Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993

Kazalo

22. Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno Vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, stran 45.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
Razglašam Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993.
Št. 0100-39/93
Ljubljana, dne 6. marca 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o ratifikaciji sporazuma med Republike Slovenije in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo ter sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno Vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
1. člen
Ratificirata se:
– sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo,
– sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o nadaljnji veljavnosti določenih jugoslovansko-avstrijskih pogodb v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
sklenjena z izmenjavo not dne 16. oktobra 1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
Dunaj, 16. oktobra 1992
 
Ekscelenca,
glede na to, da je Republika Slovenija zdaj neodvisna in samostojna država imam čast predlagati, da v nadaljevanju navedene pogodbe veljajo med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, pri čemer bi se besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjale z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski« in bi se vnesle naslednje posamično navedene prilagoditve besedila:
 
1. Pogodba med Republiko Avstrijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o medsebojnem pravnem prometu skupaj z zaključnim protokolom z dne 16. decembra 1954, s tem da:
a) se 8. člen pogodbe glasi:
»Avstrijska in slovenska sodišča kontaktirajo med seboj s posredovanjem Zveznega ministrstva za pravosodje Republike Avstrije in Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Slovenije, če v nadaljevanju ni izrecno določeno drugače (drugi odstavek 17. člena).«
b) se prvi stavek 9. člena pogodbe glasi:
»Zahtevki za vročitev in pravno pomoč morajo biti sestavljeni v nemškem ali slovenskem jeziku.«
c) se 47. člen pogodbe glasi:
»Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve Republike Avstrije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije si bosta na zahtevo sporočili besedilo pravnih predpisov, ki veljajo ali so veljali v njihovi državi in si medsebojno v danih primerih tudi izmenjali informacije o določenih pravnih vprašanjih.«
d) odpade alinea a) zaključnega protokola;
e) se alinea b) zaključnega protokola glasi:
»Pod pojmom »jezik sodišča, ki je prejelo zahtevek«, se v smislu te pogodbe razumeta za območje Republike Avstrije nemški jezik in za območje Republike Slovenije slovenski jezik.«
2. Sporazum med Republiko Avstrijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o medsebojnem priznavanju in izvrševanju arbitražnih sodb in arbitražnih sodb in arbitražnih poravnav v trgovinskih zadevah z dne 18. marca 1960;
3. Sporazum med Republiko Avstrijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o medsebojnem priznavanju in izvrševanju preživninskih odločb z dne 10. oktobra 1961;
4. Sporazum med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o enakovrednosti zrelostnih spričeval z dne 27. marca 1974;
5. Sporazum med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o administrativnem sodelovanju v carinskih zadevah in o medsebojni pomoči pri preprečevanju kršitev carinskih predpisov z dne 15. marca 1978, s tem da:
a) se v alinei b) 2. člena sporazuma besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji Zvezna carinska uprava in carinarnice« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji Ministrstvo za finance (Republiška carinska uprava in carinarnice)«;
b) se v tretjem in četrtem odstavku 14. člena sporazuma besede »Zvezna carinska uprava« oziroma »Zvezne carinske uprave« zamenjajo z besedami »Ministrstvo za finance (Republiška carinska uprava) Republike Slovenije« oziroma »Ministrstva za finance (Republiška carinska uprava) Republike Slovenije«;
c) se peti odstavek 14. člena sporazuma glasi: »Pisno komuniciranje med carinskima upravama pogodbenih strank poteka praviloma v nemškem in slovenskem jeziku«.
6. Sporazum med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o enakovrednosti na področju univerz z dne 29. januarja 1979;
7. Pogodba med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah z dne 1. februarja 1982, s tem da:
a) se prvi odstavek 30. člena pogodbe glasi: »Pisno komuniciranje po tej pogodbi poteka med Zveznim ministrstvom za pravosodje Republike Avstrije in Ministrstvom za pravosodje in upravo Republike Slovenije. Diplomatska pot s tem ni izključena.«
b) se druga točka prvega odstavka 33. člena pogodbe glasi:
»za območje Republike Slovenije slovenski jezik.«
8. Pogodba med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 1. februarja 1982, s tem da:
a) se prvi odstavek 6. člena pogodbe glasi: »Če s to pogodbo ni določeno drugače, poteka pisno komuniciranje v zadevah, ki jih ureja ta pogodba, med Zveznim ministrstvom za pravosodje Republike Avstrije in Ministrstvom za pravosodje in upravo Republike Slovenije. Po isti poti komunicirajo med seboj tudi pravosodni organi.«
b) se tretji odstavek 9. člena glasi:
»Za prisotnost v drugem odstavku omenjenega predstavnika upravnih organov države, ki je vložila zahtevek, pri obravnavah pravne pomoči v državi, v kateri je vložen zahtevek, je v Republiki Avstriji potrebno soglasje zveznega ministra za pravosodje in v Republiki Sloveniji ministra za pravosodje in upravo.«
c) se drugi stavek prvega odstavka 24. člena pogodbe glasi:
»Izpiski iz kazenskega registra se izmenjajo med zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije in ministrom za pravosodje in upravo Republike Slovenije.«
d) se 25. člen pogodbe glasi:
»Zvezni minister za pravosodje Republike Avstrije in minister za pravosodje in upravo Republike Slovenije si medsebojno na zahtevo pošiljata informacije o kazenskem pravu, o kazenskem procesnem pravu in 6 pravu izvrševanja kazenskih sankcij.«
e) se drugi odstavek 27. člena pogodbe glasi:
»Pod pojmom »jezik zaprošene države« v smislu te pogodbe je za območje Republike Avstrije treba razumeti nemški jezik in za območje Republike Slovenije slovenski jezik.«
9. Pogodba med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o izročanju z dne 1. februarja 1982, s tem da:
a) se drugi odstavek 21. člena pogodbe glasi:
»Pisno komuniciranje pri izročanju in tranzitu poteka, če s to pogodbo ni drugače določeno, med Zveznim ministrstvom za pravosodje Republike Avstrije in Ministrstvom za pravosodje in upravo Republike Slovenije. Diplomatska pot s tem ni izključena.«
b) se točka b) prvega odstavka 37. člena pogodbe glasi:
»za območje Republike Slovenije slovenski jezik;«
c) se točka b) tretjega odstavka 37. člena pogodbe glasi:
»v Republiki Sloveniji redna sodišča, javna tožilstva ter Ministrstvo za pravosodje in upravo.«
d) se točka b) četrtega odstavka 37. člena pogodbe glasi:
»v Republiki Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve.«
10. Sporazum med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o pospeševanju in zaščiti vlaganj z dne 25. oktobra 1989, s tem da:
a) se drugi odstavek 7. člena pogodbe glasi:
»Če spornega vprašanja po prvem odstavku ni mogoče odpraviti v treh mesecih od pisnega sporočila ene od strank v sporu drugi, je lahko na zahtevo investitorja predložena ad hoc arbitraži v skladu s poravnalnim postopkom komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).«
b) v tretjem odstavku 7. člena se izpustita besedi »poravnanja ili«.
Nadalje imam čast ugotoviti, da navedene radicirane mednarodne pogodbe odslej naprej veljajo v odnosu med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, pri čemer bi se besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjale z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski« in bi se vnesle naslednje posamično navedene prilagoditve besedila:
1. Sporazum med Republiko Avstrijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o vodnogospodarskih vprašanjih za mejni tok Mure (sporazum o Muri) z dne 16. decembra 1954 s prilagoditvijo, da v drugem odstavku 6. člena priloge I sporazuma besedi »oziroma srbohrvaški« odpadejo;
2. Sporazum med Republiko Avstrijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o ureditvi mejnega železniškega prometa skupaj z zaključnim protokolom in prilogami, z dne 11. decembra 1962 v besedilu sporazuma z dne 28. aprila 1967 in 10. avgusta 1971;
3. Pogodba med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 in izmenjave not z dne 27. oktobra 1979 in 3. marca 1980, s tem da:
a) se v prvem odstavku 27. člena pogodbe v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 besede »po eni strani v nemškem in po drugi strani v srbohrvaškem ali slovenskem jeziku« zamenjajo z besedami »v nemškem in slovenskem jeziku«;
b) se drugi odstavek 30. člena pogodbe glasi: »Razpravna jezika komisije sta nemški in slovenski.«
c) se v tretjem odstavku 30. člena pogodbe besede »po eni strani v nemškem in o drugi strani v srbohrvaškem ali slovenskem jeziku« zamenjajo z besedami »v nemškem in slovenskem jeziku«;
d) se v prvem odstavku 33. člena pogodbe, v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji s strani Zveznega sekretariata za notranje zadeve« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji s strani Ministrstva za notranje zadeve«;
e) se v prilogah A in B k pogodbi v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 oznaka pogodbe dopolni z napotilom na to izmenjavo not in se v imenovanih prilogah besede »Zvezni sekretariat za notranje zadeve« oziroma »Beograd« zamenjajo z besedami »Ministrstvo za notranje zadeve« oziroma »Ljubljana«;
4. Sporazum med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o mejni kontroli v železniškem prometu oseb z dne 8. aprila 1967 v besedilu sporazuma z dne 5. marca 1969 in z dne 6. septembra 1974, s tem da:
a) se v prvem odstavku 8. člena sporazuma v besedilu sporazuma z dne 6. septembra 1974 besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji od Republiškega sekretariata za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji s strani Ministrstva za notranje zadeve«;
b) se v prilogah A in B sporazuma v besedilu sporazuma z dne 6. septembra 1974 označba sporazuma dopolni z opozorilom na to izmenjavo not;
kot tudi izvedbeni sporazum k navedenemu sporazumu z dne 26. septembra 1968 v besedilu sporazuma z dne 14. junija 1974, 11. julija 1977 in 13. januarja 1986;
5. Sporazum med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o maloobmejnem prometu oseb z dne 28. septembra 1967 v besedilu sporazuma z dne 5. februarja 1975, z dne 24. maja 1984 in z dne 4. novembra 1988, s tem da:
a) se prvi odstavek 8. člena sporazuma glasi: »Državni pogodbenici se bosta po diplomatski poti obvestili, kateri organi so pristojni za izdajanje stalnih obmejnih prepustnic, obmejnih izkaznic in dovolilnic za prehod državne meje.«
b) se v drugem odstavku 22. člena sporazuma besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji s stani Zveznega sekretariata za notranje zadeve« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji s strani Ministrstva za notranje zadeve«;
c) se v prilogi B sporazuma v besedilu sporazuma z dne 5. februarja 1975 doda nova številka 37 z označbo »Karawankentunnel – Karavanke« in se dosedanja številka 37 označi kot številka 38;
6. Pogodba med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o cestnem predoru skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977 v besedilu pogodbe z dne 20. oktober 1980.
Če se Republika Slovenija strinja z navedenim, bosta ta nota in pritrdilna nota – odgovor sestavljali sporazum med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo, ki bo začel veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi obvestili, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji.
Dovolite mi, ekscelenca, da vam izrazim svoje globoko spoštovanje.
Alois Mock l. r.
Njena ekscelenca
gospa dr. Katja Boh
Izredna in pooblaščena veleposlanica
Republike Slovenije
Dunaj, 16. oktobra 1992
 
Ekscelenca,
čast mi je potrditi prejem vaše note z dne 16. oktobra 1992, ki se glasi:
»Ekscelenca,
glede na to, da je Republika Slovenija zdaj neodvisna in samostojna država, imam čast predlagati, da v nadaljevanju navedene pogodbe veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, pri čemer bi se besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjale z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski« in bi se vnesle naslednje posamično navedene prilagoditve besedila:
1. Pogodba med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem pravnem prometu skupaj z zaključnim protokolom z dne 16. decembra 1954, s tem da:
a) se 8. člen pogodbe glasi:
»Slovenska in avstrijska sodišča kontaktirajo med seboj s posredovanjem Ministrstva za pravosodje in upravo Republike Slovenije in Zveznega ministrstva za pravosodje Republike Avstrije, če v nadaljevanju ni izrecno določeno drugače (drugi odstavek 17. člena).«
b) se prvi stavek 9. člena pogodbe glasi: »Zahtevki za vročitev in pravno pomoč morajo biti sestavljeni v slovenskem ali nemškem jeziku.«
c) se 47. člen pogodbe glasi:
»Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve Republike Avstrije si bosta na zahtevo sporočili besedilo pravnih predpisov, ki so veljali ali veljajo na območju njihove države in si medsebojno v danih primerih tudi pošiljali informacije o določenih pravnih vprašanjih.«
d) odpade alinea a) zaključnega protokola;
e) se alinea b) zaključnega protokola glasi:
»Pod pojmom »jezik sodišča, ki je prejelo zahtevek«, se v smislu te pogodbe razumeta za območje Republike Slovenije slovenski jezik in za območje Republike Avstrije nemški jezik.«
2. Sporazum med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem priznavanju in izvrševanju arbitražnih sodb in arbitražnih poravnav v trgovinskih zadevah z dne 18. marca 1960;
3. Sporazum med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem priznavanju in izvrševanju preživninskih odločb z dne 10. oktobra 1961;
4. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o enakovrednosti zrelostnih spričeval z dne 27. marca 1974;
5. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o administrativnem sodelovanju v carinskih zadevah in o medsebojni pomoči pri preprečevanju kršitev carinskih predpisov z dne 15. marca 1978, s tem da:
a) se v alinei b) 2. člena sporazuma besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji Zvezna carinska uprava in carinarnice« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji Ministrstvo za finance (Republiška carinska uprava in carinarnice)«;
b) se v tretjem in četrtem odstavku 14. člena sporazuma besede »Zvezna carinska uprava« oziroma »Zvezne carinske uprave« zamenjajo z besedami »Ministrstvo za finance (Republiška carinska uprava) Republike Slovenije« oziroma »Ministrstva za finance (Republiška carinska uprava) Republike Slovenije«;
c) se peti odstavek 14. člena sporazuma glasi: »Pisno komuniciranje med carinskima upravama pogodbenih strank poteka praviloma v slovenskem in nemškem jeziku«.
6. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o enakovrednosti na področju univerz z dne 29. januarja 1979;
7. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah z dne 1. februarja 1982, s tem da:
a) se prvi odstavek 30. člena pogodbe glasi: »Pisno komuniciranje po tej pogodbi poteka med Ministrstvom za pravosodje in upravo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za pravosodje Republike Avstrije. Diplomatska pot s tem ni izključena.«
b) še prva točka prvega odstavka 33. člena pogodbe glasi:
»za območje Republike Slovenije slovenski jezik.«
8. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 1. februarja 1982, s tem da:
a) se prvi odstavek 6. člena pogodbe glasi:
»Če s to pogodbo ni določeno drugače, poteka pisno komuniciranje v zadevah, ki jih ureja ta pogodba, med Ministrstvom za pravosodje in upravo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za pravosodje Republike Avstrije. Po isti poti komunicirajo med seboj tudi pravosodni organi.«
b) se tretji odstavek 9. člena glasi:
»Za prisotnost v drugem odstavku omenjenega predstavnika upravnih organov države, ki je vložila zahtevek, pri obravnavah pravne pomoči v državi, v kateri je vložen zahtevek, je v Republiki Sloveniji potrebno soglasje ministra za pravosodje in upravo v Republiki Avstriji zveznega ministra za pravosodje.«
c) se drugi stavek prvega odstavka 24. člena pogodbe glasi:
»Izpiski iz kazenskega registra se izmenjajo med ministrom za pravosodje in upravo Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije.«
d) se 25. člen pogodbe glasi: »Minister za pravosodje in upravo Republike Slovenije in zvezni minister za pravosodje Republike Avstrije si medsebojno na zahtevo pošiljata informacije o kazenskem pravu, o kazenskem procesnem pravu in o pravu izvrševanja kazenskih sankcij.«
e) se drugi odstavek 27. člena pogodbe glasi: »Pod pojmom »jezik zaprošene države« v smislu te pogodbe je za območje Republike Slovenije treba razumeti slovenski jezik in za območje Republike Avstrije nemški jezik.«
9. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o izročanju z dne 1. februarja 1982, s tem da:
a) se drugi odstavek 21. člena pogodbe glasi:
»Pisno komuniciranje v zadevah izročanja in tranzita poteka, če s to pogodbo ni drugače določeno, med Ministrstvom za pravosodje in upravo Republike Slovenije in Zveznim ministrom za pravosodje Republike Avstrije. Diplomatska pot s tem ni izključena.«
b) se točka a) prvega odstavka 37. člena pogodbe glasi:
»za območje Republike Slovenije slovenski jezik;«
c) se točka b) tretjega odstavka 37. člena pogodbe glasi:
»v Republiki Sloveniji redna sodišča, javna tožilstva ter Ministrstvo za pravosodje in upravo.«.
d) se točka a) četrtega odstavka 37. člena pogodbe glasi:
»v Republiki Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve.«
10. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o pospeševanju in zaščiti investicij, z dne 25. oktobra 1989, s tem da:
a) se drugi odstavek 7. člena pogodbe glasi:
»Če spornega vprašanja po prvem odstavku ni mogoče rešiti v treh mesecih od pisnega sporočila ene od strank v sporu drugi, je lahko na zahtevo investitorja predložena ad hoc arbitraži v skladu s poravnalnim postopkom komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).«
b) v tretjem odstavku 7. člena se izpustita besedi »poravnanja ili«.
Nadalje imam čast ugotoviti, da navedene radicirane mednarodne pogodbe odslej naprej veljajo v odnosu med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, pri čemer bi se besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjale z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski« in bi se vnesle naslednje posamično navedene prilagoditve besedila:
1. Sporazum med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o vodnogospodarskih vprašanjih za mejni tok Mure (sporazum o Muri) z dne 16. decembra 1954 s prilagoditvijo, da v drugem odstavku 6. člena priloge I sporazuma besedi »oziroma srbohrvaški« črtata;
2. Sporazum med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o ureditvi mejnega železniškega prometa skupaj z zaključnim protokolom in prilogami, z dne 11. decembra 1962 v besedilu sporazuma z dne 28. aprila 1967 in 10. avgusta 1971;
3. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 in izmenjave not z dne 27. oktobra 1979 in 3. marca 1980, s tem da:
a) se v prvem odstavku 27. člena pogodbe v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 besede »po eni strani v srbohrvaškem ali slovenskem in po drugi strani v nemškem jeziku« zamenjajo z besedami »v slovenskem in nemškem jeziku«;
b) se drugi odstavek 30. člena pogodbe glasi: »Razpravna jezika komisije sta slovenski in nemški.«
c) se v tretjem odstavku 30. člena pogodbe besede »po eni strani v srbohrvaškem ali slovenskem in po drugi strani v nemškem jeziku« zamenjajo z besedami »v slovenskem in nemškem jeziku«;
d) se v prvem odstavku 33. člena pogodbe, v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji s strani Zveznega sekretariata za notranje zadeve« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji s strani Ministrstva za notranje zadeve«;
e) se v prilogah A in B k pogodbi v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975 oznaka pogodbe dopolni z napotilom na to izmenjavo not in se v imenovanih prilogah besede »Zvezni sekretariat za notranje zadeve« oziroma »Beograd« zamenjajo z besedami »Ministrstvo za notranje zadeve« oziroma »Ljubljana«;
4. Sporazum med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o mejni kontroli v železniškem prometu oseb z dne 8. aprila 1967 v besedilu sporazuma z dne 5. marca 1969 in z dne 6. septembra 1974, s tem da:
a) se v prvem odstavku 8, člena sporazuma v besedilu sporazuma z dne 6. septembra 1974 besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji od Republiškega sekretariata za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji s strani Ministrstva za notranje zadeve«;
b) se v prilogah A in B sporazuma v besedilu sporazuma z dne 6. septembra 1974 označba sporazuma dopolni z opozorilom na to izmenjavo not; kot tudi izvedbeni sporazum k navedenemu sporazumu z dne 26. septembra 1968 v besedilu sporazuma z dne 14. junija 1974, 11. julija 1977 in 13. januarja 1986;
5. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o maloobmejnem prometu oseb z dne 28. septembra 1967 v besedilu sporazuma z dne 5. februarja 1975, z dne 24. maja 1984 in z dne 4. novembra 1988, s tem da:
a) se prvi odstavek 8. člena sporazuma glasi:
»Državi pogodbenici se bosta po diplomatski poti obvestili, kateri organi so pristojni za izdajanje stalnih obmejnih prepustnic, obmejnih izkaznic in dovolilnic za prehod državne meje.«
b) se v drugem odstavku 22. člena sporazuma besede »v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji s stani Zveznega sekretariata za notranje zadeve« zamenjajo z besedami »v Republiki Sloveniji s strani Ministrstva za notranje zadeve«;
c) se v prilogi B sporazuma v besedilu sporazuma z dne 5. februarja 1975 doda nova številka 37 z označbo »Karavanke – Karawankentunnel« in se dosedanja številka 37 označi kot številka 38;
6. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o cestnem predoru skozi Karavanke z dne 15. septembra 1977 v besedilu pogodbe z dne 20. oktobra 1980.
Če se Republika Slovenija strinja z navedenim, bosta ta nota in pritrdilna nota – odgovor sestavljali sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki bo začel veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi obvestili, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji.
Dovolite mi, ekscelenca, da vam izrazim svoje globoko spoštovanje.
Alois Mock« l. r.
Imam čast potrditi, da se Republika Slovenija strinja z vsebino vaše note in da vaša nota in ta nota-odgovor sestavljata sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki začne veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici obvestili, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji.
Dovolite mi, ekscelenca, da vam izrazim svoje globoko spoštovanje.
 
Katja Boh l. r.
Dunaj, 16. oktobra 1992
 
Ekscelenca,
glede na to, da je Republika Slovenija zdaj neodvisna in samostojna država, imam čast predlagati, da v nadaljevanju navedene mednarodne pogodbe veljajo v odnosu med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Republike Slovenije, pri čemer bi se besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjale z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski« in bi se vnesle naslednje posamično navedene prilagoditve besedila:
1. Izmenjava not med Avstrijskim veleposlaništvom v Beogradu in Državnim sekretariatom za zunanje zadeve Socialistične federativne republike Jugoslavije in v zvezi s sklenitvijo sporazuma med Avstrijsko zvezno vlado in vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije o materialni pomoči osebam, ki so pomoči potrebne in jih je treba repatriirati v njihovo domovino, z dne 20. maja 1964;
2. Sporazum med upravami za telekomunikacije Avstrije in SFR Jugoslavije o usklajevanju frekvenc v območju 29,7 in 960 MHZ za stalne in mobilne radijske službe z dne 23. septembra 1976.
Nadalje imam čast ugotoviti, da navedene radicirane mednarodne pogodbe odslej naprej veljajo v odnosu med Avstrijsko zvezno vlado in Vlado Republike Slovenije, pri čemerne besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjajo z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski«:
1. Sporazum med Zvezno vlado Republike Avstrije in vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave, z dne 25. maja 1954;
2. Izmenjava not med Republiko Avstrijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo o dostopu do cerkve Sv. Pankracija z dne 26. aprila 1967;
3. Sporazum med Avstrijsko zvezno vlado in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o alpskem turističnem prometu v obmejnem območju z dne 18. julija 1984.
Če se vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom, sestavljata ta nota in vaša potrdilna nota – odgovor sporazum med Avstrijsko zvezno vlado in vlado Republike Slovenije, ki začne veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici obvestili o izpolnitvi potrebnih notranjepravnih pogojev.
Dovolite mi, ekscelenca, da vam izrazim svoje globoko spoštovanje.
Alois Mock l. r.
Njena ekscelenca
gospa dr. Katja Boh
Izredna in pooblaščena veleposlanica
Republike Slovenije.
Dunaj, 16. oktobra 1992
 
Ekscelenca,
čast mi je potrditi prejem vaše note z dne 16. oktobra 1992, ki se glasi:
»Ekscelenca,
glede na to, da je Republika Slovenija zdaj neodvisna in samostojna država, imam čast predlagati, da v nadaljevanju navedene mednarodne pogodbe veljajo v odnosu med vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, pri čemer bi se besede »Federativna ljudska republika
Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ«, oziroma »jugoslovanski« zamenjale z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski« in bi se vnesle naslednje posamično navedene prilagoditve besedila:
1. Izmenjava not med Državnim sekretariatom za zunanje zadeve Socialistične federativne republike Jugoslavije in Avstrijskim veleposlaništvom v Beogradu v zvezi s sklenitvijo sporazuma med vlado Socialistične Federativne republike Jugoslavije in Avstrijsko zvezno vlado o materialni pomoči osebam, ki so pomoči potrebne in jih je treba repatriirati v njihovo domovino, z dne 20. maja 1964;
2. Sporazum med upravami za telekomunikacije SFR Jugoslavije in Avstrije o usklajevanju frekvenc v območju 29,7 in 960 MHZ za stalne in mobilne radijske službe z dne 23. septembra 1976.
Nadalje imam čast ugotoviti, da navedene mednarodne pogodbe odslej naprej veljajo v odnosu med vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, pri čemer se besede »Federativna ljudska republika Jugoslavija«, »FLRJ«, »Socialistična federativna republika Jugoslavija« ali »SFRJ« oziroma »jugoslovanski« zamenjajo z »Republika Slovenija« oziroma »slovenski«:
1. Sporazum med vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Zvezno vlado Republike Avstrije o vodnogospodarskih vprašanjih, ki se tičejo Drave, z dne 25. maja 1954;
2. Izmenjava not med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o dostopu do cerkve Sv. Pankracija z dne 26. aprila 1967;
3. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Avstrijsko zvezno vlado o alpskem turističnem prometu v obmejnem območju z dne 18. julija 1984.
Če se vlada Republike Slovenije strinja s tem predlogom, sestavljata ta nota in vaša potrdilna nota-odgovor sporazum med vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, ki začne veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici obvestili o izpolnitvi potrebnih notranjepravnih pogojev.
Dovolite mi, ekscelenca, da vam izrazim svoje globoko spoštovanje.
Alois Mock l. r.«
Imam čast potrditi, da se vlada Republike Slovenije strinja z vsebino vaše note in da vaša nota in ta nota-odgovor sestavljata sporazum med vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado, ki stopi v veljavo prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici medsebojno obvestili, da so izpolnjeni potrebni notranjepravni pogoji.
Dovolite mi, ekscelenca, da vam izrazim svoje globoko spoštovanje.
Katja Boh l. r.
Njegova ekscelenca
dr. Alois Mock
Zvezni minister za zunanje zadeve
Republike Avstrije
 
 
Wien, am 16. Oktober 1992
 
Exzellenz,
In Anbetracht dessen, daß die Republik Slowenien nunmehr ein unabhängiger und souveräner Staat ist, beehre ich mich vorzuschlagen, die nachstehend angeführten völkerrechtlichen Verträge im Verhältnis zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien in Kraft zu setzen, wobei die Bezeichnungen »Republik Slowenien« bzw. »slowenisch« as die Stelle der Bezeichnungen »Föderative Volksrepublik Jugoslawien«, »FVRJ«, »Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien« öder »SFRJ« bzw. »jugoslawisch« treten und die in folgenden einzeln angeführten weiteren Anpassungen vorgenommen werden:
1. Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über den Wechselseitigen rechtlichen Verkehr samt Schlußprotokoll vom 16. Dezember 1954, mit der Maßgabe, daß
a) Art. 8 des Vertrags lautet:
»Die österreichischen und die slowenischen Gerichte verkehren miteinander durch Vermittlung des Bundesministeriums für Justiz der Republik Österreich und des Ministeriums für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien, soweit im folgenden nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist (Artikel 17 Absatz 2).«
b) Art. 9 erster Satz des Vertrags lautet: »Zustellungs und Rechtshilfeersuchen sind in deutscher oder in slowenischer Sprache abzufassen.«
c) Art. 47 des Vertrags lautet:
»Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich und das Außenministerium der Republik Slowenien werden einander auf Ersuchen den Wortlaut der in ihrem Staatsgebiet in Kraft stehenden oder in Kraft gestandenen Rechtsvorschriften bekanntgeben und gegebenenfalls Auskünfte über bestimmte Rechtsfragen erteilen.«
d) lit. a) des Schlußprotokolls entfällt;
e) lit. b) des Schlußprotokolls lautet:
»Unter »Sprache des ersuchten Gerichtes« im Sinne dieses Vertrages sind für das Gebiet der Republik Österreich die deutsche Sprache und für das Gebiet der Republik Slowenien die slowenische Sprache zu verstehen.«
2. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen und Schiedsvergleichen in Handelssachen vom 18. März 1960;
3. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltstiteln vom 10. Oktober 1961;
4. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse vom 27. März 1974;
5. Abkommen zwischen der. Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die administrative Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten und über die gegenseitige Unterstützung zur Bekämpfung von Zuwiderhandlungen gegen die Zollvorschriften vom 15. März 1978, mit der Maßgabe, daß
a) in Art. 2 lit. b) des Abkommens die Worte »in der Republik Slowenien das Finanzministerium (Zollverwaltung und Zollämter) « an die Stelle der Worte »in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien die Bundeszollverwaltung und die Zollämter« treten;
b) in Art. 14 Abs. 3 und 4 des Abkommens die Worte »das/des Finanzministerium/s (Zollverwaltung) der Republik Slowenien« an die Stelle der Worte »die/der Bundeszollverwaltung« treten;
c) Art. 14 Abs. 5 des Abkommens lautet:
»Der Schriftliche Verkehr zwischen den Zollverwaltungen der Vertragsparteien findet in der Regel in deutscher und in slowenischer Sprache statt.«
6. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über Gleichwertigkeiten im Universitätsbereich vom 29. Jänner 1979;
7. Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die wechselseitige Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen vom 1. Februar 1982, mit der Maßgabe, daß
a) Art. 30 Abs. 1 des Vertrags lautet:
»Der Schriftverkehr nach diesem Vertrag findet zwischen dem Bundesministerium für Justiz der Republik Österreich und dem Ministerium für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien statt. Der diplomatische Weg wird hiedurch nicht ausgeschlossen.«
b) Art. 33 Abs. 1 Z. 2 des Vertrags lautet:
»für das Gebiet der Republik Slowenien die slowenische Sprache.«
8. Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 1. Februar 1982, mit der Maßgabe, daß
a) Art. 6 Abs. 1 des Vertrags lautet:
»Soweit durch diesen Vertrag nichts anderes bestimmt ist, erfolgt der Schriftverkehr in den durch diesen Vertrag geregelten Angelegenheiten zwischen dem Bundesministerium für Justiz der Republik Österreich und dem Ministerium für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien. Auf diesem Weg verkehren auch die Justizbehörden miteinander.«
b) Art. 9 Abs. 3 lautet:
»Die Anwesenheit eines im Abs. 2 erwähnten Behördenvertreters des ersuchenden Staates bei Rechtshilfeverhandlungen im ersuchten Staat bedarf in der Republik Österreich der Zustimmung des Bundesministers für Justiz und in der Republik Slowenien des Ministers für Justiz und Verwaltung.«
c) Art. 24 Abs. 1 zweiter Satz des Vertrags lautet:
»Die Auszüge aus dem Strafregister werden zwischen dem Bundesminister für Inneres der Republik Österreich und dem Minister für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien ausgetauscht.«
d) Art. 25 des Vertrags lautet:
»Der Bundesminister für Justiz der Republik Österreich und der Minister für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien erteilen einander auf Ersuchen Auskünfte über ihr Strafrecht, Strafverfahrensrecht und Strafvollzugsrecht.«
e) Art. 27 Abs. 2 des Vertrags lautet:
»Unter »Sprache des ersuchten Staates« im Sinne dieses Vertrages ist für das Gebiet der Republik Österreich die deutsche Sprache und für das Gebiet der Republik Slowenien die slowenische Sprache zu verstehen.«
9. Vertrag zwischen der Republik Österreich und der. Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Auslieferung vom l. Februar 1982, mit der Maßgabe, daß
a) Art. 21 Abs. 2 des Vertrags lautet:
»Der Schriftverkehr in Auslieferungs und Durchlieferungssachen findet, sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist zwischen dem Bundesministerium für Justiz der Republik Österreich und dem Ministerium für Justiz und Verwaltung der Republik Slowenien statt. Der diplomatische Weg wird dadurch nicht ausgeschlossen.«
b) Art. 37 Abs. 1 lit. b) des Vertrags lautet:
»für das Gebiet der Republik Slowenien die slowenische Sprache;«
c) Art. 37 Abs. 3 lit. b) des Vertrags lautet:
»in der Republik Slowenien die ordentlichen Gerichte, die öffentlichen Anklägerschaften und das Ministerium für Justiz und Verwaltung.«
d) Art. 37 Abs. 4 lit. b) des Vertrags lautet:
»in der Republik Slowenien das Innenministerium.«
10. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Förderung und den Schutz von Investitionen vom 25. Oktober 1989, mit der Maßgabe daß
a) Art. 7 Abs. 2 des Abkommens lautet:
»Kann eine Meinungsverschiedenheit gemäß Absatz 1 nicht innerhalb von drei Monaten ab dem. Zeitpunkt der schriftlichen Mitteilung einer der beiden Streitparteien an die andere Streitpartei beigelegt werden, so kann sie auf Antrag des Investors einem ad-hoc Schiedsgericht entsprechend der Schiedsgerichtsordnung der Kommission der Vereinten Nationen für das Recht des internationalen Handels (UNCITRAL) unterbreitet werden.«
b) in Art. 7 Abs. 3 die Worte »Vergleichs- oder« entfallen.
Ich beehre mich ferner festzustellen, daß die nächstehend angeführten radizierten völkerrechtlichen Verträge nunmehr im Verhältnis zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien in Kraft stehen, wobei die Bezeichnungen »Republik Slowenien« bzw. »slowenisch« an die Stelle der Bezeichnungen »Föderative Volksrepublik Jugoslawien«, »FVRJ«, »Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien« oder »SFRJ« bzw. »jugoslawisch« treten und die im folgenden einzeln angeführten weiteren Anpassungen vorgenommen werden:
1. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über wasserwirtschaftliche Fragen der Mus-Grenzstrecke und der Mur-Grenzgewässer (Mur-Abkommen) vom 16. Dezember 1954, mit der Maßgabe, daß in Art. 6 Abs. 2 der Anlage I des Abkommens die Worte »beziehungsweise serbokroatisch« entfallen;
2. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen samt Schlußprotokoll und Anlagen vom 11. Dezember 1962 in der Fassung der Abkommen vom 28. April 1967 und vom 10. August 1971;
3. Vertrag zwischen der Republik. Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die gemeinsame Staatsgrenze vom 8. April 1965 in der Fassung des Vertrags vom 29. Oktober 1975 und des Notenwechsels vom 27. Oktober 1979 und 3. März 1980, mit der Maßgabe, daß
a) in Art. 27 Abs. 1 des Vertrags in der Fassung des Vertrags vom 29. Oktober 1975 die Worte »in deutscher und in slowenischer Sprache« an die Stelle der Worte »einerseits in deutscher und andererseits in serbokroatischer oder slowenischer Sprache« treten;
b) Art. 30 Abs. 2 des Vertrags lautet:
»Die Verhandlungssprachen der Kommission sind Deutsch und Slowenisch.«
c) in Art. 30 Abs. 3 des Vertrags die Worte »in deutscher und in slowenischer Sprache« an die Stelle der Worte »einerseits in deutscher und andererseits in serbokroatischer oder slowenischer Sprache« treten;
d) in Art. 33 Abs. 1 des Vertrags in der Fassung des Vertrags vom 29. Oktober 1975 die Worte »in der Republik Slowenien vom Innenministerium« an die Stelle der Worte »in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien vom Bundessekretariat für Innere Angelegenheiten« treten;
e) in den Anlagen A und B des Vertrags in der Fassung des Vertrags vom 29. Oktober 1975 die Bezeichnung des Vertrags durch einen Hinweis auf diesen Notenwechsel ergänzt wird, und daß in den genannten Anlagen die Worte »Innenministerium« bzw. »Laibach« an die Stelle der Worte »Bundessekretariat für Innere Angelegenheiten« bzw. »Belgrad« treten;
4. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über die Grenzabfertigung im Eisenbannpersonenverkehr
om 8. April 1967 in der Fassung der Abkommen vom 5. März 1969 und vom 6. September 1974, mit der Maßgabe, daß
a) in Art. 8 Abs. 1 des Abkommens in der Fassung des Abkommens vom 6. September 1974 die Worte »in der Republik Slowenien vom Innenministerium« an die Stelle der Worte »in der sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien vom Republikanischen Sekretariat für Innere Angelegenheiten der Sozialistischen Republik Slowenien« treten;
b) in den Anlagen A und B des Abkommens in der Fassung des Abkommens vom 6. September 1974 die Bezeichnung des Abkommens durch einen Hinweis auf diesen Notenwechsel ergänzt wird;
sowie das Durchführungsübereinkommen zum genannten Abkommen vom 26. September 1968 in der Fassung der Übereinkommen vom 14. Juni 1974, 11. Juli 1977 und 13. Jänner 1986;
5. Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über den Kleinen Grenzverkehr vom 28. September 1967 in der Fassung der Abkommen vom 5. Februar 1975, vom 24. Mai 1984 und vom 4. November 1988, mit der Maßgabe, daß
a) Art. 8 Abs. 1 des Abkommens lautet:
»Die Vertragsstaaten werden einander auf diplomatischem Weg mitteilen, welche Behörden zur Ausstellung von Dauergrenzscheinen, Grenzübertrittsscheinen und Grenzübertrittskarten zuständig sind.«
b) in Art. 22 Abs. 2 des Abkommens die Worte »in der Republik Slowenien vom Innenministerium« an die Stelle der Worte »in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien vom Bundessekretariat für Innere Angelegenheiten« treten;
c) in der Anlage B des Abkommens in der Fassung des Abkommens vom 5. Februar 1975 eine neue Ziffer 37 mit der Bezeichnung »Karawankentunnel – Karavanke« eingefügt und die bisherige Ziffer 37 als Ziffer 38 bezeichnet wird;
6. Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über den Karawankenstraßentunnel vom 15. September 1977 in der Fassung des Vertrags vom 20. Oktober 1980.
Falls die Republik Slowenien mit Vorstehendem einverstanden ist, werden diese Note und Ihre bestätigende Antwortnote ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien bilden, das am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft tritt, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsstaaten einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung
Alois Mock e. h.
I. E. Frau Dr. Katja Boh
ao. und bev. Botschafterin
der Republik Slowenien
 
Wien, am 16. Oktober 1992
 
Exzellenz,
In Anbetracht dessen, daß die Republik Slowenien nunmehr ein unabhängiger und souveräner Staat ist, beehre ich mich vorzuschlagen, die nachstehend angeführten völkerrechtlichen Verträge im Verhältnis zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien in Kraft zu setzen, wobei die Bezeichnungen »Slowenien« bzw. »slowenisch« an die Stelle der Bezeichnungen »Föderative Volksrepublik Jugoslawien«, »FVRJ«, »Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien« oder »SFRJ« bzw. »jugoslawisch« treten und die im folgenden einzeln angeführten weiteren Anpassungen vorgenommen werden:
1. Notenwechsel zwischen der Österreichischen Botschaft Belgrad und dem Staatssekretariat für Auswärtige Angelegenheiten der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, betreffend den Abschluß eines Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über materialle Hilfeleistung an hilfsbedürftige, in ihre Heimatländer zu repatriierende Personen vom 20. Mai 1964;
2. Vereinbarung zwischen den Fernmeldeverwaltungen von Österreich und der SFR Jugoslawien über die Koordinierung der frequenzen zwischen 29,7 und 960 MHz für feste Funkdienste und bewegliche Landfunkdienste vom 23. September 1976.
Ich beehre mich ferner festzustellen, daß die nachstehend angeführten radizierten völkerrechtlichen Verträge nunmehr im Verhältnis zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien in Kraft stehen, wobei die Bezeichnungen »Republik Slowenien« bzw. »slowenisch« and die Stelle der Bezeichnungen »Föderative Volksrepublik Jugoslawien«. »FVRJ«, Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien« oder »SFRJ« bzw. »jugoslawisch« treten:
1. Ubereinkommen zwischen der Bundesregierung der Republik Österreich und der Regierung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Wasserwirtschafttliche Fragen an der Drau vom 25. Mai 1954;
2. Notenwechsel zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosläwien über den Zugang zur Kirche St. Ponkratzen vom 26. April 1967;
3. Abkommen zwischen der. Österreichischen Bundesregierung und dem Bundesvollzugsrat der Versammlung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über den alpinen Touristenverkehr im Grenzgebiet vom 18. Juli. 1984.
Falls die Regierurig der Republik, Slowenien diesem Vorschlag zustimmt, werden diese Note und Ihre bestätigende Antwortnote ein Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik Slowenien bilden, das am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft tritt, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsparteien einander mitteilen, daß die jeweiligen hiefür erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung
Alois Mock e. h.
I. E. Frau Dr. Katja Boh
ao. und bev. Botschafterin
der Republik Slowenien
3. člen
Za izvajanje sporazumov skrbijo pristojni upravni organi v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/93-6/1-1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.