Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1993 z dne 30. 12. 1993

Kazalo

2574. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, stran 3691.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ki ga je sprejel državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 1993.
Št. 0100-1.50/93
Ljubljana, dne 28. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH
1. člen
V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) se v 7. členu črtata peti in šesti odstavek.
2. člen
V 34. členu se v drugem odstavku besedilo "delavski svet ali drug organ, ki predstavlja delavce" nadomesti z besedilom "svet delavcev ali delavskega zaupnika".
3. člen
V 35. členu se v drugem odstavku besedilo "delavskega sveta ali drugega organa, ki predstavlja delavce" nadomesti z besedilom "sveta delavcev ali delavskega zaupnika".
V tretjem odstavku se besedilo "delavskemu svetu ali drugemu organu, ki predstavlja delavce" nadomesti z besedilom "svetu delavcev ali delavskemu zaupniku", beseda "oblikovan" pa se nadomesti z besedo "izvoljen".
V četrtem odstavku se besedilo "delavskega sveta ali drugega organa, ki predstavlja delavce" nadomesti z besedilom "sveta delavcev ali delavskega zaupnika".
4. člen
V 36. d členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Dokler se delavcu iz prejšnjih dveh odstavkov ne zagotovi ustreznega delovnega mesta mu organizacija oziroma delodajalec lahko odredi čakanje na delo. V tem času ima delavec pravico do nadomestila plače v višini denarnega nadomestila, ki bi mu pripadalo kot brezposelnemu delavcu po predpisih o zavarovanju za primer brezposelnosti."
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se na koncu črta pika in doda besedilo: "ali" z otrokom zmerno ali težje motenim v duševnem ali telesnem razvoju. Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: "Delodajalec mora pisno opozoriti delavca na posledice prenehanja delovnega razmerja z njegovim soglasjem v zvezi s pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Soglasje delavca iz prejšnjih odstavkov mora biti pisno.
5. člen
V drugem odstavku 50. člena se besedilo. "10 ur na teden" nadomesti z besedilom "8 ur na teden ali 20 ur na mesec ali 180 ur na leto".
Drugi stavek drugega odstavka 50. člena se črta.
6. člen
V prvem odstavku 63. člena se črta besedilo "praznikih SFRJ in".
7. člen
V 101. členu se besedilo "ko dopolni 40 let pokojninske dobe" "nadomesti z besedilom "ko dopolni pogoje za pridobitev pravice do polne starostne pokojnine".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbo prejšnjega, odstavka delavka lahko nadaljuje z delovnim razmerjem dokler ne dopolni 40 let zavarovalne dobe, če s tem soglaša delodajalec."
8. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi: "Organizacija oziroma delodajalec sme z enim ali več prevzemniki dela skleniti pogodbo o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih del, ki lahko trajajo največ 60 dni v koledarskem letu in za opravljanje trajnejših kratkotrajnih del, za največ 8 ur na teden."
V drugem odstavku se za besedami "pogodbe o delu" doda besedilo "po tem zakonu in zakonu o obligacijskih razmerjih".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: "Organizacija oziroma delodajalec ne sme skleniti pogodbe o delu z upokojencem, ki mu je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu pri tej organizaciji oziroma pri tem delodajalcu in mu je bila iz tega naslova dokupljena zavarovalna doba ali izplačana odpravnina."
9. člen
V prvem odstavku 110. člena se za besedo, "pa" vstavi besedilo: "zavod za zaposlovanje in".
10. člen
V prvem odstavku 132. člena se številka in beseda "5000 dinarjev" nadomestita s številko in besedo "50.000 tolarjev".
V drugem odstavku in tretjem odstavku se številka in beseda "500 dinarjev" nadomestita s številko in besedo "5.000 tolarjev".
11. člen
V prvem odstavku 133. člena se številka in beseda "3000 dinarjev" nadomestita s številko in besedo "30.000 tolarjev".
V drugem odstavku se številka in beseda "500 dinarjev" nadomestita s številko in besedo "5.000 tolarjev".
12. člen
Ne glede na določbo 6. člena tega zakona velja do ureditve omejitve dela preko polnega delovnega časa v posebnih predpisih o zdravstveni dejavnosti za delavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, omejitev dela preko polnega delovnega časa 10 ur na teden.
Časovna omejitev trajanja dela preko polnega delovnega časa se upošteva kot povprečna omejitev, v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta.
13. člen
V 5., 30., 36. f, 61., 62., 63., 64., 68., 77., 83., 84., 85., 87., 96., 97., 98., 99., 100., 106., 128., 129., 132. členu ter v naslovih IV. poglavja "Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila osebnega dohodka" in "Nadomestila osebnega dohodka" se besedi "osebni dohodek" v vseh stavčnih zvezah nadomestita z besedo "plača" v ustreznem sklonu.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem, listu Republike Slovenije.
Št. 102-01/89-3/79
Ljubljana, dne 20. decembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost