Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1993 z dne 3. 12. 1993

Kazalo

2372. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, stran 3183.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 1993.
Št. 0100-130/93
Ljubljana, dne 30. novembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi
1. člen
V zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-I in 58/93) se v 5. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"V delovno področje Republiške carinske uprave spada tudi opravljanje zadev s področja nadzora prehajanja čez državno mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih, incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrb za izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo, na mejnih prehodih, za katere Vlada Republike Slovenije določi, da enote republiškega organa za notranje zadeve na njih ne opravljajo kontrole prehajanja čez državno mejo (v nadaljnjem besedilu: mejni prehodi, ki jih določi Vlada).
Ne glede na pooblastila iz prejšnjega odstavka, sme ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, uporabiti enote organa za notranje zadeve, določene za kontrolo prehajanja čez državno mejo, če je to potrebno iz varnostnih razlogov, predvsem zaradi varnosti državne meje in odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj. O tem mora predhodno obvestiti pristojni carinski organ, kolikor zaradi nevarnosti odlašanja ni potrebno takojšnje ukrepanje."
2. člen
V 6. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: »2. zagotavlja enotno uporabo carinskih in drugih predpisov po carinarnicah in nadzoruje delo carinarnic, ter izdaja in zalaga uradne obrazce in publikacije v okviru svoje, dejavnosti
Za 8. točko se dodajo nove 9., 10., 11. in 12. točka, ki se glasijo:
"9. opravlja kemične in fizikalne analize vzorcev blaga in daje strokovna mnenja s tega področja;
10. sodeluje z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, zaradi medsebojnega obveščanja o zadevah mejne, kontrole in varnosti državne meje ter drugih zadevah iz drugega odstavka 5. člena tega zakona;
11. sodeluje s pristojnimi mejnimi organi sosednjih držav;
12. skrbi za uniformo in drugo osebno opremo, oborožitev, tehnično in drugo opremo v organih carinske službe ter skrbi za izgradnjo in vzdrževanje delovnih prostorov organov carinske službe."
3. člen
V 11. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada, opravlja zadeve s področja kontrole prehajanja čez državno mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti državne meje na mejnem prehodu ter skrbi za izvajanje predpisov s področja tujcev in mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo;"
Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedo "Začetek" doda besedilo "in prenehanje".
5. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: "Republiški carinski upravi se zagotavljajo za osebne dohodke do 20% večja sredstva od sredstev, ki se zagotavljajo za podobna delovna mesta v drugih republiških upravnih organih in republiških organizacijah, za pooblaščenost in za pogoje dela v temeljni dejavnosti carinske službe, ki se opravlja na prostem, pod vplivom plinov, z uporabo specifične opreme, z nošenjem orožja, pri pregledu prevoznih sredstev, blaga in potnikov na mednarodnih cestnih, železniških, morskih, rečnih in zračnih mejnih prehodih ter delavcem, ki delajo pri operativni kontroli in nadzorstvu ter preprečevanju tihotapljenja".
V drugem odstavku se beseda "direktorja" nadomesti z besedami "ministra, pristojnega za finance".
6. člen
V 16. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda naslednje besedilo: "in ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, storjeno z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti. oziroma ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja."
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Kdor želi prvič skleniti delovno razmerje v organih carinske službe za delovno mesto carinika, ne sme biti starejši od 30 let.
Delavcu, ki je obsojen za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, preneha delovno razmerje z dnem pravnomočnosti sodbe."
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Predlog za objavo potreb in za sprejem novih delavcev v carinarnico predloži direktorju upravnik carinarnice."
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se črta besedilo "ki je predpisan za delavce v družbenih organih, pri drugem organu ali organizaciji".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Izpit iz prejšnjega odstavka mora delavec opraviti najkasneje v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja."
V tretjem odstavku se črta besedilo "pri drugem upravnem organu oziroma organizaciji".
V četrtem odstavku se besedilo "najpozneje v enem letu" nadomesti z besedilom "najpozneje v šestih mesecih".
9. člen
Za 19. členom se doda nov. 19. a člen, ki se glasi:
"19. a člen
Delavci, ki uporabljajo pri delu specialno tehnično opremo, in pooblaščene uradne osebe carinske službe (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene uradne osebe), ki nosijo orožje, morajo biti za tako delo posebej usposobljene.
Izobraževanje teh delavcev se izvaja po posebnem programu, ki ga določi Republiška carinska uprava v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve."
10. člen
V tretjem odstavku 21. člena se za besedilom "ali novih organizacijskih enot" postavi vejica ter doda besedilo "zaradi narave dela".
11. člen
Peti odstavek 22. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Delavec, ki je razporejen po lastni želji, nima pravice do nadomestil iz prvega in drugega odstavka tega člena ter do drugih nadomestil, določenih s tem zakonom."
13. člen
V 26. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: "Začasno razporejeni delavec se mora zglasiti na delo v roku, ki je določen v odločbi o premestitvi oziroma razporeditvi, najpozneje pa v treh dneh od dneva vročitve odločbe. Ugovor delavca ne zadrži izvršitve odločbe."
14. člen
30. člen se črta.
15. člen
V IV. poglavju se naslov četrtega podpoglavja spremeni tako, da se glasi:
"4. Pooblastila delavcev organov carinske službe".
16. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Delavci, ki opravljajo dela kontrole prometa s tujino, carinjenja in carinskega nadzora, preprečevanja carinskih prekrškov, revizije, kontrole prehajanja čez državno mejo in nadzora nad delom carinarnic, so pooblaščene uradne osebe.
Kateri delavci Republiške carinske uprave in carinarnic so pooblaščene uradne osebe, določi direktor Republiške carinske uprave na podlagi pravilnika o sistemizaciji."
17. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:
"31. a člen
Pooblaščene uradne osebe so dolžne nadzorovati pretok ljudi in blaga ter promet čez državno mejo, preprečevati in odkrivati carinske prekrške, kazniva dejanja in gospodarske prestopke v carinskem postopku, ter opravljati devizno – valutno kontrolo v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino.
Pri opravljanju uradnih nalog imajo pooblaščene uradne osebe pravico pregledati osebne in druge dokumente za prestop meje ter kontrolirati prometno sredstvo in stvari.
Če pri izvajanju svojih nalog pooblaščene uradne osebe ugotovijo znake kaznivega dejanja oziroma prekrška, morajo, takoj obvestiti pristojni organ za notranje zadeve; kadar ni mogoče drugače zavarovati dokaza ali preprečiti škodljivih posledic dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja, smejo osebo začasno zadržati, vendar najdlje do 3 ur."
18. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi: "Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter drugi delavci, za katere je to posebej določeno, morajo nositi službeno obleko.
Poleg službene obleke imajo delavci, ki opravljajo preglede v prevoznih in prenosnih sredstvih, v carinskih magazinih, razkladališčih, skladiščih, shrambah in carinskem laboratoriju ter delavci pri drugih strokovno-tehničnih delih in nalogah, ki jih določi direktor, pravico tudi do delovne obleke.
Vlada Republike Slovenije določi barvo in oznake službene obleke, minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave, pa določi, kateri delavci nosijo službeno oziroma delovno obleko ter predpiše kroj, trajanje in način njene uporabe."
19. člen
Za 32. členom se dodajo novi členi 32. a, 32. b, 32. c, 32. č in 32. d, ki se glasijo:
 
"32. a člen
Pooblaščene uradne osebe in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter delavci, za katere je to posebej določeno, imajo službeno izkaznico.
Službeno izkaznico izda direktor.
Službena izkaznica se delavcu odvzame oziroma jo mora delavec vrniti:
1. če delavcu preneha delovno razmerje ali če se razporedi na delovno mesto, za katero ni predpisana službena izkaznica;
2. če se delavcu odvzamejo pooblastila, zaradi katerih, je bil upravičen do službene izkaznice;
3. če se v disciplinskem postopku z dokončno odločbo ugotovi, da je delavec hudo kršil svoje delovne obveznosti.
Začasno, do zaključka kazenskega postopka, se odvzame službena izkaznica in orožje, če je zoper delavca uvedena preiskava ali če je vložen obtožni predlog oziroma obtožnica brez preiskave.
Pravilnik o uveljavljanju pravice do službene izkaznice ter obrazec službene izkaznice izda minister, pristojen za finance, na predlog direktorja.
 
32. b člen
Pooblaščene uradne osebe na mejnih prehodih, ki jih določi Vlada, in drugi delavci, za katere to določi direktor Republiške carinske uprave in so usposobljeni po programu iz 19. a člena tega zakona, imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje in strelivo v skladu s pravilnikom, ki ga izda. minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave.
Pri opravljanju uradnih nalog sme pooblaščena uradna oseba uporabiti strelno orožje samo, če ne more drugače odvrniti od sebe neposrednega protipravnega napada, s katerim je ogroženo njeno življenje.
 
32. c člen
Predno uporabi pooblaščena uradna oseba strelno orožje, mora tistega, zoper katerega naj bi uporabila strelno orožje, opozoriti s klicem: "Stoj, streljal bom", in z opozorilnim strelom v zrak, kadar okoliščine to dopuščajo.
Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo delo pod vodstvom nadrejenega, smejo uporabiti orožje samo po njegovem ukazu. Uporabo orožja sme ukazati nadrejeni le v primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena in pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
 
32. č člen
Direktor Republiške carinske uprave lahko delavcu, odvzame status pooblaščene uradne osebe, če le-ta uporabi pooblastilo v nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi ali če iz razlogov varnosti ni več primeren za opravljanje nalog pooblaščene uradne osebe, in ga razporedi na drugo ustrezno delovno mesto. Če takega delovnega mesta ni, niti ni delavcu mogoče zagotoviti ustreznega delovnega mesta v drugem državnem organu, delavcu preneha delovno razmerje po poteku odpovednega roka.
Odvzem statusa pooblaščene uradne osebe ima za posledico odvzem službene izkaznice in orožja ter prepoved nošenja službene obleke in vseh pravic, ki izhajajo iz tega statusa.
 
32. d člen
Republiška carinska uprava zagotovi strokovno pravno pomoč pooblaščeni uradni osebi, ki je v kazenskem postopku, ali je tožena zaradi odškodnine, ker je po oceni organa pri opravljanju uradne naloge zakonito uporabila strelno, orožje oziroma je opravljala svoje delo v skladu s predpisi."
20. člen
V 33. členu se na koncu 4. točke doda besedilo "ter orožja".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja se obvezno izreče delavcu, ki huje krši delovno obveznost tako, da prihaja na delo v vinjenem stanju ali uživa med delom alkohol ali druga narkotična sredstva, ki zmanjšujejo zmožnost za delo. Alkoholiziranost delavca se preverja z alkotestom."
21. člen
Za 33. členom se doda nov 33. a člen, ki se glasi:
"33. a člen
O disciplinski odgovornosti delavcev na prvi stopnji odloča:
– direktor Republiške carinske uprave za delavce uprave;
– upravnik za delavce carinarnice.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec pravico do ugovora na disciplinsko komisijo v osmih dneh od dneva vročitve odločbe."
22. člen
V IV. poglavju se za 5. podpoglavjem doda novo podpoglavje, ki se glasi:
"6. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu".
V tem podpoglavju se doda novi 33. b člen, ki se glasi:
"33. b člen
Republiška carinska uprava in carinarnice so dolžne upoštevati posebne predpise, s katerimi se ureja varnost in zdravje delavcev pri delu, delavci pa so odgovorni, da z največjo možno skrbjo varujejo svojo lastno varnost in zdravje pri delu, kakor tudi varnost in zdravje drugih oseb, če je to odvisno od njihovega ravnanja.
Minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave, izda pravilnik o varstvu pri delu, s katerim podrobneje določi organizacijo in izvajanje varstva pri delu, medsebojne obveznosti in odgovorne osebe na posameznih ravneh."
23. člen
V prvem odstavku 36. člena se za besedami, "se zagotovijo stanovanja" dodajo besede "ali sredstva za nakup stanovanj".
24. člen
Za 36. členom se dodata nova 36. a in 36. b člen, ki se glasita:
"36. a člen
Delavci, zaposleni v organih carinske službe, so dolžni varovati državno, vojaško in uradno tajnost. Dolžnost varovanja državne, vojaške in uradne tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Direktor Republiške carinske uprave lahko v utemeljenem primeru razreši delavca organa carinske službe dolžnosti varovanja državne, vojaške ali uradne tajnosti, v soglasju s skrbnikom podatkov.
36. b člen
Delavci, zaposleni v organih carinske službe, ne smejo opravljati dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti carinske službe, kot so zunanjetrgovinske, špediterske ter svetovalne dejavnosti s teh področij in tudi ne smejo biti lastniki podjetij, ki opravljajo takšno dejavnost.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za nezdružljivost del oziroma dejavnosti iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave."
25. člen
V sedmem odstavku 19. člena in v drugem odstavku 20. člena se beseda "direktor" nadomesti z besedami "minister, pristojen za finance, na predlog direktorja Republiške carinske uprave", v ustreznem sklonu.
26. člen
V zakonu se na vseh mestih besedilo "Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "Vlada Republike Slovenije", besedilo "Republiški sekretariat za finance" pa z besedilom "ministrstvo, pristojno za finance", v ustreznem sklonu.
27. člen
Delavci, ki so sklenili delovno razmerje pred uveljavitvijo tega zakona, so dolžni opraviti dopolnilni izpit za delo v okviru temeljne dejavnosti v rokih, določenih v 19. členu zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-I).
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 437-01/91-4/32
Ljubljana, dne 22. novembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.