines Zeitraumes gewährt, für den nachträglich nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch auf Geldleistungen entsteht, so behält der zuständige Träger dieses Vertragsstaates auf Ersuchen und für Rechnung des Trägers der Sozialhilfe die auf den gleichen Zeitraum entfallenden Nachzahlungen bis zur Höhe der gezahlten Leistungen der Sozialhilfe ein, als ob es sich um eine vom Träger der Sozialhilfe des letzteren Vertragsstaates gezahlte Leistung der Sozialhilfe handeln würde.
Artikel 38
(1) Hat eine Person, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates Leistungen für einen Schaden zu erhalten hat, der im Gebiet des anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach dessen Vorschriften gegen einen Dritten Anspruch auf Ersatz des Schadens, so geht der Ersatzanspruch auf den Träger des ersten Vertragsstaates nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften über.
(2) Stehen Ersatzansprüche hinsichtlich gleichartiger Leistungen aus demselben Schadensfall sowohl einem Träger des einen Vertragsstaates als auch einem Träger des anderen Vertragsstaates zu, so kann der Dritte die nach Absatz 1 auf die beiden Träger übergegangenen Ansprüche mit befreiender Wirkung durch Zahlung an den einen oder anderen Träger befriedigen. Im Innenverhältnis sind die Träger anteilig im Verhältnis der von Ihnen zu erbringenden Leistungen ausgleichspflichtig.
Artikel 39
(1) Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen, soweit möglich, druch die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten beigelegt werden.
(2) Kann eine Streitigkeit auf diese Weise nicht beigelegt werden, so ist sie auf Verlangen eines Vertragsstaates einem Schiedsgericht zu unterbreiten, das wie folgt zu bilden ist:
a) Jeder Vertragsstaat bestellt binnen einem Monat ab dem Empfang des Verlangens einer schiedsgerichtlichen Entscheidung einen Schiedsrichter. Die beiden so nominierten Schiedsrichter wählen innerhalb von zwei Monaten, nachdem der Vertragsstaat, der seinen Schiedsrichter zuletzt bestellt hat, dies notifiziert hat, einen Staatsangehörigen eines Drittstaates als dritten Schiedsrichter.
b) Wenn ein Vertragsstaat innerhalb der festgesetzten Frist keinen Schiedsrichter bestellt hat, kann der andere Vertragsstaat den Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ersuchen, einen solchen zu bestellen. Entsprechend ist über Aufforderung eines Vertragsstaates vorzugehen, wenn sich die beiden Schiedsrichter über die Wahl des dritten Schiedsrichters nicht einigen können.
c) Für den Fall, daß der Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt, gehen die ihm durch diesen Artikel übertragenen Funktionen auf den Vizepräsidenten des Gerichtshofes oder auf den ranghöchsten Richter des Gerichtshofes über, auf den dieser Umstand nicht zutrifft.
(3) Das Schiedsgericht entscheidet mit Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind für die beiden Vertragsstaaten bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten des Schiedsrichters, den er bestellt. Die übrigen Kosten werden von den Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Das Schiedsgericht regelt sein Verfahren selbst.
ABSCHNITT V
ÜBERGANGS UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 40
(1) Dieses Abkommen begründet keinen Anspruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit vor seinem Inkrafttreten.
(2) Für die Feststellung des Anspruches auf Leistungen nach diesem Abkommen werden auch Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
(3) Unbeschadet des Absatzes 1 gilt dieses Abkommen auch für Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind, soweit nicht früher festgestellte Ansprüche durch Kapitalzahlungen abgegolten worden sind.
(4) Leistungen, die erst auf Grund dieses Abkommens gebühren, sind auf Antrag des Berechtigten vom Inkrafttreten dieses Abkommens an festzustellen. Wird der Antrag binnen zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens eingebracht, so sind die Leistungen vom Inkrafttreten dieses Abkommens an zu gewähren, sonst von dem Tag an, der nach den Rechtsvorschriften jedes der beiden Vertragsstaaten, bestimmt ist.
(5) Unbeschadet des Absatzes 3 sind vor dem Inkrafttreten des Abkommens festgestellte Leistungen nicht neu festzustellen.
(6) Sehen die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten den Ausschluß oder die Verjährung von Ansprüchen vor, so werden hinsichtlich der Ansprüche aus Absatz 3 die diesbezüglichen Vorschriften auf die Berechtigten nicht angewendet, wenn der im Absatz 4 bezeichnete Antrag binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt wird. Wird der Antrag nach Ablauf dieser Frist gestellt, so besteht der Anspruch auf Leistungen, soweit er nicht ausgeschlossen oder verjährt ist, vom Zeitpunkt der Antragstellung an, es sei denn, daß günstigere Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates anwendbar sind.
Artikel 41
(1) Die Träger in Österreich übernehmen alle Anwartschaften und Ansprüche von österreichischen Staatsangehörigen und von Personen, die nach österreichischem Recht für den Bereich der Sozialversicherung als Volksdeutsche anerkannt werden, vorausgesetzt, daß sich die betreffenden Personen am 1. Jänner 1956 im Gebiet von Österreich nicht nur vorübergehend aufgehalten haben, soweit diese Anwartschaften und Ansprüche auf Grund der vor dem 1. Jänner 1956 in der ehemaligen jugoslawischen Sozialversicherung (Pensions- beziehungsweise Invaliditätsversicherung) zurückgelegten Versicherungszeiten (Beitrags- und Ersatzzeiten) entstanden sind.
(2) Die Träger in Slowenien übernehmen alle Anwartschaften und Ansprüche von slowenischen Staatsangehörigen, die als jugoslawische Staatsangehörige am 1. Jänner 1956 ihren Wohnsitz im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien hatten, soweit diese Anwartschaften und Ansprüche auf Grund der vor dem 1. Jänner 1956 in der österreichischen Sozialversicherung (Pensionsbeziehungsweise Unfallversicherung) zurückgelegten Versicherungszeiten (Beitrags- und gleichgestellte Zeiten) entstanden sind.
Artikel 42
(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die Ratifikationsurkunden sind so bald als möglich in Laibach auszutauschen.
(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monates nach Ablauf des Monates in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetäuscht werden.
(3) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von.drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen.
(4) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens für erworbene Ansprüche weiter, und zwar ohne Rücksicht auf einschränkende Bestimmungen, welche die in Betracht kommenden Systeme für den Fall des Aufenthaltes eines Versicherten im Ausland vorsehen.
ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln versehen.
GESCHEHEN zu Wien, am 30. November 1992, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
FÜR DIE REPUBLIK SLOWENIEN
Jožica Puhar e. h.
 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Josef Hesoun e.h.
SCHLUSSPROTOKOLL
ZUM ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER SOZIALE SICHERHEIT
Bei Unterzeichnung des heute zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich geschlossenen Abkommens über Soziale Sicherheit erklären die Bevollmächtigten beider Vertragsstaaten, daß Einverständnis über folgende Bestimmungen besteht.
I. Zu Artikel 4 des Abkommens:
1. Die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten betreffend die Mitwirkung der Versicherten und der Dienstgeber in den Organen der Träger und der Verbände sowie in der Rechtsprechung im Bereich der Sozialen Sicherheit bleiben unberührt.
2. Versicherurigslastregelungen in zwischenstaatlichen Vertagen der Vertragsstaaten mit anderen Staaten bleiben unberührt.
3. Die Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten betreffend die Versicherung der bei einer amtlichen Vertretung eines der beiden Vertragsstaaten in Drittstaaten oder bei Mitgliedern einer solchen Vertretung beschäftigten Personen bleiben unberührt.
4. Diese Bestimmung gilt hinsichtlich der österreichischen Rechtsvorschriften über die Berücksichtigung von Kriegsdienstzeiten oder diesen gleichgestellten Zeiten nur für slowenische Staatsangehörige, die unmittelbar vor dem 13. März 1938 die österreichische Staatsangehörigkeit besaßen.
II. Zu Artikel 5 des Abkommens: Diese Bestimmung bezieht sich nicht
a) auf die Ausgleichszulage nach den österreichischen Rechtsvorschriften,
b) auf die Schutzzulage nach den slowenischen Rechtsvorschriften.
III. Zu Artikel 7 Absatz 4 des Abkommens: Diese Bestimmung gilt für Dienstnehmer der Österreich Werbung entsprechend.
IV. Zu Artikel 11 des Abkommens:
Diese Bestimmungen gelten in Österreich, soweit es sich um einen vorübergehenden Aufenthalt handelt, in bezug auf die Behandlung durch freiberuflich tätige Ärzte, Zahnärzte und Dentisten nur hinsichtlich folgender Personen:
a) Personen, die sich in Ausübung ihrer Beschäftigung in Österreich aufhalten, sowie die sie begleitenden Familienangehörigen;
b) Personen, die ihre sich in Österreich gewöhnlich aufhaltende Familie besuchen;
c) Personen, die sich aus anderen Gründen in Österreich aufhalten, wenn ihnen eine ambulante Behandlung für Rechnung der für ihren Aufenthaltsort zuständigen Gebietskrankenkasse gewährt wurde.
V. Zu Artikel 14 des Abkommens:
In den Fällen des Artikels 12 Absatz 1 zweiter Satz ist der Ersatz der Aufwendungen für Anspruchsberechtigte aus der österreichischen Pensionsversicherung aus den beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger einlangenden Beiträgen zur Krankenversicherung der Pensionisten zu leisten.
VI. Zu Artikel 23 Absatz 2 des Abkommens: Wird ein Antrag auf Arbeitslosengeld in Österreich von einem österreichischen Staatsangehörigen gestellt, ist die Zurücklegung der Mindestbeschäftigungszeit nicht erforderlich.
VII. Zu den Artikeln 25 bis 30 des Abkommens:
1. In bezug auf die Familienbeihilfen findet Artikel 4 nur nach Maßgabe der Artikel 25 bis 30 Anwendung.
2. Anspruch auf Familienbeihilfen besteht nur, wenn die Beschäftigung nicht gegen die bestehenden Vorschriften über die Beschäftigung ausländischer Dienstnehmer verstoßt.
3. Anspruch auf die Familienbeihilfe nach den österreichischen Rechtsvorschriften besteht nur, wenn die Beschäftigung in Österreich mindestens einen Kalendermonat dauert; auf diese Wartezeit findet eine Anrechnung nach Artikel 27 Absatz 1 nicht statt.
4. Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder nach den österreichischen Rechtsvorschriften besteht nur für jene Kinder, die sich ständig in Österreich aufhalten.
VIII. Zu Artikel 41 des Abkommens:
1. Die ime Absatz 1 für die Übernahme der Versicherungslast geforderten staatsbürgerschaftsrechtlichen Voraussetzungen müssen am 1. Jänner 1956 erfüllt sein.
2. Für die Berücksichtigung der Anwartschaften und Ansprüche in Leistungen der österreichischen Pensionsbeziehungsweise Unfallversicherung sind die Rechtsvorschriften des österreichischen Bundesgesetzes vom 22. November 1961 über Leistungsansprüche und Anwartschaften in der Pensions (Renten) Versicherung und Unfallversicherung auf Grund von Beschäftigungen im Ausland anzuwenden.
3. Sind Leistungsansprüche zu übernehmen, so gelten die allgemeinen Voraussetzungen für die entsprechenden Leistungen aus der österreichischen beziehungsweise slowenischen Pensionsversicherung (Unfallversicherung) als erfüllt. Hiebei sind für die Bemessung der Leistungen die den übernommenen Leistungsansprüchen zugrunde liegenden Versicherungszeiten heranzuziehen. Erreichen diese Zeiten nicht das Ausmaß der für die entsprechenden Pensionen erforderlichen Wartezeit, so sind der Leistungsbemessung Zeiten im Ausmaß dieser Wartezeit zugrunde zu legen.
Dieses Schlußprotokoll ist Bestandteil des Abkommens zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über Soziale Sicherheit. Es tritt an demselben Tag in Kraft wie das Abkommen und bleibt ebensolange wie dieses in Kraft.
ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten dieses Schlußprotokoll unterzeichnet und mit Siegeln versehen.
GESCHEHEN zu Wien, am 30. November 1992, in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.
FÜR DIE REPUBLIK SLOWENIEN
Jožica Puhar e. h.
 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Josef Hesoun e. h.
3. člen
Za izvajanje konvencije z zaključnim protokolom in dogovora o njenem izvajanju skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 540-01/93-7/1
Ljubljana, dne 25. marca 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost