Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2655. Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic, stran 3818.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate (Uradni list RS, št. 47/93), izdaja minister za finance
PRAVILNIK
o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje tehnične in druge standarde, ki jim morajo ustrezati igralni avtomati in prostori prirediteljev, minimalno število igralnih avtomatov, ki morajo biti nameščeni v posebej za to namenjenih prostorih, način opravljanja takšne dejavnosti, kontrolo nad takšno dejavnostjo, minimalni odstotek izplačil in druge obveznosti prirediteljev pri opravljanju te dejavnosti.
II. IGRALNI AVTOMATI
2. člen
Za igralne avtomate po tem pravilniku se štejejo naprave, ki so določene v drugem odstavku 1. člena zakona o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate (Uradni list. RS, št. 47/93 – v nadaljnjem besedilu: zakon).
Za igralne avtomate se štejejo tudi naprave s programom, ki omogočajo tako igre za zabavo kot posebne igre na srečo.
3. člen
Igralni avtomati morajo biti tehnično popolni in pri uporabi ne smejo predstavljati nevarnosti za življenje in zdravje igralcev.
Pregled igralnih avtomatov opravi prireditelj v skladu z zakonom o varstvu pri delu najmanj vsaki dve leti pri pooblaščeni organizaciji.
4. člen
Prireditelj mora ob priglasitvi igralnega avtomata pristojni izpostavi Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljevanju: izpostava) priložiti:
– dokument o nabavi igralnega avtomata z navodilom o uporabi, vzdrževanju in popravilih v slovenskem jeziku,
– certifikat proizvajalca oziroma izjavo, da je igralni avtomat izdelan v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, ki jo pridobi pri pooblaščeni Organizaciji,
– pravila igre,
– izjavo prireditelja o ustreznosti prijavljenih igralnih avtomatov.
V dokumentu o nabavi igralnega avtomata mora biti nedvoumno razviden proizvajalec, vrsta oziroma tip, tovarniška številka in letnica proizvodnje.
5. člen
Igralni avtomat, ki se da v uporabo, ne sme biti starejši od enega leta.
Igralni avtomat, ki ima vgrajeno katodno cev, ne sme biti v uporabi dlje od 5 let.
6. člen
Pri igrah na igralne avtomate, ki delujejo na načelu video elektronske tehnologije, kjer lahko prireditelj menja programske plošče, se vsaka programska plošča šteje za poseben igralni avtomat.
Igralni avtomati iz prejšnjega odstavka morajo imeti vgrajeno baterijsko napajanje ali drugo napravo, ki zagotavlja vzdrževanje točnosti vseh informacij za dobo 90 dni po tem, ko je prišlo do prekinitve omrežnega napajanja.
7. člen
Igralni avtomat mora biti opremljen s kontrolnimi napravami za izvajanje nadzora nad njegovim delovanjem. V vsakem trenutku mora biti omogočena kontrola:
– programske plošče,
– kumulative vseh vložkov,
– kumulative vseh dobitkov,
– števila navitij s ključem.
Kontrolne naprave morajo biti zapečatene in dostopne le delavcem izpostave.
Igralni avtomat je treba pred pričetkom uporabe zapečatiti.
III, VLOŽKI IN RAZMERJA
8. člen
Vložek igralca je lahko enkraten za več iger ali enkraten za eno samo igro.
Največji enkratni vložek za več iger je 1.000 tolarjev. Enkratni vložek za eno igro ne sme biti višji od 50 tolarjev.
Igralni avtomat pri večkratnih igrah prikaže dobitek ali izgubo kumulativno in v teh primerih dobitek igralcu izplača prireditelj, ko igralec prekine igro.
Pri enkratnih igrah igralcu dobitek samodejno izplača igralni avtomat.
Na igralnem avtomatu mora biti nedvoumno označena višina enkratnega vložka in višine možnih dobitkov.
Dobitki so v denarju ali žetonih, ki jih prireditelj izplača v tolarjih.
Vrednost žetona mora biti izrecno navedena na žetonu.
9. člen
Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača povprečno najmanj 70% vloženega denarja.
10. člen
Za vsako vrsto iger na igralnih avtomatih morajo biti izdelana pravila za igranje in točno določene vrednosti dobitkov. Pravila morajo biti napisana v slovenskem jeziku in vedno na razpolago igralcu v obliki prospekta za posamezno vrsto iger ali izobešena na vidnem mestu v igralnem prostoru.
Na igralnem avtomatu morajo biti jasno prikazane vrednosti dobitkov s simbolizirano sliko ali na ekranu.
Na igralnem avtomatu v uporabi mora biti dobro vidno pisno opozorilo, da uporaba avtomata ni dovoljena osebam, mlajšim od 18 let.
IV. PROSTOR
11. člen
Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih se lahko prirejajo v ločenem prostoru v sestavu objekta v katerem je dovoljeno opravljati gostinsko, zabaviščno in drugo podobno dejavnost.
Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih se ne smejo prirejati v prostorih, v katerih se opravlja del dejavnosti 080113 – otroški in mladinski počitniški domovi, del dejavnosti 080119 – prenočišča, planinski domovi, spalniki in zasebno oddajanje sob ipd. ter dejavnost 080129 v celoti.
12. člen
V prostorih za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih, smejo biti samo igralni avtomati, določeni s tem pravilnikom.
Šteje se, da je igralni avtomat v uporabi, če je nameščen v prostoru iz prejšnjega odstavka.
13. člen
V prostoru za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih morajo biti najmanj trije igralni avtomati:
Skupna površina prostora na igralni avtomat mora biti najmanj 3 m2.
Prostor mora ustrezati vsem zahtevam za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v 11. členu tega pravilnika.
Igralni avtomati ne smejo biti nameščeni v prostoru s točilnim pultom.
Ob igralnem avtomatu z enkratnim vložkom za več iger mora biti na razpolago stol za igralca.
Na vidnem mestu pri vhodu v prostor z igralnimi avtomati mora biti pisno opozorilo, da vstop v prostor z igralnimi avtomati ni dovoljen osebam, mlajšim od 18 let.
V. DRUGE OBVEZNOSTI PRIREDITELJA
14. člen
Prireditelj opravlja nadzor nad igralci sam ali pa za to pooblasti usposobljeno osebo.
Preverjanje usposobljenosti osebe iz prejšnjega odstavka lahko opravi nadzorni organ pri opravljanju nadzora.
Prireditelj vodi evidenco o opravljenih inšpekcijskih pregledih delavcev izpostave v knjigi nadzora, ki se vodi tekoče in vsebuje naslednje podatke: datum, ura pričetka, ime in priimek osebe, ki opravlja pregled, ura zaključka in podpis. Knjiga nadzora mora biti v prostoru, kjer se uporabljajo igralni avtomati.
15. člen
Prireditelj mora ob vsakem nakupu mesečne nalepke iz 6. člena zakona sporočiti izpostavi tudi stanja vseh števcev na igralnem avtomatu na dan nakupa nalepke.
Brisanje stanj kontrolnih števcev ni dovoljeno.
VI. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona in tega pravilnika opravljajo delavci izpostave.
Če delavec izpostave pri opravljanju nadzora meni, da je prireditelj storil prekršek, za katerega se izreče varstveni ukrep obveznega odvzema igralnega avtomata; takoj pritegne v postopek nadzora še pristojnega tržnega inšpektorja, ki igralni avtomat zaseže.
O zasegu se izda potrdilo z natančnimi podatki o zaseženem predmetu.
17. člen
Prireditelj prijavi igralne avtomate na posebnem prijavnem listu.
Ob prijavi poda prireditelj tudi pisno izjavo, da avtomati ustrezajo določbam zakona in tega pravilnika.
Izjavo iz prejšnjega odstavka mora podpisati prireditelj. Če je prireditelj zasebnik, mora biti podpis overjen pri pooblaščenem organu.
Prijavni list in izjava iz prejšnjih odstavkov se izpolnita na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Izpostava oziroma organizacija, ki jo pooblasti Republiška uprava za javne prihodke, namesti kontrolne naprave iz 7. člena tega pravilnika na vsak igralni avtomat, ki je v uporabi in jih zapečati v skladu s posebnim predpisom, ki ga izda minister za finance.
VII: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Prireditelj, ki je do uveljavitve tega pravilnika že prijavil igralni avtomat izpostavi, mora podati pisno izjavo v smislu 7. člena tega pravilnika najkasneje do 31. 1. 1994. V tem roku mora prireditelj tudi dopolniti prijavni list z manjkajočimi podatki iz 4. člena tega pravilnika.
Prireditelj lahko prijavi do 31. 1. 1994 tudi igralni avtomat, za katerega nima ustreznega dokumenta iz 4. člena tega pravilnika, če igralni avtomat izpolnjuje druge pogoje iz zakona in tega pravilnika.
20. člen
Prireditelj mora prostore, v katerih prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih, prilagoditi določbam tega pravilnika najpozneje do 28. 2. 1994.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-14/93
Ljubljana, dne 28. decembra 1993.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost