Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1993 z dne 6. 8. 1993

Kazalo

1802. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah, stran 2485.

Na podlagi prvega odstavka 107. in 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in hranilnicah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. julija 1993.
Št. 0100-100/93
Ljubljana, dne 4. avgusta 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANKAH IN HRANILNICAH
1. člen
Prvi odstavek 9. člena zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 38/92) se črta.
V drugem odstavku se besedilo "35 milijonov dinarjev nadomesti z besedilom "680 milijonov tolarjev".
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "in sicer najpozneje v 12 mesecih od prejema popolne vloge.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Z dovoljenjem iz prejšnjega odstavka se lahko dovoli opravljanje vseh ali določenih bančnih poslov na podlagi pogojev in meril, ki jih predpiše Banka Slovenije."
3. člen
V 8. točki 19. člena se črta besedilo "in največjega možnega".
4. člen
V 20. členu se beseda "ustanovitelj" nadomesti z besedo "delničar" v ustreznih sklonih.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in nov četrti odstavek, ki se glasita:
"Tuja oseba lahko postane delničar banke le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.
Pri izdaji soglasja iz drugega in tretjega odstavka tega člena Banka Slovenije upošteva razpršenost lastništva delnic ter kapitalsko in upravljalsko povezanost med delničarji."
5. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi: "Banka mora obseg svojega poslovanja usklajevati tako, da obseg jamstvenega kapitala dosega najmanj 8% zneska celotne aktive in aktivnih izvenbilančnih postavk, razporejenih in ponderiranih po stopnjah rizičnosti.
Banka mora upoštevati določbe tega zakona o velikem kreditu enemu posojilojemalcu, določbe o skupnem znesku vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev enemu posojilojemalcu in določbe o skupnem znesku velikih kreditov.
Za veliki kredit po tem zakonu se šteje vsak kredit, druga terjatev in jamstvo dano enemu posojilojemalcu, ki presega 15% jamstvenega kapitala banke.
Skupni znesek vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev do enega posojilojemalca ne sme presegati 25% jamstvenega kapitala banke.
V izračun velikega kredita in skupnega zneska vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev se ne všteva tisti del kreditov, terjatev oziroma jamstev, ki so v celoti zavarovani z depozitom, vrednostnimi papirji ali garancijo Republike Slovenije in vrednostnimi papirji Banke Slovenije.
Skupni znesek vseh velikih kreditov ne sme presegati jamstvenega kapitala banke.
Način izvajanja določb tega člena podrobneje predpiše Banka Slovenije."
6. člen
V 27. členu se črta besedilo "in največjih možnih".
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
"Pogoje, način evidentiranja in dajanja podatkov iz prejšnjega odstavka predpiše Banka Slovenije."
7. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: "Naložbe banke v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo, kapitalske deleže v bankah in nebančnih organizacijah ne smejo presegati 60% jamstvenega kapitala banke, pri čemer naložbe banke v kapitalske deleže v posamezni nebančni organizaciji ne smejo presegati 15% jamstvenega kapitala banke. Z dovoljenjem Banke Slovenije lahko naložba banke v posamezni kapitalski delež nebančne organizacije presega 15% jamstvenega kapitala banke."
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Banka mora na zahtevo Banke Slovenije dajati podatke o naložbah banke v nebančne organizacije, ki so potrebni za opravljanje nadzora nad poslovanjem banke. Način dajanja in vrsto teh podatkov predpiše Banka Slovenije."
8. člen
V prvem odstavku 48. člena se pika nadomesti z vejico, in doda besedilo "računovodskimi standardi in navodili za njihovo uporabo, ki jih predpiše Banka Slovenije. Poslovno leto za banke je enako koledarskemu letu."
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: "Pooblaščeni revizor mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon o revidiranju in pogoje, ki jih predpiše Banka Slovenije.".
9. člen
V prvem odstavku 74. člena se črta besedilo: "1.500.000 dinarjev" in se nadomesti z besedilom "10% zneska iz 9. člena tega zakona".
10. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi: "Hranilnica zbira hranilne vloge fizičnih oseb, društev in dobrodelnih organizacij, vodi tekoče in žiro račune fizičnih oseb, društev, dobrodelnih organizacij in podjetnikov posameznikov ter vodi depozitno poslovanje za majhne pravne osebe, odobrava zavarovane kredite in opravlja druge bančne posle v skladu z dovoljenjem Banke Slovenije."
11. člen
Za 85. členom se doda 85.a člen, ki se glasi:
"85.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski prestopek gospodarska družba, če zbira prihranke v obliki hranilnih vlog, vodi tekoče račune in žiro račune fizičnih oseb v okviru družbe (82. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba gospodarske družbe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka."
12. člen
V 86. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: "Hranilnice morajo vse akte in poslovanje uskladiti z določbami spremenjenega 74. člena tega zakona do 31. 12. 1994."
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 5. in 7. člena tega zakona, ki se uporabljata od 1. 8. 1994 dalje.
Št. 450-03/91-12/13
Ljubljana, dne 27. julija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost