Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2581. Zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, stran 3713.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. decembra 1993.
Št. 0100-158/93
Ljubljana, dne 29. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
1. člen
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS. št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 ter 47/93) se dopolni tako, da se za 45. členom doda novo poglavje z naslovom:
"5. Postopki priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za graditev avtocest" in naslednji novi členi:
"45. a člen
Priprava lokacijskega načrta za avtocesto se prične na utemeljen in dokumentiran predlog ministra, v čigar delovno področje spada avtocesta.
Na podlagi predloga iz prvega odstavka minister, pristojen za prostor (v nadaljevanju: minister), določi program priprave lokacijskega načrta, s katerim določi zlasti:
– vsebino lokacijskega načrta, ki je smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena tega zakona oziroma iz 29., 31., 34., 35. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), obvezno pa vsebuje načrt gradbenih parcel ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in parcel;
– rok za pripravo lokacijskega načrta, ki ne sme biti daljši kot šest mesecev od dneva, ko je določen program priprave lokacijskega načrta;
– seznam organov in organizacij, vključno z organizacijami, za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki morajo pred pričetkom priprave, lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo;.
– da mora izdelovalec lokacijskega načrta, v roku iz druge alinee tega odstavka, izdelati in proučiti variante- poteka avtoceste, Vlada Republike Slovenije pa jih predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v predhodno obravnavo.
Če z zakonom določen organ oziroma organizacija v
30 dneh ne poda pogojev oziroma svojega mnenja, se šteje, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
Minister pošlje program priprave lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), ministru iz prvega odstavka tega člena in občinam, na območju katerih bo locirana avtocesta.
45. b člen
Minister v soglasju ž ministrom, pristojnim za promet, v 15 dneh po izteku roka iz 2. alinee drugega odstavka prejšnjega člena predloži Vladi osnutek lokacijskega načrta in v obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času priprave lokacijskega načrta izločene kot neustrezne s funkcionalnega; finančnega oziroma okoljevarstvenega vidika.
Vlada sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka iz prejšnjega odstavka. v primerih iz 45. d člena pa tudi sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih planskih aktov in sklep, da ga predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) oziroma skupščini občine v obravnavo in sprejem Vlada objavi sklep o javni razgrnitvi in pošlje osnutek lokacijskega načrta občinam. Sklep Vlade nadomešča sklepe občinskih izvršnih svetov o javni razgrnitvi.
Občine morajo razgrniti osnutek lokacijskega načrta v roku, ki je določen s sklepom iz prejšnjega odstavka. Javna razgrnitev traja en mesec.
45. c člen
Pripombe in predloge z javne razgrnitve in obravnav osnutka lokacijskega načrta pošljejo občine ministru najpozneje v 30 dneh po izteku roka javne razgrnitve. Če v tem roku minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb, oziroma da je ta usklajen.
O utemeljenosti pripomb in predlogov odloči minister v soglasju z-ministrom, pristojnim za promet in ministri, pristojnimi za zavarovana območja, najkasneje v petinštiridesetih dneh po zaključku javne razgrnitve.
Minister v roku iz drugega odstavka obrazložitev razlogov, zaradi katerih ni sprejel pripomb in predlogov; pošlje organom in organizacijam, ki so dale pripombe.
Te imajo v roku 30 dni od sprejema obrazložitve možnost posredovati ministru dodatna mnenja in argumente za svoje pripombe in predloge. Minister se je do teh mnenj in argumentov dolžan opredeliti pri pripravi usklajenega predloga lokacijskega načrta.
45. č člen
Minister pripravi v 45 dneh po sprejemu odločitve iz drugega odstavka 45. c člena tega zakona usklajen predlog lokacijskega načrta in ga pošlje v sprejetje Vladi. Minister pošlje – Vladi tudi vse pripombe in predloge iz javne razgrnitve, dodatna mnenja in argumente zainteresiranih organov in organizacij in navedbo razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni upošteval. V tem času se mora pridobiti soglasja pristojnih organov in organizacij, predpisana z zakonom oziroma mnenja organov in organizacij iz 3 alinee drugega odstavka 45. a člena. Če soglasodajalec v 30 dneh po zahtevi ne odloči o soglasju, se šteje, da s predlogom lokacijskega načrta soglaša.
45. d člen
Kadar lokacijski načrt za avtocesto, ni skladen z veljavnimi prostorskimi sestavinami občinskih ali republiških dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov (v nadaljnjem besedilu: občinski oziroma republiški prostorski planski akti) oziroma v njih nima podlage, se v postopku njegovega sprejemanja istočasno sprejemajo tudi spremembe in dopolnitve teh aktov po postopku, ki je določen s tem členom in 45. e členom.
Državni zbor mora biti pred sprejemom odločitve seznanjen z razlogi, zaradi katerih so skupščine Občin zavrnile spremembe oziroma dopolnitve svojih planskih aktov. Pred sprejemom odločitve Državni zbor organizira javno predstavitev mnenj o spremembi prostorskih aktov in na njo povabi predstavnike vseh občin, ki jih sprejem planskega akta zadeva.
Kadar lokacijski načrt ni skladen z republiškimi prostorskimi planskimi akti, Vlada predlaga Državnemu zboru, da sprejme spremembe in dopolnitve republiških, prostorskih planskih aktov v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt. Vlada v obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času priprave lokacijskega načrta izločene kot neustrezne s funkcionalnega, finančnega in okoljevarstvenega vidika.
Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi prostorskimi planskimi akti, Vlada pošlje skupščini občine predlog za spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt, z obrazložitvijo iz prejšnjega odstavka.
Državni zbor oziroma skupščina občine opravita prvo obravnavo po tretjem oziroma četrtem odstavku tega člena v času javne razgrnitve lokacijskega načrta.
V primeru; iz četrtega odstavka tega člena mora skupščina občine sprejeti spremembe oziroma dopolnitve občinskih prostorskih planskih aktov najkasneje v 30 dneh po tem, ko ji je bil dostavljen usklajen predlog lokacijskega načrta.
45. e člen
Če skupščina občine zavrne sprejetje odločitve oziroma v roku iz šestega odstavka 45. d člena ne obvesti Vlade o sprejetju ali o zavrnitvi sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov, sprejme zadevno odločitev Državni zbor kot spremembo in dopolnitev republiških prostorskih planskih aktov.
V primeru iz prejšnjega odstavka veljajo za območje, ki se ureja z lokacijskim načrtom, le republiški prostorski planski akti.
45. f člen Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi oziroma republiškimi prostorskimi planskimi akti, ga Vlada sprejme po tem, ko so končani postopki oziroma izpolnjeni pogoji po 45. d in 45. e členu tega zakona.
45. g člen
Uredba Vlade o sprejetju lokacijskega načrta je podlaga za pripravo tehnične dokumentacije po predpisih o graditvi objektov.
45. h člen
Za gradnjo avtoceste se na podlagi lokacijskega načrta in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, predpisanem po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) ter presoje vplivov na okolje po 55. členu zakona p varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) izda enotno dovoljenje, ki vsebuje sestavine lokacijskega dovoljenja, predpisanega po 57. členu tega zakona in gradbenega dovoljenja, predpisanega po 36. in 41. členu zakona o graditvi objektov ter nadomešča obe dovoljenji.
Dovoljenje po prejšnjem odstavku izda minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev objektov, po določbi drugega odstavka 204. člena in v 14-dnevnem roku v skladu s prvim odstavkom 218. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86).
45. i člen
Vlada Republike Slovenije lahko določi, da se za zemljišča, potrebna za izgradnjo avtocest, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu, ki je po 17. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 9/90 ter 5/91) prihodek republike, ne plačuje, oziroma se zniža.
Pri odločitvi o izbiri variante poteka trase avtoceste se mora upoštevati po predpisih izračunana odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda.
2. člen
Glede postopka sprejemanja lokacijskih načrtov, pridobivanja upravnih dovoljenj in drugih vprašanj, ki jih glede objektov iz 1. člena ureja ta zakon, se ne uporabljajo določbe naslednjih zakonov, če so z njim v nasprotju:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89);
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) in
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 9/90 ter 5/91)
3. člen
Začeti postopki o sprejemanju lokacijskih načrtov oziroma o spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih planskih aktov se končajo po določbah tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/89-1/2
Ljubljana, dne 21. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost