Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1838. Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990, stran 2522.

Na podlagi 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS. št. 48/90), 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90) in 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni list RS, št. 16/93) je Skupščina občine Škofja Loka na skupni seji DPZ, ZZD in ZKS dne 12. 7. 1993 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990
Tekstualni del Družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89), katerega veljavnost je bila z zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) podaljšana do sprejetja novih predpisov o urejanju prostora, se spremeni tako:
V točki 4.1.3.2. Rudarstvo se črtata prva dva odstavka in nadomestita z novim besedilom, ki se glasi:
»Za Rudnik Žirovski vrh v Todražu je sprejet Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja. Za območje bo Vlada Republike Slovenije sprejela program izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja. Komunalno opremljene in sanirane površine pa bodo namenjene nadomestnim dejavnostim in kmetijstvu.«
V točki 4.3. Prostorski razvoj
se spremeni besedilo pri naslednjih točkah:
4.3.1.1. Distribucija prebivalstva in strategija razvoja naselij se besedilo od četrtega odstavka dalje v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Predlog omrežja naselij kot osnova za poselitev:
1. Škofja Loka, središče občinskega pomena, glavni oskrbno storitveni in zaposlitveni center v občini.
2. Železniki, Žiri, Gorenja vas, Poljane, Selca, - pomembnejša lokalna središča, naselja z večjimi industrijskimi obrati, zaposlitvena središča Selške, Žirovske in Poljanske mikroregije.
3. Lokalna središča, lokalno oskrbno – storitvena središča, ki s svojim zaledjem pokrivajo območje ene ali dveh krajevnih skupnosti. To so naselja: Bukovica, Bukovščica, Davča. Dolenja vas, Dražgoše, Hotavlje, Javorje. Lenart, Leskovica, Log. Lučine. Račeva, Reteče, Selo, Sorica, Sovodenj, Sv. Duh, Ševlje, Trebija, Zali Log, Zgornja Luša, Zminec.
V točki 4.3.2.1.1. Cestno omrežje
se črta četrti odstavek in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Rekonstruirali bomo naslednje odseke regionalnih cest:
R 319 Sovodenj – občinska meja
R 314 Studeno – Železniki
R 319 Škofja Loka – Zminec (poljanska obvoznica)
R 319 Gorenja vas – Vršajn
R 319 Selo – Žiri
R 314 Križišče Češnjica
R 314 Praprotno – Železniki
R 314 Podlubnik – Klančar
R 314 Stari dvor – Podlubnik
R 314 Klančar – Praprotno
R 319 Vršajn – Trebija
R 324 Gorenja vas – Dobrava
R 324 Todraž – Lučine
R 329 Petrovo brdo – Soriška planina
R 314 Podrošt – Petrovo brdo
R 319 Grenc – Žabnica
Rekonstrukcije, obnove, modernizacije in novogradnje bomo izvajali tudi na lokalnih cestah v skladu s posebnim programom.
V točki 4.3.2.2.3. Toplotna oskrba
se črta celotno besedilo in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Na območju Železnikov bomo nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za širitev toplovodnega omrežja in v okviru finančnih možnosti tudi z izgradnjo primarnega in sekundarnega dela toplovodnega omrežja.«
»Predvidevamo, da bomo dogradili osnovno šolo v Železnikih in Poljanah, tako da postane popolna osemletka, energetsko bomo sanirali osnovno šolo v Gorenji vasi, ter rešili prostorski problem otroškega varstva v Železnikih. Uredili bomo prostore za potrebe Glasbene šole in osrednje knjižnice v Škofji Loki.
Uredili bomo invalidske delavnice v sklopu centra slepih in slabovidnih ter zgradili Zdravstveni dom v Žireh.
Na področju športa in rekreacije bomo dograjevali smučarska centra na Starem vrhu, Soriški planini in Črnem Vrhu – Davča.
Poleg smučišč bomo uredili tudi športni park na Trati.«
V točki 4.3.3.8. Gradnja objektov za potrebe SLO in DS
se v naslovu besedi »SLO« in »DS« nadomestita z besedama »obramba« in »zaščita«.
Črta se prvi odstavek in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Skladno z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč bomo v strnjenih naseljih z nad 5000 prebivalci gradili zaklonišča osnovne preskrbe v objektih za dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zaščito.«
V točki 4.3.4.1. Območja za katera se bodo v srednjeročnem obdobju izdelali prostorski izvedbeni načrti
se besedilo v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Škofja Loka
Ureditveni in zazidalni načrti:
• S1/14 – »Pšen« hrib — stanovanjska gradnja
• S1/1a – Kamnitnik – stanovanjska gradnja
• *S02 – Stari dvor – obrtno stanovanjska cona
• SC1 – Kapucinsko predmestje, bivša vojašnica
• CO – centralna deponija komunalnih odpadkov
• CP – centralno pokopališče Lipica
• g – gramoznica Reteče
• SR – Stari vrh Lokacijski načrti:
ŽP – rekonstrukcija Železniške postaje in izgradnja drugega tira
*Primarni mestni plinovod Škofja Loka *Rekonstrukcija ceste Lipica – Grenc Stari dvor Rekonstrukcija ceste Stari dvor – Novi svet – Podlubnik Poljanska obvoznica; Železniki
Ureditveni in zazidalni načrti:
• *PC/1 – Tehtnica – proizvodnja
• ŠR Davča; Žiri
Ureditveni in zazidalni načrti:
• *S12 – Plastuhova grapa – stanovanjska gradnja
• OS – Obrt in stanovanja; Gorenja vas, Poljane Ureditveni in Zazidalni načrti:
• *C1 – Center Gorenja vas
• *S2/4 – Dobenska Amerika – stanovanjska gradnja
• S1/6 – Vršajn – stanovanjska gradnja
• Marmor Hotavlje
• Območje kulturnega spomenika Visoko
• Območje RŽV
Poleg navedenih izvedbenih načrtov bomo skladno z razvojnimi programi posameznih podjetij skupaj z njimi zagotavljali izvedbene načrte za posamezne cone (LTH-OL Vincarje, LTH Trata, LIO, Jelovica, Termo, Mesoizdelki in druge).«
V točki 4.3.4.1.4. Prostorsko ureditveni pogoji
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
* – že sprejeli izvedbeni načrti.
»Za posamezna naselja z večjo intenzivnostjo gradnje se bodo izdelali samostojni prostorski ureditveni pogoji (*PUp Sv. Duh, Virmaše, Grenc, Forme, Dorfarje).«
V točki 4.3.4.2. Programske zasnove za prostorske izvedbene načrte se zaradi neaktualnosti posameznih investicij ali bistveno spremenjenih izhodišč črtajo naslednje programske zasnove:
• Termika Bodovlje – območje P6
• Pokopališče Gorenja vas – območje PCI
• Območje pokopališča Leskovica
• Kamnitnik – območje S1/1
• Škofja Loka – center – območje SC1
• LTH Livarna Vincarje – območje P1/7.
Na začetku poglavja se doda seznam sprejetih programskih zasnov in sicer:
Tehtnica Železniki – območje PC1 Gorenja vas-center – območje SC1
Obrtna cona Hrastnica – območje SO Dobenska Amerika-Poljane – območje S2/4
Gorenja vas-Vršajn – območje S1/6
Termo Trata – območje P3/1
Marmor Hotavlje – območje P1/3
Log Kolnik-Železniki – območje S1/10
LTH Trata – območje P1/3
Tavčarjev dvorec Visoko
Plastuhova grapa-Žiri – območje S12
Stare Žiri – območje S15
Jelovica, LIO, LOKA – območje P1/1
Gorenjska predilnica. EGP – območje P/2
Rekonstrukcija ceste Podlubnik – Praprotno
Rekonstrukcija Kidričeve ceste
Rekonstrukcija Železniške postaje in izgradnja drugega tira
Rekonstrukcija ceste R 314 na odseku Lipica-Stari dvor-Novi svet
Rekonstrukcija ceste R 314 od Alplesa do Mlak v Železnikih.
Doda se nov odstavek, ki se glasi: »Poleg navedenih sprejetih programskih zasnov bomo sočasno s pripravo načrtovanih investicij sprejemali posamezne programske zasnove kot dopolnitev Srednjeročnega plana.«
V točki 4.3.5. Varstvo in izboljšanje kvalitete okolja
se peti in šesti odstavek črtata in nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: »Marmor Hotavlje bo saniral problem odpadnih voda z izgradnjo ČN.
Na podlagi dosedanjih meritev bodo ugotovljeni onesnaževalci v tem srednjeročnem obdobju pripravili celovite sanacijske programe za zmanjšanje vplivov na okolje. (Termo Bodovlje, Jelovica, LIO Škofja Loka).«
V celoti se črta sedmi odstavek v tem poglavju in nadomesti z naslednjim besedilom:
»RŽV bo nadaljeval s stalnimi meritvami vplivov na okolje in ustrezno informiral javnost o rezultatih le-teh.
V devetem odstavku se v začetku drugega stavka besede: »V letu 1986 bo«, nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »izdelan je«.
V točki 4.3.6. Naravna in kulturna dediščina
se v celoti črta besedilo in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Na območju občine Škofja Loka so opredeljeni naslednji objekti naravne dediščine:
a) Skladno z obveznimi republiškimi izhodišči:
krajinski park Ratitovec (7)
krajinski park Davča z Blegošem (9);
b) druga pomembnejša območja in lokalitete:
* - že sprejet
V točki 4.3.2.2.4. Plin
se celotno besedilo črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
Na podlagi sprejetih strokovnih rešitev in izvedbene dokumentacije bomo v okviru finančnih možnosti izgrajevali plinovodno omrežje na območju mesta Škofja Loka in postopno priključevali nove uporabnike.
Proučili bomo tehnične možnosti oskrbe Selške in Poljanske doline s plinom.
Po potrebi bomo pričeli s potrebnimi pripravljalnimi deli za dolgoročno odločitev o izgradnji plinovoda Logatec – RŽV.
V točki 4.3.2.2.5. Tekoča goriva
se besedilo v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»V Škofji Loki bomo zgradili nov bencinski servis na potezu rekonstruirane ceste Stari dvor – Plevna ob mostu preko Sušice. Obstoječa lokacija bencinskega servisa se skladno s strokovnimi osnovami nameni za ureditev križišča in za druge centralne funkcije (turizem). Tudi v Žireh je predvidena selitev bencinskega servisa iz centra na Dobračevo, pred uvozom za industrijsko cono.«
V točki 4.3.2.2.6. Trda goriva
se besedilo v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»V okviru možnosti bomo zagotavljali stabilno oskrbo s premogom z manjšo vsebnostjo žvepla in drvmi na območjih, kjer ni predviden prehod na ekološko čistejše energetske vire.
V točki 4.3.2.3.1. Oskrba z vodo
se v prvem odstavku tekst »v obdobju 1986-1990« nadomesti s tekstom »v tem srednjeročnem obdobju«.
V prvi alinei se črta besedilo: »črpališče na Praprotnem oziroma Sorskem polju s cevovodom do loškega vodovodnega sistema«.
Druga alinea se v celoti črta.
V tretji alinei se črta besedilo: »oziroma v primeru slabših rezultatov črpališče z vrtino ob Sori ali z drenažo v bližini Brekovic«
V 4. alinei se v celoti črta besedilo v oklepaju.
V točki 4.3.2.3.2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
se v 1. odstavku črtajo besede »iz greznic«.
V drugem odstavku se besedi »Dogradili bomo kanalizacijo« nadomesti s tekstom »Začeli bomo z izgradnjo kanalizacije«, na koncu odstavka se dodajo še naselja »Sv. Duh – Dorfarje, Vincarje, Zminec, Bodovlje, Trata«.
V tretjem odstavku se beseda »Trnje« nadomesti z besedo »Plavža«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »ČN iz 5000 na 10000 enot« in nadomesti z novim tekstom »biološki del čistilne naprave iz 5000 na ca 6000 E«.
v 5. in 6. odstavku se spremeni besedilo tako, da se glasi:
– »V Gorenji vasi in Poljanah bomo zgradili kanalizacijsko omrežje po levem in desnem bregu Sore in pričeli z izgradnjo čistilnih naprav.
V ostalih večjih krajih, kjer bo potrebno, bomo uredili kanalizacijsko omrežje s predvidenimi objekti čiščenja.«
V točki 4.3.2.3.3. Odstranjevanje komunalnih in posebnih odpadkov
se črta prvi in tretji odstavek in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Zagotovili bomo sanacijo obstoječe centralne deponije v Dragi in pripravili strokovne osnove za novo odlagališče komunalnih odpadkov v občini Škofja Loka.
Posebno pozornost bomo posvetili tudi odstranjevanju posebnih odpadkov.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopno bomo uvajali ločeno zbiranje komunalnih odpadkov«.
V točki 4.3.2.4.1. Varstvo vodnih virov
se besedilo v celoti nadomesti z novim, ki se glasi.
»V zadnjih letih se je v občini intenzivno pristopilo k raziskavam vodnih virov ter opredeljevanju varstvenih pasov na območjih vodnih virov ter njihovemu normativnemu zavarovanju, saj je bil z odloki zavarovan pretežen del vodnih virov v občini.
Tudi v prihodnjih letih bomo nadaljevali z raziskavami za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in njeno varovanje.
Z odlokom so zavarovani naslednji vodni viri:
Zajetja za loški vodovod: Trebija, Hotovlja, Gabrovo, Vešter, Volaka, Hrastnica (Govejk-Lipnik), Virško polje, Lovrenc.
Zajetje za Žiri: pod Klanom, Brekovice, Ledinica, nad Mlinarjem, nad Rakulkom, Nova vas, Osojnica.
Zajetje za Železnike: Plenšak, Rudno.
Ostala zajetja: Leskovica, Sovodenj. Golica, Bukovica, Delnica, Brode, Ševlje, Gabrk, Lajše nad Gorenjo vasjo, Javorje, Hotavlje, Poljane, Dražgoše (Na Pečeh), Dražgoše (pri cerkvi), Lučine, Podgora, Kališe, Žetina, Zg. Lajše, Sp. Lajše, Topolje, Selca, Zali Log, Dolenja vas, Sorica, Sp. Danje, območje Praprotnega polja, območje Vešterskega polja, območje med Zg. Danjami in Podlonkomi območje Kopačnice, Brda – Hlavče njive, Breznica, Crngrob, Četena Ravan, Davča, Draga, Gabrk, Gabrovo, Goropeke, Kopačnica, Kovski vrh, Kremenk, Malenski vrh, Papirnica, Pevno, Potok, Soriška planina, Srednje brdo, Volča, Zakobiljek, Zapreval.
V bližini večjih naselij bomo zgradili, zajetja malih vodnih virov za posebne namene elementarnih in drugih nesreč.
Posebno pozornost bomo posvečali zavarovanju Sorskega polja«. Točke:
4.3.3.1. Gradnja proizvodnih in spremljajočih objektov
4.3.3.2. Gradnja objektov in drugi posegi v prostor v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu
4.3.3.3. Cestni promet
4.3.3.4. Gradnja objektov na področju trgovine, bančništva in storitvene obrti
4.3.3.5. Komunalno gospodarstvo in energetika se iz srednjeročnega plana v celoti črtajo.
V točki 4.3.3.6. Stanovanjska gradnja
se celotno besedilo črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Kompleksna stanovanjska gradnja se bo v tem srednjeročnem obdobju izvajala na naslednjih območjih; »Škofja Loka
• »Pšen hrib« – S1/14
• del Kamnitnika – S1/1a
Železniki
• Trnje – blokovna gradnja
• Log-Kolnik – S1/10 Žiri
• S7 – blokovna gradnja
• Plastuhova grapa – S1/12 Gorenja vas
• Center S1/4 – blokovna gradnja
Vršajn – S1/6
Poljane
• Dobenska Amerika S2/4 – individualna gradnja.«
V točki 4.3.3.7. Gradnja objektov na področju družbenih dejavnosti
se črta celotno besedilo in nadomesti z novim, ki se glasi:
Kevderc – Lubniška jama (2)
Krancelj z Marijinim breznom in sosednjimi jamami (1)
bukev pri Spolovičarju (11)
Zejčerjev kostanj (4)
lipe v Sorici (15)
divja kostanja in bodika v Breznici (16)
Planšakova grapa (6)
Bičkova skala (17)
Ledine – Jelovška barja (8)
Selška Sora (18)
Mrzla grapa in Suha dolina pod Suhim dolom (12)
slap Sovpot (13)
slap v Lomih (5)
Podklanec – živosrebrni izvir Mešičeva grapa
ter nekatera ostala, z odloki zavarovana območja in lokalitete, ki so navedena v posebnem seznamu, v nadaljevanju teksta.
V okviru kulturne dediščine zavzemajo posebno mesto republiško pomembni spomeniki:
– Visoko (3820)
– staro mestno jedro Škofje Loke (3360) in Železnikov (4080) s pomembnejšimi posamičnimi spomeniki.
Med pomembnejšo evidentirano dediščino spadajo še:
– Urbanistična dediščina varovana z II. varstvenim režimom:
• Zg. Danje, Sp. Danje, Torka, Trojar, Ravne, Zg. in Sp. Sorica. Prtovč, Rudno, Selca, Dolenja vas, Zali Log, Bukovica, Crngrob, Brode, Volča, Dobračeva.
– Urbanistična dediščina varovana s III. varstvenim režimom:
• Dražgoše, Lajše, Zabrdo, Podlonk, Kališče, Topolje, Pozirno, Bukovščica, Križna gora, Na Luši, Praprotno, Tomaž nad Praprotnim, Gorenja Žetina, Četena Ravan, Stara Loka, Dolenja Žetina, Podvrh, Suha, Lipica, Murave, Javorje, Hosta, Dolenčice, Pungert, Gosteče, Zminec, Bodovlje, Draga, Podobeno, Čabrače, Log, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Dobje, Poljane, Hotavlje, Srednja vas, Trebija, Podgora, Nova Oselica, Prelesje, Selo, Lučine, Ledinica, Stara vas, Breznica pri Žireh, Žiri, Goropeke, Opale, Ravne pri Žireh, ter naselja prevladujočih samotnih kmetij: Podporezen, Davča, Martinj vrh, Stara in Nova Oselica, Koprivnik in Žirovski vrh.
Etnološki spomeniki: Republiško pomembni spomeniki:
• Brode 2 (4140), Sv. Barbara 10 (3200), Hosta 1. (842), Hotavlje 26,
• Ledinica 5, 6 (1711), Predmost 3 (2560), in ostali objekti:
• Puštal 80, Stara Loka 150 (10), Ravne 6, 8 (32); Zg. Danje 8 (33),
• Sp. Sorica 9, Zg. Sorica 32 (35), Gorenja vas 104
(54).
Zgodovinski spomeniki: Republiško pomembni spomeniki:
• Žirovski vrh – spomenik NOB (4090), Potok -spomenik NOB (2510),
• Podlonk – spomenik NOB (2370), Dražgoše -spomenik NOB (590), Lipniška planina – spomenik NOB (1010),
in ostali spomeniki:
• Vešter – spomenik NOB (9), Kamnitnik – spomenik NOB (11), Selca 75 – rojstna hiša F. Kosa (25), Poljane 70 – rojstna hiša
• Šubicev (51), Groharjeva hiša v Sorici,
• grobišča iz vojnih in povojnih časov. Umetnostni in arhitekturni spomeniki: Republiško pomembni spomeniki:
• cerkev na Suhi (3180), cerkev, znamenje Crngrob (330), znamenje na Logu (2060) in ostale cerkve
• Godešič (1), Gosteče (2), Reteče (3), na Hribcu (5), Sv. Duh (12). Bodovlje (15), Andrej nad Zmincem (16), Brode (17), Malenski vrh (18), Križna Gora (20), Bukovščica (21): Selca (24), Kališe (27), Suša (30), Zali log (31), Sp. Danje (34), Sorica (36), Davča (37), Leskovica (38), Čabrače (40), St. Oselica (41), Ledinica (42), Dobračeva (43), Žiri (45), Srednja vas (49), Poljane (50), Bukov vrh (52), Valterski vrh (53), Ajmanov grad Sv. Duh (13), Bukovica, Volča. Dražgoše, Zabrekve, Prtovč, Železniki, Miklavška gora, Lenart nad Lušo, Jarčje brdo, Tomaž nad Praprotnim, Pevno, Javorje, Četena ravan, Sopotnica, Breznica pri Žireh, Stara Loka, Puštal, Gabrška gora, Log nad Škofjo Loko, Sv. Barbara, Stara Oselica, Hotavlje, Gorenja vas, Ožbolt nad Zmincem, Nova Oselica, Gorenja Dobrava, Lučine, Goropeke, Lovrenška gora nad Zmincem.
Arheološki spomeniki:
• Trnje-hrib Puštal, Podvrh, Zabrekve, Dolenja vas – Babnik, Štalca in Kališče, Volaka, Žiri – Žirk, Lajše pri Gorenji vasi, Žabnica, Bukovščica – Dunaj, Škofja, Loka – Krancelj in Lubniška jama s Kevdercom so že razglašeni za arheološke spomenike v okviru sprejetih odlokov.
Z odloki so zavarovana naslednja območja, objekti oziroma lokalitete:
– Staro mestno jedro Škofja Loka z naravnimi spomeniki: Hudičeva brv, grajski drevoredi, kostanjev drevored na Grabnu, drevored v Jegorovem predmestju, posamična drevesa, Sora s pritoki in terasami ter Krancljem kot arheološkim spomenikom.
Staro jedro Železnikov: Tavčarjev dvorec Visoko, cerkev na Suhi, cerkev v Crngrobu, cerkev v Gostečah, Starološki grad, Vrbanova hiša, Brode, kmečka stavba »Pri Španu«, Suška 52, kmečka stavba »Pri Miklavžku«, Suha 20, kozolci »toplarji«, Studeno 8, 10, 4 lipe pri cerkvi v Sp. Sorici, Šoštarjeve lipe v Davči, lipa pri Jokelcu, Davča, 2 domača kostanja v Breznici – 2 domača kostanja pri Zaječarju, lipa pri Jezeršku, Stara Oselica, lipa pri Črtu, Podjelovo brdo, lipa pri Andrejčevih, Podjelovo brdo, bukev pri Spolovičarju, Stara Oselica, Lubniška jama in Kevderc, Marijino brezno, Migutovo brezno, Gipsova jama.
Z začasnim odlokom je razglašena za spomenik tudi Groharjeva rojstna hiša v Sorici.
Poleg navedenih spomenikov naravne in kulturne dediščine bomo v občini plansko varovali tudi naslednja območja in lokalitete:
Škofja Loka
Lubniško pogorje z vrhom Lubnik, Križna gora, hrib Kamnitnik, Selška in Poljanska Sora ter sotočje in skupna Sora, park pri hotelu Transturist, drevored ob Šolski ulici, park na nemškem vojaškem pokopališču in vojaškem pokopališču, vrt gostilne Plevna, kostanjev drevored ob cesti v Vincarje, grič »Gavžnk« pri Groharjevem naselju, Dobrave na Sorskem polju, Sora s prodišči.
Selška dolina
Soteska in tesen Selšek Sore v Suši, vodotok Davščice in grapa Zale, Jablenovški slap, subalpski bukov gozd na Ratitovcu, Porezen.
Poljanska dolina
Poljanska Sora z ohranitvijo pomembnejših jezov in sotesk, Toplice – Topličar, Blegoš. Žiri
Skladovna miza pri Ravnah, izvir živega srebra v Podklancu, Maherjeva grapa.
Med najpomembnejšimi nalogami v tem srednjeročnem obdobju so:
– V celoti pokriti občino s strokovnimi osnovami za varstvo naravne in kulturne dediščine.
– Zagotavljati strokovne osnove za postopno razglasitev vseh pomembnejših naravnih in kulturnih spomenikov.
V skladu s programom prenove bomo obnovili Tavčarjev dvorec na Visokem, ter skladno s finančnimi možnostmi obnovili plavž v Železnikih: Plavčevo hišo, Boncljevo hišo in »Plnado« v Železnikih, Loško Kaščo, cerkev v Gostečah, Loški grad, Puštalski grad, Starološki grad in cerkev Sv. Jurija v Volči. V območju starega mestnega jedra Škofje Loke pa bomo prioritetno obnovili prostore Žigonove in Martinove hiše ter Partizan.
Pri financiranju vzdrževanja in obnove najpomembnejše naravne in kulturne dediščine se bomo zavzemali za:
• ugodnejše kreditne pogoje,
• zagotovitev namenskih sredstev za preprečevanje neustreznih posegov na kulturni dediščini
• pokroviteljstvo nad posameznimi spomeniki.
V srednjeročnem obdobju nameravamo posebno pozornost posvetiti popularizaciji naravne in kulturne dediščine s pomočjo tiska, razstav, radia in predavanj.«
Pospešili bomo prenovo v obstoječih naseljih, še posebej tistih, ki so spomeniško varovana. Točke:
5. Družbeni sistem informiranja
6. Razvoj krajevnih skupnosti
7. Splošna ljudska obramba in družbena samozaščita.
Št. 30-02/84
Škofja Loka, dne 12. julija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Škofja Loka
Peter Hawlina l. r.
* Številka v oklepaju pomeni zaporedno številko spomenika na karti republiškega in občinskega plana.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina