Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1993 z dne 10. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1993 z dne 10. 7. 1993

Kazalo

1597. Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu, stran 1977.

Na podlagi 9. člena Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93) v zvezi s Sklepom Izvršnega odbora Mednarodnega denarnega sklada z dne 14. decembra 1992 (Uradni list RS, št. 2/93), je Vlada Republike Slovenije v soglasju s Svetom Banke Slovenije na 34. seji dne 1. 7. 1993 sprejela
SKLEP
o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu
1. člen
Na podlagi Sklepa Izvršnega odbora Mednarodnega denarnega sklada z dne 14. 12. 1992 ter Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu, je Republika Slovenija kot naslednica SFRJ prevzela aktivo in pasivo pri Skladu, in to:
– kvoto v višini 99 milijonov SDR,
– obveznosti do Sklada v višini 124,51 milijona SDR iz naslova vplačila kvote, črpanja rezervne tranše, kreditnih tranš in uporabljenega kredita na podlagi razširjenega pristopa do sredstev Sklada ter
– obveznosti do Sklada v višini 25,50 milijona SDR iz naslova dodeljenih SDR.
2. člen
Banka Slovenije kot Fiskalni Agent Republike Slovenije opravlja v svojem imenu in za račun Republike Slovenije vse posle z Mednarodnim denarnim skladom (v nadaljevanju Sklad). Banka Slovenije izda neprenosljive brezobrestne zadolžnice v korist Sklada, odobri Skladu potrebna sredstva na njegovih računih vpoglednih vlog pri njej v domači valuti ter vplača potrebni delež povečanja kvote po 9. reviziji kvot Sklada v konvertibilnih valutah.
Terjatve do Sklada, ki izvirajo iz članstva Republike Slovenije, Banka Slovenije vodi v aktivi svoje bilance.
Kot depozitar Sklada Banka Slovenije vodi vsa dobroimetja Sklada.
Banka Slovenije vodi SDR kot del svojih Mednarodnih denarnih rezerv.
3. člen
Republika Slovenija izda zadolžnice, ki jih Banka Slovenije vodi v svoji aktivi, v višini vseh prevzetih obveznosti Republike Slovenije od nekdanje SFRJ do Sklada iz kreditov, ki so znašali 25,51 milijonov SDR, ter dodelitev posebnih pravic črpanja, ki so znašale 25,50 milijonov SDR.
4. člen
Obveznosti Republike Slovenije do Banke Slovenije iz tega naslova bodo zapadale v plačilo po vsakoletni potrditvi letnega zaključnega računa Banke Slovenije v znesku, ki je enak obveznostim do Sklada, vključno z vsemi stroški, zapadlimi v plačilo v letu, za katerega je ta zaključni račun narejen.
5. člen
V kolikor sredstva iz dobička Banke Slovenije, ustvarjenega v preteklem letu, ne zadoščajo za pokrivanje zapadlih obveznosti Republike Slovenije do Banke Slovenije v tekočem letu, se preostanek teh obveznosti poravna v naslednjem letu na enak način kot druge obveznosti, ki zapadejo v tekočem letu.
6. člen
Zadolžnice in obveznosti Republike Slovenije do Banke Slovenije na osnovi plačanih stroškov Skladu ter druge obveznosti iz tega sklepa se revalorizirajo v skladu s spremembami razmerja tečajev SDR in tolarja, na enak način kot obveznosti Banke Slovenije do Sklada.
7. člen
Za Republiko Slovenijo uresničuje pravice in obveznosti po tem sklepu Ministrstvo za finance.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/93-2/4-8
Ljubljana, dne 1. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
 
Soglaša:
 
Predsednik sveta
Banka Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost