Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1361. Odlok o proračunu občine Krško za leto 1993, stran 1778.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 30. člena odloka o pristojnosti in sestavi zborov občinske skupščine (Uradni list RS, št. 3/90) je Skupščina občine Krško na seji ZZD, ZKS in DPZ dne 2. 6. 1993 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Krško za leto 1993
1. člen
S proračunom občine Krško za leto 1993 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Krško.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1993 znašajo 1.930.115.000 SIT in se razporedijo za:
                     SIT
– tekoče obveznosti          759,191.000
– druge obveznosti         1.170,924.000
Izvršni svet Skupščine občine Krško (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) v okviru obstoječih virov prihodkov med letom usklajuje postavke s porastom cen na drobno ter v skladu z usmeritvami za področje javne porabe v Republiki Sloveniji.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1993 se izloči 0,8% v sredstva stalne proračunske rezerve občine Krško.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, za katere so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med uporabnike kot mesečne akontacije v skladu s proračunskimi prihodki. Izvršni svet določi dinamiko nakazil sredstev proračunskim uporabnikom in jih o tem obvesti. V primeru likvidnostnih težav proračuna zaradi neenakomernega priliva prihodkov še sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu posebnega dela razporeditve proračunskih odhodkov.
6. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča o obsegu in načinu zagotavljanja dodatnih sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov uporabnikov v okviru dovoljenih rasti in možnosti, ki jih dovoljujejo proračunski prihodki.
7. člen
Prejemki iz naslova socialno varstvenih pravic, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, se v letu 1993 usklajujejo s splošnimi gibanji po sklepu izvršnega sveta.
8. člen
Če se med letom spremeni delovno področje ali pristojnost, obseg ali narava nalog organa ali drugega uporabnika ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša tudi obseg sredstev za delo.
9. člen
Če se med letom ustanovi nov organ ali drugi uporabnik, se mu sredstva za delo zagotovijo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet.
Če se med letom ukine organ ali drugi uporabnik, se morajo uporabljena sredstva prenesti v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na organ ali uporabnika, ki prevzame njegovo delo.
10. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom določeno višino sredstev za posamezne namene.
11. člen
Vsi uporabniki so dolžni Sekretariatu za finance pri Skupščini občine Krško predložiti predračune ter finančne načrte za leto 1993 ter zaključne račune za leto 1992 najkasneje do 20. marca 1993.
Organi in drugi uporabniki, ki s svojo dejavnostjo ustvarjajo še druge – izvenproračunske prihodke, so dolžni predložiti pregled teh prihodkov.
12. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni občinskega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov, vendar največ do 20% iz posamezne postavke.
2. o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine Krško do zneska, ki v posameznem primeru ne presega 10% z občinskim proračunom predvidenih sredstev za proračunsko rezervo za leto 1993, vendar samo za namene iz 1. točke 31. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90).
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v okvir javne porabe v pristojnosti občine Krško.
– za naloge v proračunu, za katere se med letom izkaže, da zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
13. člen
Sekretariat za finance občine Krško, oziroma drugi organ, ki ga pooblasti izvršni svet, opravlja nadzor nad finančnim, materialnim ter računovodskim poslovanjem uporabnikov sredstev občinskega proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe.
14. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
15. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna za leto 1993 se občinski proračun lahko zadolži dolgoročno v skladu z drugim odstavkom 36. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90).
16. člen
O kratkoročnem zadolževanju za financiranju nalog s področja javne porabe občine Krško odloča izvršni svet.
Višina zadolženosti iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 15% s proračunom občine Krško predvidenih skupnih prihodkov.
Pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa Sekretariat za javne finance občine Krško.
17. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1993 dalje.
Št. 1-403-42/93
Krško, dne 2. junija 1993.
Predsednik
Skupščine občine Krško
Danilo Siter l. r.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 1993

Prihodki                         v SIT
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|Skupina|Vrsta prihodka           |      Znesek|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |Prenešeni prihodki         |   298,269.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |Prihodki od davkov pravnih     |   443,436.000|
|    |in fizičnih oseb          |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |Prihodki od davkov od       |    4,435.000|
|    |prometa proizvodov in storitev   |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |Prihodki od davkov na       |    3,723.000|
|    |premoženje             |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|76   |Prihodki od taks, povračil     |    38,010.000|
|    |in denarnih kazni         |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|77   |Finančni tokovi          |   295,818.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|78   |Prihodki od lastne         |   846,424.000|
|    |dejavnosti in drugi prihodki    |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|    |Skupni prihodki          |  1.930,115.000|
+-------------------------------------------------------------+
|Odhodki                           |
|                               |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|Skupina|Namen               |      Znesek|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |Delo državnih organov       |   200,602.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |Delo izvajalskih organizacij   |   213,764.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |Socialni transferji        |    50,602.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |Dotacije na področju        |    34,596.000|
|    |družbenih dejavnosti        |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |Plačila na področju družbenih   |    47,197.000|
|    |dejavnosti             |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|45   |Plačila storitev ter subvencij in |   117,776.000|
|    |intervencije v gospodarstvu    |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|46   |Drugi odhodki           |    51,317.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|47   |Odhodki investicijskega značaja  |   889,832.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|48   |Finančni tokovi, oblikovanje    |   324,429.000|
|    |rezerv in druge obveznosti     |         |
+-------+-----------------------------------+-----------------+
|    |Skupaj odhodki           |  1.930,115.000|
+-------+-----------------------------------+-----------------+