Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1365. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 1785.

Na podlagi 8. člena Odloka o sestavi in pristojnostih zborov Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Skupščina občine Novo mesto na seji vseh zborov dne 10. 6. 1993 sprejela
Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92 in 1/93) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
I
V poglavju 6.4. NAČINI UREJANJA PROSTORA se v prvi tabeli, kjer so v srednjeročnem obdobju predvidene faze planskih aktivnosti po posameznih področjih, pod točko 1. UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ:
1. v podtočki 1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti črta:
+--------------------+--------------+---------+------------+
|Krajevna skupnost  |Naziv     |Vrsta PIA|Planske faze|
+--------------------+--------------+---------+------------+
|Drska        |Policija in  |     |      |
|          |parkirna hiša |     |      |
|          |na Roški cesti|     |      |
|          |v Novem mestu |  ZN  |   C   |
+--------------------+--------------+---------+------------+
2. v podtočki 1.2. Oskrbne in storitvene dejavnosti doda:
+--------------------+-------------+---------+------------+
|Krajevna skupnost  |Naziv    |Vrsta PIN|Planske faze|
+--------------------+-------------+---------+------------+
|Novo mesto- Center |Novi trg   |  UN  |   C   |
+--------------------+-------------+---------+------------+
II
V poglavju 6.6. KARTOGRAFSKI DEL IN PROGRAMSKE ZASNOVE se razveljavi točka Š. Programska zasnova za zazidalni načrt Policije in parkirne hiše na Roški cesti v Novem mestu in doda nova točka:
V. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT NOVI TRG V NOVEM MESTU:
1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
1.1. Splošno
Z ureditvenim načrtom Novi trg se bo urejalo širše območje Novega trga v Novem mestu. Območje urejanja je omejeno s prometnicami: Cesta komandanta Staneta, Ljubljanska cesta, Strma pot in na jugu z obrežjem Krke. Del tega območja predstavlja novo poslovno – upravno središče mesta, preostali del pa je potrebno urediti s prenovitvenimi in drugimi ureditvenimi posegi, ki bodo zagotovili ohranitev kvalitetnih elementov tega dela mestne strukture tako v vsebinskem kot v oblikovnem smislu.
 
1.2. Površina in meja območja urejanja Celotna površina meri 10,2 ha.
Meja območja urejanja poteka po reki Krki (p. št. 1810), po trasi novega mostu do križišča z Ljubljansko cesto, po Ljubljanski cesti (p. št. 581) in po mejah parcel oziroma prek parcel z naslednjimi parcelnimi številkami – gledano v smeri urinega kazalca: 1193, 1192, 1195, 1194, 1196 (Ulica talcev), 1260, 1263, 1256 (Jerebova ulica), 1269 (cesta), 1468 (Cesta kom. Staneta), 1466 (cesta -Kidričev trg), 1400 (Strma pot), 1420 (Trubarjeva ulica), 1742 (Breg), 1776, 1777, 1778, 1781 (pot), 1364 (Župančičevo sprehajališče), 1810 (reka Krka), vse k.o. Novo mesto.
V območju urejanja so zajete parcele oziroma deli parcel: 1810 (Krka), del 1319, del 1325 (cesta), del 1317/2, 1300, 1298, del 1302, del 581 (Ljubljanska cesta), 1297, 1296, 1295/2, 1299 (pot), 1294/2, 1294/3, 1294/1, 1295/1, 1295/3, 1320 (pot), 1321, 1322, 1325 (cesta), 1323, 1324, del 1364 (Župančičevo sprehajališče), 1361 (stadion). 1362, 1363, 1365, 1366, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352 (pot), 1341, 1350, 1351, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332 (Dalmatinova ulica), 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326 (cesta Na loko), 1378 (pot – Šance), 1379 (Trubarjeva ulica), 1420 (pot), del 1742 (pot – Breg), del 1781 (po), del 1778, del 1777, del 1776, del 1779, 1780. 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1272, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385. 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391 (Hladnikova ulica), 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399 (proštija), 1400 (Strma pot), 1270 (Kettejev drevored), del 1468 (Cesta kom. Staneta), 1269 (cesta), del 1256 (Jerebova ulica), 1260, 1259, 1258, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275/1, 1275/2, 1276/1, 1276/2, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281 (pot), 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288 (pot), 1289, 1290, 1291, 1292 (dom JLA), 1293, vse k.o. Novo mesto.
2. ZASNOVA ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU IN ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA
Celotno območje se ureja kot sestavni del mestne strukture Novega mesta, in sicer z izvedbo novega poslovno – upravnega središča ter z upoštevanjem neposredne navezave na najpomembnejše elemente starega mestnega jedra. Celotno območje urejanja je razdeljeno na posamezne sklope, v katerih so predvidene umestitve oziroma ohranitve naslednjih dejavnosti:
– Novi trg, kare L:
Poslovno-upravni center z blagovnico in drugimi javnimi programi (banka, pošta, zavarovalnica, upravne službe, lokali) ter večja tlakovana površina – trg, namenjen pešcem z možnostjo ureditve tržnice (le občasno – v času mestnih prireditev, sejmov ipd.) in delno občasnemu parkiranju vozil obiskovalcev.
– Cesta komandanta Staneta:
Se ureja kot vstopna ulica v staro mestno jedro; v pritličjih objektov se v ulični fasadi uredijo lokali in drugi javni programi, v nadstropjih pa se ohranijo ali uredijo stanovanja. Novogradnja je poslovne ali poslovno stanovanjske namembnosti. Košakov kompleks se programsko ureja v skladu z nekdanjo hierarhijo – v objekt ob cesti se zopet vnese javno funkcijo (gostilna ali druga javna dejavnost – vendar ne zgolj poslovni prostor – v kombinaciji s stanovanjem). V nekdanjih gospodarskih objektih v ozadju parcele se pritličja uredijo za mirnejše poslovne, trgovske funkcije, podrejene osnovnemu objektu ob cesti. Dvorišče se nameni delno parkiranju in delno kot javna peš površina (sedenje, zelenje).
– Strma pot, Hladnikova in Trubarjeva ulica: Ohranjajo se obstoječe poslovne dejavnosti in stanovanja, novi javni programi se umestijo v pritličja. Predvidena je sanacija objektov in ureditev zunanjih površin.
– Dalmatinova ulica s staro porodnišnico: Dalmatinova ul. se ureja kot dostopna ulica v območje Kapitlja in se opremi s poslovnimi oziroma javnimi programi v pritličjih obstoječih in prenovljenih objektov. V objektu rehabilitacije se uredijo prostori za društva in zavode. V objekt stare porodnišnice se umestijo dejavnosti s področja kulture in izobraževanja ali muzealske in/ali arhivske dejavnosti, ki so lahko kombinirane s kvalitetno gostinsko ponudbo, znanstvenimi ustanovami in ustanovami tipa inštituta. Dokončna namembnost objekta bo opredeljena v ureditvenem načrtu.
– Kapitelj s proštijskimi vrtovi, obzidjem in Šancami: Se ohranja v današnji funkciji. Šance se s sanacijskimi posegi uredijo kot sprehajališče s počivališči in povežejo z Bregom. Možne so variante: severno od Kramaričeve hiše na Muzejsko ulico, južno pod Kramaričevo hišo na Breg (prek p. št. 1780) in po stopnišču, spuščajočem se ob obzidju na breg Krke na Župančičevo sprehajališče. Predvideni so sanacijski ukrepi, na obzidju (ki se lahko izvajajo po dokončanih raziskavah) in na vrtovih ter ureditev vseh dostopov na Kapitelj. Proštijski vrt se ohranja kot zaprti, interni, mirni prostor in kot zelenjavni in sadni vrt.
– Loka:
Se ureja kot javna zelena mestna odprta površina, z osnovnim izhodiščem na prevladi narave nad grajeno strukturo. Površina se namenja rekreaciji, športu (šolski programi), oddihu ter organizaciji prireditev na prostem v povezavi z novourejenim poslovnim centrom mesta. Na območju obstoječih igrišč se z racionalnejšim urejanjem doseže večja zelena površina, garderobe in drugi spremljajoči programi pa se uredijo pod tribunami. Na obrežju se uredi čolnarna s privezi za čolne in dostopi do vode. Na Loki se uredijo ustrezna parkirišča.
– bivši dom JLA s parkovno površino:
V objekt se umestijo dejavnosti kulturnega, izobraževalnega ter delno gostinskega in rekreacijskega značaja ali storitvene dejavnosti, ki bodo dopolnjevale osnovni program v objektu. Obstoječa dvorana se usposobi za koncertno oziroma kasneje poveča za gledališko dvorano. Parkovna površina pred objektom se ohrani oziroma uredi kot kvaliteten mestni park, namenjen pešcem in funkcionalno vezan na programe v objektu. Terase na južni strani objekta se parkovno uredijo, primerno programom v objektu. Ohrani se peš povezava z mostu na Loko.
