Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1993 z dne 24. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1993 z dne 24. 7. 1993

Kazalo

1732. Odškodninski cenik o spremembah odškodninskega cenika za povračilo škode na ribah, stran 2395.

Na podlagi 3. alinee 50. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
ODŠKODNINSKI CENIK
o spremembah odškodninskega cenika za povračilo škode na ribah
1. člen
V odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah (Uradni list SRS, št. 17/80) se v drugem odstavku 2. člena količniki spremenijo tako, da se glasijo:
----------------------------------------------------------------
Vrsta                          Količnik
----------------------------------------------------------------
sulec (Hucho hucho)                      40
jezerska postrv (Salmo trutta m. lacustris)          25
soška postrv (Salmo marmoratus)                25
lipan (Thymallus thymallus)                  10
smuč (Stizostedion lucioperca)                10
som (Silirus glanis)                      6
ščuka (Esox lucius)                      10
potočna postrv (Salmo trutta m. fario)             6
jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus)            3
potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis)           3
postrvi križanke                        3
šarenka (Salmo gairdneri)                   3
krapi                             3
linj (Tinca tinca)                       3
ploščic (Abramis brama danubii)                3
androga (Blicca bjoerkna)                   3
mrena (Barbus barbus)                     3
grba (Barbus plebejus)                     3
podust (Chondrostoma nasus)                  3
platnica (Rutilus pigus virgo)                 3
klen (Leuciscus cephalus cephalus)               3
klenič (Leuciscus leuciscus leuciscus)             2
beli klen (Leuciscus cephalus albus)              3
štrkavec (Leuciscus cephalus cabeda)              3
bolen (Aspius aspius aspius)                  6
ogrica (Vimba vimba carinata)                 3
menek (Lota lota)                       3
jez (Leuciscus idus)                      6
ostale vrste rib, ki so navedene v Odredbi
o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi
lovnih rib, rakov, žab in školjk
(Uradni list RS, št. 14/93)                  1
trajno zaščitene ribe, obloustke, raki, školjke, žabe
in močvirska sklednica                     3
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
Cena rib za kilogram pod točko c) 4. člena tega odškodninskega cenika se izračuna takega se tržna cena za kilogram šarenke pomnoži z naslednjimi količniki (kot tržna cena se šteje prodajna cena proizvajalcev, ki se ukvarjajo z vzrejo rib):
----------------------------------------------------------------
Vrsta                          Količnik
----------------------------------------------------------------
sulec, jezerska in soška postrv               4,4
lipan                            2,5
ostale avtohtone vrste postrvi                 2
alohtone vrste postrvi                     1
smuč, ščuka, som, bolen. jez                  2
ostale vrste rib, ki so navedene v Odredbi
o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi
lovnih rib, rakov, žab in školjk                1
trajno zaščitene ribe                     5
žabe vseh vrst                         5
raki vseh vrst                         5
školjke vseh vrst                       1
3. člen
Ta odškodninski cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-09-1/93
Ljubljana, dne 20. julija 1993.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo