Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1523. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju, stran 1924.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 4. člena Odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta Skupščine občine Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 21. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o oskrbi prebivalstva s plinom v omrežju
1. člen
S tem aktom se opredelijo dejavnosti, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za oskrbo z zemeljskim plinom ali s tekočim naftnim plinom (v nadaljevanju – plin).
Oskrba prebivalstva s plinom v omrežju se opredeli kot komunalna dejavnost.
2. člen
Predmet koncesije je ekskluzivna izgradnja in upravljanje omrežja za oskrbo s plinom, za potrebe prebivalstva in industrije na območju občine Idrija.
3. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo prebivalstva s plinom ter upravljanje tega omrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je kot pravna oseba registriran v Republiki Sloveniji,
b) da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo plina za potrebe prebivalstva in industrije,
c) da pripravi in predloži projekt, ki vsebuje prikaz predvidenega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov, oceno vrednosti naprav, čas izgradnje, finančni plan investicije, pogoje in način za upravljanje z omrežjem,
d) da pripravi in predloži analizo programov prodaje plina,
e) da predloži potrebne reference in garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge,
f) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z oskrbo prebivalstva s plinom in njegovim upravljanjem.
g) določi ceno priključka na omrežje.
4. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
1. izključno pravico uporabe zgrajenega omrežja za distribucijo plina za čas trajanja koncesijske pogodbe;
2. izključno pravico prodaje plina na območju občine, opredeljenem v koncesijski pogodbi po omrežju;
3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo;
4. pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo plina;
5. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina;
6. pravico določati način in pogoje za plačilo uporabljenega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika v soglasju s koncedentom;
7. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila;
8. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavitev priključka v skladu s sprejetim pravilnikom o priključitvi in dobavi plina, ki ga potrdi koncedent.
5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za oskrbo prebivalstva s plinom,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo plina,
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina,
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
6. člen
Naloge koncesionarja kot edinega distributerja plina na območju občine Idrija so naslednje:
a) spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti in koncesijska pogodba,
c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela organov, ki so za to določeni s tem aktom,
d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji,
e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno stanje, oziroma bo v ta namen zanjo plačana pravična odškodnina,
f) da prednostno zaposli delavce za vzdrževanje iz občinskih javnih podjetij.
7. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe in traja 29 let. Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli za oskrbo prebivalstva s plinom v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe, pod pogojem, da so predhodno izdana vsa potrebna dovoljenja za začetek del.
Začetek in konec del bo definiran s koncesijsko pogodbo.
8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata. Koncesijska pogodba lahko preneha tudi z razdrtjem ali v primeru stečaja koncesionarja.
10. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za več kot šest dni (6 dni),
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana sredstva, po takratni vrednosti ob predaji.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za izvedbo naprav in za plinsko omrežje iz naslednjih virov:
– lastni viri,
– bančni krediti,
– sredstva državnega ekološkega sklada,
– ter iz drugih virov, pridobljenih preko občine ali drugega nosilca, ki je upravičen konkurirati.
Sredstva, ki jih koncesionar zagotavlja, morajo predstavljati 100% potrebnih sredstev.
13. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v oskrbo prebivalstva s plinom in upravljanje plinovodnega omrežja iz sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo plina. Način in višina se podrobno določi s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, dobička in davke.
14. člen
Prodajno ceno plina potrjuje Izvršni svet Skupščine občine Idrija in se izraža v SIT, na podlagi koncesijske pogodbe.
Cena plina v omrežju ne bo smela presegati cen ekstra lahkega kurilnega olja glede na kalorično vrednost obeh goriv, povečane za stroške distribucije ekstra lahkega kurilnega olja uporabnikom.
15. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
Izbiro koncesionarja opravi v skladu z določbami tega odloka Izvršni svet Skupščine občine Idrija (koncedent), ki določi podpisnika pogodbe o koncesiji. Izvršni svet Skupščine občine Idrija določi koncesionarja s sklepom.
16. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije opravlja pristojni upravni organ Skupščine občine Idrija, strokovnost izvajanja pa nadzoruje, pristojni inšpekcijski upravni organ.
Odnosi med uporabnikom in koncesionarjem se regulirajo s Pravilnikom o dobavi plina, ki je sestavni del pogodbe o koncesiji.
17. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
18. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe.
19. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v uporabnem stanju v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe. Načini in pogoji prenosa in odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent bo v primeru v pogodbi predvidenega predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo še neamortizirane vrednosti objektov in naprav. Dokler to ni realizirano, so naprave last koncesionarja.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
22. člen
Koncesionar je dolžan, v okviru objektivnih možnosti, opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
Kot višjo silo pa je v odnosih med koncedentom in koncesionarjem šteti predvsem katastrofe in havarije, ki jih ni bilo mogoče preprečiti s skrbnim načrtovanjem.
23. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
24. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-1/91
Idrija, dne 21. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost