Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993

Kazalo

2427. Odredba o kriterijih za dodelitev subvencije invalidskim podjetjem, stran 3224.

Na podlagi 51. člena, v zvezi z drugo in sedmo alineo 48. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
ODREDBO
o kriterijih za dodelitev subvencije invalidskim podjetjem
1. člen
Do subvencije je upravičeno invalidsko podjetje, ki je pridobilo status invalidskega podjetja na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podjetje).
2. člen
Višina subvencije se ugotovi tako, da se število invalidov v podjetju, zaposlenih na zadnji dan v mesecu, za katerega se daje subvencija, pomnoži z osnovo za izračun subvencije. Pri tem se upoštevajo invalidi, zaposleni za določen ali nedoločen čas.
Pri izračunu subvencije se ne upoštevajo tisti invalidi, ki prejemajo nadomestilo plače ali denarno pomoč v času usposabljanja ali prilagajanja na delo od Republiškega zavoda za zaposlovanje ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
3. člen
Za invalide po tej odredbi se štejejo osebe, ki jim je priznana invalidnost z odločbo pristojnega organa, in sicer:
– delovni invalidi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92)
– civilni invalidi vojne po Zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92)
– vojaški invalidi po Zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90)
– invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Uradni list SRS, št. 18/76)
– kategorizirani mladostniki po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76).
4. člen
Osnova za izračun subvencije po tej odredbi je 50% zajamčene plače v tekočem mesecu.
Če podjetje zaposluje invalida s skrajšanim delovnim časom, se osnova sorazmerno zmanjša.
5. člen
Podjetje uveljavlja pravico do subvencije pri Republiškem zavodu za zaposlovanje na podlagi obrazca RZZ-INV-SUB-1, ki je sestavni del te odredbe.
Republiški zavod za zaposlovanje na podlagi kriterijev iz te odredbe z odločbo ugotovi pravico do subvencije in njeno višino.
Subvencija se podjetju izplača do 15. v mesecu za pretekli mesec.
6. člen
Sredstva za subvencije po tej odredbi se Republiškemu zavodu za zaposlovanje zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja ministrstvo, pristojno za delo.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za dodeljevanje subvencij od 1. novembra 1993 dalje.
Št. 194-108/93
Ljubljana, dne 6. decembra 1993.
Jožica Puhar l. r.
Ministrica
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina