Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1373. Sklep o ukinitvi dosedanjega in ustanovitvi novega javnega dobra - ceste v splošni rabi, stran 1793.

Skupščina občine Slovenske Konjice je na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/82), Zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lasti (Uradni list SRS, št. 50/80), zazidalnega načrta industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 15/73), Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86), in zazidalnega načrta osrednjega dela mesta Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 40/85) sprejela
SKLEP
o ukinitvi dosedanjega in ustanovitvi novega javnega dobra – ceste v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last - ceste v splošni rabi, parcela št. 1346/2 v izmeri 2393m2, parcela št. 175/4 v izmeri 414 m2 in parcela št. 944/8 v izmeri 190 m2, katere vse so vpisane v seznam X-SX k. o. Konjice in se prenesejo v uporabo občine Slovenske Konjice.
2. člen
Hkrati pa se s tem sklepom ustanovi javno dobro - cesta parcele št. 215/33 v izmeri 890 m2 in parcele št. 215/34 v izmeri 1543m2, kateri sta vpisani pri vl. št. 956 k. o. Konjice in parcele št. 1626, neplodno v izmeri 404m2, ki je vpisana pri vl. št. 640 k. o. Konjice, na katerih je Konus dejanski in zemljiškoknjižni imetnik pravice uporabe.
Geodetska uprava Slovenske Konjice je omenjene ceste na novo odmerila in je v tej zadevi bil izdelan delilni načrt in naznanilni list GU Slovenske Konjice št. LD 15 in 16 z dne 20. 9. 1991, kateri je bil podlaga za predlagane spremembe.
3. člen
Pristojno Temeljno sodišče v Celju – enota v Slovenskih Konjicah, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo družbeno lastnino na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa, kot javno dobro v splošni rabi – cesta, pa knjiži zemljišče, ki je navedeno v 2. členu tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-44/91-8/5
Slovenske Konjice, dne 4. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Slovenske Konjice
Jože Baraga l. r.