Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1993 z dne 12. 8. 1993

Kazalo

1825. Zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate, stran 2503.

Na podlagi prvega odstavka 107. in 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate
Razglašam Zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. julija 1993.
Št. 0100-111/93
Ljubljana, dne 5. avgusta 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ZAČASNI UREDITVI PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO NA IGRALNIH AVTOMATIH ZUNAJ IGRALNIC IN O PLAČEVANJU TAKSE NA IGRALNE AVTOMATE
1. člen
S tem zakonom se za čas do uveljavitve novega zakona o igrah na srečo ureja prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in plačevanje posebne takse za uporabo igralnih avtomatov (v nadaljnjem besedilu: igralni avtomati).
Za igralne avtomate po prejšnjem odstavku se štejejo mehanične, elektronske in podobne naprave, na katerih imajo igralci ob vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali z neposrednim vplačilom pri blagajni oziroma pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek, izid igre pa ni odvisen od njihovega znanja ali spretnosti, temveč od naključja.
2. člen
Ne glede na določbo 40. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86) se lahko posebne igre na srečo na igralnih avtomatih prirejajo tudi zunaj igralnic v ustreznih gostinskih, zabaviščnih in drugih podobnih, posebej za to namenjenih prostorih prirediteljev ob naslednjih pogojih:
– iger na igralnih avtomatih se lahko udeležujejo le osebe, ki so starejše od 18 let;
– prireditelj zagotovi nadzor nad starostjo oseb iz prejšnje alinee, ki se udeležujejo iger na igralnih avtomatih;
– najvišji vložek je omejen na 1.000 tolarjev.
Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih standardih, ki jim morajo ustrezati igralni avtomati in prostori prirediteljev, o minimalnem številu igralnih avtomatov, ki morajo biti nameščeni v posebej za to namenjenih prostorih, o načinu opravljanja takšne dejavnosti, o kontroli nad takšno dejavnostjo, o minimalnem odstotku izplačil, o obveznostih prirediteljev in o drugih vprašanjih v zvezi z opravljanjem te dejavnosti, izda minister, pristojen za finance.
3. člen
Pravna oseba ali zasebnik, ki uporablja igralne avtomate v prostorih iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) mora vsak igralni avtomat pred pričetkom uporabe prijaviti izpostavi Republiške uprave za javne prihodke v občini, kjer se uporablja.
4. člen
Prireditelj plačuje za uporabo vsakega igralnega avtomata posebno takso mesečno v višini, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Posebna taksa se plačuje mesečno vnaprej, najpozneje do zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec, in sicer ne glede na število dni uporabe igralnega avtomata v mesecu.
6. člen
Posebna taksa se plačuje pri izpostavi Republiške uprave za javne prihodke iz 3. člena tega zakona.
Za plačilo posebne takse prejme prireditelj potrdilo in posebno nalepko za vsak igralni avtomat. Posebna nalepka mora biti nalepljena oziroma pritrjena na vidnem mestu na vsakem igralnem avtomatu, ki je v igralnem prostoru.
7. člen
Prihodki od posebne takse pripadajo občini, v kateri je bila posebna taksa vplačana.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja Republiška uprava za javne prihodke v skladu s predpisi, ki urejajo nadzor nad izpolnjevanjem davčnih obveznosti.
9. člen
Podrobnejši način plačevanja posebne takse ter vsebino in obliko posebne nalepke predpiše minister, pristojen za finance.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek prireditelj:
– če ne prijavi igralnega avtomata izpostavi Republiške uprave za javne prihodke (3. člen);
– če uporablja igralni avtomat, ki ni opremljen s predpisano nalepko (drugi odstavek 6. člena);
– če dopusti, da se iger na igralnih avtomatih udeležijo osebe, ki so mlajše od 18 let (prva in druga alinea prvega odstavka 2. člena);
– če uporablja igralne avtomate v nasprotju s predpisi iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Za prekršek iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema igralnega avtomata, za prekršek iz tretje alinee prvega odstavka tega člena pa se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep obveznega odvzema vseh igralnih avtomatov.
11. člen
Prireditelj, ki uporablja igralne avtomate na dan uveljavitve tega zakona, mora prijaviti te avtomate najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.
Prireditelj, ki uporablja igralne avtomate na dan uveljavitve tega zakona, mora zagotoviti posebne prostore iz prvega odstavka 2. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
12. člen
Minister, pristojen za finance izda predpise iz drugega odstavka 2. člena tega zakona najkasneje do 31. 12. 1993.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-02/93-1/1
Ljubljana, dne 28. julija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina