Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2648. Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije, stran 3803.

Na podlagi 10. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), drugega odstavka 54. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) in tretjega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
SKLEP
o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) je bil ustanovljen z zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93).
S tem sklepom se določi organizacija in pogoji za začetek dela Zavoda.
2. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za gozdove Slovenije. Sedež Zavoda je: Ljubljana, Večna pot 2. Skrajšano ime zavoda je: ZGS.
3. člen
Zavod uporablja pri svojem poslovanju pečate in štampiljke.
Pečati so okrogle oblike in so izdelani iz gume. Veliki pečat ima premer 32 mm, manjši pa 20 mm.
Pečat Zavoda je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje na obodu besedilo: "Zavod za gozdove Slovenije" in navedbo sedeža, ki se glasi: "Ljubljana, Večna pot 2". Na sredini pečata je znak Zavoda. Znak Zavoda sestavljata dva stilizirana lista.
Štampiljka je izdelana iz gume, je pravokotne oblike, meri 60 x 25 mm in vsebuje naslednje besedilo: "Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2", v levem delu štampiljke je znak Zavoda.
Pečati in štampiljke območnih enot vsebujejo poleg imena Zavoda tudi navedbo območne enote, pečati krajevnih enot pa tudi navedbo sedeža območne enote in krajevne enote.
Pečati in štampiljke Zavoda njegovih območnih enot in njihovih krajevnih enot imajo v spodnjem delu zaporedno številko izdelave.
4. člen
Dejavnost Zavoda je:
1. Dejavnost javne gozdarske službe:
– spremljanje stanja in razvoja gozdov,
– varstvo gozdov,
– usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij,
– usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic,
– vodenje evidenc in baz podatkov o gozdovih in njihova obdelava,
– strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov ter drugih oseb,
– gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na semenskih plantažah, s hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih, drevesnih in grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke,
– zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst,
– prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije,
– vodenje in odločanje v upravnih stvareh;
2. Dejavnost lovstva:
– varstvo in gojitev divjadi v gojitvenih loviščih Jelen, Medved in Pohorje,
– lov in uporaba divjadi v gojitvenih loviščih Jelen, Medved in Pohorje;
– urejanje in vzdrževanje gojitvenih lovišč Jelen, Medved in Pohorje;
– prodaja uplenjene divjadi;
– turistična dejavnost, ki je povezana z lovstvom in gozdarstvom;
3. Druge dejavnosti:
– založništvo in prodaja obrazcev in listin za izvajanje gospodarjenja z gozdovi in opravljanje druge založniške in izdajateljske dejavnosti za informiranje javnosti.
5. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor Zavoda. Direktor Zavoda sme dati v mejah svojih pooblastil drugim osebam pisno pooblastilo za sklepanje določenih vrst pogodb, za vodenje in odločanje v upravnih postopkih in za opravljanje določenih drugih pravnih opravil (splošno pooblastilo) oziroma za sklepanje določenih posamičnih pogodb in za opravljanje določenih posamičnih pravnih opravil (posebno pooblastilo).
Pooblaščenec ne more svojega pooblastila prenesti na drugega.
II. ORGANIZACIJA ZAVODA
6. člen
Zavod za gozdove Slovenije opravlja svojo dejavnost na sedežu v centralni enoti in po območnih enotah.
7. člen
Zavod ima poleg centralne enote še 14 območnih enot in sicer:
– Območna enota Tolmin
– Območna enota Bled
– Območna enota Kranj
– Območna enota Ljubljana
– Območna enota Postojna
– Območna enota Kočevje
– Območna enota Novo mesto
– Območna enota Brežice
– Območna enota Celje
– Območna enota Nazarje
– Območna enota Slovenj Gradec
– Območna enota Maribor
– Območna enota Murska Sobota
– Območna enota Sežana.
Podrobnejša sestava in način dela centralne enote in posameznih območnih enot se določita s statutom Zavoda.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Zavod ima svet, direktorja in strokovni svet.
9. člen
Svet Zavoda ima 25 članov.
Svet Zavoda sestavlja:
– 14 predstavnikov svetov območnih enot;
– 2 predstavnika izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s področja gozdarstva;
– 3 predstavniki lastnikov gozdov;
– 6 predstavnikov ustanovitelja.
