Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1366. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča, stran 1789.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list št. 21/89 in 6/90) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86 in Uradni list RS, št. 16/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji zborov dne 10. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča
1. člen
Naziv odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in submestna središča (Uradni list RS, št. 7/92; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni, tako da glasi: "Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča.
2. člen
V 46. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij pogoji urejanja za UO "V/F3" – Ljubljanska cesta in "V/N5" – Mala Bučna vas v celoti nadomestijo z naslednjim besedilom:
"V/F3" – Ljubljanska cesta
1 – NAMEN UO: sekundarne, terciarne, kvartarne dejavnosti s spremljajočimi upravnimi in drugimi programi
2 – PREDPISAN TIP GE: Vzdolžna GE II ali Gospodarska GE
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovna mestna stavba I. visoka P+2 (ob Ljubljanski cesti); ob drugih javnih prostorih P+1, izjemoma tudi P+2. Ob povezovalni cesti med Ljubljansko cesto in cesto Danila Bučarja je v primeru združevanja UO ob njej lahko glavna stavba dolga največ 2/3 celotne dolžine ceste.
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
5 – DODATNI POGOJI:
5.1 – Dovoljeni so le posegi, ki vključujejo takšno združevanje UO, da GE meji na Ljubljansko cesto
5.2 – Najpomembnejši javni prostor je Ljubljanska cesta, pomemben cesta Danila Bučarja in lokalno pomemben povezovalna cesta med njima. Drugi javni prostori, razen dostopne poti do domačije Bojane, se pri združevanju ureditvenih območij (UO) v gradbene enote (GE) ukinejo.
"V/N5" – Mala Bučna vas
1 – NAMEN UO: spreminjanje namembnosti, ki bi pomenilo povečanje stroškov rušenja, ni dovoljeno
2 – OSNOVNI POGOJ: ohranitev kar največ možnosti za radikalno preureditev gradbene enote v okviru PIN
3 – DRUGE OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in dozidave obstoječih niso dovoljene
4 – V primeru združevanja gradbenih enot UO "V/ N5" in UO "V/F3" v eno gradbeno enoto so dovoljeni posegi po zgornjih, dopolnjenih prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje "V/F3" – Ljubljanska cesta.
3. člen
"V 11. členu odloka se za 1. odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
"Lokacijska dokumentacija in izvedbeni projekti za zgradbe "Policije" v ureditvenem območju "V/F3" – Ljubljanska cesta morajo biti izdelani na podlagi izbrane idejne rešitve, ki jo pridobi investitor na podlagi javnega razpisa."
Drugi odstavek 11. člena se dopolni, tako da se za besedami: "strokovna izhodišča natečaja" doda: "ter javnega razpisa..."."
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.