Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1516. Odredba o pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole letenja, stran 1897.

Na podlagi 264. člena Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za promet in zveze v soglasju z ministrom za finance.
ODREDBO
o pristojbini za uporabo naprav in storitev kontrole letenja
1. člen
Za uporabo naprav in storitev kontrole letenja v zračnem prometu plača lastnik oziroma uporabnik zrakoplova pristojbino (v nadaljnjem besedilu: pristojbina).
2. člen
Višina pristojbine se določi v odvisnosti od dolžine preletene zračne poti in največje vzletne mase zrakoplova po naslednji formuli:
pri čemer je:
C – pristojbina, izražena v ameriških dolarjih,
D – razdalja, ki jo preleti zrakoplov v zračnem prostoru, ki ga kontrolira pristojna kontrola letenja v Republiki Sloveniji, izražena v kilometrih, zmanjšana za 20 kilometrov za vsak vzlet in pristanek na ozemlju Republike Slovenije,
MTOM – največja vzletna masa zrakoplova, izražena v tonah,
F – koeficient, ki je 41,20 ameriških dolarjev.
3. člen
Domači lastnik oziroma uporabnik zrakoplova plača pristojbino v 30 dneh od dneva izdaje računa na ustrezen vplačilni račun pri podružnici Službe družbenega knjigovodstva v Ljubljani, obračunano v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila.
Tuji lastnik oziroma uporabnik zrakoplova plača pristojbino v 30 dneh od dneva izdaje računa v ameriških dolarjih, na poseben račun pri banki, ki nakazana sredstva prenakaže na vplačilni račun iz prejšnjega odstavka, obračunana v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Lastnik oziroma uporabnik zrakoplova lahko zaračunano pristojbino reklamira v roku iz prejšnjih odstavkov in sicer pisno z ustrezno obrazložitvijo in dokazi.
4. člen
Pristojbina po tej odredbi se ne plača za:
1. lete, ki se v celoti izvršijo v pogojih letenja pri zunanji vidljivosti (VFR),
2. lete, pri katerih je odhodno in namembno letališče isto, če se opravijo brez vmesnega pristanka,
3. lete zrakoplovov, katerih MTOM je manjša od dveh ton,
4. nekomercialne lete zrakoplovov, ki se opravijo za potrebe državnih organov,
5. lete zrakoplovov, ki opravljajo naloge iskanja in reševanja ter gašenja požarov,
6. lete, ki se opravijo zaradi umerjanja radionavigacijskih sredstev in naprav oziroma v zvezi z ugotavljanjem plovnosti zrakoplovov ali opreme zrakoplovov,
7. za vse vrste letov za potrebe nujne zdravstvene pomoči in v humanitarne namene.
5. člen
Letalski prevozniki pošljejo Ministrstvu za promet in zveze, Republiški upravi za zračno plovbo pisno obvestilo s podatki o zrakoplovih (registracija, model zrakoplova, največja vzletna masa zrakoplova), ki jih nameravajo uporabljati v zračnem prometu v zračnem prostoru Republike Slovenije.
V primeru prijave različnih modelov istega tipa zrakoplova se kot osnova za obračunavanje pristojbine vzame povprečje največjih vzletnih mas vseh modelov tega tipa zrakoplova.
Če ob fakturiranju niso na razpolago podatki iz prvega odstavka tega člena, se kot osnova za obračunavanje pristojbine vzame največja certificirana vzletna masa modela oziroma serije takega tipa zrakoplova.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, se preneha uporabljati Odredba o višini pristojbine za uporabo naprav in storitev kontrole letenja v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 29/87, 31/87, 35/88 in 26/89).
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-19/93
Ljubljana, dne 29. junija 1993.
Minister
za promet in zveze
Igor Umek l. r.

AAA Zlata odličnost