Mandat članov sveta Zavoda traja štiri leta.
10. člen
Sveti območnih enot imenujejo v svet Zavoda vsak po enega predstavnika svoje območne enote. Predstavniki svetov območnih enot morajo biti izbrani tako, da so z njimi enakomerno zastopani lastniki gozdov, lovstvo, kmetijstvo, varstvo naravne in kulturne dediščine ter ustanovitelj in lokalne skupnosti z gozdnogospodarskega območja zato:
a) v prvem mandatnem obdobju v svet Zavoda imenujejo:
– Območne enote Ljubljana, Sežana, Bled, Slovenj Gradec in Murska Sobota svoje predstavnike izmed predstavnikov lastnikov gozdov;
Območni enoti Tolmin in Kočevje svoja predstavnika izmed predstavnikov lovstva, Območni enoti Brežice in Nazarje svoja predstavnika izmed predstavnikov kmetijstva in Območna enota Maribor pa svoja predstavnika izmed predstavnikov varstva naravne in kulturne dediščine;
– Območni enoti Postojna in Novo mesto svoja predstavnika izmed predstavnikov ustanovitelja, Območni enoti Celje in Kranj pa svoja predstavnika izmed predstavnikov lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja;
b) v drugem mandatnem obdobju v svet Zavoda imenujejo:
– Območne enote Tolmin, Kočevje, Brežice, Nazarje in Maribor svoje predstavnike izmed predstavnikov lastnikov gozdov;
– Območni enoti Postojna in Novo mesto svoja predstavnika izmed predstavnikov lovstva, Območni enoti Celje in Kranj svoja predstavnika izmed predstavnikov kmetijstva in Območna enota Murska Sobota svojega predstavnika izmed predstavnikov varstva naravne in kulturne dediščine;
– Območni enoti Ljubljana in Sežana svoja predstavnika izmed predstavnikov ustanovitelja, Območni enoti Bled in Slovenj Gradec svoja predstavnika izmed predstavnikov lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja;
c) v tretjem mandatnem obdobju v svet Zavoda imenujejo:
– Območne enote Postojna, Novo mesto, Celje, Kranj in Murska Sobota svoje predstavnike izmed predstavnikov lastnikov gozdov;
– Območni enoti Maribor in Sežana svoja predstavnika izmed predstavnikov lovstva. Območni enoti Bled in Slovenj Gradec svoja predstavnika izmed predstavnikov kmetijstva in Območna enota Ljubljana svojega predstavnika izmed predstavnikov varstva naravne in kulturne dediščine;
– Območni enoti Tolmin in Kočevje svoja predstavnika izmed predstavnikov ustanovitelja, Območni enoti Brežice in Nazarje svoja predstavnika izmed predstavnic kov lokalnih skupnosti z gozdnogospodarskega območja.
V vseh naslednjih mandatnih obdobjih se sistem imenovanja predstavnikov svetov območnih enot Zavoda ponovi.
11. člen
Ustanovitelj imenuje v svet Zavoda po enega predstavnika iz:
– Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo,
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za kulturo,
– Ministrstva za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstva za šolstvo in šport.
12. člen
V svet Zavoda imenujejo po enega predstavnika izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s področja gozdarstva:
– Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
– Gozdarski inštitut Slovenije.
13. člen
V svet Zavoda imenujejo tri predstavnike organizacije lastnikov gozdov.
14. člen
Člani sveta Zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta Zavoda.
15. člen
Svet Zavoda odloča o vprašanjih iz svojega delovnega področja na sejah. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov sveta. Odločitev sveta Zavoda je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov sveta.
Podrobnejše naloge in delovanje sveta Zavoda se določijo s statutom Zavoda.
16. člen
Za direktorja Zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje, ima visoko strokovno izobrazbo gozdarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan.
Naloge in pristojnosti direktorja Zavoda se podrobneje določijo v statutu Zavoda.
17. člen
Strokovni svet Zavoda ima predsednika in 5 članov. Člane in predsednika strokovnega sveta Zavoda imenuje svet Zavoda na predlog direktorja Zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta Zavoda je štiri leta.
Podrobnejše naloge in delovanje strokovnega sveta Zavoda se določijo s statutom Zavoda.
IV. ORGANI OBMOČNIH ENOT
18. člen
Območna enota ima svet območne enote, vodjo območne enote in strokovni svet območne enote.
19. člen
Svet območne enote ima devet članov. Svet območne enote sestavljajo:
– 3 predstavniki lastnikov gozdov,
– 3 predstavniki lovstva, kmetijstva in varstva naravne in kulturne dediščine,
– 3 predstavniki ustanovitelja in lokalnih, skupnosti z gozdnogospodarskega območja.
Mandat članov sveta območne enote je štiri leta.
20. člen
V svet območne enote imenujejo tri predstavnike organizacije lastnikov gozdov.
21. člen
V svet Zavoda imenujejo po enega predstavnika lovstva, kmetijstva in varstva naravne in kulturne dediščine:
– Območna zveza lovskih organizacij z večinskim deležem površine lovišč na območju območne enote Zavoda,
– Zadružna zveza Slovenije in sekcija za agroživilstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije,
– Območni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
22. člen
V svet območne enote imenuje ustanovitelj enega, lokalne skupnosti pa dva predstavnika.
V primerih, kjer je na območju območne enote več lokalnih skupnosti, se pri določitvi njihovih predstavnikov uporabi abecedni vrstni red imen lokalnih skupnosti.
23. člen
Člani sveta območne enote izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta območne enote.
24. člen
Svet območne enote odloča o vprašanjih iz svojega delovnega področja na sejah. Seje so sklepčne, če je prisotna večina članov sveta območne enote. Odločitev sveta območne enote je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov sveta območne enote.
Podrobnejše naloge in delovanje sveta območne enote se določijo s statutom Zavoda.
25. člen
Za vodjo območne enote je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in ima visoko strokovno izobrazbo gozdarske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj.
Vodja območne enote je imenovan za dobo štirih let in je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan.
Naloge in pristojnosti vodje območne enote se podrobneje določijo v statutu Zavoda.
26. člen
Strokovni svet območne enote ima predsednika in 3 člane.
Člane in predsednika strokovnega sveta območne enote imenuje svet območne enote na predlog vodje območne enote.
Mandat članov strokovnega sveta območne enote je štiri leta.
Podrobnejše naloge in delovanje strokovnega sveta območne enote se določijo s statutom Zavoda.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
27. člen
Zavod gospodari z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, ki jih pridobi v skladu z zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93).
28. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti pridobiva Zavod iz:
– proračuna Republike Slovenije,
– s prodajo blaga in storitev drugim,
– z dotacijami darili,
– iz drugih virov.
29. člen
Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev, namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti Zavoda:
– upravljanje in vodenje,
– izvajanje dejavnosti javne gozdarske službe,
– vzdrževanje stavb in komunalne infrastrukture.
Zavod pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi letnega programa.
Letni program določi direktor Zavoda, sprejme pa ga svet Zavoda.
Svet Zavoda mora k letnemu programu pridobiti soglasje ustanovitelja.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Zavoda svet Zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
31. člen
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni moč pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev Zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta Zavoda.
VII. PREHODNE DOLOČBE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Prvo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v Zavodu določi v. d. direktor Zavoda in jo predloži v soglasje ustanovitelju.
Do imenovanja vodij območnih enot v skladu z zakonom in statutom Zavoda opravljajo njihovo delo delavci, ki jih za to pooblasti v. d. direktor Zavoda.
Do sprejema zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1994 se sredstva za izvajanje dejavnosti Zavoda iz 29. člena tega sklepa zagotavljajo iz sredstev sofinanciranja javne gozdarske službe Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in iz proračunskih rezerv. Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka 29. člena tega sklepa določi v. d. direktor za leto 1994 začasni program dela in začasni finančni načrt ter ga predloži v soglasje ustanovitelju. Konstituiranje sveta Zavoda se izvede v roku 60 dni po uveljavitvi tega sklepa.
Statut Zavoda mora biti sprejet v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa.
Ustanovitelj s posebnim sklepom določi premoženje, s katerim upravlja Zavod.
33. člen
V svet Zavoda in območne svete Zavoda imenujejo po enega predstavnika organizacije lastnikov gozdov, in sicer:
– Sklad kmetijskih, zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
– Slovensko kmečko gibanje
– Slovenska kmečka zveza.
34. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-04/93-1/1-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost