Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2654. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine, stran 3814.

Na podlagi 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in 99. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za finance
ODREDBO
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki so jih podjetja in druge pravne osebe ter državni in drugi organi, ki opravljajo javno službo dolžni posredovati davčnim organom.
2. Vsebina in oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
• velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (720 KB ali 1.44 MB),
• zapisano v ASCII kodi,
• v datoteki imena VIR.DAT,
• vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LE. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 133-znakov.
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
• 9-sledni zapis znakov,
• gostota zapisa 1600 bpi,
• koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
• ne sme imeti znamke (NO LABEL),
• brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 131 znakov,
• zaključek podatkov označite z EOE oznako,
• razdalja od začetka traku do "start marke Alu-folija" naj ne bo manjša od 7 m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot
in
– vse izbrane, v tej točki naštete, lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba pravne osebe. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca dohodkov.
2.2 ali na obrazcu:
Oblika in način obrazca sta določeni, tako da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba pravne osebe.
3. Vsebina poslanih podatkov:
3.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse dohodke in obveznosti posameznega zavezanca za dohodnino od 1. 1. do 31. 12. 1993 iz posameznega vira dohodnine, ki je bil izplačan pri pravni osebi.
Podatke o nadomestilih pošlje pravna oseba, ki jih je obračunala in izplačala ne glede na to, ali bremenijo njena sredstva, ali so ji bila refundirana.
3.2 Da ne bi prišlo do pripisovanja podatkov napačnim osebam, je potrebno podatke označiti z enolično enotno matično številko občana (EMŠO) ter prvih 20 znakov njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT). Podatke enega vira dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih vrst, je potrebno izpolniti ustrezno število zapisov.
3.3 Zaradi kontrole zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (naslednja polja se pustijo prazna: številka davčnega zavezanca in priimek-ime davčnega zavezanca ter šifra občine bivanja). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto dohodka in obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov.
3.4 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov:
62 Žalec.
99 neznana
3.4.4 Tabela vrst dohodkov in obveznosti prikazuje vrste dohodkov in obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka oziroma obveznosti.
V posamezni vrstici seznama se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste dohodka.
Pomen znakov v tabeli:
X – podatek je obvezen
y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0
prazno – podatek je prepovedan
Opomba: za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji se pošljejo podatki o skupnem bruto znesku plače, ki bi jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 14. členu zakona in sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na to plačo, če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji dohodnine plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.
4. Izgled izpisa o celoletnih dohodkih in obveznostih, ki ga delavcu izroči izplačevalec dohodkov:
Opomba: v to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst dohodkov (dvomestna števila) iz tabel vrst dohodkov in obveznosti!
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.3 te odredbe.
5. Izgled računalniškega zapisa, poslanega na računalniškem mediju:
6. Podatki se pošljejo pristojni organizacijski enoti Službe družbenega knjigovodstva, kjer ima pravna oseba odprt žiro račun, ki za potrebe davčnega organa skrbi za sprejem in kontrolo poslanih podatkov.
Izplačevalci osebnih prejemkov, ki ne poslujejo preko SDK, naj podatke dostavijo na obrazcu tisti izpostavi RUJP, v kateri imajo svoj sedež. Obrazec lahko dobijo na najbližji izpostavi SDK.
Izplačevalci ostalih nadomestil (vir 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev skladov:
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zaposlovanje,
morajo podatke poslati neposredno Republiški upravi javnih prihodkov na naslov: RRC – Računalniške storitve, Ljubljana, Jadranska 21.
V primeru statusnih sprememb pravnih oseb (pripojitev, spojitev, delitev) predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik. Za podjetje v stečaju ali likvidaciji, ki nima pravnega naslednika, podatke pošlje stečajni ali likvidacijski upravitelj.
Pravne osebe, ki niso izplačevale prejemkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti pisno izjavo.
Poslovne enote, katerih matična pravna oseba ima sedež na območju druge države, pošljejo podatke o izplačilih v Republiki Sloveniji (račun 604).
7. Ta odredba začne veljati 1. 1. 1994.
Št. 416-3/93
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost