Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1364. Pravilnik za uveljavljanje finančnih intervencij za pospeševanje kmetijstva v občini Ljubljana Šiška, stran 1781.

Na podlagi 4. člena Zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in 108. člena Statuta občine Ljubljana Šiška(Uradni list SRS, št. 13/86, RS št. 2/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na 29. seji dne 1. 6. 1993 in 130. seji dne 8. 6. 1993 sprejel
PRAVILNIK
za uveljavljanje finančnih intervencij za pospeševanje kmetijstva v občini Ljubljana Šiška
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa dejavnosti, upravičence, obliko in pogoje za finančne intervencije, postopke za njihovo uveljavljanje na področju kmetijstva na območju občine Ljubljana Šiška.
2. člen
Finančne intervencije po tem pravilniku so: posojila in subvencije.
Sredstva za dodeljevanje posojil in subvencij se po tem pravilniku zagotavljajo v občinskem proračunu.
Kreditni potencial se oblikuje tako, da se na osnovi dejavnih sredstev občinskega proračuna dodajo še sredstva pooblaščenega finančnega zavoda.
II. DEJAVNOSTI
3. člen
Posojila se dodeljujejo za naslednje namene in dejavnosti:
– odkup obdelovalnih kmetijskih zemljišč
– sadjarstvo, vrtnarstvo
– živinoreja.
Subvencije se dodeljujejo za:
– agromelioracije
– ureditev in obnovo hribovskih pašnikov
– regresiranje obrestnih mer.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci za pridobitev posojil in subvencij so fizične osebe s slovenskim državljanstvom s statusom kmeta po 4. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86, in Uradni list RS, št. 9/90, 5/91) in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo sedež v občini Ljubljana Šiška.
Tako fizične kot pravne osebe morajo imeti investicijsko dejavnost na območju občine Ljubljana Šiška.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV POSOJIL IN SUBVENCIJ
1. Splošni pogoji
a) Posojila
5. člen
Posojila se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
– 4% letna obrestna mera s tem, da se nominalna vrednost glavnice veže na vsakokratni tečaj tolarja v odnosu na DEM (devizna klavzula).
– Doba vračanja se določi glede na investicijski program in dejavnost ter višino posojila, vendar ne sme biti daljša od 5 let.
Dobo vračanja odobri komisija za dodeljevanje posojil in subvencij iz sredstev občinskega proračuna za razvojne programe (v nadaljnjem besedilu komisija).
– Vračanje posojil se lahko odloži za dobo do 2 let. Čas odložitve vračanja posojil odobri komisija.
– V času moratorija se obresti pripisujejo h glavnici.
– Posojilojemalec prične vračati posojilo v trimesečnih obrokih, ki zapadejo po določbah posojilne pogodbe.
6. člen
Za nakup obdelovalnih kmetijskih zemljišč se odobravajo posojila v višini do 30% za nižinska območja in do 40% za kmetijska zemljišča višinskih območij po overjeni kupoprodajni pogodbi.
Višina posojila za sadjarstvo, vrtnarstvo in živinorejo praviloma ne sme presegati 25% predračunske vrednosti investicije. Priznanje predračunske vrednosti investicije je v pristojnosti komisije.
7. člen
Komisija na podlagi predloženih zahtevkov določa stopnjo utemeljenosti naložbe in s tem vrstni red po naslednjih izhodiščih:
– ekološko primernejši program
– povečanje obdelovalnih površin
– program, ki nadomešča uvoz kmetijskih pridelkov
– program, ki omogoča nova delovna mesta.
b) Subvencije
8. člen
Subvencije se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev.
9. člen
Višina subvencij za agromelioracije in obnovo hribovskih pašnikov praviloma ne sme presegati 40% predračunske vrednosti investicije za nižinska območja in 60% predračunske vrednosti investicije za višinska območja. Priznanje predračunske vrednosti in nepredvidenih del je v pristojnosti komisije. Subvencije za nepredvidena dela so lahko maksimalno 5% predračunske vrednosti.
Višina subvencij za regresiranje obrestne mere lahko doseže do 50% letne obrestne mere za sredstva, ki jih daje denarni zavod, pri čemer se realna vrednost glavnice ne sme zmanjšati.
10. člen
Komisija na podlagi predloženih zahtevkov določa stopnjo utemeljenosti naložbe in s tem vrstni red po naslednjih izhodiščih:
– prednost imajo upravičenci, ki v preteklem obdobju niso koristili subvencij za te namene,
– ekonomska upravičenost naložbe,
– ekološko primernejši program,
– povečanje obdelovalnih površin, zaokrožitev površin,
– usmerjena kmetijska proizvodnja,
– povečanje hektarskega donosa,
– melioracije v hribovitih predelih občine,
– nedokončane melioracije,
– opuščeni hribovski pašniki,
– vrstni red vloženih vlog po datumih.
2. Pogoji za pridobitev posojil za posamezne namene in dejavnosti
A. Odkup obdelovalnih kmetijskih zemljišč
11. člen
Posojila za odkup obdelovalnih kmetijskih zemljišč se odobrijo za zaokroževanje posesti za intenzivno kmetijsko pridelavo.
Vlogi za posojilo za nakup obdelovalnih kmetijskih zemljišč morajo upravičenci predložiti:
– overjeno kupoprodajno pogodbo
– poročilo sodnega cenilca o ugotovljeni vrednosti kmetijskega zemljišča
– pismeno izjavo posojilojemalca, da predmetnega zemljišča ne bo prodal v obdobju 15 let.
Odlog plačila glavnice in obrokov lahko komisija odloži največ za obdobje dveh let.
Če je razlika med vrednostjo zemljišča po overjeni kupoprodajni pogodbi v primerjavi s poročilom sodnega cenilca o ugotovljeni vrednosti kmetijskega zemljišča večja od 20% bo komisija v takih primerih za odobritev posojil upoštevala vrednost zemljišča, ki jo je ugotovil sodni cenilec.
B. Sadjarstvo in vrtnarstvo
12. člen
Posojila so namenjena za:
– postavitev novih in obnovo obstoječih sadovnjakov in nasadov s popolno tehnologijo za sadne vrste – pečkarjev, koščičarjev, jagodičevjev in lupinarjev ter izgradnjo spremljevalnih objektov,
– postavitev rastlinjakov ali plastenikov in rekonstrukcijo že obstoječih z ustrezno tehnologijo proizvodnje vrtnin in zdravilnih zelišč.
Minimalna površina za sadovnjake je 5000 m2 skupne površine oziroma 100 m2 pokrite površine za vrtnarstvo. K vlogi za posojilo morajo upravičenci predložiti:
– Investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije in ekonomsko upravičenost investicije, ki ga podpiše Svetovalna služba,
– Zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali kako drugo pogodbo o uporabi zemljišča,
– Potrdilo o priglasitvi del ali gradbeno dokumentacijo, če je ta potrebna, kar izda pristojni upravni organ,
– Izjavo o zagotovljenih sredstvih za pokritje investicije.
Odlog plačila glavnice in obrokov lahko komisija odloži največ za obdobje 2 let.
C. Živinoreja – Govedoreja, prašičereja
13. člen
Posojila so namenjena za:
– nabavo opreme za tehnološko izboljšavo pridelave v skladu z razvojnimi nalogami kmetijstva v občini,
– novogradnje in rekonstrukcijo spremljevalnih objektov, ki bodo pospešili pridelavo deficitarne hrane, ob upoštevanju vseh tehnoloških ukrepov.
Dodatni pogoji:
– pri vlaganjih v rekonstrukcijo (izboljšanje tehnologije) mora biti povečanje proizvodnje najmanj za 25%
– pri vseh vlaganjih morajo biti zagotovljene kmetijske površine, na katerih je možno pridelati večino potrebne osnovne krme in neškodljivo uporabiti gnojnico oziroma gnoj
– najmanjša zmogljivost hleva
 
govedoreja
+-----------------+----------+-------+
|         |Enota mere|Najmanj|
+-----------------+----------+-------+
|Krave molznice  | stojišče|   10|
+-----------------+----------+-------+
|Pitanci     | stojišče|   20|
+-----------------+----------+-------+
|Kombinirani hlevi|    GVŽ|   10|
+-----------------+----------+-------+
S številom stojišč je opredeljeno število krav molznic in pripadajoče število stojišč za ostalo plemensko živino.
 
prašičereja
+----------------------+------------+------------+------------------+
|           |Enota mere |   najmanj|  Število stojišč|
|           |      |      |      največ|
+----------------------+------------+------------+------------------+
|Za proizvodnjo pujskov|stojišče  |     11*|        50*|
|pujskov Za pitance  |stojišče  |     50|        300|
|Kombinirani hlevi   |stojišče  |    7+30|      30+220|
+----------------------+------------+------------+------------------+
  * S tem številom je opredeljeno število plemenskih svinj ter
pripadajoče število stojišč za merjasce, mladice                
  
+----------------------+------------+------------+------------------+
|spremljevalni     |      |      |         |
|objekti        |      |      |         |
+----------------------+------------+------------+------------------+
|Objekti        |  Enota  |  Na kravo|      Pitanca|
+----------------------+------------+------------+------------------+
|Silosi        |  m3   |   max 15|      max 8|
|Senik         |  m3   |   max 30|      max 20|
|Jame za gnojnico   |  m3   |   max 12|      max 9|
|Gnojišče       |  m3   |   max 4|      max 3|
+----------------------+------------+------------+------------------+
Jama za gnojnico ne sme biti manjša od 8 m3 GVŽ.
K vlogi za posojilo morajo upravičenci predložiti:
– investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije in ekonomske upravičenosti investicije, ki ga podpiše Svetovalna Služba,
– zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali drugo pogodbo o uporabi zemljišča,
– potrebno gradbeno dokumentacijo oziroma potrdilo o priglasitvi del, kar izda pristojni občinski upravni organ,
– izjavo o zagotovljenih sredstvih za pokritje investicije.
Odlog plačila glavnice in obrokov lahko komisija odloži največ za obdobje 2 let.
3. Pogoji za pridobitev subvencij za posamezne namene
14. člen
a) Agromelioracije
Subvencije so namenjene za manjša zemeljska dela v smislu povečanja proizvodnih kapacitet in zaokrožitve površine do 2 ha.
– Preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev), zasip depresij, planiranje, odstranjevanje kamenja
– Ureditev poljskih poti
– Morebitne manjše hidro ureditve
– Založno gnojenje in apnenje v skladu z gnojilnim načrtom.
b) Agromelioracija pašnikov
Zaokrožitev, ureditev in obnova pašnih površin, z optimalnim izkoriščanjem naravnih danosti na površinah nad 3 ha.
– Preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev)
– Zasip depresij, planiranje, odstranjevanje kamenja
– Agromelioracije (založno gnojenje in apnenje v skladu z gnojilnim načrtom)
– Graditev in pregraditev na pašne oddelke s stalno električno ograjo
– Ureditev vodnih izvirov ter zajetij ter napeljava vode v ograde.
c) Regresiranje obrestne mere
Subvencije so namenjene za regresiranje realne letne obrestne mere vseh posojil odobrenih na podlagi tega pravilnika.
Za subvencije pod a + b se objavi javni razpis, subvencije v tč. c pa se vključijo v javni razpis za dodelitev posojil iz 1. odstavka 3. člena tega pravilnika.
15. člen
K vlogi za odobritev subvencij morajo upravičenci predložiti:
– potrjen investicijski program s prikazom pokritja finančne konstrukcije in ekonomske upravičenosti investicije, ki ga podpiše Svetovalna služba,
– situacijo v merilu 1:5000 ali 1:2500 z označitvijo del, ki so predvidena,
– zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali drugo pogodbo o uporabi zemljišča,
– izpisek iz katastra (seznam parcel po k.o., lastniku in vrstah rabe),
– krčitveno dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko,
– dokazilo oziroma izjavo o zagotovljenih sredstvih za izvedbo programa,
– potrdilo o priglasitvi del ali ustrezno gradbeno dokumentacijo ustreznega občinskega upravnega organa.
Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost podatkov in namensko rabo sredstev.
V. POSTOPKI ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV
16. člen
Sredstva za dodeljevanje posojil in subvencij po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
17. člen
Sklep o razpisu za dodelitev posojil in subvencij sprejme izvršni svet na podlagi predloga komisije in ga objavi v dnevnem časopisju.
Razpis vsebuje:
– določbo tega pravilnika, na podlagi katere izvršni svet sprejme ta sklep,
– skupni znesek sredstev namenjenih za posojila in posebej za subvencije,
– namene za katere se dodeljujejo posojila in subvencije,
– kdo je lahko upravičenec za posojilo oziroma subvencijo,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo posojila oziroma subvencije,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji v 3 izvodih,
– naslov, na katerega se vložijo prošnje,
– rok, v katerem bo izvršni svet sprejel sklep o dodelitvi posojil oziroma subvencij. Rok ne sme biti daljši od 45 dni od dneva vložitve prošnje.
VI. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IN PORABO FINANČNIH SREDSTEV
18. člen
Prošnjo za posojilo oziroma subvencijo vlože prosilci na Sekretariat za kmetijstvo občine Ljubljana Šiška.
Prošnjo prouči komisija in pripravi predlog za obravnavo na Izvršnem svetu.
19. člen
Izvršni svet sklene pogodbo z ustreznim denarnim zavodom in ga pooblasti za izvedbo finančnih storitev v zvezi z dodelitvijo posojil ob ustreznem zavarovanju.
Medsebojne obveznosti med pooblaščenim denarnim zavodom za izvedbo finančnih storitev in posojilojemalcem ter rok končanja investicije se ureja s posebno pogodbo.
20. člen
Izplačilo sredstev odobrenih posojil izvaja pooblaščeni denarni zavod na osnovi potrjenih začasnih situacij iz podpisanega investicijskega programa.
Izplačilo odobrenih subvencij vrši Služba za proračun in finance na podlagi predloženih računov oziroma podpisanih začasnih situacij iz investicijskega programa.
Začasne situacije s podpisom potrdi Svetovalna služba.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Komisijo za dodeljevanje posojil in Komisijo za dodeljevanje subvencij iz sredstev občinskega proračuna za razvojne programe imenuje izvršni svet za dobo 4 let.
Komisijo za posojila sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika in 5 članov.
Predsednik komisije je sekretar Sekretariata za kmetijstvo občine Ljubljana Šiška, namestnik predsednika komisije je predstavnik Svetovalne službe, člani komisije so: predstavnik pooblaščene denarne organizacije, člana izvršnega sveta za področje gospodarstva in financ, ter 2 predstavnika kmetov (člana Odbora za vodenje in uresničevanje kmetijske zemljiške politike, ki ga je imenoval Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška).
Komisijo za dodeljevanje subvencij sestavlja skupaj 5 članov.
Predsednik Komisije je sekretar Sekretariata za kmetijstvo, namestnik predsednika je predstavnik Svetovalne službe; Ostali trije člani so predstavnik izvršnega sveta za področje financ ter 2 predstavnika kmetov (člana Odbora za vodenje in uresničevanje kmetijske zemljiške politike v Občini Ljubljana Šiška, ki ga je imenoval izvršni svet).
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja Sekretariat za kmetijstvo občine Ljubljana Šiška in pooblaščeni denarni zavod. Vsako vlogo pregleda recenzent kmetijske stroke in jo skupaj s poročilom posreduje v obravnavo komisiji.
22. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med posojilojemalcem in posojilodajalcem mora vsebovati:
– vse pogoje, ki jih zajema sklep o dodelitvi posojila
– časovne obveznosti vračil
– hipotekarno zavarovanje na stroške posojilojemalca.
Nezakonito pridobljena oziroma nenamensko uporabljena sredstva upravičenec vrne skupaj z obrestmi v višini veljavne zamudne obrestne mere.
Za pridobitev sredstev za nakup kmetijskih zemljišč sklene upravičenec pogodbo s pooblaščenim denarnim zavodom v kateri se poleg vrednosti sredstev vpiše tudi določilo, da tega zemljišča 15 let ni mogoče prodati. Ta določba mora biti zavedena tudi v zemljiški knjigi. V primeru prodaje tega zemljišča prej kot v 15 letih mora lastnik zemljišča vrniti sredstva, ki so mu bila dana skupaj s pripadajočimi obrestmi.
23. člen
Upravičenec mora pričeti s koriščenjem odobrenih sredstev za posojila v roku 60 dni od podpisa posojilne pogodbe z banko oziroma od prejema sklepa o odobritvi subvencij. Investicijska naložba se mora zaključiti v roku določenem v investicijskem programu. V primeru, da se investicija ne zaključi po terminskem planu mora investitor vrniti sredstva v skladu z 22. členom.
24. člen
Namensko uporabo sredstev in izpolnjevanje obveznosti iz pogodb preverja komisija.
25. člen
Strokovno izvedbo programov spremlja Kmetijski zavod Ljubljana, Enota Medvode, Kmetijska svetovalna služba in s strokovnim poročilom seznani komisijo o poteku in dokončanju odobrenega razvojnega programa investicije.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-915/93
Ljubljana, dne 1. junija 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Peter Zule l. r.