Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1536. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vitanje, stran 1934.

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Vitanje je Svet Krajevne skupnosti Vitanje na seji dne 23. 6. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vitanje
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Vitanje.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
   – asfaltiranje cest v dolžini 13 km               51,000.000
  – telefonija (pomoč pri primarnih vodih na relacijah:
Vitanje-Ljubnica-Stenica, Vitanje-Brezen, Vitanje-Paka-Hudinja   15,000.000
  – ureditev parkirnih prostorov za osebna vozila         3,000.000
  – priklop kanalizacije na kolektor                 750.000
  – zamenjava vodovodov v Vitanju ter dograditev rezervoarja    2,400.000
  – sofinanciranje pri gradnji mostov na cesti Vitanje-Celje
in Tišlerjev most                          1,500.000
  – širitev TV programov na pretvorniku               600.000
  – ureditev javne razsvetljave                   750.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 25,000.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 75,000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer od 1. avgusta 1993 do 31. julija 1998.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Vitanje:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 2% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Vitanje, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Vitanje.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Vitanje.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet Krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 25. julija 1993 od 7. do 19. ure.
Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Vitanje skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Vitanje, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Vitanje
                  
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Vitanje dne 25. 7. 1993
za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 8. 1993 do 31. 7.
1998.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – asfaltiranje cest v dolžini 13 km
  – telefonija (pomoč pri primarnih vodih na relacijah: Vitanje-Ljubnica
Stenica, Vitanje-Brezen, Vitanje-Paka-Hudinja
  – ureditev parkirnih prostorov za osebna vozila
  – priklop kanalizacije na kolektor
  – zamenjava vodovodov v Vitanju ter dograditev rezervoarja
  – sofinanciranje pri gradnji mostov na cesti Vitanje-Celje in Tišlerjev
most
  – širitev TV programov na pretvorniku
  – ureditev javne razsvetljave
 
                  GLASUJEM
 
  "ZA"                             "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da zaokroži besedo "ZA", če se
strinja, oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Vitanje, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Vitanje.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vitanje, dne 23. junija 1993.
Predsednik
Skupščine Krajevne skupnosti
Vitanje
Jože Hribernik l. r.

AAA Zlata odličnost