Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1525. Odlok o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju občine Idrija, stran 1926.

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91), Uredbe o gradnji in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 33/92) in 4. člena Odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 21. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o zakloniščih in drugih zaščitnih objektih na območju občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja graditev zaklonišč in drugih zaščitnih objektov ter njihovo financiranje, upravljanje, vzdrževanje, uporaba, oddajanje v najem ter nadzor nad obstoječimi zaklonišči.
2. člen
Za zaščito pred vojnimi akcijami in njihovimi posledicami se prebivalstvo, materialne in druge dobrine zaklanjajo v zakloniščih, zaklonilnikih in drugih zaščitnih objektih.
3. člen
Zaklonišče je zaprt prostor, ki mora s svojo funkcionalnostjo, konstrukcijo, obliko in opremo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani s Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča.
Zaklonilniki in drugi zaščitni objekti so kletni in drugi prostori v obstoječih objektih, komunalni in naravni objekti ter jarkovni zaklonilniki – rovi, ki se preuredijo oziroma gradijo po posebnem odloku občinske skupščine ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni.
4. člen
Glede na stopnjo odpornosti se delijo zaklonišča na zaklonišča osnovne zaščite in zaklonišča dopolnilne zaščite.
5. člen
Glede na namen se zakloniščni prostori delijo na:
a) javna zaklonišča, ki so namenjena za zaklanjanje občanov, ki so v času nevarnosti na javnih površinah v bližini zaklonišča in občanov, za katere ni drugih zaklonišč;
b) zaklonišča v podjetjih in drugih organizacijah, ki so namenjena za zaščito delavcev, zaposlenih v teh podjetjih oziroma organizacijah;
c) skupna zaklonišča, ki so namenjena zlasti za zaklanjanje stanovalcev, delavcev in drugih občanov v določenih stanovanjih, poslovnih in drugih stavbah.
Zaklonišča v stanovanjskih, poslovnih in drugih stavbah so javna zaklonišča in sestavni deli teh stavb oziroma skupni prostori v teh stavbah.
Sredstva in naprave v zakloniščih so skupni deli in naprave stavbe oziroma skupine stavb.
6. člen
Obstoječa zaklonišča v podjetjih so last investitorjev, namenjena za zaščito zaposlenih delavcev. Podjetja jih morajo redno vzdrževati, lahko pa jih v miru dajejo v najem ali jih uporabljajo za druge namene, vendar to ne sme zmanjševati njihove uporabnosti za zaščito.
7. člen
Upravne zadeve v zvezi z evidenco obstoječih zaklonišč s podatki o njihovi zmogljivosti in njihovi uporabi v miru, graditvijo novih zaklonišč, vzdrževanjem in uporabo javnih zaklonišč ter oddajanjem javnih zaklonišč v najem opravlja občinski upravni organ za obrambo.
II. GRADITEV ZAKLONIŠČ IN DRUGIH ZAŠČITNIH OBJEKTOV
8. člen
Na območju občine Idrija se zaklonišča osnovne zaščite morajo graditi le na območju mesta Idrija, in sicer v novih objektih, namenjenih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, centre zvez, v energetskih objektih in v objektih notranjih zadev.
9. člen
Zaklonišče osnovne zaščite mora biti grajeno tako, da zdrži 100 kPa nadtlaka zračnega udarnega vala.
10. člen
Zaklonišča se gradijo kot dvonamenski objekti, tako da ni ogrožena njihova zaščitna funkcija v sklopu objekta.
11. člen
Pri drugih novih objektih, ki se na območju mesta Idrija gradijo za bivanje ljudi brez zaklonišč, je obvezna ojačitev plošče nad kletjo, tako da bi zdržala rušenje objekta nanjo. Pri teh objektih se omeji največji svetli razpon pri plošči nad kletjo na 6 m.
Debelina plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežitvi plošče nad kletjo se poveča koristna obtežitev še z dodatnimi 2,0 kN/m2 in upošteva skupni varnostni faktor 1,10.
Za druge objekte za bivanje ljudi se štejejo poslovni in stanovanjski objekti, v katerih dela ali stanuje več kot 20 ljudi.
12. člen
Na ostalem območju občine Idrija ni obvezna graditev zaklonišč.
V primeru neposredne vojne nevarnosti se bodo na območju občine Idrija prilagajali v zaklonišča dopolnilne zaščite ustrezni obstoječi objekti in delali zaklonilniki.
Zaklonišče dopolnilne zaščite mora biti grajeno tako, da zdrži 50 kPa nadtlaka zračnega udara.
13. člen
Za graditev zaklonišč in ojačitev plošče nad kletjo v objektih, ki so našteti v 8. in 11. členu tega odloka, skrbijo investitorji in lastniki teh objektov.
14. člen
Organizacije in podjetja, ki se ukvarjajo z urejanjem prostora in naselij ter projektiranjem in graditvijo objektov, morajo pri izdelavi vseh aktov o urejanju prostora in gradbeno tehnične dokumentacije na območju mesta Idrija, upoštevati objekte, v katerih se obvezno gradijo zaklonišča ali ojačajo plošče nad kletjo ter določila tega odloka vnesti v že sprejete in predvidene prostorske izvedbene akte.
15. člen
Investitorji lahko gradijo skupna zaklonišča le, če je to v skladu s tehničnimi normativi in z akti o urejanju prostora.
16. člen
Upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja, lahko izda tako dovoljenje za objekte na območju mesta Idrija, v katerih je obvezna gradnja zaklonišč ali ojačitev plošče nad kletjo po tem odloku, le po prejšnjem soglasju upravnega organa za obrambo.
III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ
17. člen
Javna zaklonišča upravlja in vzdržuje organizacija, ki jo za upravljanje in vzdrževanje pooblasti Izvršni svet Skupščine občine Idrija.
Za redno vzdrževanje ostalih zaklonišč in za njihovo smotrno uporabo v miru, skrbijo upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb, v katerih so zaklonišča.
Izvršni svet Skupščine občine Idrija lahko na podlagi posebne pogodbe z lastniki organizira tudi redno vzdrževanje skupnih zaklonišč.
18. člen
Obstoječa zaklonišča je treba redno vzdrževati.
Vsako zaklonišče mora imeti knjigo vzdrževanja, v katero se vpisujejo podatki o izvršenih pregledih in tehničnih pregledih ter ukrepih in načinu odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.
Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča se enkrat letno opravi tehnična kontrola zaklonišča.
Tehnični pregled obsega pregled konstrukcije, sredstev za zapiranje odprtin, opreme za bivalne prostore, sistema za zračenje in elektroenergetskih instalacij.
Pomanjkljivosti, ugotovljene pri tehnični kontroli, se morajo odpraviti v roku, ki je določen z odločbo, vendar ne dalj kot v 30 dneh.
19. člen
Zakloniščni red in navodila o vzdrževanju in uporabi zaklonišč na območju občine Idrija predpiše občinski upravni organ za obrambo.
IV. UPORABA ZAKLONIŠČ V MIRU
20. člen
V miru se zaklonišča lahko uporabljajo za druge namene pod naslednjimi pogoji:
– da se v zaklonišču ne opravljajo adaptacije, ki bi zmanjšale odpornost, poslabšale higienske razmere in okrnile osnovni namen zaklonišča,
– da se redno vzdržujejo in jih je mogoče ob neposredni vojni nevarnosti ali vojni izprazniti in usposobiti za zaščito najpozneje v 24 urah.
21. člen
Lastnik ali upravljalec zaklonišča lahko odda v najem zaklonišče drugi pravni ali fizični osebi.
Za oddajanje zaklonišča v najem, lastniki ali upravljalci zaklonišč obvezno sklenejo pogodbo o najemu zaklonišča, en izvod pogodbe pa posredujejo občinskemu organu za obrambo.
22. člen
Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojni prenehajo veljati vse najemne pogodbe za zaklonišča.
V. FINANCIRANJE ZAKLONIŠČ IN DRUGIH ZAŠČITNIH OBJEKTOV
23. člen
Investitorji financirajo graditev, opremljanje in vzdrževanje zaklonišč in drugih objektov s svojimi sredstvi. Sredstva, zbrana iz naslova oddajanja in uporabe zaklonišč, se uporabljajo za vzdrževanje zaklonišč.
24. člen
Graditev, vzdrževanje in opremljanje javnih zaklonišč financira skupščina občine iz sredstev, ki jih določi skupščina za ta nameri.
VI. NAZDOR NAD ZAKLONIŠČI
25. člen
Nadzor nad graditvijo zaklonišč, vzdrževanjem in uporabo obstoječih zaklonišč izvajajo organi, določeni s splošnimi predpisi za opravljanje inšpekcije v občini ter upravni organ za obrambo.
26. člen
Tehnično kontrolo zaklonišč in preizkus o delovanju varnostnih ter zaščitnih naprav v zakloniščih opravljajo zavodi in organizacije, ki jih pooblasti minister za obrambo.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
27. člen
Za neizpolnjevanje dolžnosti in obveznosti, ki so predpisane s tem odlokom, veljajo kazenske določbe Zakona o obrambi Republike Slovenije.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do sprejetja ustreznih tehničnih normativov za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte se smiselno uporabljata Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča (Uradni list SFRJ, št. 55/83) in Pravilnik o tehničnih normativih za graditev zaklonov (Uradni list SFRJ, št. 31/75), ki se v Republiki Sloveniji uporabljata na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).
29. člen
Vse prostorske izvedbene akte je potrebno uskladiti z določili tega odloka v enem letu po sprejetju odloka.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zakloniščih na območju občine Idrija (Uradni list SRS, št. 33/83 in 42/88).
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 853/1
Idrija, dne 21. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost