Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1834. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Leskovec-Stari log, stran 2515.

Na podlagi 8. in 16. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), je Svet KS Leskovec – Stari log na redni seji dne 29. 6. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Leskovec – Stari log
1. člen
Razpisuje se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, kot samoprispevek občanov k uresničitvi programa razvoja KS Leskovec – Stari log. Referendum bo v nedeljo, dne 29. avgusta 1993, od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
2. člen
Za asfaltiranje ceste:
1. leta 1994
– odcep Ačko 200 m2
– odcep Jančič 200 m2
2. leta 1995
– odcep Kokol-Leskovar
3. leta. 1996
– druga plast proti Novi vasi
4. leta 1997
– odcep Kogej
– odcep Sagadin
– ostali del iz 1. točke
5. leta 1998
– odcep Ferbežer
3. člen
S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 6,000.000 SIT.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za dobo petih let, in sicer od 1. 10. 1993 do 30. 9. 1998.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
1. Delovni ljudje in krajani, ki stalno prebivajo na. območju KS Leskovec – Stari log, v višini:
– 1.5% bruto plač;
– 1,5% od pokojnin;
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost ter od davčne osnove dobička, zmanjšane za odmerjene davke od samostojnega opravljanja dejavnosti;
– 1,5-2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke od popoldanske obrti;
– 1,5-2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke od priložnostnega opravljanja storitev.
2. Lastniki nepremičnin v KS v višini:
– 10% od letnega katastrskega dohodka od negozdnih in gozdnih površin:
– 200 DEM v tolarski protivrednosti lastniki bivalnih objektov namenjenih za trajno ali občasno bivanje s stalnim bivališčem zunaj krajevne skupnosti.
Svet KS je pooblaščen, da spremeni osnove za odmero samoprispevka od katastrskega dohodka, kolikor bi te postale v času trajanja samoprispevka neustrezne.
3. Za uresničitev programa bo. razen sredstev samoprispevka potrebno zagotoviti še sredstva iz proračuna občine Slovenska Bistrica; sofinanciranja krajanov v obliki denarja iz lastnega dela.
6. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa Zakon o samoprispevku.
7. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, veže na banki za določen čas.
8. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Leskovec – Stari log. Ta bo enkrat letno zboru krajanov tudi poročal o uporabi sredstev.
9. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
                 Krajevna skupnost
                Leskovec – Stari log
 
                  Glasovnica
 
  Na referendumu, dne 29. avgusta 1993, za uvedbo samoprispevka v denarju za
dobo petih let, to je od 1. 10. 1993 do 30. 9. 1998. za območje krajevne
skupnosti, za financiranje izvedbe programa, predvidenega z razpisom
samoprispevka
                   Glasujem
       ZA                       PROTI
 
  Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži »ZA«, če se glasovalec strinja z
uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Leskovec, dne 5. avgusta 1993.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Leskovec
dr. Janko Roj l. r.

AAA Zlata odličnost