Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1993 z dne 17. 6. 1993

Kazalo

1354. Zakon o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, stran 1774.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani
Razglašam Zakon o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo v Ljubljani, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. junija 1993.
Št. 0100-84/93
Ljubljana, dne 10. junija 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O USTANOVITVI VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVO V LJUBLJANI
1. člen
Ustanovi se Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani. Visoka šola za zdravstvo je javni visokošolski zavod s sedežem v Ljubljani, Poljanska cesta 26a.
2. člen
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: šola) deluje v okviru Univerze v Ljubljani.
3. člen
Šola izvaja programe v visokem izobraževanju za pridobitev in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe, ki se opravljajo kot javna služba, ter opravlja raziskovalno delo na področju zdravstva.
Šola lahko opravlja tudi druge dejavnosti, povezane z izobraževalnim in raziskovalnim delom s svojega področja.
4. člen
Organi šole so: svet, znanstveno-pedagoški svet in dekan.
Šola ima lahko tudi druge organe, določene s statutom.
5. člen
Šolo upravlja svet šole.
Svet ima 11 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki študentov,
– po en predstavnik bolnišnic in zdravstvenih domov. Svoje predstavnike volijo delavci in študenti neposredno.
Mandat članov traja štiri leta, razen članov iz vrst študentov, ki jim traja dve leti.
Predsednika sveta volijo člani sveta šole izmed predstavnikov delavcev.
6. člen
Znanstveno-pedagoški svet je strokovni organ šole in ga sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci. Pri njihovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov.
Sestava znanstveno-pedagoškega sveta, način oblikovanja in naloge se skladno z zakonom določijo s statutom.
7. člen
Poslovodni organ šole je dekan. Dekan organizira in vodi delo ter poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
Dekana imenuje in razrešuje svet šole na predlog znanstveno-pedagoškega sveta. Mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
8. člen
Ustanovitelj zagotavlja šoli sredstva za opravljanje javne službe v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Šola lahko pridobiva sredstva tudi s prodajo storitev in iz drugih virov.
9. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo storitev, se uporablja za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je šola ustanovljena.
Način kritja primanjkljaja sredstev se določi v soglasju z ustanoviteljem.
10. člen
Šola je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
11. člen
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti šole, ki izhajajo iz opravljanja javne službe.
12. člen
Šola prevzame premoženjske in druge pravice in obveznosti Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani.
13. člen
Šola začne z izvajanjem izobraževalnih programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe v študijskem letu 1993/94.
Študenti Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani nadaljujejo z izobraževanjem po veljavnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani.
14. člen
Dosedanji dekan Višje šole za zdravstvene delavce v Ljubljani nadaljuje z delom do imenovanja dekana šole kot vršilec dolžnosti dekana.
15. člen
Svet šole se oblikuje najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
16. člen
Statut šole mora biti sprejet v soglasju z ustanoviteljem najkasneje v treh mesecih po oblikovanju sveta šole.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o ustanovitvi Višje šole za zdravstvene delavce (Uradni list SRS, št. 27/62).
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/92-11/2-1
Ljubljana, dne 2. junija 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost