Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1374. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven ureditvenih območij naselij, stran 1794.

Na podlagi 37. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 178. člena Statuta občine Tržič (UVG, št. 17/83, 22/85 in 9/88) je Izvršni svet SO Tržič na 65. seji dne 1. 6. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven ureditvenih območij naselij
I
Javno se razgrne osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij, ki ga je izdelal Oddelek za prostor in okolje v maju 1993.
II
Osnutek odloka se javno razgrne v prostorih občine Tržič, Oddelka za prostor in okolje, Trg svobode 18, Tržič. Javna razgrnitev poteka 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve Oddelek za prostor in okolje občine Tržič organizira javno obravnavo osnutka odloka. O kraju in času javne obravnave bodo občani na primeren način obveščeni.
IV
Občani, podjetja in skupnosti lahko v času javne razgrnitve posredujejo pisne pripombe in predloge k osnutku odloka na Oddelek za prostor in okolje občine Tržič ali le-te vpišejo v knjigo pripomb in predlogov, ki bo pripravljena na mestu javne razgrnitve osnutka odloka.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasnih deskah občine Tržič.
Št. 352-05/93-3
Tržič, dne 1. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Tržič
Frančišek Meglič, dipl. ek. l. r.