Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1841. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, stran 2552.

Na podlagi 51. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90, 18/93), 6. člena navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte
(Uradni list SRS, št. 27/85) in 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93), je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji družbenopolitičnega zbora, zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 12. 7. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih
1. člen
V 2. členu odloka o pomožnih objektih (UVG, št. 17/86) se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
"Za pomožne objekte se štejejo objekti, ki služijo izboljšavi bivalnih pogojev ali kmetijske dejavnosti, in sicer:"
V 10. točki istega člena se črta beseda "kontejnerji".
2. člen
Črta se 4. člen odloka in se nadomesti z novim, ki se glasi:
"V ureditvenem območju naselja je pomožne objekte možno locirati le na funkcionalnem zemljišču obstoječih objektov, izven teh območij pa le izjemoma, če služijo tradicionalnemu načinu gospodarjenja ali če to narekujejo terenske ali vremenske razmere."
3. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Pomožni objekti so lahko locirani kot prizidki k stanovanjskim objektom ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti.
Objekti morajo biti pritlični, nepodkleteni, brez kolenčnega zidu. Pomožni objekti so lahko zidani ali leseni, razen čebelnjakov in shramb za orodje, ki pa smejo biti samo leseni in postavljeni na točkovne temelje.
Ravne strehe niso dovoljene, razen v primeru prizidka, ki služi obstoječemu objektu.
Pomožnih objektov ni dovoljeno uporabljati in opremljati za bivalne namene."
4. člen
V 7. členu odloka se na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
"- soglasja, ki jih zahteva pristojni upravni organ."
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-9/93
Škofja Loka, dne 12. julija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.

AAA Zlata odličnost