Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1993 z dne 26. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1993 z dne 26. 11. 1993

Kazalo

2363. Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji, stran 3168.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 56. seji 18. novembra 1993 sprejela
SKLEP
o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji
I
S sklepom o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev se določajo način prijave in osnovni kriteriji pri odločanju o izvedbi velikih mednarodnih športnih prireditev in tekmovanj v Republiki Sloveniji.
II
Med velike športne prireditve štejemo:
– olimpijske igre.
– mediteranske igre.
– univerziade,
– svetovna prvenstva (tudi mladinska), evropska prvenstva (tudi mladinska),
– svetovne pokale,
– grand prix mitinge in turnirje.
III
Potencialni organizatorji velikih mednarodnih športnih prireditev na območju Slovenije morajo:
– oblikovati iniciativno telo za celovito pripravo kandidature za izvedbo prireditve,
– izdelati in predložiti Ministrstvu za šolstvo in šport študijo o organizaciji in financiranju prireditve do 15. novembra v tekočem letu za naslednje proračunsko leto,
– pridobiti soglasje ustrezne državne panožne zveze, če za prireditev ne kandidira državna panožna zveza,
– pridobiti predhodno soglasje za vložitev kandidature pri mednarodni športni zvezi ter soglasje za morebitno sofinanciranje iz republiških sredstev od:
– Državnega zbora Republike Slovenije za olimpijske igre, mediteranske igre in univerziade,
– Vlade Republike Slovenije za svetovna in evropska prvenstva,
– ministra, pristojnega za šport, za svetovne pokale, grand prix mitinge in turnirje.
Navedeni pogoji veljajo za vse velike mednarodne športne prireditve, četudi organizator sam zagotovi vsa sredstva.
IV
Študija o organizaciji in financiranju mednarodne športne prireditve mora vsebovati:
– kraj in čas prireditve,
– pregled organizatorjev zadnjih treh prireditev (držav),
– število organizatorjev (držav), ki se potegujejo za organizacijo prireditve,
– uspešnost slovenskih športnikov na predhodnih tekmovanjih,
– pričakovane uvrstitve slovenskih športnikov,
– načrt zaključnih priprav slovenskih športnikov za nastop na prireditvi,
– obstoječo materialno osnovo (tekmovalni objekti, prenočitvene kapacitete, promet, zveze itd.),
– morebitne nujne nove investicije,
– število članic mednarodne športne zveze in predvideno število držav udeleženk,
– načrt spremljajočih športnih, gospodarskih, turističnih, kulturnih in drugih dejavnosti ob prireditvi,
– oceno vpliva prireditve na stanje varnosti v prometu, javni red in mir ter varnost udeležencev prireditve,
– predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti prometa, javnega reda in miru ter varnosti udeležencev prireditve,
– druge načrtovane oziroma pričakovane učinke prireditve,
– finančno konstrukcijo s prikazanimi viri in garancijami sofinancerjev (vsi prihodki in odhodki) ter predlog za morebitno sofinanciranje prireditve iz republiških sredstev.
V
Pri odločanju o soglasju k vložitvi kandidature za prireditev pri mednarodni športni zvezi se upošteva naslednja načela:
– da prireditev prispeva k razvoju in širjenju športa oziroma športne panoge v državi,
– da je prireditev zanimiva za neposredne TV in radijske prenose ter druge medije in za gledalce,
– da je prireditev tržno zanimiva,
– da prireditev vpliva na uveljavljanje slovenskega športa in slovenske države,
– da ima športna panoga organizacijsko in tekmovalno tradicijo v Sloveniji,
– da obstaja možnost uvrstitve slovenskih športnikov v prvo tretjino razvrščenih.
VI
Republika Slovenija iz proračunskih sredstev praviloma sofinancira program promocije slovenskega športa in gospodarstva ob prireditvi, medtem ko mora organizator po načelih trženja praviloma sam zagotoviti sredstva za pripravo in izvedbo športne prireditve.
Za sofinanciranje olimpijskih iger, mediteranskih iger in univerziad se na podlagi predhodnega soglasja Državnega zbora Republike Slovenije zagotovijo posebna namenska sredstva v republiškem proračunu.
Za sofinanciranje svetovnih in evropskih prvenstev, svetovnih pokalov, grand prix mitingov in turnirjev se ob pripravi proračuna Republike Slovenije zagotovijo sredstva za "promocijo Slovenije" v okviru sredstev za promocijo pri Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje.
Sredstva za delo policije pri zavarovanju velikih športnih prireditev, ki so zajete v letnem programu prireditev, se zagotovijo v posebni proračunski postavki Ministrstva za notranje zadeve.
Organ, ki v skladu s III. točko tega sklepa, izda predhodno soglasje organizatorju tekmovanja, odloči ali je organizator prireditve dolžan sam poravnati stroške za delo policije, ali pa so stroški zagotavljanja varnosti vključeni v proračunski postavki Ministrstva za notranje zadeve iz prejšnjega odstavka.
VII
Ministrstvo za šolstvo in šport ob pripravi programa za proračunsko leto popravi letni program prireditev in ga posreduje Ministrstvu za notranje zadeve in Uradu Vlade Republike Slovenije za informiranje.
Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje v sodelovanju z zainteresiranimi ministrstvi in organizatorjem prireditve sprejme program promocijskih aktivnosti.
Ministrstvo za notranje zadeve uvrsti zavarovanje velikih športnih prireditev v letni program dela in predvidi posebna proračunska sredstva za izvedbo teh nalog, kolikor le-ta presegajo obseg normalnega dela.
Kolikor je organ, ki izda predhodno soglasje organizatorju prireditve odločil, da stroške za delo policije krije organizator prireditve, je organizator prireditve dolžan Ministrstvu za notranje zadeve izdati jamstvo za kritje stroškov dela policije.
VIII
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati izhodišča za organiziranje velikih športnih prireditev v Sloveniji, ki jih je sprejel Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 137. seji 5. decembra 1991.
IX
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 402-09/93-6/5-8
Ljubljana, dne 18. novembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina