Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1993 z dne 31. 12. 1993

Kazalo

2637. Uredba o načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb, stran 3797.

Na podlagi 36. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o načinu zbiranja lastniških certifikatov s strani pooblaščenih investicijskih družb
1. člen
Pooblaščene investicijske družbe zbirajo lastniške certifikate državljanov Republike Slovenije, izdane na podlagi prvega in tretjega odstavka 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, in lastniške certifikate upravičencev do denacionalizacije iz petega odstavka 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (v nadaljnjem besedilu: certifikati) na način in pod pogoji, določenimi s to uredbo.
2. člen
Zbiranje certifikatov poteka na podlagi javnega oglasa z vabilom k vpisu in vplačilu delnic pooblaščene investicijske družbe.
Javni oglas iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti objavljen najmanj dvakrat v dnevno-informativnem časopisju z veliko naklado, in sicer 30 dni pred začetkom vpisovanja delnic pooblaščene investicijske družbe.
3. člen
Javni oglas iz 2. člena te uredbe mora vsebovati zlasti:
– firmo, sedež, osnovni kapital ter pravnoorganizacijsko obliko ustanovitelja pooblaščene investicijske družbe,
– firmo, sedež in pravnoorganizacijsko obliko pooblaščene investicijske družbe,
– osnovni kapital pooblaščene investicijske družbe ter število in značilnosti delnic, ki se vpisujejo,
– mesto, kjer je mogoče dobiti prospekt iz 4. člena te uredbe,
– mesto, dan in uro možnega vpogleda v drugo dokumentacijo,
– mesto in rok za vpisovanje in vplačilo delnic.
4. člen
Ob izdaji javnega oglasa iz 2. člena te uredbe mora pooblaščena investicijska družba izdelati poseben pisni dokument, ki vsebuje podatke, ki omogočajo kupcu delnic vpogled v pravni in finančni položaj pooblaščene investicijske družbe in pooblaščene družbe za upravljanje, poslovne možnosti ter pravice, ki izhajajo iz delnic, ki se ponujajo v prodajo (v nadaljnjem besedilu: prospekt).
Prospekt mora biti brezplačno na razpolago na mestu vnaprej določenem v javnem oglasu iz 2. člena te uredbe.
5. člen
Prospekt vsebuje zlasti:
– predstavitev pooblaščene družbe za upravljanje kot upravitelja finančnega premoženja pooblaščene investicijske družbe,
– predstavitev pooblaščene investicijske družbe,
– načela investicijske politike pooblaščene investicijske družbe,
– število, vrsto in značilnosti delnic, ki se ponujajo v prodajo in njihovo nominalno vrednost,
– kraj, kjer se delnice vpisujejo in vplačujejo,
– rok za vpisovanje in vplačilo delnic,
– odgovorne osebe za sestavo prospekta, in njihovo izjavo, da so podatki v prospektu resnični,
– drugi podatki, ki jih kot obvezno sestavino prospekta določi pristojni organ po predpisih, ki urejajo ustanovitev in delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje.
6. člen
Vplačilo delnic z izročitvijo certifikatov poteka pri pooblaščeni investicijski družbi, pri drugih pravnih osebah, ki jih za te namene pooblasti pooblaščena investicijska družba, oziroma pri bankah ali organizacijah za plačilni promet, ki jih za te namene pooblasti pooblaščena investicijska družba in prek katerih poteka javno vpisovanje delnic (v nadaljnjem besedilu: prejemniki certifikata).
7. člen
Vplačilo delnic z izročitvijo lastniških certifikatov se opravi na način, določen v 20. členu uredbe o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št. 40/93 – v nadaljnjem besedilu: uredba o certifikatih).
8. člen
Določbe uredbe o certifikatih, ki se nanašajo na obveznosti prejemnikov certifikatov, se v celoti uporabljajo za prejemnike certifikatov po tej uredbi.
9. člen
Pooblaščena investicijska družba ne sme začeti z zbiranjem certifikatov po tej uredbi dokler ne pridobi dovoljenja pristojnega organa po predpisih, ki urejajo ustanovitev in delovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje.
10. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 1994.
Št. 440-11/93-11/1-8
Ljubljana, dne 23. decembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost