Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1828. Pravilnik o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 2505.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS. št. 30/93) in 24. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS. št. 4/93) izdaja minister za gospodarske dejavnosti
PRAVILNIK
o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek priglasitve samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ter ureditev vpisnika podjetnikov.
2. člen
Priglasitev se opravi pri izpostavi republiške uprave za javne prihodke, kjer je sedež obrata.
3. člen
Podjetnik je dolžan pri organu iz prejšnjega člena tega pravilnika priglasiti tudi podružnice, ki so krajevno ločene od sedeža obrata.
4. člen
Priglasitev je pisna in vsebuje:
1) priglasitveni list,
2) dokazilo, da podjetnik izpolnjuje z zakoni predpisane pogoje za opravljanje priglašene dejavnosti oziroma izjavo podjetnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje priglašene dejavnosti, če s posebnimi predpisi niso predpisani posebni pogoji.
3) overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje. Pod 1. točko iz prejšnjega odstavka podjetnik navede podatke na priglasitvenem listu, ki označujejo njegovo dejansko stanje, in sicer:
– priglasitveni list 1/1:
označba obrata (firma) in njegov sedež (1). ime podjetnika, njegovo prebivališče in EMŠO (2).
– priglasitveni list 1/2:
dejavnost podjetnika (3), podružnica in njen naslov (4), priimek in ime ter prebivališče prokurista (5), datum pričetka poslovanja oziroma datum prenehanja poslovanja podjetnika.
Pod 2. točko iz prejšnjega odstavka podjetnik predloži listine, ki dokazujejo, da izpolnjuje z zakoni predpisane pogoje za opravljanje priglašene dejavnosti oziroma v primeru, ko s posebnimi predpisi niso posebej predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti, overjeno izjavo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje priglašene dejavnosti.
Pod 3. točko iz prejšnjega odstavka podjetnik na predpisanem obrazcu predloži overjen lastnoročni podpis. Če ima prokurista, predloži na istem obrazcu tudi overjen podpis prokurista.
Priglasitveni list podjetnik predloži v 3 izvodih, od katerih prejme 1 izvod podjetnik. 1 izvod vloži izpostava v vpisni vložek in 1 izvod pošlje Zavodu RS za statistiko.
5. člen
Če podjetnik k zahtevi za vpis priglasitve ne predloži vseh listin iz 4. člena tega pravilnika oziroma so vpisani podatki nepopolni, se podjetnika pozove, da v naslednjih 8 dneh priglasitev dopolni.
Če podjetnik v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni priglasitve, upravni organ zahtevo za vpis priglasitve zavrže.
6. člen
Ko izpostava ugotovi, da vsebuje zahtevek za vpis priglasitve podjetnika vse podatke iz 4. člena tega pravilnika, najkasneje v roku 8 dni vroči overjeni priglasitveni list podjetniku.
7. člen
Priglasitev v vpisnik podjetnikov se opravi v vpisni vložek, ki ga sestavlja poseben ovoj, v katerem so vložene listine iz 4. člena tega pravilnika.
8. člen
Priglasitveni list je obrazec formata A4 in je dvostranski. Obrazec priglasitvenega lista je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
9. člen
Vsak podjetnik ima pri upravnem organu svoj vpisni vložek.
Vsak vpisni vložek se označi z opravilno številko, ki je stalna oznaka pri upravnem organu, pri katerem je priglašen podjetnik.
Poleg vpisnega vložka vodi izpostava tudi vpisnik podjetnikov z naslednjimi podatki:
1) označba obrata in njegov sedež,
2) ime in priimek podjetnika ter njegovo prebivališče.
3) datum pričetka poslovanja. 4) datum prenehanja poslovanja. Vpisnik podjetnikov je javna knjiga in se vodi na enoten način.
10. člen
Spremembe in dopolnitve statusa podjetnika mora podjetnik priglasiti pri pristojnem organu po določilih 4. člena tega pravilnika.
K priglasitvi sprememb in dopolnitev je podjetnik dolžan navesti podatke iz 1. točke prvega odstavka 4. člena, druge listine iz 4. člena pa le, če se spremembe in dopolnitve nanašajo na zadeve, za katere so listine potrebne.
11. člen
Prenehanje poslovanja mora podjetnik priglasiti s pisno vlogo za izbris iz vpisnika podjetnikov najkasneje 15 dni pred datumom, s katerim njegovo poslovanje preneha.
12. člen
– Sestavni del tega pravilnika je tudi obrazec: overjeni podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje, ki se objavi skupaj s tem pravilnikom.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena je velikosti formata A4 in je enostranski, objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njega sestavni del.
13. člen
Obrazca iz 8. in 12. člena tega pravilnika se tiskata v črni barvi na beli podlagi na 80 gramskem brezlesnem papirju.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-00/002-93
Ljubljana, dne 4. avgusta 1993.
Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti
dr. Maks Tajnikar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina