Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1993 z dne 7. 5. 1993

Kazalo

30. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu, stran 227.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. marca 1993.
Št. 0100-52/93
Ljubljana, dne 2. aprila 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O REDNEM ZRAČNEM PROMETU
1. člen
Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu, podpisan v Ljubljani dne 10. novembra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE ALBANIJE
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU
Glede na to, da sta Republika Slovenija in
Republika Albanija
(v nadaljnjem besedilu pogodbenici)
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
v želji, da poglobita sodelovanje v zračnem prometu in z namenom, da zagotovita potrebne osnove za redni zračni promet na podlagi reciprocitete, sta
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Albanije
določili vsaka svojega pooblaščenca, ki sta se dogovorila o naslednjem:
1. člen
Definicije
1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi imajo naslednji pomen:
a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena omenjene konvencije in vsako spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in spremembe veljajo za obe pogodbenici;
b) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za promet in zveze, Republiško upravo za zračno plovbo in za Republiko Albanijo Ministrstvo za promet in zveze, Direktorat za civilno zračno plovbo, ali v obeh primerih katerokoli drugo osebo ali telo, pooblaščeno za opravljanje nalog, ki jih opravljajo omenjeni organi;
c) »določeni prevoznik« (prevozniki) pomeni prevoznika v zračnem prometu, ki ga je v skladu s 6. členom tega sporazuma določila posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa;
d) »tarifa« pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno, s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za agencijo ali za prodajo prevoznih listin, izvzeta pa so nadomestila in pogoji za prevoz pošte;
e) »ozemlje« v državnem smislu ima pomen, določen v 2. členu konvencije.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače določeno.
2. člen
Uporaba čikaške konvencije
Določila tega sporazuma so odvisna od določil konvencije, kolikor se ta določila nanašajo na mednarodni zračni promet.
3. plen
Prometne pravice
1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu določene pravice, da opravlja zračni promet na progah, ki so določene v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem besedilu imenujejo »dogovorjeni promet« in »določene proge«.
2. V skladu z določili tega sporazuma ima določeni prevoznik (prevozniki) v zračnem prometu vsake pogodbenice, pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa:
a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v nekomercialne namene;
c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago, blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju druge pogodbenice;
d) pravico vkrcati in izkrcati na ozemlju tretjih držav v krajih, določenih v prilogi tega sporazuma, potnike, prtljago, blago in pošto, ki so namenjeni v ali prihajajo iz krajev na ozemlju pogodbenice, določenih v prilogi tega sporazuma.
3. Določeni prevoznik ene pogodbenice nima pravice, da na ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug kraj na njenem ozemlju.
4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa, si bo druga pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi spremembami, vključno z dodelitvijo pravic, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času.
4. člen
Uresničevanje pravic
1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema pogodbenic.
2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice mora upoštevati interese prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, hkrati pa paziti, da ne ogroža neupravičeno njegovega dogovorjenega prometa;
3. Glavni namen dogovorjenega prometa je zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s povpraševanjem po prevozu med ozemljem pogodbenice, ki je določila prevoznika v zračnem prometu in kraji, do katerih letijo letala na določenih progah. Pri tem se uveljavlja načelo recipročnosti.
4. Pravice vsakega določenega prevoznika do opravljanja prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem druge pogodbenice morajo biti v skladu s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata obe pogodbenici. Zmogljivost pa je treba prilagoditi:
a) povpraševanju po prevozu z ozemlja in na ozemlje pogodbenice, ki je določila prevoznika;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, skozi katera poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega prometa;
c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa.
5. Nobena pogodbenica ne bo enostransko omejila poslovanja določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v skladu z določili tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki bi bili določeni s konvencijo.
5. člen
Uporaba zakonov in predpisov
1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni prihod in odhod letal v mednarodnem prometu ali prelet nad njenim ozemljem, veljajo tudi za določene prevoznike druge pogodbenice.
2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod, muditev in odhod potnikov, posadke, prtljage, blaga ali pošte, kot so predpisi, ki se nanašajo na vstop in odhod, izseljevanje in priseljevanje, na carinski nadzor in na zdravstvene. in sanitarne ukrepe, veljajo tudi za potnike, posadko, prtljago, blago ali pošto v letalih določenega (prevoznika) druge pogodbenice, dokler so na ozemlju prve pogodbenice.
3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati kakršnekoli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega člena.
6. člen
Varnost zračne plovbe
1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu bosta pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih drugih aktih storjenih na letalih, sprejeti v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16. decembra 1970 in Konvencije o zatiranju nezakonitih aktov zoper varnost civilnega letalstva, sprejete v Montrealu 23. septembra 1971.
2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da bi preprečili nezakonite ugrabitve, civilnih letal in druga nezakonita dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe.
3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v aneksih konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so vpisane v njihovem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njihovem ozemlju ter od letaliških podjetij na njihovem ozemlju, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi.
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3. odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod, oziroma dokler so letala na ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, blaga in potrošnega blaga, hrane, pijače ipd. pred in med vkrcavanjem in natovarjanjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje.
5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo oziroma drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti letal, potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav, bosta pogodbenici pomagali druga drugi s tem, da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak incident ali grožnja.
7. člen
Določitev prevoznikov in dovoljenje za opravljanje prometa
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. O določitvi prevoznika (prevoznikov) pristojna organa pogodbenic pisno.obvestita drug drugega.
2. Razen V primerih, določenih v tretjem in četrtem odstavku tega člena, mora pristojni organ po prejemu takega obvestila brez odlašanja izdati določenemu prevozniku druge pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenega prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, naj dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih običajno uporablja omenjeni organ glede opravljanja mednarodnega zračnega prometa v skladu s konvencijo.
4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uveljavitev pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da je druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.
5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena, sme kadarkoli začeti opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, da so tarife, določene v skladu s 13. členom tega Sporazuma, veljavne.
8. člen
Preklic in začasna ustavitev dovoljenja za opravljanje prometa
1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za opravljanje prometa ali ustaviti uresničevanje v drugem členu tega sporazuma določenih pravic določenemu prevozniku druge pogodbenice ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo potrebni, če:
a) zadevni prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali njeni državljani večinski delež lastništva in dejanski nadzor;
b) zadevni prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, ki daje te pravice, ali če jih huje krši;
c) zadevni, prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
2. Ta pravica bo uporabljena le po posvetovanju z drugo pogodbenico, razen če je takojšen preklic ali ustavitev uresničevanja ali uveljavitev pogojev po prvem odstavku tega člena nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov.
9. člen
Priznavanje potrdil in dovoljenj
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so veljavna, priznavala tudi druga pogodbenica.
2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom o sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom izdala ali potrdila druga pogodbenica ali katerakoli druga država.
10. člen
Oprostitev carin, davščin in taks
1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s hrano, pijačo in tobakom, ki so na njih, so po prihodu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh davščin in taks pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler jih letalo znova ne odpelje.
2. Omenjenih davščin in taks, razen stroškov za opravljene storitve, so oproščeni tudi:
a) zaloga živil, pijač in tobaka, vkrcana na ozemlju ene pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi, da bi se porabila na letalih, ki jih uporablja v mednarodnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice;
b) rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na ozemlje ene pogodbenice, za vzdrževanje in popravilo letal, ki se uporabljajo v mednarodnem prometu;
c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi takrat, kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, na katerem so bile vkrcane.
3. Običajna letalska oprema ter material in zaloge, ki so na letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti izkrcani na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod njihovim nadzorom vse dotlej, dokler niso ponovno izvoženi ali ocarinjeni.
4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale tudi v primeru, kadar določeni prevoznik ene pogodbenice sklene dogovor z drugim prevoznikom za posojilo ali prevoz na ozemlju druge pogodbenice predmetov, določenih v prvem in drugem odstavku tega člena, če ima ta drugi prevoznik pravico do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice.
11. člen
Letališke takse
1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo upravičene in razumne takse za določenega prevoznika druge pogodbenice. Te takse bodo ekonomsko utemeljene.
2. Za uporabo letališč ter drugih služb in naprav, ki jih da na razpolago ena pogodbenica, ne bo določeni prevoznik druge pogodbenice plačal več, kot je treba plačati za domača letala, ki se uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu.
12. člen
Komercialne dejavnosti
1. Določeni prevoznik ene pogodbenice ima lahko ustrezna predstavništva na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva lahko imajo komercialno, operativno in tehnično osebje. Osebje je lahko iz prve pogodbenice ali lokalno zaposleno.
2. Pri komercialnih dejavnostih bo spoštovano načelo recipročnosti. Pristojne oblasti obeh pogodbenic bodo storile vse, da bodo predstavništva določenih prevoznikov druge strani lahko nemoteno opravljala svoje dejavnosti.
3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu prevozniku druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje letalske zmogljivosti neposredno ali, če želi, po agentih. Vsaka letalska družba ima pravico prodajati take prevozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi zadevnih držav.
13. člen
Konverzija in transfer dohodka
Vsaka pogodbenica bo priznala določenemu prevozniku druge pogodbenice pravico, da sme po uradnem tečaju transferirati presežek prihodka, ki ga je dosegel na območju prve pogodbenice s prevozom potnikov, prtljage, blaga in pošte, v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi obeh držav. Če so plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja tak sporazum.
14. člen
Tarife
1. Tarife, ki jih bo vsak določen prevoznik zaračunaval za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti določene v primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, kot so poslovni stroški, primeren dobiček, značilnosti vsake proge kot tudi tarife, kijih zaračunavajo drugi prevozniki v zračnem prometu.
2. O tarifah iz 1. točke tega člena se, če je mogoče, dogovorita določena prevoznika obeh pogodbenic po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali na delu te proge. Določena prevoznika bosta, kadarkoli bo to mogoče, sklenila tak dogovor pb postopku za določanje tarif, uveljavljenem v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju.
3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V izjemnih primerih se lahko omenjeni organi dogovorijo za krajši rok. Če pristojni organi nobene od pogodbenic ne izrazijo drugi pogodbenici v tridesetih dneh od predložitve, da se s tarifami ne strinjajo, se šteje, da so tarife potrjene.
4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti za tarifo ali če tarife ne potrdijo pristojni organi ene pogodbenice, poskusijo pristojni organi obeh pogodbenic določiti tarifo z medsebojnim sporazumom. Pogajanja v tem smislu se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko se jasno ugotovi, da se določena prevoznika ne moreta dogovoriti, ali ko pristojni organi ene pogodbenice obvestijo pristojne organe druge pogodbenice, da se s tarifo ne strinjajo.
5. Če do sporazuma ne pride, se spor rešuje v skladu z določili 17. člena.
6. Že sprejete tarife veljajo vse dotlej, dokler se v skladu z določili tega in 17. člena sporazuma ne določijo nove tarife, vendar ne dlje kot dvanajst mesecev od dneva, ko so pristojni organi ene pogodbenice sporočili, da so zavrnili potrditev.
7. Pristojni organi obeh pogodbenic si bodo prizadevali, da bi zagotovili, da bodo določeni prevozniki spoštovali dogovorjene tarife, ki bodo deponirane pri njih in da noben letalski prevoznik ne bo na noben način neposredno ali posredno protizakonito zmanjševal nobenega deleža teh tarif.
15. člen
Predložitev redov letenja
1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoje rede letenja v potrditev pristojnim organom druge pogodbenice najmanj trideset dni preden se začne dogovorjeni promet. Isto velja za vsako poznejšo spremembo.
2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora zahtevati od pristojnih organov druge pogodbenice dovoljenje za opravljanje dodatnih letov, ki jih želi opraviti na dogovorjenih progah zunaj potrjenih redov letenja. Tako zahtevo mora praviloma predložiti dva delovna dneva pred pričetkom takih poletov.
16. člen
Uskladitev z mnogostranskimi konvencijami
V primeru sprejetja mnogostranske konvencije ali sporazuma o zračnem prometu, h kateremu pristopita obe pogodbenici, bo ta sporazum po posvetovanjih med pogodbenicama tako spremenjen, da bo ustrezal določilom take konvencije ali sporazuma.
17. člen
Statistični podatki
Pristojni organi dveh pogodbenic bodo medsebojno, na zahtevo, izmenjavali statistične podatke in druga podobna obvestila, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.
18. člen
Posvetovanja
Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli zahteva posvetovanje glede uresničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve -tega sporazuma. Taka posvetovanja med pristojnimi organi se morajo pričeti v šestdesetih dneh po prejemu pisne zahteve, če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
19. člen
Reševanje sporov
1. Vse spore, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih pogodbenici ne moreta rešiti s pogajanji ali po diplomatski poti, bosta na zahtevo vsake pogodbenice predložili v odločitev arbitražnemu razsodišču.
2. Vsaka pogodbenica določi v ta namen enega razsodnika, ta dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica določila svojega razsodnika tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu, potem ko je imenovan tudi drugi razsodnik, oba razsodnika ne dogovorita glede predsednika, lahko katerakoli, pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik sveta ICAO državljan ene od pogodbenic, opravi imenovanje podpredsednik sveta, ki je državljan tretje države.
3. Arbitražno razsodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača stroške svojega razsodnika, preostale stroške pa krijeta pogodbenici enako.
4. Pogodbenici bosta spoštovali vsako odločitev, ki bo sprejeta na podlagi tega člena.
20. člen
Spremembe
1. Vsaka sprememba tega sporazuma, za katero sta se pogodbenici dogovorili, se začasno uporablja od dneva podpisa, veljati pa začne, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so izpolnjene vse ustavne formalnosti.
2. O spremembi priloge se lahko dogovorijo neposredno pristojni organi obeh pogodbenic.
3. Ta sporazum bo usklajen z vsako večstransko konvencijo, ki zavezuje obe pogodbenici.
21. člen
Odpoved
1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli pisno sporoči, da odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
2. Sporazum preneha veljati na koncu veljavnosti reda letenja za posamezno sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od dneva prejema sporočila o odpovedi.
3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
22. člen
Registracija pri ICAO
Ta sporazum in njegove poznejše dopolnitve se registrirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
23. člen
Uveljavitev
Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa, veljati pa začne, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
Da bi to potrdila, sta pooblaščenca obeh pogodbenic podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani dne 10. novembra 1992 v dveh originalih v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila identična. Ob morebitnem neskladju pri uresničevanju, razlagi ali uporabi je merodajno besedilo v angleškem jeziku;
Za Vlado Republike
Slovenije
Marjan Krajnc l. r.
 
Za Vlado Republike
Albanije
Fatos Bitincka l. r.
PRILOGA
PREGLED PROG
I. DEL
Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik (prevozniki), ki ga je določila Republika Slovenija:
----------------------------------------------------------------------
Kraji vzle tanja  Kraji vmesnega   Kraji v        Naslednji
          pristajanja    Albaniji       kraji
----------------------------------------------------------------------
Mednarodna     -         Mednarodna
letališča               letališča
v Sloveniji              v Albaniji
----------------------------------------------------------------------
II. DEL
Proge, na katerih lahko opravlja letalski promet prevoznik (prevozniki), ki ga je določila Republika Makedonija:
-----------------------------------------------------------------------
Kraji vzletanja   Kraji vmesnega   Kraji v        Naslednji
          pristajanja     Sloveniji       kraji
-----------------------------------------------------------------------
Mednarodna               Mednarodna
stališča                letališča
v Albaniji               v Sloveniji
-----------------------------------------------------------------------
PRIPOMBE:
1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na določenih progah lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na posameznem ali vseh letih.
2. Vsak določeni prevoznik lahko konča katerikoli polet, v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice.
3. Vsak določeni prevoznik lahko opravlja promet med drugimi kraji vmesnega pristanka in naslednjimi kraji, ki niso navedeni v tej prilogi, pod pogojem, da ne opravlja prometa med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice.
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF ALBANIA
RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
Considering that the Republic of Slovenia and the Republic of Albania (hereinafter referred to as the Contracting Parties) are Parties to the Convention on International Civil
Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944,
desiring to develop co-operation in the field of air transport and desiring to establish the necessary basis for the operation of scheduled air services on the basis of reciprocity,
the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Albania have appointed plenipotentiaries who have agreed as follows:
Article 1
Definitions
1. For the purpose of the present Agreement and its Annex:
a) The term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of "the annexes or Convention under articles 90 and 94 thereof so far. as those annexes and amendments are applicable for both Contracting Parties;
b) The term "aeronautical authorities" means, in the case of the Republic of Slovenia, the Ministry of Transport and Communication, Civil Aviation Authority and, in the case of the Republic of Albania Ministry of Transport and Communications, Directory of Civil Aviation Authority or in both cases any person or body, authorized to exercise the functions presently assigned to the said authorities;
c) The term "designated airline (airlines)" means an airline which one Contracting Party has designated, in accordance with Article 6 of the present Agreement, for the operation of the agreed air services;
d) The term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which these prices apply, including commission charges and other additional remuneration for agency or sale of transportation documents but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail;
e) The term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention.
2. The Annex forms an integral part of the present Agreement. All references to the Agreement shall include the Annex unless explicitly agreed otherwise.
Article 2
Applicability of Chicago Convention
The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.
Article 3
Grant of Rights
1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of operating air services on the routes specified in the schedules of the Annex. Such services and routes are hereafter called "agreed services" and "specified routes", respectively.
2. Subject to the provisions of the present Agreement the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating international air services:
a) the right to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
b) the right to make stops in the said territory for non-traffic purposes;
c) the right to embark and disembark in the said territory at the points specified in the Annex of the present Agreement passengers, baggage, cargo and mail destined for or coming from points in the territory of the other Contracting Party;
d) the right to embark and disembark in the territory of third countries at the points specified in the Annex of the present Agreement passengers, baggage, cargo, and mail destined for or coming from points in the territory of the other Contracting Party, specified in the Annex of the present Agreement.
3. Nothing in this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of embarking, in the territory of the other Contracting Party, passengers, baggage, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that Contracting Party.
4. If because of armed conflict, political disturbances or developments, or special and unusual circumstances, the designated airline of one Conracting Party is unable to operate a service on its normal routing, the other Contracting Party shall use its best efforts to facilitate the continued operation of such service through appropriate rearrangements of such routes, including the grant of rights for such time as may be necessary to facilitate viable operations.
Article 4
Exercise of Rights
1. The designated airlines shall enjoy fair and equal opportunities to operate the agreed services between the territories of the Contracting Parties.
2. The designated airline (airlines) of each Contracting Party shall take into consideration the interests of the designated airline of the other Contracting Party not to affect unduly the agreed services of the latter airline.
3. The main objective of the agreed services shall be to provide capacity corresponding to traffic demand between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the points served on the specified routes. Based upon the principle of reciprocity.
4. The right of each of the designated airlines to carry international traffic between the territory of the other Contracting Party and the territories of third countries, shall be exercised in conformity with the general principles of normal development to which both Contracting Parties subscribe and subject to the condition that the capacity shall be adapted:
a) to traffic demand to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;
b) to traffic demand of the areas through which the service passes, local and regional services being taken into account;
c) to the requirements of an economical operation of the agreed services.
5. Neither Contracting Party shall unilaterally restrict the operations of the designated airline of the other except according to the terms of the present Agreement or by such uniform conditions as may be contemplated by the Convention.
Article 5
Application of Laws and Regulations
1. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into and departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or flights of such aircraft over that territory shall apply to the designated airline (airlines) of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, sojourn in, and departure from its territory of passengers, crew, baggage, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit, emigration and immigration, as well as customs and sanitary measures shall apply to passengers, crew, baggage, cargo or mail carried by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party while they are within the said territory.
3. Neither Contracting Party may grant any preference to its own airline with regard to the designated airline of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.
Article 6
Aviation Security
1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of the present Agreement. Without limiting the generality of their right and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention, for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.
2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
3: The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties. They shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 of this Article required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic, consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
5. When an incident or threat of an incident, of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
Article 7
Designation and Operating Authorization
1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airline for the purpose of operating the agreed services. Such designation shall be effected by virtue of a written notification between the aeronautical authorities of both Contracting Parties.
2. The aeronautical authorities which have received the notification of designation shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant without delay to the designated airline of the other Contracting Party the necessary operating authorization.
3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to prove that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied to the operation of international air services by the said authorities in conformity with the provisions of the Convention.
4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions, as it may deem necessary on the exercise of the rights specified in Article 2 of the present Agreement, whenever the said Contracting Party has no. proof that a preponderant part of the ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
5. Having received the operating authorization, provided for under paragraph 2 of this Article, the designated airline may at any time operate the agreed services, provided that tariffs established in accordance with the provisions of Article 13 of the present Agreement are in force.
Article 8
Revocation and Suspension of Operating Authorization
1. Each Contracting Party shall have the right to revoke or suspend an operating authorization for the exercise of the rights specified in Article 2 of the present Agreement by the designated airline of the other Contracting Party or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of such rights, if:
a) the said airline can not prove that a preponderant part of its ownership and effective control are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals, or
b) the said airline fails to comply with or has seriously infringed the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights, or
c) the said airline fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.
2. Such a right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions provided for under paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and regulations.
Article 9
Recognition of Certificates and Licences
1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one of the Contracting Parties shall, during the period of their validity, be recognized as valid by the other Contracting Party.
2. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize as valid, for the purpose of flights over its own territory, certificates of competency and licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by any other State.
Article 10
Exemption of Duties and Taxes
1. Aircraft operated on international services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their normal equipment, supplies of fuel and lubricants, aircraft stores including food, beverages and tobacco carried on board such aircraft, shall, on entering into the territory of the other Contracting Party, be exempt from all duties or taxes, provided such equipment, supplies and stores remain on board until they are re-exported.
2. Shall also be exempt from the same duties and taxes, with exception of charges corresponding to the services rendered:
a) aircraft stores taken on board in the territory of one Contracting Party, within the limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and intended for use on board the aircraft operated on an international service by the designated airline of the other Contracting Party;
b) spare parts and normal board equipment imported into the territory of one Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft operated on international services;
c) fuel and lubricants destined for the designated airline of one Contracting Party to supply aircraft operated on international services, even when these supplies are to be used on any part of a journey performed over the territory of the Contracting Party in which they have been taken on board.
3. The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that territory. In such a case, they may be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.
4, The exemptions provided for by this Article shall also be available in situations where the designated airline of either Contracting Party has entered into arrangements with another airline or airlines for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party of the items specified in paragraphs 1 and 2 of this Article provided such other airline or airlines similarly enjoy such exemptions from such other Contracting Party.
Article 11
User Charges
1. Each Contracting Party shall use its best efforts to ensure that user charges imposed or permitted to be imposed by its competent authorities on the designated airline of the other Contracting Party are just and reasonable. They shall be based on sound economic principles.
2. Charges for the use of airport and air navigation facilities and services offered by one Contracting Party to the designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those which have to be paid by national aircraft operating on scheduled international services.
Article 12
Commercial Activities
1. The designated airline (airlines) of the Contracting Party shall be permitted to maintain adequate representations in the territory of the other Contracting Party. These representations may include commercial, operational and technical staff, which may consist of transferred or locally engaged personnel.
2. For the commercial activities the principle of reciprocity shall aplly. The competent authorities of each Contracting Party will take all necessary steps to ensure that the representations of the airline designated by the other Contracting Party may exercise its activities in an orderly manner.
3. In particular, each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right to engage in the sale of air transportation in its territory directly and, at the airline's discretion, through its agents. Each airline shall have the right to sell such transportation, and any person shall be free to purchase such transportation, in the currency of that territory or in freely convertible currencies of other countries in accordance with the foreign exchange regulations in force in the State concerned.
Article 13
Conversion and Transfer of Revenues
Each designated airline shall have the right to convert and remit to its country in accordance with the foreign exchange regulations in force, at the official rate, of exchange, receipts in excess of sums locally disbursed in due proportion to the carriage of passengers, baggage, cargo and mail. If payments between the Contracting Parties are regulated by a special agreement, this special agreement shall apply.
Article 14
Tariffs
1. The tariffs to be applied by each designated airline in connection with any transportation to and from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, the characteristics of each service and the tariffs charged by other airlines.
2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article shall, if possible, be established by mutual agreement by the designated airlines of both Contracting Parties and after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the same route. The designated airlines shall, wherever possible, reach such agreement through the rate-fixing procedure established by the international body which formulates proposals in this matter.
3. The tariffs so agreed shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the Contracting Parties at least sixty days before the proposed date of their introduction. In special cases, this time limit may be reduced, subject to the agreement of the said authorities. If within thirty days after the submission of the tariffs neither of the aeronautical authorities notifies to the other aeronautical authorities its disapproval, these tariffs shall be considered approved.
4. If the designated airlines cannot agree, or if a tariff is not approved by the aeronautical authorities of one Contracting Party, the aeronautical authorities of both Contracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement. Such negotiations shall begin within thirty days from the date when it becomes obvious that the designated airlines cannot agree upon a tariff or the aeronautical authorities of one Contracting Party have notified to the aeronautical authorities of the other Contracting Party their disapproval of a tariff.
5. In default of agreement the dispute shall be submitted to the procedure provided for in Article 17 hereafter.
6. A tariff already established shall remain in force until a new tariff has been established in accordance with the provisions of this Article or Article 17 of the present Agreement but not longer than twelve months from the day of disapproval by the aeronautical authorities of one of the Contracting Parties.
7. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall exercise their best efforts to ensure that the designated airlines conform to the agreed tariffs filed with the aeronautical authorities of the Contracting Parties, and that no airline illegally rebates any portion of such tariffs by any means, directly or indirectly.
Article 15
Time-table Submission
1. Not later than thirty days prior to the operation of the agreed services the designated airline shall submit the envisaged time-table for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party. The same procedure shall apply to any modification thereof.
2. For supplementary flights which the designated airline of one Contracting Party wishes to operate on the agreed services outside the approved time-table it has to request prior permission from the aeronautical authorities of the other Contracting Party. Such request shall usually be submitted at least two working-days before operating such flights.
Article 16
Adaptation to Multilateral Conventions
In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.
Article 17
Provision of Statistics
The aeronautical authorities of both Contracting Parties shall supply each other, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services.
Article 18
Consultations
Either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation, application or amendment of the present Agreement. Such consultations, which may be between the aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty days from the date the other Contracting Party receives the written request, unies otherwise agreed by the Contracting Parties.
Article 19
Settlement of Disputes
1. Any dispute arising under the present Agreement, which cannot be settled by direct negotiations or through diplomatic channels, shall, at the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal.
2. In such a case, each Contracting Party shall nominate an arbitrator and the two arbitrators shall appoint a president, national of a third State. If within two months after one of the Contracting Parties has nominated its arbitrator, the other Contracting Party has not nominated its own, or, if within the month following the nomination of the second arbitrator, both arbitrators have not agreed on the appointment of the president, each Contracting Party may request the President of the Council of the International Civil Aviation Organization to proceed with the necessary nominations. If the President of the Council of the ICAO is a national of either Contracting Party, the Vice-president of that Council, who is a national of a third state, may be requested to nominate the arbitrators.
3. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. Each Contracting Party shall pay the expenses of its arbitrator. The remaining expenses of the arbitral tribunal shall be shared equally by the Contracting Parties.
4. The Contracting Parties shall comply with any decision delivered in application of this Article.
Article 20
Modifications
1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall be applied provisionally from the date of its signature and enter into force when the Contracting Parties will have notified to each other the fulfilment of their constitutional procedures.
2, Modifications to the Annex of the present Agreement may be agreed directly between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.
3. In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be modified so as to conform with the provisions of such convention.
Article 21
Termination
1. Each Contracting Party may at any time give notice in writing to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement. Such notice shall simultaneously be communicated to the International Civil Aviation Organization.
2. The Agreement shall terminate at the end of a time-table period during which twelve months after the date of receipt of the notice will have elapsed, unless the notice is withdrawn by mutual agreement before the expiry of this period.
3. In default of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, the notice shall be deemed to have been received fourteen days after the date on which the International Civil Aviation Organization will have received communication thereof.
Article 22
Registration with International Civil Aviation Organization
The present Agreement and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.
Article 23
Entry into Force
The present Agreement shall be applied provisionally from the date of its signature; it shall enter into force when the Contracting Parties will have notified to each other the fulfilment of their constitutional formalities with regard to the conclusion and the entering into force of international agreements.
In witness whereof the plenipotentiaries of the two Contracting Parties have signed the present Agreement.
Done at this day of 10th November 1992 in Ljubljana in two originals in the Slovenian, Albanian and English languages, where all texts are identical. In case of any divergence of implementation, interpretation or application, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia:
Marjan Krajnc, (s)
 
For the Government of the
Republic of Albania:
Fatos Bitincka, (s)
ANNEX
ROUTE SCHEDULES I
Route Schedule I Routes on which air services may be operated by the designated airline (airlines) of the Republic of Slovenia.
----------------------------------------------------------------------------
Points of     Intermediate    Points in Albania    Points beyond
departure     points
----------------------------------------------------------------------------
International             International
airports in              airports in
Slovenia               Albania
----------------------------------------------------------------------------
Route Schedule II
Routes on which air services may be operated by the designated airline (airlines) of the Republic of Albania.
-----------------------------------------------------------------------------
Points of     Intermediate    Points in        Points beyond
departure     points       Slovenia
-----------------------------------------------------------------------------
International             International
airports in              airports in
Albania                Slovenia
-----------------------------------------------------------------------------
NOTES
1. Intermediate points and points beyond on any of the specified routes may, at the option of the designated airlines, be omitted on any or all flights.
2. Each designated airline may terminate any of its agreed services in the territory of the other Contracting Party.
3. Each designated airline may serve intermediate points and points beyond not specified in the Annex of the present Agreement on condition that no traffic rights are exercised between these points ant the territory of the other Contracting Party.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/93-6/1
Ljubljana, dne 25. marca 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost