Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1993 z dne 3. 7. 1993

Kazalo

1506. Uredba o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog, stran 1891.

Na podlagi 17. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o izdaji in uporabi obveznic Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog
1. člen
S to uredbo se določa način izdaje in uporabe obveznic Republike Slovenije za poravnavanje obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (v nadaljnjem besedilu: obveznice), ki jih banke po prvem odstavku 9. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93 – v nadaljnjem besedilu: zakon) izročijo lastniku devizne vloge na podlagi zahteve za izročitev ter način obračunavanja in izplačevanja obveznosti iz obveznic.
2. člen
Obveznice se izdajo v skupni vrednosti 96,533.000 DEM, in sicer v naslednjem številu in apoenih:
– 25.330 obveznic po 100 DEM,
– 8.000 obveznic po 500 DEM,
– 60.000 obveznic po 1.000 DEM,
– 3.000 obveznic po 10.000 DEM.
Obveznice se izdajo pod serijsko številko RS080693.
3. člen
Obveznica ima tri dele.
Prvi del obveznice je plašč obveznice.
Drugi del obveznice je talon, ki je sestavljen iz dvajsetih kuponov.
Tretji del obveznice je poseben dodatek, ki omogoča uporabo obveznice za namene iz 14. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: dodatek).
Obliko obveznice predpiše minister za finance.
4. člen
Obveznico podpiše minister za finance.
5. člen
Ob izročitvi obveznice lastniku devizne vloge vpiše banka na obveznico, kjer je za to določen prostor, številko njegove devizne knjižice oziroma deviznega računa.
6. člen
Obresti za prvo polovico leta 1993 se obračunajo in pripišejo glavnici ob izročitvi obveznic lastniku devizne vloge.
Pripis obresti glavnici opravijo banke.
7. člen
Če je bilo potrdilo o stanju devizne vloge iz 16. člena zakona uporabljeno za namene iz 14. člena zakona, pripadajo obresti od obveznic lastniku devizne vloge do dneva izdaje potrdila, od dneva izdaje dalje pa prejemniku potrdila.
8. člen
Razliko med stanjem devizne vloge oziroma potrdila o stanju devizne vloge s pripisanimi obrestmi ter izdanimi obveznicami, ki nastane zaradi zaokroževanja in je manjša od 100 DEM, izplača banka lastniku devizne vloge oziroma prejemniku potrdila v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan izplačila.
9. člen
Kuponi obveznic se izplačajo v konvertibilni valuti, razen če so bile obveznice uporabljene za namene iz 14. člena zakona.
Posle izplačevanja kuponov v konvertibilni valuti opravljajo banke, s katerimi Banka Slovenije sklene pogodbo o opravljanju teh poslov.
10. člen
Za izplačilo kupona v drugi konvertibilni valuti kot DEM mora imetnik obveznic obvestiti banko 30 dni pred izplačilom kupona, ta pa Banko Slovenije 15 dni pred izplačilom kupona.
Kuponi se lahko izplačujejo v konvertibilnih valutah, ki jih opredeli Banka Slovenije.
11. člen
Če se obveznica uporabi za namene iz 14. člena zakona, se kuponi izplačujejo v tolarski protivrednosti po povprečnem ponderiranem nakupnem menjalniškem tečaju v preteklem tednu, ki ga Banka Slovenije izračuna iz nakupnih menjalniških tečajev bank.
12. člen
Služba družbenega knjigovodstva opravlja posle izplačevanja kuponov v tolarski protivrednosti.
Minister za finance sklene s Službo družbenega knjigovodstva pogodbo o opravljanju poslov iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Ob uporabi obveznice za namene iz 14. člena zakona se morata na dodatek podpisati prejemnik obveznice in izročitelj obveznice.
Na dodatku se navede tudi datum, ko je bila obveznica izročena prejemniku.
Prejemnik obveznice pošlje izpolnjen dodatek Ministrstvu za finance.
14. člen
Pri zamenjavi potrdila o stanju devizne vloge, ki je bilo uporabljeno za namene iz 14. člena zakona, za obveznice, pošlje banka neizpolnjen dodatek Ministrstvu za finance.
15. člen
Ob prejemu obveznic za namene iz 14. člena zakona mora prejemnik obveznic hrbtno stran vseh nezapadlih kuponov označiti z žigom in podpisom odgovorne osebe.
Ob zamenjavi potrdil o stanju devizne vloge, ki so bili uporabljeni za namene iz 14. člena zakona, za obveznice, mora banka hrbtno stran vseh kuponov označiti z žigom banke in podpisom odgovorne osebe.
16. člen
Ob prejemu obveznic za namene iz 14. člena zakona mora prejemnik preveriti, ali je obveznice uporabila oseba, ki je za to upravičena po 14. členu zakona.
17. člen
Ob uporabi obveznice za namene iz 14. člena zakona se za izračun vrednosti obveznice sešteje višina glavnice, ki še ni bila izplačana, in višina obresti od dneva zadnjega izplačila kupona do dneva uporabe obveznice.
Višina obresti se izračunava po naslednjem obrazcu:
         G x r x d
         ---------
         365 x 100
kjer G pomeni višino neizplačane glavnice, f obrestno mero, po kateri se obveznice obrestujejo, d pa število dni od zadnjega izplačila kupona do dneva uporabe obveznic.
18. člen
Ob uporabi obveznic za namene iz 14. člena zakona se lahko pri Banki Slovenije večji apoeni obveznic zamenjajo za manjše.
Banka Slovenije lahko opravljanje poslov zamenjave apoenov po prejšnjem odstavku s pogodbo poveri bankam.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/93-7/1-8
Ljubljana, dne 1. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost