Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2586. Poslovnik o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, stran 3733.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in 3. točke odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo je komisija na seji dne 17. 12. 1993 sprejela
POSLOVNIK
o načinu dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
1. člen
S tem poslovnikom se podrobneje ureja način dela Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (v nadaljevanju: komisija) ter način varovanja osebnih podatkov.
2. člen
Komisija dela in odloča na sejah.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov.
Če komisija obravnava vprašanja, ki se nanašajo na člane Državnega sveta, mora biti prisoten vsaj en član komisije izmed članov Državnega sveta.
Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
3. člen
Komisija dela. na sejah, ki so zaprte za javnost.
4. člen
Podatki; ki jih pri svojem delu dobi komisija in imajo v skladu z zakonom o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (v nadaljevanju: zakon) značaj osebnih podatkov, so shranjeni v skladu z zahtevami iz zakona o varstvu osebnih podatkov v zapečatenih ovojnicah, na katerih je ime in priimek funkcionarja; v negorljivi železni blagajni Državnega zbora.
Po prenehanju mandata komisija pooblasti svoje predstavnike, da predajo arhiv novoizvoljeni komisiji.
Zbrani osebni podatki se komisijsko uničijo potem, ko v skladu z zakonom niso več potrebni pri delu komisije.
5. člen
Komisija na podlagi predloženih seznamov imen funkcionarjev, ki jih pridobi od Komisije Državnega zbora RS za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Komisije Državnega sveta RS za mandatno-imunitetna, poslovniška in administrativna vprašanja ter Kadrovske službe Vlade, pošlje funkcionarjem vprašalnika na obrazcih A in B, ki sta sestavni del tega poslovnika.
Obrazec A obsega vprašanja o funkciji, ki jo opravlja funkcionar poklicno ali nepoklicno, drugih funkcijah oziroma položajih, ki jih zaseda, pridobitni dejavnosti, ki jo je opravljal pred nastopom funkcije, ter podatke o gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu oziroma drugi zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti, oznako firme ter podatki o deležih in vrednosti, ki se nanašajo na njega oziroma na njegovega zakonskega oziroma izvenzakonskega partnerja ter družinskega člana iz skupnega gospodinjstva.
Obrazec B obsega ostale podatke, ki so našteti v 10. členu zakona in niso obseženi na obrazcu A.
Hkrati z obrazcema A in B komisija pošlje funkcionarjem spremni dopis, v katerem jih opozori na določila zakona ter določi način vračanja izpolnjenih obrazcev z rokom vračila, ki pa ne sme biti krajši od 10 dni.
6. člen
Ovojnice z obrazcema A in B, ki vsebujejo podatke o premoženjskem stanju funkcionarjev, se lahko odprejo le na seji komisije.
Ovojnice, s podatki zahtevanimi na obrazcu A, se odprejo na seji komisije, da se sestavi poročilo državnemu zboru v skladu s tretjim odstavkom 20. člena zakona.
Komisija nato odprte ovojnice zapečati v nove ovojnice in shrani, kot to določa 6. člen tega poslovnika..
Ovojnice z obrazcem B se na komisiji odprejo, če je komisija predhodno tako odločila s sklepom. Ovojnica se na seji odpre ob prisotnosti funkcionarja, na katerega se obravnavani primer nanaša.
7. člen
Predsednik komisije lahko, ne da bi sklical sejo komisije, takoj ko izve za imenovanje novih funkcionarjev, pošlje vprašalnika z obrazcema. A in B s spremnim dopisom ter jih opozori, da morajo v skladu z zakonom prijaviti svoje premoženje, če tega ne storijo v zahtevanem roku.
Predsednik komisije lahko opravlja tudi druge zadeve po sklepu komisije.
8. člen
V skladu z 21., členom zakona komisija pisno pozove funkcionarja, na katerega se obravnavan primer nanaša, naj se izjavi o ugotovljenih dejstvih in pisno posreduje svoje pripombe.
Komisija lahko funkcionarja vabi na sejo, kjer se ta lahko seznani z vsemi pomembnimi dejstvi, ki jih je komisija ugotovila, in še o njih izjavi neposredno na seji.
9. člen
O delu komisije se vodi zapisnik, ki pa ne sme vsebovati podatkov, ki imajo po zakonu značaj osebnih podatkov.
10. člen
Člani komisije in strokovni delavci, ki sodelujejo pri njenem delu, so v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, dolžni ohraniti kot tajnost vse podatke, ki imajo po zakonu naravo osebnih podatkov, za katere zvedo pri svojem delu v komisiji.
Za ohranjanje tajnosti teh podatkov so odškodninsko odgovorni po splošnih predpisih.
11. člen
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se uporablja poslovnik državnega zbora.
12. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme komisija z dvotretjinsko večino vseh članov in se uporablja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/93-36
Predsednik
Ciril Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost