Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1522. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija, stran 1922.

Na podlagi 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78, 29/86), 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 21/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93), ter 4, člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi s pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91 in 10/91) je Skupščina občine Idrija na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 21. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Idrija
SPLOŠNE ODLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisuje način ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: odpadki), ki nastajajo v proizvodnji, prometu in porabi v naseljih ter gospodinjstvih na celotnem območju občine Idrija.
2. člen
Ravnanje z odpadki po tem odloku obsega: zbiranje, sortiranje in odlaganje odpadkov v za to določene posode, odvažanje odpadkov, oddajanje v predelavo, odlaganje na odlagališče in urejanje odlagališča.
3. člen
Določila tega odloka so obvezna za vse lastnike, uporabnike in upravljalce stanovanjskih, poslovnih ter drugih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: uporabniki).
4. člen
Ravnanje z odpadki opravljajo organizacije, ki jim to dejavnost s pogodbo ali koncesijo poveri izvršni svet skupščine občine (v nadaljevanju: pooblaščena organizacija).
5. člen
Odpadek je po tem odloku vsaka snov ali predmet, ki je proizvajalcu ali uporabniku nepotreben, nadležen in škodljiv. Odpadki se po tem odloku razvrščajo v:
1. odpadke, primerne za odlaganje v posode ali vrečke:
– odpadki iz gospodinjstva,
– odpadni nevtraliziran material iz zdravstvenih, veterinarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti,
– smeti in odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, igrišč
2. kosovni odpadki, ki jih ni mogoče odlagati v posode, kot:
– večji kosi embalaže,
– nerabno pohištvo in drugi nerabni kosi stanovanjske in gospodinjske opreme,
– zapuščena, neuporabna vozila ali deli vozil, ki se nahajajo na javnih površinah;
3. tekoči odpadki, kot:
– stabiliziran mulj pri čiščenju odpadnih voda (brez specifičnih muljev iz proizvodnje) in ostanki iz kanalizacije;
– odpadna strojna, gospodinjska olja; 4. odpadni gradbeni material.
6. člen
Tehnologijo in časovni potek zbiranja, sortiranja in odlaganja odpadkov določi pooblaščena organizacija, ob soglasju občinskega upravnega organa, pristojnega za komunalne zadeve.
Uporabniki so obvezni zbirati odpadke v za to določene posode po stanovanjskih hišah, poslovnih prostorih, proizvodnih objektih, skladiščih, igriščih, avtobusnih postajah, parkiriščih, parkih in drugih javnih in zasebnih objektih in površinah.
Z zbiranjem odpadkov so dolžni začeti uporabniki takoj, ko pooblaščena organizacija določi način in kraj zbiranja ter odvoz odpadkov in ko namesti posode.
Pooblaščena organizacija mora opredeliti tudi rešitve za čas, ko so določeni kraji težje ali nedostopni za vozila izvajalca.
Posamezne primere, ko ni mogoče priti v bližino stanovanjske hiše ali drugega objekta s posebnim komunalnim vozilom, rešujeta sporazumno uporabnik in pooblaščena organizacija. Če se ne sporazumeta, določi način odvoza odpadkov občinski upravni organ, pristojen za komunalne zadeve.
7. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi. Ravnanje s temi odpadki je urejeno s posebnimi predpisi.
8. člen
Z odpadki je treba ravnati tako, da ni moteno, ogroženo ali prizadeto:
– človekovo zdravje in počutje,
– naravno okolje, živalstvo in rastlinstvo, tla, voda in zrak,
– zavarovano naravno območje, naravni kulturni in zgodovinski spomeniki,
– videz pokrajine in naselij,
– higiena ter javni red in mir.
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
9. člen
Pooblaščena organizacija mora omogočiti sortiranje odpadkov že na izvoru, uporabnik pa mora to dosledno upoštevati.
10. člen
Za pravilno uporabno posod za odpadke, čistočo posod in okolice, sanitarne in požarno-varstvene ukrepe skrbi uporabnik. Vzdrževanje (to pomeni čiščenje in dezinfekcijo posod); zamenjavo in popravilo dotrajanih posod za odpadke zagotovi pooblaščena organizacija, razen v primerih, ko so poškodbe nastale zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika.
Pooblaščena organizacija je dolžna praznjenja posod izvesti tako, da pri tem ne onesnažuje okolja.
V posode za odpadke je prepovedano odlagati vroč pepel in druge odpadke, ki bi povzročili ogenj v posodi.
11. člen
Odpadke iz posod, ki so postavljene na zbirnih oziroma odjemnih mestih, sme odvažati samo pooblaščena organizacija na za to določeno odlagališče. Večje količine odpadkov, ki občasno nastajajo pri uporabnikih, lahko uporabniki sami odvažajo na odlagališče, vendar le v določenih dnevih in urah in pod pogoji, ki jih določi upravljalec odlagališča v okviru poslovnega reda odlagališča.
12. člen
Pooblaščena organizacija mora odvažati odpadke z vozili, ki so urejena tako, da omogočajo brezprašno polnitev, prevoz in praznitev posod za odpadke ter z vozili, ki so urejena za prevoz kosovnih odpadkov.
13. člen
Pooblaščena organizacija mora najmanj dvakrat letno organizirati odvoz kosovnih odpadkov.
Točen čas in kraj ter način zbiranja in odvažanja teh odpadkov mora pooblaščena organizacija javno objaviti oziroma obvestiti uporabnike najmanj 15 dni pred zbirno akcijo.
V dogovoru s pooblaščeno organizacijo lahko uporabniki sami dovažajo odpadke na odlagališče v skladu z določili tega odloka.
14. člen
Tekoče odpadke, kot so fekalije in odplake, je pooblaščena organizacija dolžna črpati in odvažati na način, da so zagotovljeni minimalni sanitarnih pogoji. Okolica greznic in jaškov mora biti po praznjenju očiščena in razkužena.
15. člen
Odpaden gradbeni material je dolžan izvajalec gradbenih del odvažati sproti.
Če investitor ne zagotovi sprotnega odvažanja gradbenega materiala, ga na njegove stroške odstrani izvajalec.
16. člen
Pooblaščena organizacija je dolžna na igriščih, avtobusnih postajah, parkih in parkiriščih namestiti potrebno število posod za odpadke.
Lastnik uporabnik oziroma upravljalec lokala je dolžan skrbeti za ravnanje z odpadki, ki izvirajo iz dejavnosti oziroma obratovanja lokala.
Organizatorji športnih, zabavnih in drugih prireditev na prostem so dolžni prek pooblaščene organizacije opremiti prostor z ustreznimi posodami za odpadke in po prireditvi poskrbeti za očiščenje prostora.
Posode za odpadke po prireditvi odpelje pooblaščena organizacija.
Pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve v odločbi za prireditev izda tudi pogoje za ravnanje z odpadki.
ODLAGALIŠČE ODPADKOV
17. člen
Odlaganje odpadkov po tem odloku obsega odlaganje odpadkov na odlagališče, uničevanje mrčesa in glodalcev, zasipanje in tlačenje odpadkov, izravnava zemljišča, vzdrževanje dostopnih cest, lovljenje meteornih in čiščenje izcednih voda, odplinjevanje, sprotno ozelenjevanje izrabljenih površin in končno rekultiviranje zemljišča.
Odpadke je dovoljeno odlagati na za to določeno odlagališče, ki ga upravlja in vzdržuje izvajalec, ki mu opravljanje teh storitev s pogodbo poveri izvršni svet skupščine občine.
18. člen
Pooblaščena organizacija skrbi na odlagališču za režim odlaganja, izvaja vhodno kontrolo odpadkov, skrbi za pravilno in redno izravnavanje terena, preprečevanje požarov, zasipavanje odpadkov, dezinsekcijo, deratizacijo in organizacijo rednega poslovanja. Režim obratovanja odlagališča je določen v poslovniku odlagališča in voden v dnevniku odlagališča.
STROŠKI ODVOZA IN RAVNANJE Z ODPADKI
19. člen
Cena za pobiranje in odlaganje komunalnih odpadkov vključuje:
– povračilo za vloženi kapital,
– stroške upravljanja odlagališča,
– potrebne stroške poslovanja, davke, dobiček.
Merila in elemente za oblikovanje cen določi izvršni svet ob soglasju Skupščine občine Idrija. Način plačevanja storitev v zvezi z ravnanjem z odpadki, se določi s pogodbo med pooblaščeno organizacijo in izvršnim svetom.
Izvršni svet daje soglasje k cenam, ki jih oblikuje pooblaščena organizacija.
Cena za odvoz odpadkov iz stanovanjskih prostorov se določi na osnovi števila oseb v gospodinjstvu.
Upravljalci zgradb oziroma lastniki so dolžni dati pooblaščeni organizaciji točne podatke o stanovanjskih oziroma/poslovnih prostorih, številu družinskih članov in številu zaposlenih, če gre za poslovne prostore.
NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe in organi za notranje zadeve v okviru svojega delovnega področja.
21. člen
Nadzor nad čistočo,okolja in ravnanjem z odpadki opravlja komunalni redar.
22. člen
V zvezi z opravljanjem nadzora ima komunalni redar pravico in dolžnost:
– izrekati kršiteljem denarne kazni na kraju samem,
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška,
– opozarjati pristojne organe in posameznike na pomanjkljivosti pri njihovem delu,
– nalagati obveze na odpravo nepravilnosti.
23. člen
Delavci policije, ki ugotovijo, da pravne osebe ali posamezniki odstranjujejo, odlagajo ali odmetavajo odpadke v vodo oziroma v naravno okolje na prostor, ki ni določen za odlaganje odpadkov, poročajo o tem pristojnemu inšpekcijskemu organu.
KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Z denarno kaznijo od 300 do 90.000 SIT se kaznuje za prekršek pooblaščena organizacija ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če se ne vključi v organiziran način odstranjevanja in odlaganja odpadkov v skladu z določili 6. člena tega odloka,
2. če ravna v nasprotju z 18. členom tega odloka,
3. če ne ravna skladno s 11., 12., 13., 14., 15. in 19. členom,
4. če ne ravna skladno s 29. členom.
Z denarno kaznijo od 75 do 15.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega člena.
25. člen
Z denarno kaznijo od 75 do 15.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik:
1. če odlaga odpadke v vodo, izven odlagališča, izven posod ali na druga mesta v naravnem okolju, ki niso legalna odlagališča,
2. če ne sortira in ne odlaga odpadkov na predpisan način in v določene zbirne posode,
3. če ne ravna v skladu z 11. in 29. členom.
26. člen
Denarna kazen, ki jo izterja komunalni redar na kraju samem, znaša za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 10.000 SIT.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
V projektu celovitega ravnanja z odpadki se določi postopen prehod na organiziran odvoz odpadkov za celotno območje občine.
28. člen
Obveznost plačila odstranjevanja in odvoza odpadkov ter vzdrževanja odlagališča nastane z dnem, ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega naselja oziroma zaselka in o pričetku odvažanja odpadkov obvesti krajevno skupnost, v kateri se nahaja to naselje oziroma zaselek in prebivalce.
29. člen
V zvezi s tretjo alineo 2. točke drugega odstavka 5. člena se omogoči lastnikom zapuščenih neuporabnih vozil ali delov vozil, ki se nahajajo na javnih površinah, da le ta na lastne stroške odpeljejo na za to določeno odlagališče, sicer to stori pooblaščena organizacija na stroške lastnika takega vozila.
30. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov na območju občine Idrija (Uradni list SRS, št. 6/83).
31. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-5/92
Idrija, dne 21. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost