Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993

Kazalo

25. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji in dogovora o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji, stran 66.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji in dogovora o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu osebe na skupni državni meji in dogovora o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993.
Št. 0100-42/93
Ljubljana, dne 6. marca 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji in dogovora o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji
1. člen
Ratificira se sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji in dogovor o izvajanju sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji, podpisana v Ljubljani dne 20. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum in dogovor se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasita:
SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji
Vlada Republike Slovenije in vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju državi pogodbenici) z željo, da bi uredili prevzemanje lastnih državljanov in državljanov tretjih držav na skupni državni meji v duhu dobrososedskih odnosov, skleneta sporazum:
1. člen
(1) Vsaka država pogodbenica bo brez posebnih formalnosti prevzela osebo z območja druge države pogodbenice, za katero se lahko verodostojno dokaže, da ima državljanstvo zaprošene države pogodbenice in če se na območju druge države pogodbenice zadržuje protipravno. Če se pozneje ugotovi, da prevzeta oseba v času prevzema ni imela državljanstva zaprošene države pogodbenice, jo mora druga država pogodbenica sprejeti nazaj.
(2) Če državljanstva zaprošene države pogodbenice ni mogoče verodostojno dokazati, bo diplomatsko ali konzularno predstavništvo zaprošene države pogodbenice na zahtevo nemudoma ugotovilo, ali ima oseba, ki jo želijo izročiti, državljanstvo zaprošene države pogodbenice. V tem primeru je odločilen odgovor zaprošene države pogodbenice.
(3) Država pogodbenica pri nameravani vrnitvi državljana druge države pogodbenice, ki se na območju države pogodbenice zadržuje protipravno in je zaradi zdravstvenega stanja ali starosti potreben nege, obvesti diplomatsko ali konzularno predstavništvo države pogodbenice. V petnajstih dneh po obvestilu je treba odgovoriti, kje in kdaj se bo opravil prevzem.
2. člen
(1) Državi pogodbenici bosta prevzeli državljana tretje države:
a) ki je pred nedovoljenim prestopom slovensko-madžarske državne meje na območje zaprošene države pogodbenice pripotoval na osnovi vizuma, sklenjenega sporazuma o odpravi vizumov ali je imel v zaprošeni državi pogodbenici dovoljenje za bivanje, ali
b) ki ga mora tretja država, s katero ima država pogodbenica sklenjen Sporazum o prevzemu oseb, ponovno sprejeti.
(2) Zaprosilo za prevzem se predloži v oseminštiridesetih urah po uradni ugotovitvi protipravnega bivanja, najpozneje pa v devetdesetih dneh po nedovoljenem prihodu državljana tretje države. Zaprosilo mora vsebovati verodostojne dokazne podatke o nedovoljenem prestopu skupne državne meje ter podatke o osebi, ki jo želijo predati.
Državljana tretje države prevzema zaprošena država pogodbenica na podlagi izjave o prevzemu. Na zaprosilo za prevzem je treba odgovoriti v dvainsedemdesetih urah od predložitve zaprosila.
V vprašanjih glede predaje in sprejema pristojne oblasti obeh držav pogodbenic neposredno sodelujejo.
(3) Izjava o prevzemu iz drugega odstavka ni potrebna v primeru, če je država pogodbenica zaprosila za prevzem v oseminštiridesetih urah po prestopu meje. V tem primeru mejni organi druge države pogodbenice brez večjih formalnosti iz drugega odstavka prevzamejo državljane tretjih držav, ki so nedovoljeno prestopili skupno državno mejo.
(4) Če se naknadno ugotovi, da državljan tretje države ni pripotoval z območja druge države pogodbenice, ga je treba sprejeti nazaj v tridesetih dneh od predaje.
(5) Če oseba, ki jo nameravajo vrniti, nima dovolj materialnih sredstev, krije stroške prevoza do skupne državne meje tista država pogodbenica, na območju katere se oseba nahaja.
(6) Predaja in prevzem oseb se vrši samo na dogovorjenih mejnih prehodih držav pogodbenic.
3. člen
(1) Država pogodbenica prevzame državljana tretje države za prevoz pod nadzorom čez svoje ozemlje, če je druga država pogodbenica za to zaprosila in zagotovila prevzem v ciljni državi oziroma v morebitnih tranzitnih državah.
(2) Za prevoz čez ozemlje se ne zaprosi oziroma se to lahko odkloni:
a) če bo predvidoma državljan tretje države v ciljni državi ali v morebitnih tranzitnih državah izpostavljen nečloveškim ravnanjem, grožnjam smrtne obsodbe, če sta njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi rasne, verske, narodne pripadnosti ali političnih pogledov, oziroma
b) če bi bilo treba v državi pogodbenici sprožiti proti njemu kazenski postopek ali če mu v ciljni državi ali v kateri od tranzitnih držav grozi sprožitev kazenskega postopka ali izvršitev kazni, razen v primeru nedovoljenega prestopa državne meje.
(3) Predložitev in izvršitev zaprosila za prevoz pod nadzorom bosta opravili ministrstvi za notranje zadeve Republike Slovenije in Republike Madžarske neposredno. Zaprosilo mora poleg osebnih podatkov državljana tretje države vsebovati tudi izjavo, da so dani pogoji iz prvega odstavka in da niso znani razlogi za zavrnitev po drugem odstavku. V zaprosilu je treba zapisati tudi čas in mejni prehod, kjer se bo predaja opravila.
Čas predaje in način prevzema neposredno uskladijo pristojne oblasti držav pogodbenic.
(4) Če zaprošena država pogodbenica zaradi pomanjkanja potrebnih pogojev zaprosilo zavrne, mora o razlogih odklonitve seznaniti drugo državo pogodbenico.
(5) Državljana tretjih držav se lahko vrne državi pogodbenici, ki je zaprosila za prevoz pod nadzorom, če se naknadno odkrijejo dejstva ali nastanejo okoliščine, zaradi katerih prevoz pod nadzorom ni mogoč. Po sporočitvi teh razlogov mora država pogodbenica, ki je zaprosila, osebe, ki so bile prehodno že prevzete z namenom prevoza pod nadzorom, sprejeti nazaj.
(6) Vsi stroški, ki nastanejo s prevozom pod nadzorom in morebitno vrnitvijo državljanov tretjih držav oziroma vsi drugi stroški v zvezi S tem bremenijo državo pogodbenico, ki je za to zaprosila.
4. člen
Za izvrševanje tega sporazuma se ministrstvi za notranje zadeve držav pogodbenic dogovorita predvsem o:
a) pristojnih organih in načinu medsebojnega informiranja;
b) postopkih pri opravljanju dela, podatkih in dokumentih, potrebnih za prevzem;
c) mejnih prehodih, določenih za prevzem oseb;
d) načinu in urejanju poravnave stroškov iz šestega odstavka tretjega člena.
5. člen
Izvrševanje tega sporazuma lahko katerakoli država pogodbenica v celoti ali delno začasno ustavi iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali zdravstvenih razlogov, razen 1. člena. O uvedbi ali razveljavitvi takšnega ukrepa je treba drugo državo pogodbenico nemudoma obvestiti po diplomatski poti.
6. člen
Ta sporazum se ne uporablja za izročanje oseb v okviru pravne pomoči med državama pogodbenicama.
7. člen
(1) Ta sporazum je treba ratificirati. Državi pogodbenici si po diplomatski poti izmenjata dokument o opravljeni ratifikaciji.
(2) Sporazum začne veljati trideseti dan od dneva izmenjave dokumentov o ratifikaciji.
(3) Sporazum velja za nedoločen čas, če ga. katera od držav pogodbenic ne odpove v pisni obliki, po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati trideseti dan po prejemu odpovedi.
 
Sestavljeno v Ljubljani dne 20. 10. 1992 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, ki sta enako veljavna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Bavčar l. r.
 
Za Vlado
Republike Madžarske
dr. Peter Boross l. r.
DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji
Notranji minister Republike Slovenije in notranji minister Republike Madžarske sta se na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o prevzemu oseb na skupni državni meji (v nadaljnjem besedilu Sporazum) na podlagi 4. člena Sporazuma dogovorila:
1. Na podlagi 3. odstavka 1. člena Sporazuma mora obvestilo vsebovati naslednje podatke o osebi, ki se predaja, če to omogočajo poravni predpisi o zaščiti osebnih podatkov držav pogodbenic:
– priimek in ime (pri ženskah tudi dekliški priimek)
– leto, mesec in dan rojstva,
– kraj rojstva,
– ime matere,
– točen naslov bivališča,
– po potrebi opis zdravstvenega stanja in potrebnega zdravljenja,
– naziv mejnega prehoda, kjer bo prišlo do predaje osebe.
2. V smislu 1. odstavka 2. člena Sporazuma se smatra za nedovoljen način prestopa meje, če oseba prestopi zeleno mejo oziroma, če na mejnem prehodu nasilno ali brez kontrole prestopi na ozemlje druge države pogodbenice iz Sporazuma.
3.A) Na podlagi 2. odstavka 2. člena Sporazuma zaprosi oziroma izda izjavo o prevzemu:
– s slovenske strani pošlje zaprosilo vodja sektorja za mejne zadeve in tujce Uprave za notranje zadeve in tujce Uprave za notranje zadeve Murska Sobota in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Madžarske – vodji policijskega oddelka državnega poveljstva mejnih služb.
 
Naslov: Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnokság Redészeti és Felderítő Főosztály vezetőjének.
1525 Budapest, Pf.: 47
Faks: 36-1/118-89-84
Tel.: 36-1/118-89-84
– z madžarske strani pošlje zaprosilo vodja policijskega oddelka mejnih služb Ministrstva za notranje zadeve na Upravo za notranje zadeve Murska Sobota – vodji sektorja za mejne zadeve in tujce.
 
Naslov: Arhitekta Novaka 5, 69000 Murska Sobota
Faks: 38-69/32-357
Tel.: 38-69/22-505
B) Zaprosilo za prevzem osebe, ki se jo želi predati, mora vsebovati naslednje podatke o osebi, če to omogočajo pravni predpisi o zaščiti osebnih podatkov držav pogodbenic:
a) priimek in ime (pri ženskah tudi dekliški priimek)
b) točen datum in kraj rojstva,
c) materino ime,
d) državljanstvo,
e) naslov zadnjega bivališča v domovini,
f) naziv, serijska številka, kraj izdaje potnih dokumentov, ki jih ima pri sebi (in drugih osebnih dokumentov),
g) katere jezike govori in razume,
h) kdaj, od kod in kako je oseba prestopila državno mejo,
i) navedba vzroka, zaradi katerega je oseba nezakonito prestopila državno mejo,
j) podrobna navedba (po možnosti s priložitvijo fotokopije) osebnih in materialnih dokazov, ki se nanašajo na nezakonit prestop državne meje,
k) čas in kraj predaje oziroma prevzema.
C) Na zaprosilo za prevzem odgovori naslovnik pisno v roku 72 ur, v smislu točke 3A.
4. Na podlagi 3. odstavka 2. člena Sporazuma je za predajo oziroma prevzem pristojen
– s slovenske strani Uprava za notranje zadeve Murska Sobota – vodja sektorja za mejne zadeve in tujce.
 
Naslov: Arhitekta Novaka 5,69000 Murska Sobota
– vodja sektorja za mejne zadeve in tujce.
Faks: 38-69/32-357
Tel.: 38-69/22-505
– z madžarske strani Ministrstvo za notranje zadeve
– mejna služba – vodja uprave obmejne straže v Nagykanizsi;
 
Naslov Belügyminisztérium Határőrség Nagykanizsai Határőrigazgatóság igazgatója 8801 Nagykanizsa, Pf. 289
Faks: 36-93/12-111, 12-115
Tel.: 36-93/12-111, 12-115
Do predaje oziroma prevzema pride tudi v tem primeru na podlagi pisnega zaprosila iz točke 3 B, ki ga pošljejo vodje služb, navedenih v tej točki.
5. Predaja in prevzem državljanov tretjih držav se lahko opravi na mejnih prehodih:
Hodoš-Bajánsenye
Dolga vas-Rédics
Do predaje oziroma prevzema pride na mejnem prehodu tiste države pogodbenice, ki je dala pobudo.
6. V primerih, ko se za prevoz pod nadzorom čez svoje ozemlje uporablja 3. člen Sporazuma, se zaprosilo in odgovor izstavi pisno:
– s slovenske strani zaprosilo pošlje vodja oddelka za mejne zadeve in tujce v Upravi policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije predsedniku policijskega urada Ministrstva za notranje zadeve Republike Madžarske, na naslov:
 
Belügyminisztérium Rendészeti Hivatal elnőke 1903 Budapest, Pf. 314
Faks: 36-1/117-05-96
Tel.: 36-1/117-05-96
– z madžarske strani zaprosilo pošlje predsednik policijskega urada Ministrstva za notranje zadeve Republike Madžarske, in sicer vodji oddelka za mejne zadeve in tujce v Upravi policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
 
Naslov: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 61000 Ljubljana
Faks: 38-61/217-450
Tel.: 38-61/217-580
Zaprosilo mora vsebovati podatke iz tega dogovora pod točko 3/B a – e ter f in g, nadalje izjavo in predlog iz 3. odstavka 3. člena Sporazuma. Po potrebi je potrebno navesti, ali so zaradi zdravstvenega stanja osebe, ki se prevzame oziroma ki se predaja, potrebni posebni ukrepi.
Predaja zaradi prevoza pod nadzorom čez svoje ozemlje se opravi na mejnih prehodih navedenih pod točko 5 tega dogovora.
7. Na podlagi Sporazuma se predaja oziroma prevzem opravi z zapisnikom, ki je priloga tega dogovora. Izjema so tisti nujni primeri, ko to ne dovoljuje zdravstveno stanje osebe oziroma ko je v neposredni nevarnosti zdravje oziroma življenje osebe, ki se predaja oziroma prevzema.
8. Na podlagi 6. odstavka 3. člena Sporazuma vse stroške, ki bi nastali v zvezi s predajo državljanov tretjih držav, pokrije notranje ministrstvo države pogodbenice, ki je zaprosilo za predajo oziroma prevzem, in sicer v roku 15 dni po prejemu računa v USA dolarjih na bančni račun Ministrstva za notranje zadeve druge države pogodbenice.
Če se račun ne poravna v dogovorjenem času, se do plačila zavrnejo vse nove zaprošene predaje oziroma prevzemi oseb iz 3. člena Sporazuma.
Državi pogodbenici se bosta zavzemali, da bosta naloge v zvezi s prevozom pod nadzorom čez svoje ozemlje opravili čim bolj varčno in z najmanjšimi stroški ob upoštevanju potrebne varnosti.
Državi pogodbenici pooblastita vodji svojih pristojnih finančnih služb, da se letno zapisniško dogovorita o vrstah stroškov, ki se vzajemno obračunavajo in njihovih postavkah.
9. Izvajanje dogovora bodo določeni eksperti držav pogodbenic obravnavali vsaj enkrat letno. Po potrebi se lahko predlaga tudi izredno srečanje.
10. Dogovor državi pogodbenici lahko dopolnita in spremenita.
11. Ta dogovor začne veljati, hkrati s Sporazumom in velja nedoločen čas oziroma preneha veljati s Sporazumom.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 20. 10. 1992 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku. Oba izvoda sta enako veljavna.
Minister za notranje zadeve
Republike Slovenije
Igor Bavčar l. r.
 
Minister za notranje zadeve
Republike Madžarske
dr. Peter Boross l. r.
EGYEZMÉNY
A Szlovén Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között, személyéknek a közős államhatáron történő átvételéről
A Szlovén Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya, (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hagy a saját állampolgárok és harmadik országok állampolgárainak a közős államhatáron történő átvételét a jószomszédi kaposolatok szellemében szabályozzák, a kővetkezőkben állapodtak meg:
1. cikk
(1) Mindegyik Szerződő Fél kűlőnleges formalitások nélkuí átvesz a Másik Szerződő Fél terűletéről minden olyan jogellenesen ott tartózkodó személyt, akiről hiteltérdemlően lehet bizonyítani, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkezik. Amennyiben utólag kiderűl, hogy az átvett személy az átvétel időpontjában a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával nem rendelkezett, úgy őt a Másik Szerződő Félnek vissza kell vennie.
(2) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről hitettérdemlően nem bizonyítható, úgy felkérésére a Másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete haladéktalanul tisztázza, hogy az átadni kívánt személy rendelkezik-e ezen Szerződő Fél állampolgárságával. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a mérvadó.
(3) Az Egyik Szerződő Fél a Másik Szerződő Fél olyan jogellenesen ott tartózkodó állampolgárának tervezett hazaszállítását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel gondozásra van szüksége, bejelenti a Másik. Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuii képviseletének. A bejelentést kővetően 15 napon bulül válaszolni kell; hogy az átvételre holés mikor kerül sor.
2. cikk
(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi azon harmadik ország állampolgárát:
a) aki a szlovén-magyar áilamhatár jogellenes átlépése előtt vízummal, vízummentes megállapodás, alapján utazott be a megkeresett Szerződő Fél területére vagy ott tartózkodási engedéllyel rendelkezett, avagy
b) akit valamelyik Szerződő Fél áital harmadik országgal a személyek átvételéről megkötött megáilapodás alapján ezen harmadik ország visszavenni kötelese
(2) Az átvétel iránti kérelmet a jogellenes tartózkodás hatósági megállapítását kővető 48 órán belül, de legkésőbb a harmadik ország állampolgára jogellenes beutazását követő 90 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia keil a közös államhatár jogellenes átlépését hitelt érdemlően bizonyító adatokat, valamint az átadni kivánt személy adatait.
Harmadik ország állampolgárát az átvétel tárgyában megkeresett Szerződő Fél átvételi nyilatkozat alapján veszi ái. Az átvétel tárgyában az átvétel iránti kérelem előterjesztésétől számított 72 órán belül nyilatkozni kell.
Az átadással és átvétellel kaposolatos kérdésekben a Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül jámak el.
(3) Nincs szükség a (2) bekezdésben szereplő átvételi nyilatkozatra abban az esetben, ha az Egyik Szerződő Fél a határátlépést kővető 48 órán belül kérte az átvételt. Ebben az esetben a Másik Szerződő Fél határőrizeti szervei egyszerűsttett formalitásokkal veszik át a Szerződő Felek közös államhatárát jogellenesen átlépő harmadik országbeli állampolgárt.
(4) Amennyiben utólag megállattásra kerül, hogy a harmadik ország állampolgára nem a Másik Szerződő Fél területéről utazott be, úgy őt az átadástól számított 30 napon belül vissza kell venni.
(5) Amennyiben az átadandó személy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, úgy az a Szerződő Fél viseli a közös államhatárig tórténő szállításának költségeit, amelynek területén a személy tartózkodik.
(6) A személyek átadására és átvételére kizárólag a Szerződő Felek államhatárán kijelölt határátkelőhelyeken kerülhet sor.
3. cikk
(1) Az Egyik Szerződő Fél átveszi a harmadik ország
állampolgárát hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra, ha a Másik Szerződő Fél ezt kérelmezi és az átvételt a célországban, illetőleg az esetleges tranzit országokban biztosította.
(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az elutasítandó, ha várható, hogy a hermadik ország állampolgóra.
a) a célországban vagy az esetleges tranzit országokban ki van téve annak, hogy embertelen bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, életét vagy szabadságát faji, vailási, nemzeti hovatartozása vagy politikai nézetei miatt veszély fenyegeti, illetőleg
b) a megkeresett Szerződő Fél országában büntetőeljárást kellene, indítani ellene vagy a célországban, illetve az esetleges tranzit országok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tilltott határátlépés esetét.
(3) A hatósági ellenőrzéssl történő átszállítás iránti kérelmet a Szlovén Köztársaság Belügyminiszteriuma, valamint a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma között közvetien úton terjesztik elő ésintézik. A kérelemnek a harmadik ország állampolgára személyi adatain kívűl tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak és nem ismertek a (2) bekezdés szerinti elutasítási okok. A kérelemben rögzíteni kell továbbá az átszállításra történő átadásra javasolt időpontot és határátkelőhelyet.
A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül egyeztetik egymással az átadás időpontját és az átszállítás módját.
(4) Ha a megkeresett Szerződő Fél kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a Másik Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.
(5) A harmadik országok áilampolgárai visszaadhatok a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszavenni a hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra előzőleg átvett személyeket.
(6) A harmadik országok állampolgárai hatósági ellenőrzéssel történő átszállításából és az esetleges visszaadósból keletkező, illetőleg ezzel kaposolatosan felmerúlt valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.
4. cikk
Jelen Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek belügyminiszterei megállapodnak különösen az alábbiak tekintetében:
a) az eljáró szervekről és a kölosönös tájékoztatás módjáról;
b) a végrehajtás során követendő eljárásról, az átvételhez szükséges adatokról és iratokról;
c) a személyek átvételére kijelölt határátkelőhelyekről;
d) a 3. cikk (6) bekezdése szerinti köttségtérités módjáról, rendjéről.
5. cikk
Jelen Egyezmény alkalmazását az 1. cikkben foglaltakat kivéve közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.
6. cikk
Ez az egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek országai között kiadatásra irányuló jogsegély esetében.
7. cikk
(1) Ez az Egyezmény megerősitést igényel. A Szerződő Felek a megerősítés megtörténtéről szóló akmányokat diplomáciai úton cserélik ki egymással.
(2) Az Egyezmény a megerősítés megtörténtéről szóló okmányok kicserélésének időpontját követő harmincadik napon lép hatályba.
(3) Az Egyezmény meghatározatlan Ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondás átvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.
 
Készült Ljubljanában, 1992. október 20-án két eredeti példányban, szlovén és magyar nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
A Szlovén Köztársaság
Kormánya nevében
Igor Bavčar s. k.
 
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
dr. Peter Boross s. k.
MEGÁLLAPODÁS
o Szlovén Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény végrehajtására
A Szlovén Köztársaság belügyminisztere és a Magyar Köztársaság belügyminisztere a Szlovén Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött, személyeknek a közös áilamhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtására – az Egyezmény 4. cikkében foglaitak alapján – az alábbiak szerint áilapodtak meg:
1) Az Egyezmény 1. cikk (3) bekezdése szerinti esetben – amennyiben ezt a Szerődő Felek országai adatvédelmi jogszabálya lehetővé, teszi – a bajelentésnek tartalmaznia kell a száilitandó személy:
– elő-és utónevét, (nőknél a leánykori nevét is)
– születési évét, hónapját, napját,
– születési helyét,
– anyja nevét,
– pontos lakcímét,
– adott esetben az egészségi állapot és a szükséges kezelés leírását,
– a határátkelőhely megnevezését, ahol a személy átadásra kerül.
2) Az Egyezmény 2. cikk (1) bekezdése alkalmazásában á határátlépés akkor tekintendő jogellenesnek, ha a személy a zöldhatáron, illetőleg a kijelöit határátkelőhelyen erőszakosan vagy az ellenőrzés alól kivonva magát lép az Egyezmény szerinti másik Szerződő Fél országának területére.
3) A) Az Egyezmény 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazása során az átvétel iránti kérelmet, illetőleg az átvételi nyilatkozatot:
– szlovén részről a Muraszombati Belügyi Igazgatóság Határ és Idegenrendészeti Osztály vezetője küldi meg a BM Határőrség Országos Parancsnokság Rendészeti és Felderitő Főosztály vezetőjének
 
Levél címe: 1525 Budapest Pf.:47
Fax: (36-1) 118-89-84
Tel.: (36-1) 118-89-84
– magyar részről a BM Határőrség Országos Parancsnokság Rendészeti és Felderítő Főosztály vezetője küldi meg a Muraszombati Belügyi Igazgatóság Határ- és Idegenrendészeti Osztály vezetőjének
 
Levél címe: Uprava za notranje zadeve Murska Sobota – vodja sektorja za mejne zadeve in tujce, Arhitekta Novaka 5, 69000 Murska Sobota.
Fax: (38-69) 32-357
Tel.: (38-69) 22-505
B) Az átvétel iránti kérelemnek – amennyiben ezt a Szerződő Felek országai adatvédelmi jogszabálya lehetővé teszi – az átadni kívánt szeméilyel kápasolatban a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) előnév és utónév (nőknél a leánykori név is) b) a születés pontos időpontja és helye,
c) anyja neve,
d) áilamolgársága,
e) utolsó lakóhelyének aíme a hazájában,
f) a birtokában lévő utiokmány (egyéb személyi dokumentum megnevezése, sarozatszáma, a kiáilitás helye),
g) milyen nyelveken beszél és ért jól,
h) mikor, honnan és hogyan lépett be a személy,
i) az ok megjelölése, amiért jogellenesen lépte át a határt,
j) a jogellenes határátlépésre vonatkozó személyi és tárgyi bizonyítékok részletes felsorolása, lehetőleg (fénymásolatban) csatolása,
k) az átvétel időpontja és helye. C) Az átvétel iránti kérelemre 72 órán belül, a 3/A pont szerinti címzett írásban válaszol.
4) Az Egyezmény 2. cikk (3) bekezdésének alkalmazása során az átadásra és átvételre
– szlovén részről pedig a Muraszombati Belügyi Igazgatóság Határ- és Idegénrendészeti Osztály vezerője az illetékes.
 
Levél cime: Uprava za notranje zadeve Murska Sobota – vodja sektorja za mejne zadeve in tujce, Arhitekta Novaka 5, 69000 Murska Sobota
Fax: (38-69) 32-357
Tel.: (38-69) 22-505
– magyar részről a BM Határőrség Nagykanizsai határőrigazgatóság igazgatója
 
Levél címe: 8801 Nagykanizsa
Pf.: 289 Fax: (36-93) 12-111, 12-115
Tel.: (36-93) 12-111, 12-115
Az átadásra, illetve az átvételre ez eseibén is a 3/B) pont szerinti átvétel iránti kérelem alapján kerülhet sor, melyet az e pontban feltüntetett szervek vezetői közvetlenül intéznek egymáshoz.
5) A harmadik ország állampolgárának átadása és átvétele az alábbi határátkelőhelyeken történhet:
Bajánsenye – Hodos Rédics – Dolga Vas
Az átadásra illetve átvételre az átadást kezdeményező fél határátkelőhelyén kerül sor.
6) Az Egyezmény 3 cikkének alkalmazása esetén a hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra vonatkozó kérelmet és arra a választ írásban kell megküldeni:
– szlovén részről a kérelmet a Szlovén Köztársaság Belügyminisztériuma Rendőrségi Igazgatóság Határ- és Idegenrendészeti Osztály vezetője küldi meg a BM Rendészeti Hivatal elnökének
 
Levél címe: Belügyminisztérium Rendészeti Hivatal
1903 Budapest, Pf.: 314
Fax: (36-1) 117-05-96
Tel.: (36-1) 117-05-96
– magyar részről a kérelmet a BM Rendészeti Hivatal elnöke küldi meg a szlovén Belügyminisztérium Határés Idegenrendészeti Igazgatóság vezetőjének
 
Levél címe: vodja oddelka za mejne zadeve in tujce v Upravi policije Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 61000 Ljubljana
Fax: (38-61) 217-450
Tel.: (38-61) 217-580
A kérelemnek tartalmaznia kell a jelen Megállapodás 3/B. a-e), valamint f) és g) pontjai szerinti adatokat, továbbá az Egyezmény 3. cikk (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot és javaslatot. Szükséges esetben arra vonatkozó adatot, információt is fel kell tüntetni, hogy az átszállitandó személy egészségi állapota indokolttá tesz-e különleges intézkedést.
A hatósági ellenőrzéssel történő átszállítás céljából való átadás is az 5. pontban megjelött határátkelőhelyeken törtéhet.
7) A Megállapodás alapján a melléklet szerinti jegyzőkönyvvel történik az átadásátvétel, kivéve azokat a sürgős eseteket amikor az élet és a testi épség veszélyeztetettsége ezt nem teszi lehetővé.
8) Az Egyezmény 3. cikk (6) bekezdése alapján a harmadik országok áilampolgárai hatósági ellenőrzéssel történő átszállításból és esetleges visszaadásból keletkező, illetőleg ezzel kaposolatosan felmerütt valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél belügyminisztériuma a számla kézhezvételét követő 15 napon belül, USD-ban átutalja a Másik Szerződő Fél országa belügyminisztériumának bankszámlájára.
A határidőn belül történő számla kiegyenlítés elmaradása esetén a tartozás fennállásáig az Egyezmény 3. cikke alapján kezdeményezett további átszállítási kérelmek elutasításra kerülnek.
A Szerződő Felek törekednek arra, hogy az átszállítással kapcsolatos feladatot a biztonság szükséges és elégséges mértékének szemelőit tartásaval a legracionálisabb és költségkímélő módon hajtsák végre.
A Szerződő Felek meghatalmazzák az illetékes pénzügyi szerveik vezetőit, hogy évente jegyzőkönyvileg állapodjanak meg a kölosönösen elszámolható költségfajtákról és ezek díjtételeiről.
9) E Megállapodás végrehajtásának tapasztalatait a Szerződő Felek kijelöit szakértői évente legalább egy alkalommal áttekintik. Szükség esetén rendkívüli találkozó is kezdeményezhető.
10) A Megállapodást a Szerződő Felek együttesen kiegészíthetik és módosíthatják.
11) Ez a Megállapodás az Egyezménnyel egyidejűleg lép hatályba és meghatározatlan időre szól, illetőleg az Egyezménnyel együtt veszti hatályát.
Készült: Ljubljanában, 1992. év október 20. napján két eredeti példányban, szlovén és magyar nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.
A Szlovén Köztársaság
Belügyminisztere
Igor Bavčar s. k.
 
A Magyar Köztársaság
Belügyminisztere
dr. Peter Boross s. k.
3. člen
Za izvajanje sporazuma in dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-04/93-5/1-1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.