3. ZASNOVA INFRASTRUKTURNIH OMREŽIJ
3.1. Promet
Prometna shema ohranja bistvene značilnosti sedanje. Pri tem ostaja Cesta komandanta Staneta glavna prometnica in vstopna cesta v mestno jedro. Ožje območje Novega trga (kare L) je v kletnih etažah namenjeno parkiranju vozil (kot parkirišče za potrebe mesta), območje trga pa je namenjeno pešcem, dostavi in delno le občasnemu parkiranju vozil obiskovalcev. Cesta prek Novega trga, ki se odcepi s Ceste komandanta Staneta in vodi na Loko, predstavlja glavno prometno komunikacijo; dostopne ulice na Kapitelj Hladnikova, Dalmatinova in Trubarjeva ulica se namenjajo le lokalnemu prometu in dostavi in se urejajo s posebnim režimom.
 
3.2. Peš in kolesarski promet
Nove ureditve bodo zagotovile logične speljave pešaškega in kolesarskega prometa na osnovi že nakazanih poti ter ohranitev tradicionalnih poti v tem območju. V podaljšku osi Ceste herojev bo speljana peš pot prek območja Novega trga na Loko ter v predel porodnišnice in od tu na Šance in na Loko. S peš potjo se lahko poveže Cesto komandanta Staneta in Ulico talcev v območju šol.
Župančičevo sprehajališče se ohranja in ureja kot zeleno peš pot, ki poteka vzdolž Krke in mora ostati pomembna peš in kolesarska povezava Loke s starim mestom (Pugljevo ulico). Promet (dostava za potrebe stadiona) je možna le v začetnem delu na Loki.
 
3.3. Komunalno omrežje
– Kanalizacija:
V obravnavanem območju je obstoječe kanalizacijsko omrežje. Skladno z novimi ureditvami bodo potrebne nekatere prenove in prilagoditve obstoječih vodov in naprav.
– Vodovod:
Vsi objekti v območju so priključeni na vodovodno omrežje, ki se bo po potrebi v skladu s predvidenimi ureditvami dopolnilo.
 
3.4. Energetsko omrežje
– Elektrika:
Za oskrbo z električnim tokom bo zaradi predvidenih porabnikov potrebno zgraditi novo trafo postajo, ki bo priključena na obstoječi 20 kV daljnovod. Obstoječa TP pod Šancami se oblikovno preuredi in obnovi.
– Plin:
Oskrba s plinom se navezuje na MRP Center in se bo izvajala v skladu z obstoječo dokumentacijo.
4. USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Celotno območje se ureja kot eden najpomembnejših sestavnih delov mestne strukture Novega mesta, ki je navezan na staro mestno jedro in na njegovo zaledje -reko Krko z obrežji. Z novimi ureditvami bodo ohranjena kvalitetna prostorska razmerja, prenovljene bodo degradirane površine in objekti in izvedeni bodo posegi, s katerimi bodo v to območje vnešeni elementi, ki se bodo vsebinsko in oblikovno logično navezovali na obstoječe prostorske kvalitete ter jih še poudarili. Z novimi ureditvami se bodo oblikovali jasno razmejeni in čitljivi prostorski sklopi:
– Novi trg, kare L:
Plato Novega trga, ki je izrazito urbanega značaja (tlakovan, drevesa v tlaku, fontana, pergola z možnostjo sedenja), se oblikuje v skladu z že izdelanim izvedbenim načrtom. Del površine trga ob cesti, kjer bo dovoljeno parkiranje (pod posebnim režimom) in druge občasne ureditve, morajo biti oblikovane v skladu s kontekstom oblikovanja in organiziranja celotnega trga.
– Cesta komandanta Staneta:
Ohranja se značaj Cesta komandanta Staneta kot vstopne ulice v staro mestno jedro, neprimerni pomožni objekti ter prizidki se odstranijo, ohrani, adaptira in dopolni se obstoječa kvalitetna drobna struktura med Cesta komandanta Staneta in Ulica talcev. Ulična fasada se dopolni s postavitvijo novega objekta med Novotehno in vilo v križišču Cesta komandanta Staneta in Ulica talcev, ob njem se spelje peš pot na Ul. talcev. Drevored vzdolž Cesta komandanta Staneta se ureja v skladu z lokacijsko dokumentacijo.
Košakov kompleks se ureja enotno. Objekt ob cesti se prenovi, nekdanji gospodarski objekti se uredijo v poslovno stanovanjske objekte. V skladu z dvigom kvalitete (in novo funkcijo) se objekti nadzidajo do višine P+l(+M) in oblikujejo kot mestni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo. Obstoječa parcelacija se ohrani.
– Strma pot, Hladnikova in Trubarjeva ulica: Izvede se sanacija objektov, zunanjih površin in urbane opreme. Ulice se tlakujejo, vzdolž terasastih vrtov ob Strmi poti se uredijo terasasti oporni zidovi. Namesti se ulična oprema s specifičnimi poudarki na posameznih ambientih.
– Dalmatinova ulica s staro porodnišnico: Ohranja se značaj Dalmatinove ulice kot dostopne ulice v območje Kapitlja, objekti ob njej se kvalitetno prenovijo v stanovanjsko – poslovne objekte, objekt rehabilitacije se ustrezno prenovi.
Vsi posegi v grajeno strukturo morajo zagotoviti možnost kvalitetne vedute z Dalmatinove ul. na Kapitelj. Poudari se vhod v drevored na Šancah ter prenovi obstoječi gospodarski objekt. Gospodarski objekt ob trafo postaji pod Šancami se odstrani, trafo postaja pa se oblikovno vključi v oporno zidovje.
Stara porodnišnica; osnovni objekt se poudari in oblikovno loči od kasneje nastalih prizidkov. Zunanji prostor pred objektom se (simetrično glede na fasadno os) razširi v brežino tako, da zajame tudi obstoječi infrastrukturni objekt v brežini. Možna je izvedba povezave vzdolžnega platoja z osjo med pošto in novo občino – po primerni utemeljitvi oziroma širši preveritvi ostalih peš povezav.
Park med staro porodnišnico in Novim trgom se ohrani. Izvedejo se sanacijski in vzdrževalni posegi na vegetaciji in celotna ureditev parka. Gostiševa hiša s pripadajočim parkom se ohrani.
– Kapitelj s proštijskimi vrtovi, obzidjem in Šancami: Proštijski vrt se ohrani. Šance se s sanacijskimi posegi uredijo kot sprehajališče s počivališči. Prenova obstoječega drevoreda se izvede po predhodni preveritvi smotrnosti ohranjanja posameznih dreves. Celoten potek obzidja, vključno z ostanki vseh objektov, se celostno restavratorsko prenovi. Sprehajališče na Šancah se izteče na Breg (v skladu z določili PUP za historično mestno jedro) severno ali južno od Kramaričeve hiše – nekdanjega stolpa v mestnem obzidju. S Šanc se lahko uredi sestop na plato za staro porodnišnico in po poti, speljani po brežini do Loke.
Pred proštijo se razširitve Dalmatinove ulice tržno uredijo. Gospodarski objekt (kašča) se prenovi. Obstoječi objekt z zunanjo površino ob začetku poteze Šanc se prenovi. Površina obeh nasproti si ležečih trgov se enotno tlakuje, označi se potek vozne površine.
– Loka:
Se ohranja in ureja kot javna pretežno zelena površina na obrežju Krke. Obstoječa krožna atletska steza se prenovi, na stadionu pa se z racionalnejšo ureditvijo zgostijo športna igrišča za javno rabo in potrebe šol. Prevladujoče zeleno površine se povežejo v logične prostorske sklope.
Objekt garderob se odstrani, brežino ob stadionu pa se (po predhodni idejni preverbi objekta v danem ambientu) delno kaskadno oblikuje v tribune, garderobe se uredijo v okviru prostorov pod tribunami. Tribune se speljejo kot amfiteater – polkrožno po terenu in se delno zatravijo. Predel sedanjih igrišč se uredi kot pretežno zelena, parkovna površina na obrežju Krke; na zatravljeni površini je možna ureditev dodatnega igrišča.
Na celotni potezi se z vzdrževalnimi ukrepi sanira obrežje Krke z ohranitvijo in zasaditvijo obrežne vegetacije, s speljavo pešpoti in z ureditvijo dostopov do vode ter privezov za čolne.
Brežina pod staro porodnišnico se ohranja kot strnjena zelena površina, pri tem pa se izpostavijo in oblikovno dorečejo današnje terase. S platoja pred bolnišnico se po terenu spelje pešpot do tribun in do platoja Loke. Na prostoru pod mostoma se uredi parkirišče. Župančičevo sprehajališče se uredi kot peš in kolesarska pot, uredi se pohodna površina, namesti se ulična oprema in vzdržuje obrežna vegetacija na obeh straneh poti.
– bivši dom JLA s parkovno površino:
Objekt se prenovi v skladu z zahtevami novih programov in potreb po ureditvi koncertne in kasneje gledališke dvorane. Obenem se južna in zahodna fasada objekta, ki sta po ureditvi novega mostu na novo izpostavljeni pogledom, oblikujeta v kvalitetni ulični fasadi, ki bosta členjeni in oblikovani v skladu z oblikovanjem celotnega objekta. Dozidavi se prilagaja tudi nova zunanja ureditev.
Park pred objektom se ohrani in uredi kot kvalitetno oblikovana mestna zelena površina z jasno čitljivostjo. Na novo se uredijo peš povezave, ki so prilagojene spremenjenim prometnim razmeram ter peš tokovom po odprtju novega mostu.
V podaljšku Ceste herojev se postavi objekt s teraso v nivoju komunikacije ter s topniščem do ceste na Loko, do koder se spelje tudi terasasto preoblikovana obstoječa zelenica, poraščena z drevesno vegetacijo. Vzdolž dostopa na most in Ljubljanske ceste se zasadi drevored.
6. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
S predvidenimi posegi bo oblikovana vrsta javnih odprtih površin, ki bodo namenjene predvsem pešcem ter na Loki rekreaciji in športu. Obstoječe nezadovoljivo urejene in vzdrževane površine bodo s kvalitetnejšo ureditvijo v večji meri zadostile potrebam meščanov po rekreaciji, oddihu v kvalitetnem okolju tako grajene strukture (Novi trg, ulice proti Kapitlju) kot zelenih površin (loka, obrežja Krke, parkovne površine).
Predlagane prostorske ureditve predstavljajo zavestno odločitev za dvigovanje skupnega mestnega standarda, v končni fazi projekta je potrebno definiranje skrbnika in financiranje urejanja pod enotnim strokovnim konceptom.
7. ETAPNOST REALIZACIJE POSEGOV V PROSTOR
Območje se bo urejalo v treh etapah.
V prvi etapi bodo zgrajena infrastrukturna omrežja in naprave ter objekti v okviru kareja L in bodo urejeni vsi dostopi na Kapitelj, posebno površine pred proštijo. Objekt bivšega doma JLA se bo adaptiral in saniral v skladu s predpisanimi možnimi programi. V drugi etapi bodo programsko in oblikovno prenovljeni ter sanirani objekti stare porodnišnice, dom JLA se bo dozidal (v prvi fazi se dvorana poveča in uredi za koncertne prireditve, v drugi fazi druge etape pa se dvorana prilagodi še za gledališke prireditve) in Šance z drevoredom ter urejeno območje Loke.
V tretji etapi pa bodo urejena oziroma sanirana še ostala območja z ohranjenimi kvalitetnimi grajenimi strukturami in predvidenimi prenovami tako objektov kot urbane opreme.
III
Grafični prikaz programske zasnove:
LEGENDA:
1 – NOVI TRG, KARE L – poslovno upravni center, javni programi
2 – CESTA KOM. STANETA – poslovno – stanovanjski programi
3 – STRMA POT, HLADNIKOVA IN TRUBARJEVA ULICA – javni programi v pritličjih, stanovanja v nadstropjih
4 – DALMATINOVA UL. S STARO PORODNIŠNICO – javni programi v pritličjih in stanovanja v nadstropjih obstoječih objektov, v stari porodnišnici kulturne, izobraževalne, arhivske dejavnosti ali inštituti v povezavi s kvalitetno gostinsko ponudbo
5 – KAPITELJ S PROŠTIJSKIMI VRTOVI, OBZIDJEM IN ŠANCAMI: sanacija obzidja, sprehajališče s počivališči, povezava z Bregom
6 – LOKA: mestna odprta površina za rekreacijo, šport (šolski programi) oddih ter organizacijo prireditev na prostem, pod mostoma parkirišča
7 – BIVŠI DOM JLA S PARKOVNO POVRŠINO: dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, delno gostinskega in rekreacijskega značaja
IV
1. Območje predvidenega zazidalnega načrta na Roški cesti v Novem mestu, za katero je bila sprejeta programska zasnova, se izbriše v kartografskem delu, in sicer na listih Namenska raba prostora v območjih razvojnih središč in Načini urejanja razvojnih središč, oba M l: 10000 z zap. št. 130 a in 142 a ter v kartografski dokumentaciji na listu št. Novo mesto – 36.
2. Območje ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu se vriše v kartografski del, in sicer na listu Namenska raba prostora v območjih razvojnih središč in Načini urejanja razvojnih središč v M 1: 10000, list z zap. št. 130a in 142a ter v kartografski dokumentaciji na listu št. Novo mesto – 36.
Št. 30-01/86-93
Novo mesto, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.